Eger - hetilap, 1887

1887-11-08 / 45. szám

357 a talpcsiklándó nótákat, a fiatalság „Perdült a sarkán,“ s nem is hagyta abba, mig a hajnali pir sugara be nem pislogott az ablakon. — Az egri polg. lövésztársulat szokásos évi bezáró liba­lövését f. évi okt. hó 30 — 31 és nov. hó 1-én tartotta meg, a következő eredménynyel: Á versenylövészetnél kitűzött jutalmak közöl 2 első 2 második és 2 harmadik dijat ifj. Murányvári János, 1 elsőt Incze József 1 második és 1 harmadik dijat Po- lereczky Gyula urak nyerték el. Liba összesen 42 lett lőve, melyekből Ringelhan Imre ur 7-et, Gröber Ferencz úr 6-tot és Komáromi József ur 5-öt lőttek; a többi lövész urak közöl kivétel nélkül ki 1-et, ki 2-tőt lőtt. — Hitszónoklati próba. — Az egri izr. hitközség (haladó párt) egy magyar hitszónoki állásra kiirt pályázata múlt okt. hó 30-án lejárt. — A sok képzett pályázó közül, jelöltetett ki próba előadás megtartására, és pedig: dr. Weisz. N., jelenleg Gyöngyö­sön köziskolai hitoktató, és Gabel N. nagyváradi izr. iskolai igazgató s középiskolai hittoktató, Dr. Weisz a múlt szombaton f, h. 5-én délután 3 órakor mutatta be magát a hit községnek, a templom szószéken. — A temlom zsúfolásig megtelt. „Szónok középnagyságú rokonszenves alak, a seminaristák papi öltönyében jó benyomást tett a hallgatókra, mely tetemesen fokozódott, mi­dőn thémáját: „A vallást otthon, a szülői házban, és nem az is­kolában, kell a gyermek fogékony keblébe oltani; az egy isten iránti tiszteletet a felebarát és haza iránti szeretettel egybefog­lalni,“ — egy óráig tartó szép beszédben — az utolsó héten ol­vasott bibliai fejezet héber szövegű citátumát beleszőve ügyesen fejtegette. — Szónok hangja erős (kissé érdes,) magyar kiejtése kifo­gástalan, nyelvezete virágos szóbősége, nagy, beszéde tartalomdus, és alakjára nézve rhetorikailag korrekt. Dr. Weisz tanulmányait részint a Budapesti, részint a berlini seminásiumban végezte, és igy nem csodálhatni, ha a kellő képzettséggel birvá igényeinket kielégiti. Bevárjuk egyébiránt még a második jelölt jövő szombaton tartandó előadását is, mielőtt ez ügyben positiv állást foglalhatnánk, (s. d.) — A Katalin-tánczestóly rendező bizottsága közelebb a követ­kező urakból alakúit meg: Abaffy Aurél, Adamcyk Szaniszló, Bé- kefíy Iván, Beniczky Sándor, Dobrányi Lajos, Dusárdy Lajos, Elek Árpád, Eötvös József, Erdélyi József, Farkas Gyula, Ficzere Béla, Földváry Árpád, Frantz Gyula, Horváth Béla, Kállay Sán­dor, Kelemen Ernő, Mészáros Kálmán, Pillepic Rudolf, Porubszky István, ifj. Simonyi Károly, Szabó Béla, Taliy Márton, Tassy Géza, Ury Lajos, Werner Gyula. Már e tekintélyes számú ren­dező bizottság méltó grantia a — különben mindig szép sikernek örvendett, s évről évre látogatottabb — Katalin tánczestély ez idei sikerére nézve. Ebből, valamint az ezeken kívüliek nagy számából is látható, mily tekintélyes számmal növekedett tánczolni szerető arany fiatalságunk gárdája az idei farsangra. Jó lesz e körülményt hálózni szerető hölgyeinknek úgy a közelgő Katalin estélyre mint a többi bálok és mulatságokra nézve is komo­lyan figyelembe venni. — A trencsénmegyei tótajkú árvák, kikről lapunk egyik kö­zelebbi számában irtunk, tegnap, f. hó 7-én érkeztek megyénkbe számszerint 20-an. Azon árvákat, kik Hatvan és Gyöngyös vidé­kén voltak elhelyezendők, a hatvani pályaháznál vette át a me­gyei hatóság, s küldötte el rendeltetési helyökre. Ezek közöl el­helyeztetett Szűcsibe 4 fiú, Apczra 1 fiú. A többiek, számszerint 15-en, két árva leány, s 13 árva fiú, tegnap délben érkeztek vá­rosunkba, s Békeffy Alajos megyei várnagy, tiszt, szolgabiró által vétettek át hivatalosan kísérőjüktől. Ezek közöl 11 árva fiú Eger­ben helyeztetett el. Miután polgártársaink közöl számosán jelent­keztek tótajku árvagyermekek befogadására, a városi hatóság t. Derszib Rudolf községi isk. igazgató-tanítót bízta meg az illető árvák elhelyezésével, ki az árvákat azonnal át is vette. Két árvát a hevesi biró vett át, kiknek egyikét, egy árva leány­kát, Szirmayné ő nsga, a másikat, egy árva fiút egy ottani kö­telesmester fogadta örökbe. A két utolsó legközelebb Tisza-Fü- redre fog szállíttatni, hol az egyiket, egy árva fiút, t. Szekerka Miklós, a másikat, egy árva leányt, a t.-őrvényi tanítónő fognak magukhoz venni. — Hatvanban. A m. kir. államvasutak hatvani tisztikara f. hó 12-én, szombaton az állomási restauratió nagy-termében jóté- kony-czélú, tombolával egybekötött zártkörű tánczestélyt rendez. Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij 1 frt családjegy 2 frt. — Athletabál. A városunkban pár hó előtt alakúit, u. n. zárt­körű sport club tagjai jövő 1888-ik év február 4-ikén szombaton zártkörű athleta bált rendeznek, entrée nélkül. Új meteor ez idei farsangunk egén, mely hogy látható lessz-e a következő években is, még rejtett titka, ügyesen kezdeményezett s immár igen szép fejlődésnek indúlt jövő sport életünknek. Magáról a bál­ról egyelőre csak annyit, hogy az úgy fény mint elegantia és ke­délyesség tekintetében egyike lessz farsangunk legszebb legelő­kelőbb s legfesztelenebb báljainak. A bálon csakis a meghívottak vehetnek részt, mivégből a meghívók már legközelébb, e hó vé­gén vagy a jövőhó elején úgy helyben mint a vidéken szétfognak küldetni. A többiről időnkint a sajtó utján értesíti a közönséget a club mint rendező bizottság. — Sport. Az egri zártkörű sport club, melynek alakulásáról, jelvényéről stb. annak idején említést tettünk, — f. hó 1-én kezd­te meg rendes működését a Dobó téren levő Bóta-féle házban és pedig miután az idő a kerékpározásra alkalmatlan; a vívással. Vivóórák ketenkint háromszor: Hétfőn, szerdán és pénteken tartatnak 5—7 óra között. Az életre való kis club eddigelé mint­egy 18—20 tagot számlál. — Br. Schappon Samu vivő, és torna tanár ugyancsak, f. hó 1-én kezdte meg tanítását a cist. r. főgymnasium újonnan épült tágas torna helyiségében. Az órákat a következő időkben tartják: kedden, csütört. és szombaton6-7 A harcz tehát megindúlt., de nagyon egyenlőtlen fegyve­rekkel. Az orvos, ki fejébe vette, hogy öcscsét saját eszméi és sa­ját rendszere alapján megházasitja, nem hasonlított azon vígjá­téki nagybátyákhoz, kiket a szerelmes unokaöcsék és unokahúgok a vígjáték kifejtésében oly könnyedén meg szoktak lágyítani, vagy épen rá szoktak szedni. Ánnak idejében az orvos nagy nőhóditó volt; sőt még most is számolhatott sikerre a nőknél. Testi erejét bámulatosan conserválta; egészsége olyan volt, mint a vas; modora kellemes, szelleme friss és üde volt; mind oly tu­lajdonságok, melyek könnyen elfeledtetnék 50 éves korát. Csakhogy hosszas orvosi gyakorlata alatt, mely őt a nagy világ társadalmának minden rétegével összeköttetésbe hozta, s oly sok titok birtokába helyezte, az öreg ur tényeken alapuló meg­dönthetetlen meggyőződést szerzett magának, melytől semmi körül­mények között el nem tért. Swift példájára ő is határozottan és visszavonhatatlanúl elitélte azt az érzelmet, melyet szerelemnek szoktak nevezni. Edgard, gyermekkora óta árva, föltétlenül bátyjától függött, ki nagyon gazdag volt s ki elvei nagyobb dicsőségére képes volt kitagadni öcscsét, föltéve, hogy ez nőül veszi a szintén minden hozomány nélkül szűkölködő Termine kisasszonyt. Az orvos eddigelé nagyon jól viselte magát: mindent meg­tett, hogy öcscse kellő nevelésben részesüljön; Párisban végeztet­te vele a jogot, s a fiatal ember már azon ponton állott, hogy egyike legyen azon 50—60 ezer ügyvédnek, kikkel Francziaor- szág meg van áldva. Az orvos úgy bánt Edgarddal, mintha fia volt volna, s ez természetesen megszokta, hogy nagybátyjára számítson s mint bármily más, hasonló körülmények közt élő fiatal ember, nem volt volna képes belekezdeni, a kenyérszerzés nehéz mesterségébe. Napjainkban az okos házasság valódi carriére. Nyilvánvaló volt, hogy az orvos nagybácsi öröksége, összetéve Darlon kisasz- szony kétszázezer frankjával, oly tekintélyes vagyont képezne, mely­ből az ember boldogan, gond nélkül élhetne s nevelhetné föl gyer­mekeit, a mi végtére is szintén egyike azon foglalkozásoknak, melyek által az emberiségnek hasznára válhatunk. Termine kisasszonynyal Edgard szívesen ráállott, volna ez alkura; de 25 évvel búcsút venni viszonzott szerelmétől, s nőül venni Darlon kisasszonyt, ez fölülhaladta erejét. — Mondja csak, kedves nagybátyám, — szólt Edgar egy nap, midőn az orvos a szokottnál jobb kedvűnek látszott — miért akarja, hogy Darlon kisasszonyt vegyem nőül, s miért nem egyez bele Termine kisasszonynyal kötendő házasságomba, midőn ezzel boldog lennék, amazzal pedig egész életemre boldogtalan leszek? — Biztositlak, — felelt az orvos — hogy Darlon kisasszony­nyal boldog leszesz, mig ellenben Termine kisasszony nem neked való. Azt gondolod, hogy én bolond vagyok? Ismétlem neked, hogy szerelemmel házasodni annyi, mint mérget ojtani egészséges testbe. Saját érdekedben nőül fogod venni Darlon kisasszonyt. Az ördögbe!!.... Majd meglátom én ! . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom