Eger - hetilap, 1888

1888-11-13 / 46. szám

364 Irodalom és művészet. — Egyházi jog. (Jus ecclesiasticum, peculiari respectu ha­bi o ad Hungáriám) különös tekintettel hazai egyházjogi viszo­nyainkra. Jelesebb kútfők nyomán irta dr. Demko György, egri érs.-lyc. theol. tanár. II. (befejező) kötet, (1060 lap). Eger, 1888. Épen most jelent meg az egri érs.-lyc. nyomdában. Ara 3 fit 20 kr. — A nagybecsű müvet közelebbről tüzetesen fogjuk ismertetni. — ,,Magyar világ.“ Vértesi Arnold ezer beszélygyüjteményé- ből megjelent a 8. füzet mely „Az anya“ ez. elbeszélést tartal­mazza. Ara 15 kr. Derék földink nagy becsű s érdekes beszély- gyüjteményére ismételve fölhívjuk irodalompártoló müveit közön­ségünk figyelmét.- ..Fazekas Mihály élete és munkai“ cziinű becses irodalom­történeti műre hirdet előfizetést a „Debreczeni ellenőr“ könyvki­adó hivatala. A „Ludas Matyi“ hírneves szerzőjének életét s irói méltatását Mátray Lajos tanár, lapunk egyik kiváló munka­társa irta meg, kinek kedves, hangulat teljes költeményeivel gyak- rau találkoztak lapunkban t. olvasóink. Aláírásokat 1 írtjával lapunk szerkesztősége is elfogad. E derék mű pártolását szin­ten melegen ajánljuk t. olvasóink becses figyelmébe. Lampel Róbert bpesti előkelő könyvárus kiadásában köze­lebbről a következő érdekes müvek jelenlek meg! Tűzrendészet'! szabályok kézi könyve. Tartalma: az 1888. aug. 12-iki tűzrendészed kormányrendelet. Epést főváros tűzren­dészed szabályrendelete. A tűzoltóság szervezete. Tűzkár elleni biztositás föltételei. Összeállította Szokolay István. Ára 50 kr. „A genfi conventio.“ Irta Molnár Viktor. II. bőv. kiad. Ára 80 kr. „Gyakorlati tanfolyam a nemet nyelv gyors, alapos és könnyű megtanulására.“ (Ahn-Rényi módszere.) VI. kiad. sajtó alá rendezte dr. Bokor József. Ára 60 kr. „Szemelvények Pázmány Péter műveiből.“ (Tanulók olvasótára) 6. fűz. Ára 20 kr. Hatsek I. megyei közig, térképei.“ Szeben-. Szilágy- és Ugocsa megyék térképei. Áruk 20 -30 kr. A 80 lapból álló tel­jes gyűjtemény 18 frt. árban havi részfizetések utján is meg­szerezhető. A „Frankliu-társulat“ magyar irodalmi intézet által küldet­tek be szerkesztőségünknek a következő, közkedveltségben része­sülő, csinosan kiállított és nagy gonddal szerkesztett 1889-ik évi naptárak. Valamennyi a földmivelés-. ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. minisztériumban összeállított, a legújabb adatok nyo­mán szerkesztett, országos vásárok kimutatásával van ellátva. István bácsi naptára vagyis családi házigazdáknak és gazd- asszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és földmi velőknek való képes kalendárium 1889-dik évre. Alapi tá Mayer István. Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József tanár. Ára fűzve 50 kr. Falusi gazda naptár 1889-dik évre. A magyar gazdák, ker­tészek, lelkészek, és tanítók számára. Több szakember közremű­ködésével szerkeszti Sporzon Pál, a „Gyakorlati mezőgazda“ szerkesztője. XXV-dik évfolyam. Számos ábrával ellátva. Ára fűzve 80 kr. Borászati naptár 1889-dik évre. Szakemberek közreműködé­sével szerkeszti Dr. Nyáry Ferencz tanár. XVI. évfolyam. Tar­talma : I. természettudományi rész. II.. szőlészeti és borászati rész. III. kertészeti rész. Sok ábrával. Ara fűzve 80 kr. A magyar nők házi naptára 1889. évre. Szerkeszti K. Be- niczky Irma. XXI. évfolyam. A szövegbe nyomott sok képpel, s a háztartáshoz szükséges napló-jegyzetekkel ellátva. Ára. fűzve 60 kr. Honvéd-naptár az 1889. évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar nép számára. Szerkeszti Áldor Imre. XXII. évfolyam. Képekkel. Ára fűzve 60 kr. Lidércz-naptár 1889. évre. XXVIII. évfolyam. Számos na­gyobb és a szöveg közé nyomott kisebb képpel. Ára fűzve 60 kr. A magyar nép naptára 1889. évre. Képes kalendárium sok­féle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. XXX. évfolyam. Ára fűzve 25 kr. Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadásában Budapesten, újabban megjelentek: Gyürky Antal: Kisbirtokosok kátéja, mely Útmutatóul szolgál a kisbirtokosoknak: miként boldogulhatnak a mostani nyomasztó viszonyok között, és mily módon juthatnak jólléthez. Ára fűzve 60 kr. Szaniszló Albert Dr. Kártékony rovarok a mező- és kertgaz­daságban. Praktikus gazdák és néptanítók, földmives- és vinczel- lériskolák számára. Második javított és bővített kiadás. Ára fűzve 50 kr. „Der interessante Blatt Kalender.“Az érdekes lap naptára 1889-ik évre, szintén megjelent német nyelven Bécsben Auspi- szer kiadásában. A benne előforduló sok érdekes olvasmányt a kalendáriummal együtt 60 krért lehet megszerezni. Különfélék. — A ft. cisterci rend egri temploma, pár havi szünet után, újból díszesen restaurálva, a jövő vasárnap, f. hó 18-án fog is­mét az isteni szolgálatnak átadatni, s a katli. hívek áhítatának megnyittatni. A megnyitás, regg. 8 órakor, a főgymu. ifjúság mi­séjén, ünuepies istentisztelettel fog végbemenni, mely alatt a fő- gymn. ifjúság énekkara zengi a mise-énekeket. — A teljesen renovált templom gyönyörű belseje, a tetőzet igen szép freseofest- ményeivel, méltán meg fogja lepni a szakértő szemlélőt, — Egyházünnepi ajtatosságok. A Servita rend egri templo­mában f. h. 16, 17, 18-án szerzetük 7 alapítójának ez évben történt szentekké avatása örömére ünnepies isteni szolgálatok tartatnak. Különösen vasárnap — 18-án mélt. Szele Gábor püs­pök ur fogja a nagy misét egyházi zene mellett teljes segéd­lettel mondani, s utána pápai áldásban részesitendi a jelenlevő híveket, — Az egri egyházmegye köréből. Király ő felsége a vall. és közokt. minister előterjesztésére Debreczeni János czimz. kanonokot és karczagi plébánost szabolcsi főesperessé, Föl tin János miskolezi plébánost Sz.-Lászlóról nevezett sümegi czimz. préposttá nevezte ki. — Az uj ezredparancsnok. Wessely Adolf cs. és kir. ezredes, az Egerben állomásozó 60. sz. Appel-gyalogsorezred leg­közelebb kinevezett parancsnoka a múlt szerdán, f. hó 7-én érke­zett meg városunkba. Parancsnoki állomását azonban hivatalosan csak a múlt szombaton, f. hó 10-én vette át ezredénél, mely al­kalommal az itteni helyőrség tisztikara testületileg tisztelgett uj parancsnokánál. — Hunyor Sándor, az egri kir. törvényszék elnöke, a múlt héten Tisza-füredre utazott, az ottani kir. járásbíróság hivatalos megszemlélése czéljából. — Tudós vendég. — Király Pál tanár, a székely betűkkel irt ősmagyar történeti emlékek tudós buvárlója, a múlt héten meg­fordult Egerben. Babies János kanonok vendége volt. Megláto­gatta lovag Szvorényi József akad. tag veterán tudósunkat és Bar tál os Gyula régiség búvárunkat is, mint a kinek tudo­mása van a Mátrában létező irásós kövekről. — Ide utazásának tulajdonképeni czélja volt, hogy a föherczeg Rudolf ő fensége Által kiadott „Az osztrák-magyar birodalom Írásban és képekben“ ez. vállalat szerkesztősége nevében Kan dra Kabosta közremű­ködésre megnyerje és vele az iránt értekezzék. *** Az Issaszeghen 1849-iki april. hó 6-án vívott fényes gyözelmü szabadságharezban elesett honvédeknek állítandó emlék­kőre Kapácsy Dezső hevesmegyei árvaszéki jegyző gyűjtő-ivén, újabban következők voltak szívesek adakozni: Dr. Párvy Sándor érseki titkár 3 irtot, Zalár József megyei főjegyző, özv. Frantz Alajosné úrnő, dr. Fodor László ügyvéd, Fischer Soma ügyvéd, Hellebronth Mihály megyei levéltárnok, Simkovits Imre ügyvéd, Matzki Emil Hevesmegye fószolgabirája, Eisenmann Domokos földbirtokos Deméndről, (Hevesmegye) dr. Akantisz Jusztin Eger- város főorvosa, Petravich Antal ügyvéd, dr. Kösztler József ha- sonszenvi orvos. dr. Brünauer Ambró orvos, Petravich Bertalan egri káptalani főügyész, Hám Gyula megyei árvaszéki elnök, Éliássy Ferencz takarékpénztári ügyvezető, Horváth József ügy­véd, Horváth Jenő egri segéd-lelkész, Veiszpek Géza egri segéd- lelkész, Babocsay Sándor ügyvéd, dr. Kohn Jágó orvos, dr. Al­földi Dávid ügyvéd. dr. Frenzl János ügyvéd, dr. Kerekes Árvéd jog­tanár, dr. Demkó György theologiai tanár, Bartalos Gyula egri egyházmegyei áldozár, Völgyi Lajos földbirtokos, Szabó Iguácz egri főgymuasiumi tanár és lapszerkesztő, Sajósy Alajos egri fogymnasiumi rajztanár, Posgay Antal ügyvéd, dr. Danilovics Pál Hevesmegye főorvosa, Fenyvesy Sándor egri ajtatos alapítvá­nyi ügyész, Hubert János jogtanár 1—1 frtot, vagyis, összesen: 35 frtot, mely összeget hozzáadva a lapunk múlt (45-ik) számá­ban említett 110 írthoz, a fennebb említett czélra, ezen gyűjtő- ivén eddigelé összesen 145 frt. íratott alá. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom