Eger - hetilap, 1878

1878-12-26 / 52. szám

A FRANRLIIV-TÁRSULAT kiadásában épen most megjelent és az idejegyzett bolti áron (t. i. nem leszállítva) kapható: • • « • MAGYAR ONUGYVED vagyis elméleti tanácsadó a polgári közéletben leginkább előforduló jogügyletekben és GYAKORLATI ÚTMUTATÓ az államfőnél, az államkormánynál s a közigazgatási, pénzügyi és birói hatóságoknál, ügyvédi segély és ügyvédi képviselet nélkül benyújtható mindennemű folyamodványok, kérvények, panaszok, felszólamlások és felebbezések, valamint a jogügyletekre vonatkozó magánokiratok fogalmazása és szerkesztése körüli eljárásnál. Több százra, menő magyar és német szövegű iromány példával. A KÖZÉPOSZTÁLYBELI HONPOLGÁROK HASZNÁLATÁRA. IETA TÓTH LAJOS HITES ÜGYVÉD, VO LT MEGYEI TISZTI FŐÜGYÉSZ. NEGYEDIK egészen átdolgozott s az időközben hatályba lépest újabb és legújabb, különösen a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezését r s a kisebb polgári peres ügyekben való eljárást tárgyazó hazai 1,örvények alapján kiegészített és jelentékenyen bővített K I A D A S. Ára fűzve postán bérmentesen küldve 3 frt 60 kr. A «Magyar Önügyvéd»-nek 1873. évben megje­lent harmadik kiadása, a tisztelt olvasó közönség kedvező részvéte következtében már fogytán lévén, ezen körülmény folytán, más részről pedig az idő­közben hatályba lépett számos újabb, különösen a gyámsági és gondnoksági ügyeknek annyira kívánatos egyöntetű rendezését s a kisebb polgári peres ügyek­ben való eljárást tárgyazó törvények s az azok által szabályozott és lényegesen átalakított jogviszonyok mellett czélszerünek mutatkozott a «Magyar Önügy­véd» -et negyedik kiadásban közrebocsátani. Az ügyvédi segélyt és ügyvédi képviseletet nél­külözhető birói eljárás mellett kellő figyelemben részesült a nem kevésbé fontos közigazgatás is, s a polgári életben leggyakrabban előforduló esetekre gyakorlatilag kiterjeszkedve, igyekezett a kiadó tár­sulat a tisztelt olvasó közönségnek oly munkával szolgálni, mely a jogos igényeket lehetőleg kielégítve, a kisebb községekben különben sem igen kapható ügyvédek, királyi közjegyzők, illetőleg a községi és körjegyzők olykor költséges alkalmazását mellőzhe­tővé tegye, szóval mint gyakorlati kézikönyv, a közép- osztályhoz tartozó, különösen németajkú honpolgá­rok által is biztosan és sikeresen használtathassák. TARTALOM: ELSŐ RÉSZ. Első szakasz. Magyarország alkotmánya, törvényhozása, önkor­mányzata és közigazgatása. I. Fejezet. Magyarország alaptörvényei. II. Fejezet. A magyar koronás király íelségi jogai. III. Fejezet. A törvényhozó testület. IV. Fejezet. A kormányrendszer és felelős kormány. V. Fejezet. Köztörvényhatóságok. VI. Fejezet. Községek. VII. Fejezet. Birói hatóságok. I. Első fokú rendes bíróságok. 1. Királyi járásbíróságok. 2. Királyi törvényszékek. 3. Budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék. II. Kivételes és külön ügybiróságok. 1. Községi bíróság. 2. A kisebb polgári peres ügyekben eljáró bíróságok. 3. Vásári bíróság. 4. Választott bíróság. III. Felebbviteli bíróságok. 1. Másodbiróság. 2. Harmadbiróság. IV. Királyi ügyészség. Második szakasz. Irománypéldák a II., HI., IV., V. és VI. fejezethez. Harmadik szakasz. Törvények. Jogok és kötelezettségek. Okiratok. I. Fejezet. Magy. polg. magánjog. Személyi és dologi jogok. II. Fejezet. Magánokiratok. 1. A magánokiratokról általában. a) Aláírás. b) Nyelv. c) Kelet. d) Pecsét. e) Tanuk alkalmazása. f) Szerkezet. 2. Kereskedelmi és iparüzleti könyvek. 3. Bélyeg- és jogilleték. Bélyeg- és illetéktől mentes személyek, társulatok, testületek és intézetek. Feltétlenül bélyeg- és illetékmentes jogügyletek és beadványok. 4. Irománypéldák a harmadik szakasz II. fej. 3. sz.-hoz. III. Fejezet. Egyoldalú magánokiratok vagy nyilatkozatok. I. Bizonyítvány. II. Elismervény. Nyugta, ellennyugta. III. Téritvény. IV. Bekeblezési és törlési engedély vagy nyilatkozat. V. Felmondás. VI. Hirdetmény. VII. Számadás és számla. VIII. Öröklés. Örökség. Hagyaték. Hagyomány. A) Törvényes öröklés. B) Végrendelet; fiókvégrendelet. Végrendeleti öröklés. C) Öröklési szerződés. D) Törvényes osztályrész. E) Az osztrák polgári törvénykönyv és az ősi­ségi pátens hatálya. F) Bélyeg. Irománypéldák. IV. Fejezet. A szerződésekről általában. 1. A szerződés fogalma s annak nemei. 2. A szerződések érvényességéhez megkivántató kellékek 3. A szerződéseknél előforduló különös jogviszonyok. 4. A szerződések alakszerűsége és szerkesztési módja. V. Fejezet. A szerződések különböző nemei. 1. Meghatalmazási szerződés. 2. Adásvevési szerződés. 3. Csereszerződés. 4. Kölcsönszerződés s különösen pénzkölcsön- vagyis adóssági szerződés.1 5. Haszon-kölcsönszerződés. 6. Kezességi vagy jótállási és készfizetési szerződés. 7. Zálogszerződés. 8. Bérleti szerződés. Kibérlési szerződés. Haszonbéri szerződés. 9. Munkabéri szerződések. a) Munkabéri és szolgálati szerződés. bj Tanoncz- és segédfelfogadási szerződések, iparo­sok, gyárosok és kereskedők közt. c) Dijszerződés. A) Ellátási szerződés. e) Építési szerződés. Irománypéldák. 10. Ajándékozási szerződés. 11. Letéti szerződés. 12. Társasági szerződés. 13. Házassági és öröklési szerződések. a) Közkeresményi vagy közszerzeményi jog. b) Hozomány. Jegyajándék. c) Hitbér. d) Özvegyi jog. e) Özvegyi örökösödés. f) Házassági és öröklési szerződés. gj Irománypéldák. 14. Életjáradéki, szerencse- és biztosítási szerződések. 15. Engedmény. 16. Utalvány. Átvállalás. 17. Egyezség. 18. Szerződésujitás. MÁSODIK RÉSZ. Váltó-, kereskedelmi és iparügyek. I. Fejezet. A magyar váltótörvény. A) Váltószerződések. B) Váltóképesség. C) Az idegen váltó. 1. Az idegen váltó kellékei. 2. A kibocsátó. 3. A forgatmány. 4. Engedmény. 5. Elfogadás végetti bemutatás. 6. Az elfogadás. 7. Biztositási visszkereset. a) Elfogadás hiánya miatt. b) Biztosság hiánya miatt az elfogadónál. 8. A váltókötelezettség teljesítése. a) Fizetési határnap. b) Fizetés. 9. Fizetési visszkereset. 10. Közbenjárás. a) Névbecsülési elfogadás. b) Névbecsülési fizetés. 11. A váltókezesség. 12. A váltók többszörözése. a) Váltómásodlatok. b) Váltómásolatok. 13. Elveszett váltók. 14. Hamis és hamisított váltók. 15. A váltóelévülés. 16. A váltóhitelező jogai. 17. Külföldi törvényhozás. 18. Az óvás. 19. A bemutatás és egyéb váltócselekmények helye és ideje. 20. Hiányos aláirások. 21. A zálog- és visszatartási jog. a) Zálogjog. b) Megtartási jog. D) A saját váltó. Irománypéldák. II. Fejezet. A magyar kereskedelmi törvény. Első szakasz. Kereskedők és kereskedelmi társaságok. Első czím. Kereskedők általában. Második és harmadik czím. Kereskedelmi czégek és czégjegyzékek. Negyedik czím. Ötödik és hatodik czím. Czégvezetők, kereskedelmi meghatalmazottak és segédszemélyzet. Hetedik czím. Kereskedelmi társaságok általában. Nyolczadik czím. Közkereseti társaság. 1. A társaság alakítása. 2. A társasági tagoknak egymás közti jogviszonyai. 3. A társaság jogviszonyai harmadik személyek irányában. 4. A társaság feloszlása s az egyes tagok kilépése. 5. A társaság felszámolása. 6. A társasági tagok elleni keresetek elévülése. Kilenczedik czím. Betéti társaság. Tizedik czím. Részvénytársaság. 1. Általános határozatok. 2. A részvényesek jogviszonyai. 3. Közgyűlés. 4. Igazgatóság és felügyelő bizottság. 5. A részvénytársaság feloszlása. 6. Külföldi részvénytársaságok. 7. Büntető határozatok. Tizenegyedik czím. Szövetkezetek. 1. Alakulás. 2. A tagok jogviszonyai egymás közt és harmadik személyek irányában. 3. Közgyűlés; igazgatóság és felügyelő bizottság. 4. A szövetkezet feloszlása. 5. A szövetkezeti tagok elleni keresetek elévülése. Második szakasz. Kereskedelmi ügyletek. Első czím. Kereskedelmi ügyletek általában. 1. A kereskedelmi ügyletek meghatározása. 2. A kereskedelmi ügyletek tárgyazó általános ha­tározatok. 3. A kereskedelmi ügyletek megkötése. 4. A kereskedelmi ügyletek teljesítése. Második czím. Vétel. 1. Általában. 2. A vétel különös nemei. Harmadik czím. Bizományi ügylet (Commissions- Geschäft). Negyedik czím. Szállítmányozási ügylet (Speditions- Geschäft). Ötödik czím. Fuvarozási ügylet (Fracht-Geschäft). 1. Általában. 2. Eltérő intézkedések a vaspályák fuvarozási ügy­letei tekintetében. Hatodik czím. Közraktári ügylet. Hetedik czím. Biztositási ügylet (Assecurations- Geschäft). 1. Általános határozatok. 2. Kárbiztositás. 3. Életbiztosítás. 4. Viszontbiztosítás. Nyolczadik czím. Kiadói ügylet. Kilenczedik czím. Alkuszi ügylet. III. Fejezet. Kereskedelmi és iparkamarák (Handels- und Gewerbekammern). IV. Fejezet. Tőzsde és tözsdeűzletek (Börse und Börsen- Geschüfte). 1. A tőzsdei szokásjogokra vonatkozó általános határozatok. 2. Általános szokások a terményüzletre nézve. 3. Különös üzleti szokások gabonára, olajmagokra és hüvelyes veteményekre nézve. 4. Szokásjogok a határidőre szóló áruszállítási üzletre nézve. 5. Az értékpapír-üzletben követendő szokások. 6. Alkuszi, ügynöki dij. V. Fejezet. Iparügy. Ipartörvény. HARMADIK RÉSZ. Peren kívüli és peres vagy törvénykezési eljárás. ELSŐ CZIM. Peren kívüli eljárás. I. Fejezet. Perenkivül eljárás közigazgatási hatóságoknál. II. Fejezet. A gyámsági és gondnoksági ügyekről. I. A gyámságról és gondnokságról. 1. Általános határozatok. 2. Az atyai hatalomról. 3. A gyámságról és gyámgondnokságról. 4. A gyámi és gondnoki tisztségről és az ezzel járó felelősségről. 5. A gyámok és gondnokok jogai és kötelességei. a) Á gyámoltak és gondnokoltak jogképviseletére nézve. b) A kiskorúak nevelésére és képzésére nézve. c) A vagyonkezelésre nézve. d) Vagyontalan gyámoltakra és gondnokoltakra nézve. ej A gyámhatósági jóváhagyás eseteire nézve. f) A számadásra nézve. g) A gyámok és gondnokok jogai és kötelességei egyéb tekintetben. 6. A rokonokról. 7. A családtanácsról. II. A gyámhatóságokról. 1. Az árvaszék szervezete. 2. A gyámhatóság illetékességéről. 3. A felebbezésről s felebbviteli fokozatokról. L A község teendői gyámügyekben, 5. Eljárás az örökösödési ügyekben. 6. Gyámügyi eljárás nagykorúak gondnoksága esetében. 7. Átalános szabályok a gyámhatósági eljárásra nézve. 8. Gyámhatósági pénzkezelés. Irománypéldák az 1877. XX. törvényczikkhez. III. Fejezet. Peren kívüli eljárás birói hatóságoknál. 1. Hagyatéki és örökségi ügyek. Irománypéldák. 2. Telekkönyvi ügyek. Irománypéldák. 3. Kereskedelmi czég s házassági szerződések bejegy­zése és kitörlése. Irománypéldák. 4. Elveszett okiratok megsemmisítése. Irománypéldák. 5. Perkivüli kereskedelmi ügyekben irománypéldák. 6. Birói letét és ide vonatkozó irománypélda. 7. Előleges bizonyítás perindítás előtt. Irománypéldák. 8. Másolatok és aláirások hitelesítése. MÁSODIK CZIM. Peres vagy törvénykezési eljárás. I. Fejezet. Községi bíráskodás. A községi bíróság eljárása. Végrehajtási eljárás a községi bíráskodás alá tartozó ügyekben. Gyakorlati irománypéldák a községi bíráskodáshoz. II. Fejezet. Birói eljárás azon kisebb polgári peres ügyek­ben, melyek a községi bíráskodást meghaladják. Eljárás. Végrehajtás. Gyakorlati irománypéldák. III. Fejezet. Eljárás a királyi járásbíróságok hatásköré­hez tartozó sommás perekben. 1. Szóbeli vagy Írásbeli kereset. 2. Megjelenés; tárgyalás; bizonyítás; itélethozás; perorvoslatok. 3. Végrehajtás. 4. Tulajdoni és elsőbbségi igények. 5. Árverés kitűzése és foganatosítása. 6. Végrehajtás ingatlan javakra. 7. Perbeli bizonyítékok. 8. Birói határozatok; ezeknek kihirdetése és kéz­besítése. 9. Perorvoslatok. Felebbezés és semmisségi panasz. Igazolás. Perújítás. 10. Zárlat. 11. Biztosítás. 12. Bélyegek használata a sommás eljárásnál. Irománypéldák a sommás törvénykezési eljárásnál járásbíróságok előtt. IV. Fejezet. Eljárás a vásári bíróság illetőségéhez tar­tozó peres ügyekben. Irománypélda. V. Fejezet. Választott bírósági eljárás. Irománypélda. VI. Fejezet. Eljárás a királyi törvényszékeknél és a budapesti kir. kereskedelmi s váltótörvényszckek- nél polgári peres ügyekben. VII. Fejezet. Csődperbeli eljárás. Irománypéldák. VIII. Fejezet. Eljárás a bűnvádi és sajtóvétségi ügyekben. Frankiin-Társulat nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom