Eger - hetilap, 1888

1888-01-03 / 1. szám

4 vay János rendőr-alkapitány, — ennek helyére redőr-alkapi- tányul Toronyi László, — az időközben lemondott V é g h Gerö, városi árvagyámpénztáros helyére árvagyámpénztárosul Farkas Vincze, — Urbán Károly városi rendőrhagynagy elhalálozása folytán rendőrhadnagyul Derszib Ignácz válasz- tatattak meg. Gr r ó n a y Sándor, Eger város rendőrkapitánya he­lyettes polgármesteri működése tartamára Hevesmegye főispánja gr. Keglevich Béla ő mlga ideigl. városi rendőrfőkapitánynyá Gaál Béla megyei közig, gyakornokot helyettesítette. Törvénykezési tekintetben, az egri kir. törvény­széknél történt jelentékenyebb személy változások igénylik a krónikái följegyzést. Az egri kir. törvényszék nagytudományu elnöke, városunk közszeretetben álló jeles szülötte, dr. Vavrik Béla, kir. táblai tanács-elnökké neveztetvén ki, — helyét, mint tszékünk elnöke, Hunyor Sándor, kir. táblai biró foglalta el. Az elhunyt Markovics János egri kir. tszéki biró helyébe Far­kas Bál gyöngyösi kir. járásbiró neveztetett ki tszéki bírónak. Ficzere Sándor egri kir. ügyész elhalálozása folytán, egri kir. ügyészszé Berkó Aladár egri kir. alügyész, — ennek helyé­re Markovics Lajos kir. tszéki aljegyző, kir. alügyészszé, — ennek helyére B ó d a y Aurél kir. tszéki aljegyző jegyzővé, — ennek helyére Eötvös József törvszéki joggyakornok aljegy­zővé neveztettek ki. Egyéb kulturális és egyleti mozgalmaink köré­ből följegyzésre méltók: A magyarországi „Kárpát-egylet“ „Mát- ra-osztályá“-nak megalakulása Gyöngyösön m. é. május havá­ban. Az egri önkéntes tűzoltó-egylet küldöttségé­nek részvéte a fiumei országos tüzoltó-kongressuson. Felső vi­déki tót ajkú árva gyermekek (24) elhelyezése He­vesmegyében. Kilátásba helyezése annak, hogy az országos képző művészeti társulat Egerben is fog annak idején egy vidéki ki­ál 1 i t á s t rendezni stb. (Vége köv.) egyházi ünnepen a helyben állomásozó katonatisztikar testületi­leg vett részt, — a kath. hivek közöl is számos ajtatoskodók jelentek meg az ünnepen. Mise alatt a főegyházi ének- és zene­kar Führer (D) ünnepi miséjét adta elő. Betétek voltak: Gradua- lera: „Hymnus jubilaris“ (Pápai hymnusz), nyolcz szólamú vegyes karének, Duschinszky L. nyitrai karmestertől; offertoriumra „Ecce sacerdos magnus,“ Zsasskovszky Endrétől. — Szylveszter estéjén, a múlt szombaton, 1887-iki decz. 31- kén esti 6 órakor vette kezdetét az évzáró hálaadó istentisz­telet a főszékesegyházban, melyet ez alkalomból az ajtatosko­dók rengeteg tömege minden zugában zsúfolásig töltött meg. Az ünnepi egyházi beszédet Zsendovics József apátkanonok ő nsga tartotta. Beszéde, az „Isten előtt való járásról“, úgy tar­talom-gazdagságban, mint szónoki szépségekben és hatásban egy­aránt excellált. — A kivilágítás. Pápa ő szentsége 50 éves áldozársága év­fordulójának megünneplése alkalmából a múlt szombaton, m. é. decz. 31-én estve városunk kath. közönsége, az ünnep emelésére önkéntes kivilágítást rendezett. Esti 6-7 óra között, ki­vált a Széchenyi- és Káptalan-utczákban, de számos mellékut- czákban is, a vallásos hivek házainak ablakaiban kigyult, s né­hol valóban meglepő látványt nyújtott az áhitatos tisztelet láng­sora. Legimpozánsabb volt a kivilágítás a ft. cisterczi rend ko­lostoránál, hol a rendház főutczai homlokzata, s főleg a kerti rácsozat, pompás fényárban ragyogott, magasztosan véve körül a lobogókkal s pápai jelvényekkel ékesített gyönyörű transparentet, mely a pápai tiarát tüntette elő. Kiváltak még a papnövelő in­tézet, az angol kisasszonyok zárdája, melynek homlokzatán, lám­pákból egybeállitva, szintén a pápai tiára ragyogott, az érseki rezidenczia, a kanonokok palotasora s néhány előkelőbb magán­ház, díszes kivilágításaik által. — Egyházi zene. Jövő pénteken, jan. 6-án, Yizkereszt ünne­pén, a reggeli ünnepi istentisztelet alkalmával, az egri főszékes­egyház erősitett ének-és zenekara Schubert Ferencz nagy szabású s ritka szépségű Pastorál-miséj ét fogja előadni. Ugyanekkor ismételni fogják a Duschinszky L. nyitrai karmester által szerzett, s a múlt szombaton előadott „Hymnus jubilaris“ (Pápai hymnusz) ez. nyolczszólamú vegyes karéneket is, melynek szépségéről, s egyházias jellegéről Hanslik, az európai hírű bécsi zenekritikus, annyi elismeréssel nyilatkozott. Mindkét jeles egyházi zeneműre figyelmeztetjük az egyházi zenében vallásos élvet találó müveit közönségünket. — Az egri önkéntes tűzoltók küldöttsége, névszerint dr. nagyon kapósak a nyomdászok. Van is sok jó ismerősöm a nyomda­tulajdonosok közt. Hamarosan el tudom önt helyezni. — Bemé- lem: tud francziául? — Biz’ én, uram, egy szót sem tudok. — Tyhü, kuttya mája! — kiáltott föl Zichy fejét vakarva, — ez már aztán bökkenő. Mert itt bizony nem nyomtatnak ma­gyar könyveket ... De igaz a! Most jut eszembe! Épen most akarjuk kinyomatni a „párisi magyar egylet évkönyvét.“ Ön á propos jött. Mindjárt beállítjuk ennek a kiszedésére. S mig ezzel készen lesz, addig majd csak beléjön a francziába is. Én néma szemtanúja voltam annak a benső örömnek, mely Zichy arczán, e nyilatkozata közben letükröződött, amidőn hirte­len megtalálta a módot, hogy ezen a beteges, vézna hazánkfián segítsen, — s önkéntelenül nedvesűltek meg szemeim. Erre következett aztán: „Hát a riz kőtsig?“ stb. kér­dése, — s bucsuzáskor öt frank csúszott a hálálkodó nyomdász kezébe. Azzal tovább folytattuk a félbeszakadt beszélgetést. Néhány perez múlva a művész komornyikja lépett be, s tál- czán egy névjegyet nyújtott át Zichynek. A művész átfutva a névjegyet, kezembe adta azt. Ez volt rá Írva: Alexandre de Nagy, Chef d’ Equitation. — Tyhü, kuttya mája! — mondá Zichy tréfás komolysággal, — ez valami méltóságos ur lehet. Kell, hogy illő tisztelettel fo­gadjuk. Bocsásd be szaporán. Egy „mokány“ úri ember lépett be. Azt hiszem, ez az egy szál epitheton sokkal életkübben jellemzi emberünket, mint a leghosszabb leírás. Különben középkorú, inkább vörös, mint piros arczú, kondor hajú, kifent bajuszú, átlétatermetű úri ember vala, kissé viseltes, de azért kifogástalan lovagló öltözetben, pörge kalappal, s az obiigát lovag-ostorral. Különfélék. — XIII. Leó, római pápa ő szentsége 50 éves áldozárságá- nak évfordulóját a múlt szombaton, a lefolyt év utolsó napján ünnepelte meg városunk kath. közönsége. A székesfőegyházban, „Te Deunr‘-mal egybekötött ünnepi nagy misén, fényes papi se­gédlettel, Szele Gábor prépost-kanonok őnsga pontifikáit. Az nemes tapintattal előzte meg s mentette föl őket zavart, kényes helyzetükből, e tréfásan nyájas kérdéssel: — Hát aztán, ugy-e, útközben egy kicsit elfogyatkozott a „riz kőttsig?“ Amire adott, rendszerint igenlő feleletnek aztán az volt az eredménye, hogy egyetlen egy ilyen „vándor hazánkfia“ se távo­zott el tőle pénzbeli segítség nélkül. Sok érdekes beszélgetésnek voltam én ily alkalommal tanúja Zichy Mihály művész honfitársunk termében, melyekről hasábokat lehetne összeírni. Mellesleg szabad legyen fölemlítenem, hogy tár­salgásunknál olykor-olykor a maestro kedvencz tanítványa, a gyermeteg miss Mary, is jelen volt, s halavány arczán, s nagy fekete szemeinek lángoló tekintetében visszatükröződő élénk ér­deklődéssel szemlélte a Zichynél megjelenő typikus magyar ala­kokat, s felötlő figyelemmel hallgatta a zengzetes magyar beszédet. E látogatások közöl akarok ez úttal egy párt, élethivén leírni, azon reményben, hogy ez idndiskrécziómért meg fog nekem az én szeretetve méltó, mélyen tisztelt művész-gazdám szerény­sége bocsátani. Egy reggel, szintén látogatóban lévén Zichynél, — élénk beszélgetésbe voltunk merülve, midőn az ajtón kopogtatnak. Egy elkényszeredetten sovány, beteges, halvány fiatal ember lépett a szobába, kopott öltözetben. Alázatosan közeledett a mű­vészhez, s miután magát megnevezte, a nagyságos egyleti elnök úr kegyes pártfogásáért esedezett. Zichy szokott nyájassággal fogadta az ifjút, ki, a művész kérdéseire, elmondá, hogy ő nyomdász, pár éve, hogy vándorútra kelt hazánkból; volt Lipcsében, Berlinben, Münchenben, utóbb Stuttgartban, és Strassburgban. Most eljött Párisba, „szeren­csét próbáin i.“ — Jól van, fiatal barátom, — mondá Zichy. Itt bizony most

Next

/
Oldalképek
Tartalom