Eger - hetilap, 1885

1885-05-19 / 21. szám

XXIV. év-folyam. 21. szám. 1885. május 19-én. Előfizetési dij: Egész évre . 5 Irt — kr. Félévre . . 2 „ 50 „ Negyed évre .1 „30 „ Egy hónapra — 45 „ Egyes szám — 12 EGER, Politikai s vegyes tartalmú hetilap. Megjelenik minden kedden. Hirdetésekért minden 3 hasa hozott petit sorhely után 6, bélyegadó fejében minden hirdetéstől 30, nyilttérben egy petit- sorhelyért 15 kr. fizetendő. Előfizetéseket elfogad : a kiadó-hivatal (lyceumi nyomda), a szerkesztőség (Széchenyi-utcza, zsebköz, 24. sz.) és Szolcsányi Gyula könyvkereskedése (alanitvánvi ház a lyceum átellenében) s minden kir. postahivatal. — A hirdetési dij előre fizetendő. Eger, máj. 19. 1885. A gr. Károlyi-féle szövetkezet által tervezett „mátrai he­lyi érdekű vasút“ kiépítésének ügye, mint látszik, a kormány által is mintegy erőszakolva, lázas rohammal halad előre. A képviselőház máj. 11-iki ülésében, orsz. képviselőnk, Sze­derkényi N. előterjesztvén, hogy a közi. minister, kihez magán utón fordult azon kéréssel: mutatná meg neki, bővebb tanulmá­nyozás végett, azon iratokat, melyeknek alapján a mátrai vasút engedélyezésére vonatkozó meghatalmazást kéri, — e kérelmét azon kijelentéssel tagadta meg, hogy ilyetén „olvasható iratok“ nem léteznek, — azon meggyőződésének ád kifejezést, hogy a képviselőház meg nem engedheti, hogy midőn ily meghatalmazás kéretik, és egy orsz. képviselő az erre vonatkozó aktákat kívánja megtekinteni, azokat a minister akár önkényből, akár más czélból az illetőtől elzárhassa. A képviselőház közlekedésügyi bizottsága f. hó 10-én, a pénzügyi bizottság pedig 11-én tárgyalta a kérdéses tjavaslatot. Az előbbi változatlanul, — a pénzügyi biz. azonban, Szederkényi N. képviselőnk alapos felszólalására, behatóbb vita után csak azon módosítással fogadta el azt, hogy a mátrai vasút kiépítésének engedélyezésére vonatkozó meghatalmazás a közi. ministernek csak egy évre adass ék meg. Eger város k é p v.-t e s t ü 1 e t e f. hő 12-én, nagy számú képv. tagok részvéte mellett, közgyűlést tartott, melyben elhatá­rozta, hogy érdekeink megóvása tekintetéből, addig is, mig a to­vábbi lépéseket haladéktalanul megteendi, — egyelőre a kép- viselőházhoz kérvényt intéz. A kérvény szövege következő: Mélyen tisztelt Képviselőház! Megdöbbenve olvastuk a köz­munka és közlekedési miniszter úrnak e hó 7-én kelt törvényja­vaslatát, melyben világosan, - az 1880-ik évi XXXI. t. ez. első szakasza ellenére, mely az ily természetű vicinális vasutak enge­délyezését a képviselő háznak tartja fel. — a Kisujszállás-tere- nyei, — gróf Károlyi-féle vasúti tervezetre, mely szerint Egervárosa e tervezet által egészen mellőztetik, az esetleges építési engedély megadhatására felhatalmazás kivántatik. — A kérdéses vasúti tervezet egyenesen ütközik egész vidék, sőt országrész érdekébe. Ez ellen 1882-ik évben Egerben tartott vasúti érdekeltségi köz­gyűlésen úgy Egervárosa, mint a Mátra nagy vidéke s az alvidék egyhangúlag tiltakozott, úgy országos, mint a helyi forgalom szem­pontjából. E tervezet nemcsak nem közvetíti a vidék emporialis forgalmát, de a már fenálló Füzesabony-egri vasút forgalmát, ha meg nem semmisiti, tetemesen megbénitja, miután párhuzamosan haladva, midőn ezt fejlődésében akadályozza, a dolog természeté­nél fogva, önmaga sem fejlődhetik. — Most pár éve annak, hogy az érdekelt nagy vidék népes tanácskozmányban adott kifejezést azon óhajának, hogy Karczagtói kiindulva, Füzesabonyon át Eger felé s onnan Pétervásár-Terenyének építtessék ki a vasút, mely a forgalom s a vidék emporialis érdekének egyedül megfelel. Meg is alakult egy consortium, tiszteletteljesen járúlt a magas kor­mányhoz erkölcsi s anymgi támogatásért. Tudtuk, s most is tud­juk, hogy ily hosszú, száz kilométernél hosszabb vasúti tervezet keresztülvitele helyi erővel majdnem lehetetlen, kivált a mai nyomott pénzügyi helyzetben. A tervezet azonban általunk mind­eddig el nem ej tetett, s kedvező viszonyok közepette reményijük sikerithetését. Legközelebb is mutatkoztak örvendeztető jelek e tekintetben, s ha a kormány támogatását oly nagy mértékben élvező gróf Károlyi Gyula-féle consortium, a vidék emporialis érdekeit inkább magán-érdekekre szorítkozó tervezettel nem alte­rálná, kilátásaink még kedvezőbbeké váltak volna már régen. De igy legjobb igyekezetünknek útját állja az a feltevés: hogy a má­sik consortium a kormány egész támogatásával dicsekedhetvén, minden költség és fáradság hiábavalóvá lesz. E feltevés csaku­gyan érvényesülni látszik azon törvényjavaslat folytán, melyet a kormány legközelebb a képviselő házhoz nyújtott be, daczára annak, hogy maga a hatvan- miskolezi vasút építéséről szóló tör- vényezikk jegyzőkönyve, mely 1868 évi május 26-án vétetett fel, világosan kifejezi, hogy „Eger városa s vidékének érdeke szintén számításba jöjjenek, meghatalmaztatik a közmunka miniszter Eger- városát oly módon hozni kapcsolatba, hogy ezen vonal idővel Egerből a gömöri vasipartelepek felé folytattathassék, s az indó- ház is ehhez képest helyeztessék el.“ Tehát maga az országgyű­lés is kijelölő az irányt, mely folytatását kétségkívül a Füzes- abony-kisújszállási vonalrészben találja. — Sem időnk, sem al­kalmunk. hogy e törvényjavaslat indokolását vidékünk vitális ér­deke megvilágításával, tarthatatlannak mutassuk ki, de más rész­ről gondolatunkban sincs azt akadályozni, hogy az alföldet a fel­vidékkel lehető egyenes vonalban összekötő tervezet létesüljön, s kizárólag és egyedül oda irányul törekvésünk, hogy a létesítendő vonalba Egervárosa, — mely anyagilag és szellemileg is az ország fejlettebb városainak magaslatán áll, — bevonattassék. — Azon pár nap. mely rendelkezésünkre áll, oly kevés, hogy adataink össze­állítása teljes lehetetlen. De azon reményben vagyunk, hogy az indokolás tarthatatlansága, még igy is, minden figyelmes szemlélő előtt világossá lesz. Csak általánosságban fejezhettük ki ezen ter­vezet ellen észrevételeinket, s a vidék és városunk nevében ese­dezünk a mélyen tisztelt Képviselőházhoz, hogy anyagi romlá­sunkat elhárítani méltóztassék azzal, hogy a meghatalmazást kí­vánó törvényjavaslatot mellőzni, s módot, időt engedni kegyesked­jék. hogy az általunk contemplált tervezetre kérhessük majd a kormány s állam kegyes támogatását.“ A képviselőház a kérdéses tjavaslatot pénteken, f. hó 15-iki ülésében tárgyalta. Lukács B. előadó: E tjavaslat előterjesztése azért vált szükségessé, mert a tervezett vonal a magy. állam-vasutaknak három rendbeli vonalát szeli át, illetve, köti egymással össze, s az ily természetű vicinális vasutak engedélyezése a törvény ér­telmében a törvényhozásnak van fentartva, különben a kormány­saját hatáskörében intézkedett volna az engedélyezésről. — A ^javaslatban e vasút kiépítésére semminemű állami segély nem kivántatik. Magánvállalkozók az érdekeltek, ezek tárgyaltak a kormánynyal s kérték az engedélyt. Pénzügyi szempontok tehát nem szerepelnek a törvényjavaslatnál. Van azonban egy tekintet, melyet a pénzügyi bizottságnak figyelembe kellett vennie, s ez az: nem lesz-e e vonal hátrányos az ország közlekedési érdekeire, s a magy. államvasutak pénzügyi eredményeire, amennyiben a mátrai vasútvonal tulajdonképen a magy. állomvasutak két vo­nala közé ékeltetnék be. — E kérdéssel mindkét bizottság tüze­tesen foglalkozván, azon meggyőződésre jutott, hogy a mátrai vasút az említett orsz. érdekek egyik szempontjából sem akadá­lyozható, sőt ellenkezőleg mind a közlekedési, mind a pénzügyi érdekek tanácsolják, hogy e vasút kiépítése megengedtessék; mert ha e vonal tisztán az érdekelt vidékek terhére, a magyar kormány minden megterhelt etése nélkül kiépül, a magyar állam­vasutak igazgatóságának kezelése alatt hatalmas eszköz lesz azon forgalmi politika kifejezésére és támogatására, melynek fejlesz­tésére első sorban a kormány, illetve az állam van hivatva. — Fölmerült azon észrevétel, hogy nem lett volna-e helyesebb figyelembe venni a füzesabony-egri szárnyvonalat is ; hogy neve­zetesen e vonal Eger városának érintésével létesít-

Next

/
Oldalképek
Tartalom