Eger - hetilap, 1888

1888-12-11 / 50. szám

397 melyet a rendezőség után ítélve, a jogakademia számot tevő tagjai rendeznek, egyike lesz a farsang legszebb, legfesztelenebb és legke­délyesebb mulatságainak. A tevékeny rendezőség mindent elkö­vet, hogy az a legjobban sükerűljön, s hogy méltó utódja legyen -a jogakademiai polgárok által eddigelé rendezett, táncz-estélyeknek. Már eddigelé is számos bálozó és e tánczestélyre készülő höl­gyeink részéről több oldalról történt, e tánczmulatságot ér­deklő kérdezősködésekre nézve kijelentjük, hogy bár e tánczestély az eddigi évente tartatni szokott jogászbálokat lesz hivatva he­lyettesíteni, mindannak daczára nem jogászbál, hanem annak fényre nézve megfelelő, nagyobb szabású tánczestély (kránzchen) lessz, -s épen azért kéretnek hölgyeink lehetőleg egyszerű toiletteben megjelenni, s az estélyt a jótékonysági czéluak megfelelőleg nem annyira a nálunk bálok és tánczmulatságok alkalmával nagy mérv­ben divatozó rendkívüli fényes toilettek, mint inkább minél nagyobb számban való megjelenésük által emelni, és tenni fényessé. A meg­hívók szétküldése már folyamatban van, felkéretnek mindazok kik tévedésből nem kaptak s arra.igényt tartanak, e tekintetben a rendező bizottság bármelyik tagjához fordulni. — Jelmezbál. Az egri önkéntes tűzoltó egyesület, legutóbb tartott választmányi gyűlésében elhatározta, hogy az eddigi évek­től eltérőleg, a tartatni szokott tüzoltó-bál helyett, a jövő 1889. év februárhó 2-án (szombaton) jelmezbált rendez az ókaszinó nagytermében, az egyesület javára. Ugyanez alkalommal az egye­sület választmányi és működő tagjai közül a tekintélyes számú bálrendező bizottság is megválasztatott, mely a bál érdekében már meg is kezdte működését. Tüzetesebb tudósítást e bálról lapunk későbbi számaiban hozunk. — Művészi szavaló estéty. Strakosch Sándor tanár, az euró­pai hírű drámai színész, recitátor és declamátor, művészi sza­való estélyét a jövő vasárnap, f. hó 16-án fogja megtartani a, törzs-kaszinó nagy-termében, a következő érdekes műsorral: 1. Nagy forumjelenet Shakespeare „Julius Caesar“ ez. drámájá­ból. 2. „A kevlaari búcsú,“ költemény Heinétől. 3. Nagy magán­jelenetek Schiller „A haramiák“ ez. drámájából. 4. „A rémkirály“ (Erlkönig), ballada Goethétől. Belépti dijak: I. r. zártszék 1 frt 50 kr. II. r. zártszék 1 frt. Állóhely 60 kr. Jegyek előre vált­hatók Szolcsányi Gy. könyvkereskedésében, s estve a pénztárnál. Kezdete esti 7 '/* órakor. Mint halljuk, Strakosch művészi estélye iránt előkelő müveit köreinkben élénk érdeklődés mutatkozik. — Az egri törzs-kaszinó a múlt szombaton, f. hó 8-án a -délesti órákban, nagy számú tagok részvéte mellett tartotta év­záró közgyűlését Kaszap Bertalan, Hevesmegye alispánja, kaszi­nói igazgató elnöklete mellett. A közgyűlés fontosabb tárgyai voltak.- a jövő évi költségvetési előirányzat előterjesztése, s a jövő 1889-ik évre megrendelendő hírlapok és folyóiratok megálla­pítása. Továbbá indítvány, folytán elhatároztatott, hogy Vértesi Arnold jeles beszély-iró, városunk szülötte ezredik elbeszélésé­nek jubilaeuma városunkban is megünnepeltessék, s erre Vértesi Arnold a kaszinó részéről meghivassék. — A teremdij leszállítására vonatkozólag határozatba ment, hogy a nagy terem dija nagyobb szabású tánczvigalmak alkalmára — az eddigi 100 frt helyett — 80 írtért adassék ki, föntartatván a kaszinói választmány azon joga, hogy kisebb szabású tánczestélyek tartására a termet belátása szerinti díjért, adhassa ki. Végül Gáspárdy Géza, mint a kaszinó részéről még a múlt évben, társas mulatságok rendezésére meg­választott bizottság elnöke előterjesztésére a közgyűlés az emlí­tett bizottságot, ily társas estélyek s mulatságok rendezésére a jövő évre is fölhatalmazta. — A haza halottjai. A halál angyala a lefolyt héten szokat­lanul nagy mértékben szedte ki áldozatait nemzetünk jeleseinek sorából. Még alig födte be a sir hideg hantja a magyar tudomá­nyosság egyik európai hirü bajnokát: dr. Lenhossék professort, — a múlt héten ismét két nagynevű tudósunk feküdt a ravata­lon: Gr eg üss János, és Hens zl maiin Imre, első a magyar tudományos geográfia, — a másik a magyar archeológia megte­remtője. Követte őket a halálban Henneberg Károly tábornok, a magyar kir. honvédlovasság főparancsnoka, s úgyszólván meg­teremtő atyja. F. hó 9-éről pedig azt a gyászhirt veszszük, hogy An gye lies Germán szerb pátriárcha, dályai rezidencziájában elhunyt. *** Az Issaszeghen 1849-iki april. hó 6-án vívott fényes gyö- zelmü szabadságharezban elesett honvédeknek állítandó emlékkőre Kapácsy Dezső hevesmegyei árvaszéki jegyző 177-ik számú gyűjtő-ivén újabban a következők voltak szivesek adakozni: Ivádv Albert földbirtokos Erdő-Kövesdről, (Hevesmegye) Káposz- tássy Jusztinián, Rázgha Béldi, Piros Barnabás, Ignics Boldizsár, Kassuba Domokos, Mócs Szaniszló, Reiszer Ottó, Zalai Mihály egri főgymnasiumi tanárok, Supka Béla minorita-rendű házfőnök, Gt'óuay Sándor Eger-város h. polgárnagya, Farkas Vincze városi közgyám, N. N., a Ferencz-rendüek egri-társháza, Tolvay Jenő ügyvéd, Radvánszky Lajos városi árvaszéki ülnök 1 — 1 frtot, — Szentkirályi Ödön megyei jegyző, Klein Ignácz ügyvédjelölt, N. N. H. B. és N. N. 50—50 krt, — végül: N. N. 20 kft, vagyis, összesen 18 frt 70 krt, mely összeget hozzá adva a lapunk f. é. 45, 46, 47, 48 és 49-ik számaiban említett 192 írthoz, a fennebb jelzett czélra ezen gyüjtő-iven 127 egyén által összesen aláíratott és befizettetett: 210 frt 70 kr, s ez összeget Kapácsy Dezső, mint a gyűjtéssel a hevesmegyei 1848/49-iki honvédek egyesületének választmánya által megbízott, a f. é. október hó 2-án hozott választmányi határozat értelmében, Völgyi Lajos egyleti pénztá­rosnak, az alábbi nyilvános nyugta szerént már át is adta. *** Nyilvános nyugtázás. Elismervény 210 frt 70 krról, azaz kétszáztiz forint hetven krajczárról osztr. ért., mely összeget Tekintetes Kapácsy Dezső úrtól, mint a hevesmegyei honvédegy­let által az issaszeghi honvéd-emlék-szobor fölállitási-költségeinek gyűjtésével megbizott-tól, gyűjtésének eredményeként alulírott napon hiány nélkül átvettem. Eger, 1888-iki deczember-hó 8-án. Völgyi Lajos, s. k. mint a hevesmegyei honvédegylet pénztárnoka. — Áz országos honvédemlék javára. Az orsz. honvéd egy­letnek központi bizottsága által felszólittatváu a hevesmegyei honvéd egylet, hogy az 1849-ki april hó 6-án a szabadságharcz- bau a Honvédsereg diadalával beyégzett, és ott elvérezve hősi halált is szenvedett harezosok emlékére felállítandó Honvédszobor költségeinek fedezésére gyűjtést eszközöljön; a heves megyei hon­véd egyletnek f. é. okt. hó 2-án tartott választmányi ülése fel­kérte és egyszersmind meg is bízta Kapácsy Dezső árvaszéki jegyző és előadó honfitársát, a kinek a jótékonyczélu hazafias vállalatokban való buzgalma, és fáradhatatlan tevékenysége előtte ismeretes volt, ezen magasztos czélnak óhajtott sikerrel leendő előmozdítására; — ki is, a benne helyezett bizalomnak egész kész­séggel megfelelvén, fáradozásinak sükere 210 fr. és 70 kr. lett, mely összeg egyletünk által legközelébb az orsz. honvéd-egyletnek meg fog küldetni. Egerben, decz. 9-én. 1888. Csiky Sándor, a heves­megyei honvéd egylet elnöke. — Köszönet. Az egervidéki jótékony nőegylet köszönetét nyilvánítja az egri ifjúsági olvasókörnek, mely testület a f. év nov. 24-én rendezett Katalin-tánczestélyhez 20 drb. széket használatra átengedni. — továbbá Preiszig József egri fakereskedőnek, ki az árvaháznál eszközölt javításokhoz 500 drb. zsindelyt díjmentesen adományozni, — szivesek voltak. — Az egri szegény tanulókat segélyzö-egyesület f. év decz. 8-án — a városházi dísztermében — d. u. 3 órakor tartá ruha- kiosztási ünnepélyét. — Jelenvoltak: Halász Ferenez kir. tan- felügyelő, elnök: Szőke Sándor és dr. Molnár Rezső egyesületi jegyzők, Dienes József és Ziska Béla egyesületi gazdák, dr. Schvartz Dávid v. tag, Grónay Sándor polgármester, Eisenmann Oszkár isk.-széki elnök, a községi és felekezeti isk. tanító testü­let. — Kiosztatott 29 pár csizma, 14 új és 4 drb. átalakított fiú kabát, és 6 drb. női kabát, összesen 53 drb. Segélyeztettek 46-an. — A ruhák kiosztása után Halász Ferenez kir. tanfelügyelő tar­tott buzdító beszédet a szülők, s azok gyermekeihez; — majd Grónay Sándor mond köszönetét a nemes-szivű fáradozásért. — A szegény tanulókat segélyző-egyesületnek adakoztak: Máj zik Viktörné ő nsga gyűjtése: Özv. Gyulay Pálné 1 frt, Farkas Hellebronth Ottilia l frt, Samassa Jánosné 5 frt, Imre Miklósné ,2 frt, özv. Mészáros Istvánná 1 frt, Gál Rafaelné 1 frt, Babies Béláné 1 frt, Nánássy Mihályné 1 frt, özv. Szentkirályiné 1 frt‘ öev. Fülöp Józsefné l frt, Beniczky Etel 1 frt, Majzik Viktorné 2 frt, összesen 18 frt. A város által gyűjtött ivén: Ná- nássy Mihályné 1 frt, Mészáros Istvánná 1 fit, Hartl Edéné l fit. Fekete Károlyné 1 frt, Gáspárdy Gézáné 1 frt, A város II. negyedében gyűlt 1 frt 52 kr., a város III. negyedében 1 frt 87 kr., Hatvan első negyedében 1 frt 26 kr., a Il-ik negyedben 1 frt 86 kr., a III-ik negyedben 2 fit 52 kr., a IV-ik negyedben 1 frt 44 kr., Felnémeti negyedben 55 kr., Czifra uegyed 92 kr., Makiár 1. negyed l frt 39 kr., a Il-ik negyedben 1 frt 60 kr. összesen: 19 frt 93 kr. Az egyesület eljárójának gyűj­tése: Barna Manó 1 frt, Burik István 1 frt, dr. Brünauer Ambró 50 kr., Babies Béláné 1 frt, dr. Bauer Soma 50 kr., Babocsay Sándor l frt, Bucher Gusztáv 1 frt, Babies János kanon. 3 frt, Begovcsevics Róbert 2 frt, Chalaupek Domokos 2 frt, Csiky Sáu- d>r 1 frt, Cservenicz Mihály 50 kr., Csiky Atilla 50 kr., Domán József 50 kr., Derszib Rudolf 1 frt, dr. Danilovics Pál 50 kr., Eisenmann Oszkár 50 kr., Éliássy Ferenez 1 frt, Fülöp Józsefné

Next

/
Oldalképek
Tartalom