Eger - hetilap, 1877

1877-01-04 / 1. szám

2 mint . . . mint ez előtt csak 30 évvel is! Akkor őszinte öröm és megelégedés honolt az arcokon: ma a kényszerült mosoly ezer gon­dot takar. Ne is csudáljuk, ha azok, akik már meget'ék kenyerük javát, sóhajtozva emlegetik a „régi időket“ és keserűen kérdezik: ez-e hát az a ti annyiszor emlegetett civilizatiótok áldása: a nyo­mó r u s á g ? Az egyes államok épen úgy vannak az élettel s annak esé­lyeivel, mint, az egyes emberek. Nagy képzelgéssel, nagy reményekkel, önteltséggel határos önhitt feltevésekkel és messze szét ágazó, gyakran nagyon is esz­ményi tervelésekkel lépnek az élet különböző s egymásra következő korszakaiba az egyes emberek; és azután legtöbb esetben a kép­zelgések, a nagy és csillogó remények: káprázatos párázattá lesz­nek : az önteltség, önhittség és nagyszerű tervek vízzé válnak; és az egyes emberek szárnyaszegetten, elcsüggedve, leverten, eleröt- lenedve, erőben és anyagilag tönkre jutva vánszorognak tovább, mig elvégre az enyészet, a létei válsága útját; állja vergődéseiknek. így van ezzel sok népfaj és majdnem minden egyes állam, világra szóló és a világ forgandósága kerekeit mozgató állam-férfi, és ezeknek egykézre dolgozó csoportozatai. Csak a mostani nemzedék, melynek tagjai kétszer harminc év eseményeit élték keresztül: hány világhatalmat, kis és nagy ál­lamot és népet, mindenféle kis és nagy uralkodót, államférfit, had­vezért és dúsgazdag embert látott felemelkedni, délcegen szere­pelni és majd alászállani, alábukni képzelgése és önhittsége ma­gaslatáról és az általa bizonyosnak vélt, könnyen megvalósítható­nak látott tervezetei fényköréböl s elhódító csillámai közül. így voltak s vannak ezzel: Magyarország s a magyar állam vezető és első rangú szereplést vivő államférfiai is. Századokon keresztül azért küzdöttek a magyar államférfiak: hogy Magyarországnak az önálló és a szabadon lehető mozgásra, kormányzásra, törvényhozásra jogosító stb, és azon állapotokat biz­tositó államiságát visszaszerezhessék; és mindig azzal hitegették úgy az ország lakosságát, mint önmagukat: hogy ha azon önálló államiság és annak minél függetlenebb tényezői vissza lesznek-4 T A Gűzel-bég. Történeti beszely. — Boldog Arábia lángoló égalja termi az aloet, mely csak egyszer virít életében, s szintén e föld szüli a márványarcú, tíizkebltt nőket, kik csak egyszer szeretnek életükben. — Arábia pusztáin nőnek fel a nemes paripák, melyek nem úgy repülnek, mint a madár, hanem úgy, mint a nyíl, mely utói­ért azt. — Földje megtermi a 100 magot, s azonkívül a banánt, ke­nyérfát, kókuszt, datolyát. — Sőt a sziklák, melyeken mitsem lát az ember hegyi mo- szat és kőrózsán kívül, ezen sziklák keblei sem terméketlenek. — Ott rejlik a vas, mely meghódítja az aranyat, s ott rejlik az arany, mely előtt meghajlik a villogó acél. — Villogó . . . villogó . . . van-e valami villogóbb a gyé­mántnál és az arab nő szemeinél! — Jó lesz nekünk egy kissé Arábiába rándulnunk ! . . így gondolkozik Szelaheddin szultán, és felültet 40,000 spáhit. Hogy pedig a netalán elhúlló spáhik paripái gazdátlanúl maradja­nak, ad melléjük 20,000 janicsárt, kik lovon épen úgy, mint gya­log, balkézzel vagy jobbal, lándzsával vagy karddal egyenlőn harcolnak. Az a 200,000 mameluk csak arra való lesz, hogy a számot nagyobbitsa . . . mert hiába, egy szultánnak tömérdek kísérettel kell utaznia ! Minden készen van, de az indulást megelőző éjjel a szultán álmodni méltóztatik, s álmában saját fejét látja egy arab lándzsára tűzve. Az álom — azt mondja a korán — Allah intelme, s jaj azon igazhitű m üzülmannak, ki arra nem hallgat! Tehát egy álom miatt elmaradjon az egész hadjárat ? A szultán hivatja Güzel-béget. Güzel-bég annyit tesz, mint „szép vezér“, ámbár a 23 éves bég övig érő ál-szakálával akármi volt inkább, mint szép. szerezve, akkor Magyarországban minden nagyon jól fog menni; kevesbednek az adók. s fokozódik a jólét., stb. stb. Magyarország államisága 1867-ben valahára csakugyan hely­reál littatott; azonban a lakosság terhe nem kevesbedett, és jóléte azóta nemcsak nem emelkedett, de sőt terhe mindinkább többült és jóléte alásülyedt. A közelebbi hét éven át hazánk korábbi politikai capacitásai, szóvivő szerepvivöi egymás után mind lejárták magokat, mind le­járták Magyarország államiságának és a lakosság jóléte lehető eszközeinek és tényezőinek gyarapodhatását, és erőteljes életszerves, működésének feltételeit. Az állam s a lakosság el vannak adósodva; az aránytalanul felszöktetett mindenféle országos, hatósági községi s felekezeti ter­hek, adók kiteremthetése, és az ezek kicsikarására és összehaj- szolása végett alkalmazott adó-executio, az adófizetők legnagyobb részét a teljes elpusztulás, a kiélés s kiéhezés örvényéig, s még hitvány ágybelijének és rozzant bútorzatának az elkótyavetyéléséig sülye8ztette el. Bezzeg ez előtt 5—7 évvel nem ilyen irtózatos képet rajzol- gattak az ország leendő sorsa és állapota felöl: az akkori és az ö utánok következett magyarországi államférfiak! És az a legkeservesebb, hogy ott fenn a hon atyjai és kor­mány férfiai nem értik, nem látják át azt, hogy az ilyen eszélytelen működés: az az alapnélküli adóemelés, adótöbbités és az adózókat a napi megélhetés legszükségesb kellékeiből kipusztitó adóexecu- tio : épen nem vezet jóra, de sőt az adózókat a napi megélés és az adóalap legszükségesb eszközeiből is kipusztitja. Azt mondja a deák „Qai perdidit numerum, incipiat iterum.* Ha már most belátjuk azt, miként az eddigi haladásunk, csak ká­runkra válik, keressünk egy uj és üdvösebb irányt, és azzal evez­zünk. Bizzunk saját erőnkben, s igyekezzünk azt érvényesíteni, akkor bizonyosak lehetünk benne — nekünk is lehet még „b o l- dog uj esztendőnk,“ a mikor a mi arcainkon is az őszinte megelégedés fog honolni, s a mikor nem kívánjuk vissza a régi jó időket. — Fiam Güzel-bég, szól Szelaheddin, miután kaftánja széleit legkegyelmesebben megcsókolni engedé, — hány éves is vagy te ? — Huszonhárom, isteni Padishah. — Igen fiatal vagy, de nem tesz semmit, én már 19 éves koromban csatát nyertem. . . Tudod, miért hivattalak ? — Parancsolj rabszolgáddal, hatalmas Padishah. — Hiszem, hogy jó szolga vagy, de mutasd meg, hogy ve­zér is tudsz lenni. — Én meg akartam hódítani Arábiát, de Mohamed az éjjel egy lándzsára tűzött fejet mutatott, azt mondá, „ez feje azon ve­zérnek, ki Arábia ellen indúl.“ — Allah nagy, s nem akarja halálodat. — Én nem is fogok menni, de jelöltem egy mást magam helyett. — Kétségkívül a legidösbet és legbölcsebbet országodban, a helytartó-pasát. — Nem fiam, én oda a legifjabbat és legvitézebbet ... té­ged foglak küldeni. Az ifjú hoszú álszakála alatt egy izom sem mozdúlt meg, s leborúl a „fényes kapu“ előtt, megköszönni ama végtelen kegyet, hogy ö az, kinek az álom jövendölése szerint Allah fia helyett meg szabad halnia. — Hatalmas Padishah, ennyi kegyelem őrültté tesz ! — Ne siess a hálaadással, lesznek parancsaim is, melyeket elhanyagolván, önmagadat fogod halálra Ítélni. — Tudasd velem parancsaidat minden igazhivöknek egye­düli ura ! — Arábiát meghódítod. Az ifjú mélyen meghajol. — Onnan elküldöd nekem a legszebb rózsát, legragyogóbb gyémántot, legszilárdabb keblet és legerősebb karokat. C-— Parancsaid szerint. " •tóóst pedig fúvasd meg a harsonákat s vidd el magaddal Mohamed zászlóját . . . talán ki fogod kerülni az álmomban jel­zett sorsot. K G A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom