Eger - hetilap, 1888

1888-01-03 / 1. szám

3 tokkal oldalamnál voltatok; s hálásan ismerem el, gyöngéd szavaitokkal, hozzám való különös szeretetetekkel nagyban enyhítettétek bánatomat. Yegyétek e szeretet főnkéit tanúsí­tásáért legbensőbb köszönetemet; s kérlek, amint fogadtá­tok is, ne vonjátok meg imáitok vigaszát feledhetlen jó atyámtól a szigorú Biró előtt, !hogy örökké zengje az Ur ir­galmasságát. Többiben, szivemből óhajtóm, hogy a közelgő uj évben áldja meg a jóságos Isten minden szent, jámbor szándé­kaitokat, tegye biztossá üdvünket, adja meg atyai szerete- tének kegyes segélyét, támogasson fölsége hatalmával, mely elleneink gyűlöletét s hántalmait megtörje, s melyben meg nem szégyenülve örvendjen a hűk szilárd, megingathatlan bizalma. Minden jót kívánok nektek, szeretett Fiaim, s emlé­ketekbe zárom magamat. 1887. Csöndes fájdalommal búcsúztunk el múlt szombaton, Szil­veszter estéjén az 1887-iki ó évtől; — mert hát „ismét egy év merült el az enyészet tengerébe“, — sóhajtaná valami ábrándos költői lelkű bus hazánkfia, — de mi egyszerű prózai nyelven csak azt mondjuk, hogy: ismét egy évvel lettünk öregebbek. Jó, jámbor esztendő volt az imént lefolyt 1887-ik esztendő. Nem mondhatunk róla semmi rosszat. Igaz, hogy mindjárt kez­detben erős háború-kilátásokkal ijesztgetett beunünket, s e ré- mitgetéseit nagy mértékben folytatta a végén; de elmúlt, hál’ Istennek, minden baj és veszedelem nélkül. Lefolyása alatt a gondviselés anyagi áldásban is bőven ré­szesített bennünket. Borunk, búzánk termett elég. Hogy termé­nyeinknek nincs ára, hogy szemes életünk a magtárakban, ver­mekben, borunk a pinczékben hever, és senkinek sem kell, — annak nem a gondviselés az oka. Békésen, csöndesen folyván le a múlt év, zavartalanúl s egész erővel foghattunk megyénk s városunk szellemi s anyagi fejlődésének munkájához; — s hogy e tekintetben tettünk-e va- amit; — tettünk-e annyit, a. merni ja erőnkből kiteheti, — vagy Vr— _r ' ' '' ‘ ~ ­.......... ' - ....... ~ = e sorokra még legtulságosabb szerénysége se alkalmazhatja fö- nebb idézett nyilatkozatának utolsó passusát. Megírtam pedig e sorokat azért, mert tapasztalásom szerint nagyjainkat, jeleseinket egyes apró vonások gyakorta sokkal job­ban s érdekesebben jellemzik s ismertetik meg, mint a nagysza­bású, sokat mondó körvonalak. * A legutóbbi világtárlat alkalmával, a nyári hónapokban, hosszabb időt töltöttem Parisban. Ajánló leveleim sok előkelő, s még több feledhetetlenül ked­ves ismeretséghez juttattak. Ezek közt rám nézve kétségkívül egyike volt a legkellemesebbeknek megismerkedésem Zichy Mi­hály festő-művész hazánkfiával, ki azon idők szerint, tudvalévő- lég, állandóul Parisban (a „Boulevard d’ Hausman“-on) lakott, s kihez visontai Kovách László régi barátom s mesteremtől kap­tam ajánló sorokat. Meg is volt a foganatja, mert az az őszinte, egyeneslelkű, szóval: igazi magyar szívesség és nyájas barátság, melylyel Zichy, mindjárt első látogatásomkor fogadott, s mely azontúl, a lehetség szerint, egyre fokozódott, s bensőbbé vált, — méltán meglepett engemet. Végtelenül örültem azon, hogy végre vala- hára mégis találkoztam egy nagy nevű, helyesen szólva: világhí­rű művész hazámfiával, akinél a külföldi magas, sőt fejedelmi, ural­kodói sokszoros érintkezés mázának káprázatos fénye egyá- talán nem födte el, sem külső sem belső vonásaiban, a valódi ma­gyar jelleget és jellemet. Mert hát gyakori külföldi kóborlásaim közben sok jó ismerős hírneves nagy hazánkfiával találkoztam már én, — akikre odakünn sehogy se tudtam rájuk is­merni. — Dugjunk bagót a képünkbe! — szokta volt, szójárása- kint, mondani, szivarral kínálva, — és a finom havannák illatos füstjénél elbeszélgettünk, de rebus omnibus, et de quibusdam ali­kevesebbet? — mondja meg a mult év rövid története, me­lyet, — hogy a történetírónak is szolgáltassunk némi anyagot, — általános körvonalokban a következőkben állítunk egybe. Vallás-erkölcsi tekintet ben, a múlt év történetéből, a következő mozzanatokat tartjuk följegyzésre méltóknak: Az egri érseki egyházmegye hitélete körében, az egri székesfő- egyház m. é. máj. 7-én ünnepelte 50 éves fönállásának jubilá­ns évfordulóját. — A heves megyei erkölcsnemesitő egyesület m. é. apr. 25-én tartotta Egerben, alakuló gyűlé­sét. — A pápa jubileuma alkalmából kibocsátott hódolati iveket az egri egyházmegye kath. hívei közöl 74,522-en (Egerben 3746-ban) írták alá. Ugyancsak ez alkalomból a nevezett hivek pápa ő szentsége számára Péterfillérül 7086 irtot, 143 db. aranyat, s 5 db. 2 frtos tallért gyűjtöttek egybe. — Eger városa a török iga alól való felszabadulásának kétszázados évfordulóját m. év decz. hó 17-én hálaadó istentisztelettel, s kivi)ágifással ünnepelte meg. — Az egri e v. ref. egyház lelkészi állást szervezvén, az egyház első megválasztott lelkésze, nt. Apostol Bertalan beiktatása m. é. máj. 8-án díszes egyházi ünnepséggel ment végbe. Városunk társadalmi életében az első, kulturális moz­galmat az egri iparoskor megalakulása képezte, mely 1887. uj év napján nyilott meg. s általa Egerben egy harmadik kaszinó-testület jött létre. A megyei közigazgatás terén, személy változásokon kívül, nevezetesebb mozzanat nem igen fordult elő, — kivé vén egy pár összeütközést némely közigazgatási kérdésben a megye főispánja, s a megyei központi s közigazgatási bizottság között, melyek fölebbezés folytán a belügyminiszter által a főispán javára lettek oldöntve. A megyei tisztikarban, — a főispán által elrendelt hivatali felfüggesztések-, s áthelyezéseken kívül — törvényes választás utján, a következő személy változások történ­tek: Simáczius Gusztáv, megyei I. aljegyző, tiszt, főjegyző, időközben főispáni titkárrá neveztetvén ki, helyébe I. aljegyzőnek Földváry Kálmán, megyei II. aljegyző, — ennek helyére Klasánszky László közig, gyakornok lett II. aljegyzőül megválasztva. — A Rapaics Dániel megyei pénztáros el- hunytával megürült pénztárosi tiszt ifi. Székely János me­gyei pénztári ellenőrrel, — a pénztári ellenőri hivatal pedig Okoliesányi Lajos-, Eger város tanácsnokával lett válasz­tás utján betöltve. Eger vár os közig, hatósága kebelében a múlt évben következő személyváltozások történtek: a megyei pénztári ellen­őrré megválasztott Okolicsá nyi L. tanácsnok helyére Mor­is. Sokat beszélgettünk testvéréről, Antal úrról is, kivel szin­tén azon idők körül valók szerencsés megismerkedni. Aztán egy kicsit politizáltunk is. Meghánytuk-vetettük a haza sorsát, váj­jon mi jövőt enged remélnünk az uj osztrák-magyar kiegyezés. — De legnagyobb lelkesedéssel beszélt a párisi „magyar egylet­ről,“ melynek akkor elnöke volt, s melynek sorsán lelke egész erejével s hevével csüggött. Épen azon időtájt jelent meg az egylet javára Bertha Sándor Párisbau élő zongoraművész hazánk­fiának egy szerzeménye, melyhez Zichy Mihály rajzolta a na­gyon csinos és elegáns, színezett czimlapot. Mindjárt meg is mutatta. Csakhamar annyira megszerettem Zichyt, hogy azontúl — mert maga is úgy kívánta, — úgy szólván mindennapos vendége lettem. Közel lakván hozzá, a „29 Juillet“-utczában, reggelizé­sem után csaknem mindennap elmentem hozzá, — mert ekkor rendesen thea-reggelinél találtam, s tudtam, hogy a látogatók ez időtájt okoznak neki legkevesebb alkalmatlanságot. No volt is látogatója bőven. Alig múlt el, abban az időben, nap, hogy látogatói közt, két-három, Párisba vetődött „vándor­hazánk fia“ meg ne fordult, volna, kiknek egy részével én is találkoztam Zichynél. Voltak köztük számos, magamfajta emberek, kik szintén ajánló levél utján jutottak a nagy művész színe elé; de a legnagyobb rész mégis aféle „praesta quaesumus“, vándor­utas volt, kik, mint mondák, eljöttek a világvárosba „szeren­csét próbálni.“ Zichy valamennyivel a legleereszkedőbb nyá­jasság- s barátsággal állott szóba; tűrűlhegyre kikérdezte őket mivoltuk és sorsuk felől, s egyet se bocsátott el magától biztató remény, s kilátás nélkül, melyet aztán pár nap alatt, az illető­nek tehetség s lehetség szerint való elhelyezésével, rendszerint be is váltott. De mielőtt az illető „jámbor utas hazánkfia“ a művésztől, tétovázó mozdulatokkal, búcsút vala veendő. — Zichy, ösztönszerü *

Next

/
Oldalképek
Tartalom