Eger - hetilap, 1878

1878-12-26 / 52. szám

Drb frt kr.í Drb Pongráoz Emil b. Uton-utfélen. Rajzók utinaplomból. Két kötet. Fűzve 3 frt. Rácz Mihály. Bimbók és csalánok. (Versek). Fűzve 80 kr. Rajka Teréz. Költemények. Fűzve 1 frt 20 kr. Regék, arab. (1001 éj). Fordít. Vörösmarty Mill. Két kötet. Czimképes kiadás. Fűzve 4 frt. Regélő. Regény-folyóirat. 1865-ki évfolyam 20 füzet 5 frt. Uj Regélő. Regény- és beszélytár. Szerkeszti Beniczky Irma. 1870- ki évfolyam (24 füzet) 6 frt. 1871- ki évfolyam (24 fűzet) 6 frt. Remény. Irodalmi és művészeti évkönyv. 4 színezett képpel, 1 kőnyomatu arczképpel. Kemény kötésben 12 frt. Sand George. Consnelo. Három kötet. Fordít. Zomorfalvi. Fűzve 5 frt. Schwarz Mária. A mostoha leány. Elbeszélés. Fordította B ... . Géza. Fűzve 1 frt. Stifter Adalbert. Költői vázlatok. Czimképes kiadás. Fűzve 2 frt. Tartalom. A puszta falu. — Az őserdő. — Brigitta. — A léghajó. — Két testvér. — Karácsony-éj. Szegi! Mór. Kis hajok, nagy gondok. Regényes képek. Két kötet. Fűzve 2 frt. Szentjóbi Szabó László költői munkái. Összeszedte Toldy Ferencz. Fűzve 1 frt. Toldy Istv. Tarka képek. (Beszélyek.) A rajzok Jankótól. Fűzve 2 frt. Tartalom. Egy garcon karácsonya. — Amit a nők köve­telnek. — Az értekezés. —- A felolvasás. — Akit házasíta­nak. — A hollófűrt és az aranyhaj. — Laikus elmélkedések a művészet szülőföldén. — Egy félbenmaradt kép története. Tompa Mihály versei. 3—5 kötet egy-egy fűzve 1 frt 20 kr. jj III. kötet: Regék '! IV. kötet: N épregék V. kötet: Beszélyek. Balladák. Regék és népregék. Díszkötésben 3 frt 50 kr. Tóth Kálmán összes költeményei. Két kötet. A költő arczképével, diszkötésben 3 frt 60 kr. Tó völgyi Titusz. A rónák vésze. Vázlatok a betyár életből összefüggésben a szegedi bünkrónikával. Képekkel. Fűzve 1 frt 20 kr. — Tavaszi levelek. Beszélyek. Második kiadás. Fűzve 1 frt.-— A honárnlók. Regény. 3 kötet. Fűzve 3 frt. Szivek világa. Beszélyek. 2 kötet. Fűzve 2 frt 40 kr. — Az ezüst vitéz. Regény a tatárpusztitás idejéből. Négy kötet. Fűzve 4 frt. Ddvardy Géza költeményei. Fűzve 1 frt. Vachott Sándorné. Babérlombok. Báró Eötvös József műveiből. (Báró Eötvös-arczképével.) Fűzve 4 frt. Vajda János. Költemények. Második bővített kiadás. Fűzve 1 frt 40 In-. Verseghy Ferencz költeményei. Összeszedte Toldy Ferencz. Fűzve 1 frt. Virág Benedek minden munkái. Uj olcsó és teljes kiadás. Kiadja Toldy Ferencz. Hat kötet. Fűzve 4 frt. Young A. Az elveszett okmányok. Angol amerikai elbe­szélés. Ford. Kuliffay Ede. 60 kr. Zichy Géza, gr. Az álom regénye. Fűzve 2 frt. II. Történelem, életirások, kor- és jel­lemrajzok. AndrássyAnt. Episcopo Rosnav. gemmae Episcoporum Hun­gáriáé Monnmentnm in tesseram grati animi et peren­nem posteritatis memóriám erectum. Fűzve 50 kr. Asbóth Lajos. Görgői. Czáfolat Assermann honvédezredes és miniszteri titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei «Gazdátlan leveleire». Fűzve 40 kr. Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszter-elnök élete és vértanúi halála. Fűzve 20 kr. — az első magyar miniszter-elnök élete és halála. Hite­les kútfőkből és kortársak emlékezéseiből összeállítva. Képpekkel. Fűzve 1 frt 20 kr. Boross Mihály. A dicsőült gróf Széchenyi István élet­rajza. Eredeti kútfők után népszerűén előadva. Gróf Széchenyi István arczképével. Fűzve 80 kr.- Magyar krónika, azaz: a magyar nemzet története a legrégibb időktől fogva a legújabb időig, minden neveze- i tes történeti esemény évszerinti előadásával. Második kiadás. Fűzve 80 kr. Cherrier Miklós J. A magyar egyház története. Fűzve 2 frt. Csutak Kálmán, Kászon-Impérfalvi. Aradi fogságom alatt irt adatok az 1848—49. évi szabadságharcz, külö­nösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Fűzve 1 frt 60 kr. Beák Farkas. Fogságom története. Egy képpel. Fűzve 1 frt 40 kr. Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné, (szül. 1584., meghalt 1649.) életrajza és levelezése. Fűzve 2 frt. Deák-album. (Emlékkönyv). A rajzok Zichy Mihálytól. Fűzve 3 frt, diszkötésben 5 frt. Egy honvéd-köztüzér élete 1848—49-ben. Történeti ön-életleirás. Fűzve 1 frt 40 kr. Geiger P. N. J. Az Árpádok kora. Képek Magyarország történetéből. Tervezte és magyarázta dr. Wenzel Gusztáv. Harmadik kiadás. 18 képpel, kemény kötésben 10 frt. Guizot Ferencz. Az angol forradalom története. 1. Ká­roly haláláig. Ford. dr. Fésűs György. Czimképes kiadás. Fűzve 2 frt. Guszmann, dr. R. Gróf Széchenyi István a döblingi magán­tébolydában. Németből fordította B. J. Fűzve 40 kr. ©u^tnannr Dr. SRubolf ©raf Stefan ©jéchenpt im ^Sriöat» jírrenljaufe ju ©öbtii.g. ©et) 4" fr­György Endre. Angol államférfiak és szónokok a jelen­korból élet- és jellemrajzokban, szónoklati mutatványok­kal. E gyűjtemény következő államférfiak és szónokok életrajzát és szónoklataiból mutatványokat tartalmaz: John Bright, John Stuart Mill, William Ewart Gladstone, Benjamin Disraeli, Henry Fawcett. Fűzve 4 frt. Háború-krónika 1877—78-ki orosz-török. Szerkeszti Nagy Miklós. Képekkel és több térképpel. Tizennyolcz fűzet. Egy-egy füzet á 30 kr. Fűzve 5 frt 40 kr. Hamary Dániel. Komáromi napok. 1849-ben Klapka György honvédtábornok alatt. Fűzve 1 frt. Hazánk. Szerkesztő Török János. Sok képpel ellátva Első folyam. Fűzve 6 frt. Második folyam. Fűzve 6 frt. História ecolesiae evangelicae augustanae confessioni addictorum in Hungária universae, precique verő in tre- decim oppidis Scepusii. Fűzve 2 frt. i] Honvédvilág. Szerkesztik Kunsági és Potemkin. 2 kötet. Fűzve 2 frt. T Jporttáü), SUlidjael. flurjgefafj. ©cfd&ic&te Ungarn« in beutfdjer Ueberfefeung. groei S9änbe.giftet ;; fl Sófai Stört*. ©Uber bem nna. »retBeitífampfe 1848 -1849. 3»eHe fyfage, ®ejj. 1 fi. Kazinczy F. Levelezése Ljrzsonyi Dániellel 1808 1831. Egyszersmind ezen cziinjatt; Széphalom. Adalék a ma­gyar nyelv és irodalom trténelméhez. Kiadja Kazinczy G. Fűzve 2 frt 50 kr. Ti: év Magyarország legújabb ■1®9. 2 kötet. Fűzve 3 frt, vászonba 4 frt 50 kr. Kerékgyártó Árpád, történetéből. 1840- kötve Hazank evlapjai. Mayarorsz^„ történetének kortani átnézete 884—1849. Füye 5 frt.. Kossuth’s, Ludwig, Brief an F.-M.-LÜ Bem. 1849 Marz bis Juni. Geheftet 80 kr. Lázár Gyula dr. Az ozmá uralom története Európában. I. kötet: a török nemzq őstörténetétől egész I. Szelim haláláig (1520 II. kötet: I. Szulejmany (iggO) egész a jelenkorig. Két kötet. Fűzve 4 frt. Settitfcbnigg, §einrid) 8tit.r «. ftofíutf) unb feine ©am nerfdjaft. ©itjjouetten a« bent Jíadjmatj in Ungarn. 3>®e' Sanbe. ©ebeftet. 3 fi. Lonovics József. Nepszer egyházi archaeologia. Kiadta Hopf János. Harmadik úatláx. I. kötet: Az egyház-ékör II. kötet: A szentségei III. kötet: Ünnepélyes frdetések. A három kötet fűzve 7 frt 20 kr. Maar Peter Pal. Eloadask Magyarország történelmé­ből. Kereskedelmi s ipHskolák számára és magán olvas­mányul. Három füzet. Igy-egy fűzve 80 kr. Magyar történelmi emlkek. Kiadta Szalay László. Gróf Bethlen Miklós önéetirása. 2 köt. Fűzve 8 frt 40 kr. Gróf Károlyi Sándor ömetirása. 2 köt. Fűzve 8 frt 40 kr. Makray Aladár. Kossntt Lajos levelei Bem altábor­nagyhoz 1849. évi mátjzius—júniusig. Fűzve 80 kr. Nádor-emlék. József cs. 1 főlierczeg, Magyarország félszá­zados nádorának élete, rta Horváth Mihály. Pályaképek főherczeg József nádor létéből, irta Garay János. Egy arczképpel. Diszkötésbe; ß frt. I. Napoleon császár élee Harmadik kiadás. Füzv a leghitelesebb kútfők után. 2 frt. Országgyűlési emlékkölyv. 1866—1867. Szerkesztő Farkas Albert. Hatvanképpel. Fűzve 5 frt. Pap Dénes. Okmánytár Magyar ország függetlenségi harczának történetéig 1848—1849. I. kötet. Fűzve 3 frt. II. kötet. Fűzve 3 frt 60 kr. Pulszky Ferencz. Deák F,rencz. Jellemrajz. Fűzve 60 kr. SRettolution, Die magbatfefje, int Üafjre 1848 unb 1849. Sdjtíberung bér bamaligenßeitereigniffe in Ungarn unb (Sieben­bürgen, nebft ©eenen unb silbern au8 bent ungarifdjen ÜteDoln- tionsfriegc. Son einem Augmeugen. ©ritte öerntebrte Auflage. ©ebeftet ____________ 1 ft. 50 fr. S alamon Ferencz. Az elő Zrínyiek. Czimképes kiadás. Fűzve 3 frt. ©eenen mtb ©übet au« be^ ungarifdjen üteoolutionäfriege. ©on bem ©erfaffer bér „fturjgfajjten ©djilberung bér magtjarifdjen Síetiolution." ©efjeftet 1 ff. Schiller Frigyes. A harnínozéves háború története. Fordította Torkos Istvá\ Czimképes kiadás. Fűzve 2 frt. Szilágyi Sánd. A magyar forradalom napjai 1849. jnlius elseje után. Harmadik kadás. Fűzve 60 kr. Erdélyország történje, tekintettel mivelődésére. Két kötet. Czimképes kiadás Fűzve 4 frt. — Vértanuk a magyar töténetből. Történeti tanulmányok. Fűzve 2 frt 50 kr. Szóllosy Ferencz. Kossut] és a magyar emigratio török földön. Függelék : Utirtjzoii;. Fűzve 1 frt 20 kr. Tankó Janos. A forradijmak kora és az újabb állami alakulások. Fűzve 2 frt. Tooth István. A rómaial története. Ifjak használatára. Második javított kiadás Fűzve 30 kr. Zsilinszky Mihály. Magyir hölgyek. Történelmi élet- és jellemrajzok. Fűzve 1 frt. III. Nevelés és iktatás, tudományos művek, művészit, imakönyvek stb. Ballag! Károly. A néniét helyesírás alapszabályai. Függelékkel a névmutatók és segédigék használásáról. Kézikönyvül tanítók és tanulók számára. Fűzve 40 kr. Berthes H. J. Elemi kép éstan. Németből. Fűzve 65 kr. Gruber Ágoston. A hitoktatás kézikönyve. Első rész. Fűzve 40 kr. Győrft'y Iván. 50 magyar népdal és dallam. Fűzve 40 kr. Ipőufler 3. ©. kleine biftorifefte ©ilbetgaűerie au« Ungarn« benfroürbiger Soweit, für bie 3ugenb. Sülit oieíen colorirten Abbtlbnngen. 3t>eite Auflage. ©artonirt 2 fi. bporutjáupF)), ©ictor ©ejcítcbte tton Ungarn, gür bie 3ugenb jur ©elbftbeíeljnmg, mié aid) jura Seljrttortrage für ben ö ffent» lidjen unb l)äuglid)en Unteiridit, 3meite Sluflage. ©eb- 80 fr. Hermann Ferencz. Általános tanítás- és tanoda! neve­léstan. Magyarra átdolgozta Mennyei József. Fűzve 1 frt. Jósika Julia. Közlések a hiilföldről. Fiatal olvasók szá­mára. Két rész. Magyar-német kiadás. Két szinezett czim- képpel. Kötve 2 frt. Kordos Gusztáv. Módszeres útmutatás a tizedes törtek tanításához a méter-mé?tékek alapján és a méter-mér­tékekkel való számolási mód, tanítók, szülők és nevelők számára. Fűzve 60 kr. — Példatár a méter-mértékkel való számoláshoz az iskolai használatra. Egyszersmind pótfüzet az általa szerkesztett «Módszeres útmutatáshoz». Fűzve 40 kr. Oníel íEom. ®c« ©djneibergifetlm sjlnbrea« Sfrlffr Olbenteuer in Oier ÍCelttf)eilen. iPad Ijiftorifdjen duetten bargejtetlt unb bér reiferen 3ugenb gemibnet. Sülit fed)« £>ol$fd)nitten. ©ebun» ben in Seinmaitb 3 fi. 60 fr. Ottó Dr. Tanító az elem] tanodákban vagy nézleti okta­tásmód. Fordította Koller Károly, cziszterczi-rendi áldo- zár. Második kiadás. Ftzve 80 kr. Schatter Gyula. Nélkülözhetlen ismeretek könyve leányok számára. Áldolgozta Toldy László. Világtörténelem. Hitregetan. Fűzve 1 frt. Természetrajz. Embertan. Természettan. 1 frt. Számtan. Német nyelvtan. Irodalom. Műtörténet. Fűzve 1 frt. ©chattel; Sulin«. (SncpSlopőbie unentbef)ríid)er jtenntniffc fűt 9Mőbd)en allét ©főttbe, 3utn ©ebraudje für 2käbd)tnfd)ulen unb jur ©elbftbeíeljrung. günfte öerbefferte unb öerntebrte Auflage. ŰÖeltgefdjtdljfe- SWptljologte, ©ebeftet 1 fi. 9íafwtgefebtcf)te. ‘ílntbropologie. «Jlaturíefire. ©ebeftet 1 fi. SWedjenEunft. ©eutfebe ©ptaoblefjtf. Süetatut. ÄuttffgefcfMdjte- ©ebeftet 1 fi. ®a8 complete ©Serf (4 jpefte) in poei (Bűnbe geheftet 4 fi. frt ír. Drb frt kr. Thüringer Ambró. Elméleti és tapasztalati természettan. Felsőbb tanosztályok számára s magán használatra az uj jj tanszervezet terve szerint. Szöveg közé nyomatott számos fametszvénynyel. Második bővített kiadás. Fűzve 2 frt. jj Vachott Sándorné. A magyar nemzet története röviden előadva, olvasmányul s tanodái használatra fiatal leánykák í számára. Fűzve 1 frt. j 1 — Rövid magyarok története 7—10 éves kis leánykák számára olvasmányul s tanodái használatra. Fűzve 50 kr. jj Vadászkalandok. Az érettebb ifjúság számára. 36 képpel. ; ij Fűzve 80 kr. jj Zenner Nándor. A katholikus hitvallástan kézikönyve. Középtanodák számára. Magyaritá Győrffy Iván. Máso- j dik kiadás 40 kr. jj Aesop meséi. Hellénül és magyarul. Szabó István által, jj i Fűzve 1 frt. Aesop meséi. Forditá Szabó István. Fűzve 40 kr. Capellmann A. Görög elemi nyelvtan gyakorlatokkal. Az algymnasium számára. Átdolgozta dr. Liebhardt Luk. Első folyam. Fűzve 60 kr. Másoaik folyam. Fűzve 60 kr. Isokrates négy beszéde. magyarul). Fűzve Szabó István által. (Hellénül 1 frt. Sasváry László. Petit livre franoais. Franczia tankönyv 4- 8 éves gyermekek számára. Fűzve 40 kr. Seidenstücker. Latin nyelv elemei. Magyar nyelvhez alkalmazá Némethy Pál. Fűzve 40 kr. Steinacker Gusztáv. Elméleti s gyakorlati német nyelv­tan. Ötödik Ballagi Mór által javított kiadás. Fűzve 40 kr. Szépváry G. Olasz és magyar beszélgetések kézikönyve. i Második kiadás. Fűzve 70 kr Beck József. Bölcsészeti előtan, azaz tapasztalati lélektan és gondolkodástan. Készítette Bohrer Antal. Fűzve 85 kr. II Dunai Ferencz. Formai észtan. Nyilvános tanítás és ön oktatás czéljából. Fűzve 1 frt 80 kr Furgstaller József. Metaphysika. Negyedik, átdolg. kia dás. Fűzve 1 frt Erkölcstan. Harmadik, átdolg. kiadás. Fűzve 1 frt A bölcsészet története. Harm. átd. kiad. Fűzve 1 frt Philosophiái propaedeutioa, azaz tapasztalati lélek tan, gondolkodástan és bevezetés a bölcsészeibe. Felgym nasiumi tankönyvül. Harmadik kiadás. Fűzve 1 frt Warga Ján. A bölosészettan történetének alapvonalai. Második javított kiadás. Fűzve 1 frt 60 kr. Tooth István. Költészettan. Kézikönyvül. Fűzve 30 kr. Zerkovitz Szidónia. A magyar irodalom története költó- szettannal női tanintézetek számára.Fűzve 1 frtSOkr. Karner János. Teljes gyakorlati számtan, kiskereskedők, gyárosok, iparosok számára úgyszintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és kereskedelmi iskolák használatára. Fűzve 2 frt,- ©ér oollfontmene ©ud)l)<üt«- ©ebeftet 1 fi. 50 fr Machik József. Irálytan. Különös tokintettel a műegye temi, kereskedelmi s reáltanodái ifjúság szükségleteire I. füzet. Általános és különös rész. Második kiadás Fűzve 80 kr II. füzet. Kereskedelmi irály. Fűzve 1 frt Köpesd! Sándor. A görög irodalom története. Fűzve 90 kr. Liszt Ferencz. A czigányokról és a cigány zenéről Magyar- országon. Fűzve 2 frt. — Chopin. Francz. ford, gróf Vass Ottilia. Fűzve 1 frt 60 kr. Loskay Békény. A magyar nyelv, irodalom és művelt­ség története. Második kiadás. Fűzve 1 frt. Riedl Szende. A német irodalom kézikönyve. Második javított és bővített kiadás. Fűzve 2 frt 40 kr. Toldy Ferencz. A magyar költészet története az ősidők­től Kisfaludy Sándorig. Két kötet. Czimképpel. Egy vá­szonkötetbe kötve 2 frt 50 kr. Xolbtfr Dr. jfranj. ©efcf)icf)te bér itiignrifcfreti Literatur im SMtteíattev. Au« bent Ungatifcben überfept tton Sülorib ítolbenbcfrcr. ©ebeftet 2 fi. — ©ejdjicfrte bér uitgarifcbeit ®icf)tintg oon ben ülteften 3eiten bi« auf Sllepanber Si«falitbt). Au« bem Ungarifcí)en überfcfet tton ©uflao ©teinatfer. Sülit bem ©iíbnifj be« Ser» faffer«. ©ebeftet 2 fi. 50 fr. Báron Jónás. A sebészi kór és gyógytan alapvonalai. Fűzve 2 frt 40 kr. g'rommt)o(b Sari. ©lectrolgfi« unb @lectrocatalt)fi« ttom pbbfiEalií<ben unb mebicinifdjen @eftd)t«punft.. Sartonirt 2 fi. Kórrajzok bonczleletekkel a gyermekgyógyászat köréből, észlelve a pesti szegénygyermek-kórliázban. Közlik Koller Gyula tudor, és Schmidt György tudor. Előszóval Balassa Jánostól. Fűzve 1 frt. Kovács József tanár sebészi kórodája a budapesti kir. magyar egyetemen 1871—2, 1872—3 és 1873—4 tanévben. Közlik Antal Géza tr., és Béczey Imre tr. Fűzve 2 frt 80 kr. Die chirurgische Klinik des Professor Joseph Kovács an der kön. Ungar. Universität zu Budapest in den Jahren 1871—2, 1872—3 und 1873—4 von Dr. Geyza Antal und Dr. Emerich Béczey. Geheftet 2 fl. 50 kr. Kunze. A gyakorlati orvostan kézikönyve. Kidolgozta Szabadföldi Mihály. Fűzve 4 frt. Sigmund K. Vényminták. Ford. Kövér Gábor. Fűzve 50 kr. Steiner János. Gyermekgyógyászat orvosnövendékek és orvosok számára. Fordította Schulhof G. Fűzve 4 frt. Szeremley Mihály. Vényminta-tár a magyar gyógyszer könyvhöz. Pharmakologiai alapon. Kötve 2 frt 60 kr. Zeissl Armin. Az alkati bnjasenyv tankönyve, orvosok és orvostanhallgatók számára. Ford. Purjesz Zsigmond. Fűzve 4 frt. Gabriely Adolf. Az építészet alaprajza. Reál- és iparta­nodák használatára. Ford. Va/rga József. Fűzve lfrt80kr. Hanzély Ferencz. Kereskedelmi irálytan és levelező egybekötve kereskedelmi- és magán-ügyiratokkal. Gyakor­lati kézikönyv kereskedők, gyárosok, pénz- és iparvállalati tisztviselők és más iparüzők használatára. A pesti keres­kedő ifjak társulata által jutalmazott pályamű. Második kiadás. Fűzve 2 frt. Heissig F. Vezérfonal mértani tárgyaknak távlati raj­zolásában nézlet szerint. Ford. dr. Szabóky A. 15 idom. táblával. Harmadik kiadás. Fűzve 2 frt. Vezérfonal rajzolásban körzővel és vonalzóval. Ford. dr. Szabóky A. 7 idomtáblával és 250 idommal. Harmadik kiadás. Fűzve 2 frt 80 kr. — Az irálytan kézikönyve kereskedők, gyárosok és ipa rosok számára, a gyakorlati életbe lépők és kereskedelmi iskolák használatára alkalmazva. Magy. ford. Gyulai Béla, Fűzve 2 frt Äarnev, 3of). 6aitbel«=Scf)ule. ißraftifeber Unterricht in ben j faufmännifeben Siffmfdjaften mit befonberer ©erütffitbtigung j be« ©etailbanbel«, ber ©ettterbe unb gabvifen 3« brei SSänben 1. Sanb. spraftifthe« Qfcedjenbucf). 3>tte>tc Auflage. @eb. 2 fl 2 ©anb. iiebvbucb Der einfachen unb Doppelten ©udj) fnf)tung. 3toeite Auflage, ©ebeftet 2 fl 3 ©anb. Sehttbucf) Der ©ttjliftiS. ©urdjgefeben tton Iflrof Sari ©onlegner. 3roette Auflage, ©ebeftet 2 fl

Next

/
Oldalképek
Tartalom