Eger - hetilap, 1888

1888-11-13 / 46. szám

365 — Katalin-bál. Az egei'vidéki jótékony nőegyesü- 1 e t, árvaháza javára, a megelőző évekhez képest, a folyó évben is megtartja régi jóhirnevü „Ka t a lin-tá ncze s t ély é t“, és pedig f. november hó 24-én, a törzs kaszinó nagy termébe n, 1 fit 50 kr. beléptidij mellett. Az egylet a bálren- ilezö bizottságot közelebbről az egri jeunesse d’orée tagjaiból a következőleg választotta meg: Békeffy Iván, Beniczky Sándor, Biró József, Bittó Gyula, Danek Leó, Dusárdy Lajos, Dusárdy István, Eötvös József, Erdélyi József, Ficzere Kálmán, Ficzere Béla, Földváry Árpád, Frantz Gyula, Fülöp József, Fiilöp Zol­tán, itj. Gröber Fereucz, Helvey Adolf, Horváth Béla, Hunyor Ódon, Kelemen Ernő, Lefevre Dezső, Mészáros Kálmán, Pilepic Rudolf, Porubszky Sándor, Sándor Szilárd, ifj. Simonyi Károly. Szabó Béla. Ury Lajos. Már e tekintélyes névsor méltó garantiát nyújt — a különben mindig szép sükernek örvendett, s évről-évre láto- gatottabb — Katalin-tánczestély ez idei fényes sükerere nézve is. Ebből, valamint, az ezeken kívüliek nagy számából is látható, mily szép számmal növekedett tánczkedvelő aranyfiatalságunk gárdája az idei farsangra. Jó lesz e körülményt hálózni szerető hölgyeinknek úgy a küszöbön álló Kataliu-estélyre, mint a többi bálok és mulatságokra nézve is komolyan figyelembe venni. — Az .,egri korcsolyázó egyesület“ f. é. nov. hó 18-án (va­sárnap) d. u. 2 és V« órakor az „egri takarék-pénztár“ nagy termében közgyűlést tart, melyre az egyesület rendes tagjai tisz­telettel meghivatnak. Figyelmeztetnek egyúttal a t. tagok, hogy -ezen közgyűlésnek egyik igen fontos tárgyát: az újonnan átdol­gozott alapszabályok bemutatása, elfogadása és felterjesztése fog­ja képezni, s e végből különösen is felkéretnek, hogy e közgyűlésen minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. Eger, 1888. nov. hó. 11-én. ifj. Simonyi Károly, k. e. elnök. — Hymen. Szőke Sándor, egri belv. főelemi tanító, lapunk «egyik szorgalmas és szép tehetségű munkatársa, e napokban vál­tott jegyet Komáromy Mariska kisasszonynyal, Komáromy József polgártársunk kedves leánykájával. — Esküvő. Nyikoda Lajos kát. s. mérnök és Csorbái Ilonka kisasszony, f. hó 5-én esküdtek egymásnak örök hűséget a novaji kath. templomban. Az esketési szertartást a menyasz- szony nagylelkű jótevője, ft. Lapsinszky János novaji plébános végezte. Nyoszolyó asszonyok: Schönner Odiloné és Kotrba Nán- dorné úrhölgyek, násznagyok: Schönner Odiló csász. és kir. szá­zados és Kotrba Nándor egervárosi alorvos urak, nyoszolyó lá­nyok : Gröber Anna és Irén kisaszszonyok, vőfélyek pedig Galam­bos János és Biró József joghallgatók voltak. Az esküvési szer­tartást lakoma követte, melynek végeztével az ifjú pár, a férj állomáshelyére, Egerbe utazott. — Kinevezés. — Ligetkuty Iván, nagykikiudai kir. törvény- széki aljegyző, egri arany fiatalságunk egykori kedvelt tagja, s lapunk szorgalmas munkatársa, közelebbről kir. alügyészszé ne­veztetett ki. — Kinevezés. Az egri kir. törvényszék elnöke a vezetése alatt álló kir. törvényszékhez Békeffy Iván végzett jogászt joggyakornokká nevezte ki. Az epri szegény tanulókat segélyező egyesület f. évi nov. 10-én tartott felügyelő bizottsági üléséből. — Jelen voltak: Imre Miklósné, Ury József'né, Györgyényi Ignácz kanonok, Halász Fe- rencz kir. tanfelügyelő, Zalár József m. főjegyző, Éliásy Fereucz, Eisenmann Oszkár, Dienes József, Szőke Sándor és Dr. Molnár Rezső. — Zalár József v. tag, bemutatta özv. Majzik Viktorné leve­lét, mi szerint az egyesület elnöknői tisztéről lemond, okul hoz­ván föl, hogy az egyesület ügyeit, — miután nem lakik Egerben, — nem is vezetheti sikerrel. A jelen voltak sajnálattal vették tudo­másul, s az elnöknői tiszt betöltését következő alkalomra halasz­tották el. — Sajnálattal vették tudomásul a jelenvoltak nem különben azt is, hogy az eddig összegyűlt nemes adomány — a múlt évivel összevetve — félanuyira tehető, — összesen 64 frt. 20 kr. — Halász Ferencz indítványára a gyűjtést tovább foly­tatni határozták. Ezen alkalomból is újólag felkéri az egyesület Eger város nemes szivü közönségét, hogy e jótékony czélra ada­kozni szíveskedjék. — A gyűjtéssel Kajlinger Antal eljáró vau megbízva. — Kápolnai honvédemlék. Szabadságharczunk elesett vitézei­nek pyramisá-t ez ideig rozoga fakerítés vette körül. Az önfelál­dozás bajnokai iránt az igaz hazafi kebelben honoló kegyelet és áldozatkészség, a ryenge készítményt, két méter magas kőalapon nyugvó díszes vasrácsozattal cseréié föl, melyet október végén helyreállítottak. Mindenszentek ünnepén lobogó fáklyák fénysu­garai világiták be talapzatáról a magányos est-homályt s az együvé csoportosult polgárok magasztos érzelmek benyomása alatt, bús zeneszó kíséretében merengtek el a múlt dicsteljes napok jelenségein. (r. I.) — Az „egri dalkör“ ez évi tisztújító közgyűlését f. é. no­vember hó 18-án vasárnap délután 4 órakor tartja meg az érsek- lyceumi rendes tanuló-helyiségében, melyre az egyesület pártoló- és működő tagjait vau szerencsém az egyesület választmánya nevé­ben és megbízásából tisztelettel meghívni. Eger. 1888. nov. 13. Kelemen Ernő e. jegyző. — Köszönet. Fógel Ágoston úrtól, 6 darab gyermek-inget, két pár czipőt, egy nadrágot és egy női ruhát, a szegény tanulók részére köszönettel átvettem. Eger, 1888. évi november hó 8-án. Ziska Béla, egyesületi gazda. — Gyászhir. — Földvári és bernátfalvi Földváry Ár­pád, csász. és kir. kamarás, s szab. áll. honvédtiszt, néh. Bal- dácsi Antal báró általános örököse, ki, mint az itteni Földváry- család közelrokona, városunkban is gyakran megfordult, s jó is­merősünk volt, — f. hó 4 én elhalálozott Csongrádmegyében, Tisza-Apátfalván, ahol mint dohánybeváltó hivatalnok működött. — Gyászhir. Lukács Ödön, oki. seborvos, f. hó 11-én hosszas szenvedés után elhunyt. A boldogult hült tetemei ma dél­után fognak az örök nyugalom helyére tétetni. — Gyászhir. Rónay Gusztáv, kereskedő, f. é. nov. hó 12-én, életének 50-ik évében elhunyt. A boldogult hült tetemei ma délutáni 3 órakor fognak öröknyugalomra tétetni. — A hatvani czukorgyár építése serényen halad előre. Erről értesít bennünket a „Hatvan és vidéke“ czimü helyi lap, mely e f. é. nov. elejével indult meg. — Sarud, a tavaszi árvíz által legjobban sújtott hevesme­gyei község fölsegéllésére, a Hirsch báró, bécsi bankár által a magyarországi árvízkárosultak részére adományozott jelentékeny összegből, Bischitz Dávidné asszony, mint kire az adományösszeg felosztása bizva volt, 800 frtot küldött Újhelyi Lajos sarudi plé­bános kezeihez, a legjobban sújtottak közt való kiosztás vé­gett. (T-f. é. v.) — Beszéd és Írás. — Caldewellben (az Egyesült államokban) gyorsíró-verseny volt, melyen az tűnt ki, hogy mily gyorsaságot érhet el valamely szónok beszédének leírásában. A verseny győ­zője öt perez alatt 1.337 szót irt le, az accessit 1.308, a többiek pedig 1,000 szót kaptak le röptében. Ugyanazon ülésen az Írógé­pek versenye azt bizonyította be, hogy ezekkel perczenként 108 szót írhatni. Egy jó táviró-hivataluok rövidítések nélkül 427 szót továbbit perczenként. Látható tehát, hogy ez nem sokkal kése- delmazőbb a beszédnél, mert kísérletek igazolják, hogy telepho­non perczenként 438 szót, lehet küldeni. — Juszuf Zia szomorú sorsa. Juszuf Zia, alias Csatári, igazi nevén pedig Spitzer Szepi, nálunk is eléggé nevezetes férfiú. E nevezetessége pedig abból áll, hogy ez a jeles férfiú tette az „egri“ nevet még hiresebbé az által, hogy „törököt fogatott velünk.“ A szomorú históriát ezúttal nem akarjuk részletesen reprodukálni, csak aunyit említünk, hogy ez a Spitzer- Juszuf-Csatáry volt az, aki mint egri pinezér elvett egy feltűnő csinos zsidó lányt, azután furcsa-kalandos élete Konstantinápoly­im vetette, hol a török hadseregbe került, melyből csakhamar kiakolbólitották. Ekkor visszatért Magyarországba, s úgy neki, mint különösen kedves élete párjának nagy kedvök kerekedvén vig Eger városába rándnlni, — magukkal csalták Ramis basát, egy vagyonos bosnyákországi mohamedánt, ki midőn lépre ment, — Spitzer-Juszuf-Csatáry távsürgönyben tudatta az akkori pol­gármesterrel, hogy: „jön a török küldöttség!“ A polgármester meg, ijedtében összeharangozta az egész egri értelmiséget. Nossza! ki a vasúthoz, a török deputáczió fogadására! Ki is ment min­den honhazafi a fogadáshoz, ki kocsin, ki gyalog, — piros török fezzel a fején. S mikor meglátták Ramis basa mögött Spitzer- Juszuf-Csatárit, utána feleségét, apósával együtt biczegni, — ak­kor egyszerre vége volt minden illúziónak. Kalamus ba­rátunk, ki nem adta volna egy vaklűért, hogy ö lehet a török- küldöttséget fogadó városi deputáczió franczia szónoka. — mikor nagy büszkén megállt Ramis basa előtt, és stentori hangján elkezdte dikezióját, hogy „Mossziő Pascha!“ — amint Spitzer-Csatári értésére adta, hogy a basa nem tud francziául, egyszerre torkába fagyott a szusz, — mint a báró Demanx trom­bitájába. Nem is azt a két kemény flórest sajnálta aztán a mi Kalamus barátunk, amibe a piros török fez került, — hanem azt, hogy belérekedt, a nagy franczia dikezió, melyre három napig

Next

/
Oldalképek
Tartalom