Eger - hetilap, 1888

1888-11-13 / 46. szám

366 készült! — No de hagyjuk „múltúnk babérait“ pihenni, — s be­széljünk Spitzer-Juszuí-Csatári uraságról, ki legutóbb, mint a „Háztulajdonosok lapja“ szerkesztője fölcsapott Írónak, s mint ilyen ült e napokban a bpesti törvényszék előtt, a vádlottak pad­ján, az „Anker“ biztositó társaság egyik hivatalnoka által zsaro­lással vádolva. A törvényszék Spitzer-Csatári zuglapszerkesztőt, minden védekezési erőlködése daczára, zsarolás miatt félévi fogházra ítélte. — Párisi kutya-statistika. — Páris városában van 45,948 luxus-kutya, mely fejenkint 10 frk-nyi évi adót tizet, a mi a le­folyt évben 459.110 frk-ot tett ki. Azonkívül, van 37 e fajtájú kutya, a mely nem jelentkezett; ezeknek büntetés fejében a taksa háromszorosát, azaz 1110 frkot kellet fizetni. Az 5 frankos ren­desen bejelentett kutyák száma 23.806; ezekért fizettek összesen 119.030 frk-ot. de utóbbiak közül is volt 14, a melyet szintén el­mulasztottak bejelenteni. Ezekért büntetés fejében fizettek 210 frk-ot. E kutyaadó elvégre is 789.250 frk-ot hozott Páris váro­sának pénztárába. — Rendőri hírek. Lopás. Fekete (Tóth) Sándor miskolczi illetőségű hírhedt csavargó, a ki az illavai fegyházból csak nem­rég szabadult, e hó 9-én délután Ofrónay Sándor polgármester la­kására észrevétlenül belopódzott, s a konyhából — hol történe­tesen senki nem volt jelen — többrendbeli konyhaeszközt ellopva, odébb akart állani; azonban rajta vesztett, mert a mint jól fel- pakoltan kifelé tartott, a vinczellér által észrevétetvén, idejekorán lefüleltetett, A fény. törvényszéknek lett átadva. — Talált tárgy. Folyó hó 10-én a Lyceum előtti téren egy csinos kiállítású zsebkés találtatott. Jogos tulajdonosa a rendőr­ségnél átveheti. Felelős szerkesztő: Szaloó Ignácz. i Természetes Cognac Berg'er, TTolIs: és Társa g'-yáráfból Dornbachban Bécs mellett. E cognac a legfinomabb franczia gyártmányokkal versenyez, nemcsak, hanem a Francziaországban beállott szomorú szőlőmüvelési állapotok és a jelentékeny behozatali vám következtében, mely körülmények igen csábitók a hamisításra, — valódiságukra nézve amazoknál nagyobb biztosítékot nyúj­tanak, s a franczia gyártmányok hasonló jósága mellett, emezeknél felényivel olcsóbbak. E cognac-gyártmányok az 1888-iki trieszti kiállításon aranyérem­mel, s a csász. és kir. kereskedelmi ministerium tiszteletdijával, — az 1888- diki bécsi birodalmi gyümölcskiállitás alkalmával pedig a csász. és kir. államjutalommal, e legnagyobb kitüntetéssel lettek kitüntetve. Árak: * Minőség. Egész palaczk 2.30. Fél palacz 1.30. Negyed palaczk 80 kr. ** Minőség. Egész palaczk 2.90. Fél palaczk 1.601 Negyed palaczk 90 kr. *** Minőség. Egész palaczk 3.90. Fél palaczk 2.10. Negyed palaczk 1.20 kr. **** Minőség. Egész palaczk 4.80 Fél palaczk 2.55. Negyed palaczk (213) 2—3 Steinhäuser A. István, Eger. Keil Alaj os-féle Fadlózat-fénymáz (Glasur) Becsből legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 1 nagy palaczk ára frt. 1.35 kr. 1 kis palaczk ára 68 kr. Viaszk-kexiöcs legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr., mindenkor kapható: Steinhäuser A. Istvánnál Egerben. Megrendelések oly helyekről, hol raktár nincs, kéretnek a gyári raktárhoz Kiel Alajoshoz Bécs (|jf (165) 10—15 IV. Eesselgasse 5, küldeni. Ára egy 5 kilos csomagnak 6 frt. o. é. ** ..* 4 963. sz. tk. 888. Árverési hirdetmény. Az egri kir. törvszék területén. Bakta község határában fekvő, a végrehajtást szén- i védő Borbás Jánosné tulajdonát V« részben képezett, most nevezettről azonban már a végrehajtató végrehajtási zálog jogával tér- ; helten a Zombori Mária, Zombori Anna és Szajlai Teréz tulajdonába átment, s jelenleg j egészben ezek tulajdonait tevő következő ingatlan u. m. j A baktai 334. sz. tjkvben A f 945. hrsz. alatt felvett szőlőből a végrehajtást szen­vedő Borbás Jánosné, szül. Kis Mária tulaj­donát képezett l!t rész, Kubovcsik Mátyás , végrehajtató által a végrehajtást szenvedő ellen 100 frt tőke s ennek 1887. évi május, hó 20-ik napjától járó 8% kamatai 25 frt 10 kr összes eddigi még fedezetlen végre­hajtási már megállapított költségek iránt vezetett végrehajtás folytán. 1888. évi nov> hó (24) huszonnegyedik napján Bakta köz­ség házánál d. e. 10 órakor 241 frt kikiál­tási árban árvereltetni s esetleg kikiáltási áron alól is eladatni fog. Az árverelni szándékozók tartoznak a ki­kiáltási ár 10%-át bánatpénzül a bírósági kiküldött kezéhez letenni. A vételár 3 egyenlő részletben u. m. ‘/s- da az árverés jogerejüvé váltat ól számított 8 nap alatt, ‘/3-a ugyanattól számított 3 hónap alatt, 1/3-a ugyanattól számított 6 hó | alatt 6% kamatokkal az egri m. kir. adó- j hivatalnál lesz befizetendő. | Az egyidejűleg megállapított árverési fel­tételek ezen tkkvi hatóságnál a szokott hi­vatalos órák alatt, valamint Bakta köz­ség elöljáróságánál megtekinthetők. Kelt az egri kir. törvszék tlkvi hatósá­gánál 1888. évi szept. hó 1-én. (221) 1* Erdély Endre, trvszéki birö. 805. sz. 1888. Árverési Hirdetmény. Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy az egri kir. járásbíróság 6923. számú végzése által a hevesmegyei takarékpénztár mint végrehajtató javára Kecsmár János és neje szóláti lakos végre­hajtást szenvedettek ellen 3000 frt tőke, ennek 1885. év január hó 1-ső napjától szá­mítandó 7 °/ 0 kamatai és eddig összesen 36 frt 62 kr perköltség követelés erejéig I elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 653 írtra becsült szoba­bútorok, egy kocsi, négy ló, egy szelelő rosta, két vaseke, egy hidas, egy négy ló- erejü cséplő gép- és 50 méter mázsa t. bú­zából álló ingóságok nyilvános árverés ut­ján eladatnak. Mely árverésnek a 7354[1888. sz. kikül­dést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis alperesek lakásán Szólát községében leendő eszközlésére 1888-ik november hó 4 9-i k napjának délelőtt 10 órája határidőül kitixzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmé­ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megálla­pított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Egerben, 1888-ik évi november lió 3. napján. Kovács Endre, (220) 1* kir. bírósági végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom