Eger - hetilap, 1889

1889-07-02 / 27. szám

221 nemzedék legjelesebbjei. Ez idő szerint folyik Beniczkyné-Bajza Lenke: „A hegység tündére“ czimü költői szép és igen érdekes regénye; mellette még Jaques Vincent: „M’rien herczegnő“ czimü rendkívül érdekes franczia regénye. A julius-szeptemberi negyed­ben P. Szathmáry Károly „A szép püspökné“ czimü érdekfeszitő regényét közli, s mellette még egy fordított regényt. A magyar mágnások szalonjainak és műkincseinek bemutatását, mely érde­kes cziklusban a nagy közönség előtt egy eddig kevésbbé ismert világot tárt fel, az Ország-Világ — tovább folytatja. Tanítók és tanítónők 10 frt helyett 8 írttal űzethetnek elő az „Ország-Vi­lágira, melyet 8 írtért reiubdhetnek meg, az „Egyetértés“ és a „Budapesti Hirlap“ előfizetői is. A szerkesztőség nagy gondot fordít a talány-rovatra is, s talánymegfejtö előfizetői közt he- tenkint értékes könyveket, zenemüveket, eredeti rajzokat sorsol ki. Az „Ország-Világ“ könyvárusi utón is megrendelhető, két heti díszes borítéka füzetben. Mutatványszámok kívánatra ingyen küldetnek. Előfizetési föltételek: egész évre 10 frt., félévre 5 frt., negyedévre 2 frt 50 kr., egy hóra 85 kr., egyes szám 20 kr., füzet (kettős szám) 40 kr. Az „Egyetértéssel együtt rendelve: egész évre 28 frt., félévre 14 frt.; negyedévre 7 frt. A „Buda­pesti Hirlap“-pal együtt rendelve: egész évre 22 frt., félévre 11 frt., negyedévre 5 frt 50 kr. — Konyha-költészet. Az alább következő, hozzánk bekül­dött előfizetési fölhívást, mint a poesis culináris eredeti curiósumát t. olvasóink mulattatására, s a konyhaművészettel foglalkozó hölgyek gyönyörködtetésére ezennel bemutatjuk : ,.Bá- joló tündérei a konyhának, kik a világ leghatalmasabb zsarno­kát, Gyomor ő felségét tartjátok kezeitek között, a ti szives figyelmetekbe ajánlom művemet, mely kétségtelenül nagy konyha- forradalmakat fog előidézni. — Művem, a „Magyar verses sza­kácskönyv“, mely hivatva van arra, hogy a konyhapolczok leg­keresettebb helyét foglalja el, s a bájos konyhaművésznö csillag­szemeinek sugarában minden nap forogjon. — A különféle uj és régi, de jó ételek (nem felejtve ki az udvari konyhák legkitűnőbb és legolcsóbb előállitásű ételeit sem) — mind versbe gyúrva lesz­nek e könyvben, s akinek kedve tartja, még énekelheti is. íme néhány példa: Kenyérleves. Dallama: Csicsóné. Néhány szelet házi kenyér, Lábosba zsir tiszta fehér, Vöröshagyma Apróra Kényért tedd a lábosba. Mikor piros már a kenyér, Húslevet rá a mennyi fér, Néhány szem Bors legyen S egy tojás a levesen. Kapor-mártás. Dallama: Sajó kutyám . . Zsirt teszek föl a lábosba keveset, S kaprot vágok apróra mint csak lehet, Kanál lisztet hiutek rá, megpárolom S húslevessel föleresztvén, megsózom. Ha már megfőtt, három-négy kanál tejfel Lesz a mivel Ízesre eresztem fel, S ha egy kissé savanyúra akarom, Czitromlével ezt az izt is ráadom. Kirántott rostélyos. Dallama: Szeretlek én egyetlenegy virágom . . . Rostélyoshús. A csontokat kiszedem, Aztán habart tojásban hentergetem, Zsemlyemorzsával behintem s forró zsírban sütöm ki, Tálra teszem s petrezselyem lesz gusztusos disz neki. Azt hiszem elég ennyi, hogy a konyha tündérei e műnek kedves voltáról meggyőződjenek. Minthogy azonban az érdeklődésről tájé­kozva előre nem lehetek, s igy a munkát nem is adhatom ki a könyvkereskedésekbe, hanem csakis azok számára nyomathatom, akik előfizetnek rája, tisztelettel kérem a konyhák érdeklődő tündéreit, hogy előfizetéseiket (a könyv ára 1 frt 20 kr.) „End­rényi testvérek könyvkereskedésének Szeged“ küldjék be, mely czégtől mint bizományosomtól a könyvet augusztus utolján meg fogják kapni. Az előfizetéseket kérjük jun. 12-éig beküldeni. Tisz­telettel Cascade Pompos, több magyar grófi konyha után főző pesti műszakács. (Kár, hogy a szerző kőtára nein szedte a nó­táit, s müvéhez mindjárt nem ígér mellékletül egy kony­ha-zongorát is, hogy a konyhaművésznö, ott helyben a készí­téskor az illető ételt nyomban le is klavirózhatná! Egy olvasónő.) — Terményüzlet. (Sonnenschein V. terménykereskedő r. tudósítónk tói.) A folyamatban levő aratási munkálatok a földmi- velő néperőt oly nagy mértékben veszik igénybe, hogy ez a piaczi közlekedésre igen hátráltatólag hat, minek folytán heti vására­ink látogatottsága igen csekély. Hazánk különböző tájairól ked­vezőtlen aratási hírek a terményárakban némi emelkedést idéztek elő. Jegyzett áraink: t. búza 6.70—6.90; vaggonrakomány 7.— 7.20; rozs és kétszeres 5.50—5.80; árpa 6.80—7.50; kukoricza 5.40—5.60; zab 6.40 — 6.80. mmkint. — A f. é. jun. 30-án gyűlt, és másnap már eloszlott országos vásárunk igen szomorú képet nyújtott, különösen vevők s vételkedv hiányában. A marhavásá­ron szintén mindennek daczára a szarvasmarha ára a májusi vásári árakhoz képest 6—8 írttal emelkedett,. Lovak keresettek voltak ; de a tenyész-állatok alig jöttek figyelembe. Igazi áru­forgalomnak nyoma sem volt, s alig vette kezdetét a barom-vásár, azonnal fel is oszlott. — Rendőri hir. 5 drb. zsebmetsző letartóztatott a vásárban, ezek közül egy, működése közben a károsultak által a rendőrség­hez bekisértetett. Nyílttéri) Nyilatkozat. Az egri önk. tűzoltó egylet óhajtása folytán ezennel kijelentem, hogy az „Eger“ utóbbi számaiban megjelent, s az egri önk. tűzoltó egyletre vonatkozó, vagy bárki által czél- zatosan az egri önk. tűzoltó egyletre vonatkoztatott czikkekben az egri önk. tűzoltó egyletet sem testületileg, sem egyénenkint sérteni, gúnyolni, s kisebbíteni nem szándékoztam, s nem sértet­tem, és sértésüket, tudtommal, meg nem engedtem. Eger, jul. 1. 1889. Szabó Ignácz, s. k. az „Eger“ szerk. *) Az e rovatban foglaltakért felelősséget nem vállal a Szerk. Felelős szerkesztő: Szafbó Ig'ná.cizi­6096. sz. r tk. 1889. Árverési hirdetmény! Az egri kir. törvényszék területén Eger város határában fekvő a végvehajtást szenvedő Kronavetter Károlyné szül. Melegh Leo­poldina jogon jelenleg id. Puskás István, és neje szül. Molnár Ilona tulajdonát képező következő ingatlan, um. az egri külső 1508. sztjkben Aj- 1. r. sz. 1842. hrsz. alatt felvett szőlő, mely ingatlan a f. évi május 17-én megtartott árverésen Wolf Károly alapítványi ügyész mint legtöbbet ígérő vevő javára 1100 frt. vételárban leüttetett. — A hevesmegyei takarék pénztárnál a végrehajtást szenvedő ellen 3000 frt. tőke és járulékai iránt folytatott végrehajtási ügyből folyólag a Hegedűs János által tett utó ajánlat folytán 1889. évi Julius hó (9) kilenczedik napján ezen kir. törvényszék árverési termében d. e. 10 órakor 4082 frt. kikiáltási árban a Melegh Leopoldina özv. Kronavetter Károlyné javára feljegyzett élet fogytiglani tartási jogra tekintet nélkül oly hozzá adással fog újabban árvereltetni, — hogy ezen ingatlan az utóajánlati összegen vagyis 1210 írton alól eladatni nem fog, s amennyiben ennél magasabb Ígéret nem tétetik, — azon ingat­lan az utóajánlat tevő által megvettnek fog tekintetni. Az árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10°/0 bá­natpénzül a bírósági kiküldött kezéhez letenni. A vételár 3 egyenlő részletben u. m. i/í-dn az árverés jog- erejüvé váltától számított 1 hó alatt, l/3-ei ugyanattól számított 4 hónap alatt, ys-a ugyanattól számított 8 hó alatt 6% kamatok­kal az egri kir. adóhivatalnál lesz befizetendő. Az egyidejűleg megállapított árverési feltételek ezen kir. törvszék telekkvi hatóságánál a szokott hivatalos órák alatt, valamint Egerváros elöljáróságánál megtekinthetők. A hirdetménynek a Budapesti közlönyben leendő 1-szeri be- igtatását, végrehajtató képviselője eszközöltesse, s az illető lappél­dányt a felveendő árverési jegyzőkönyvhöz csatolja be. Kelt Egerben a kir. törvszék telekkvi hatóságánál 1889. junius hó 2-án. |P7S) I* Erdély, kir. törvszéki bíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom