Eger - hetilap, 1870

1870-07-14 / 28. szám

POLATSIK SOMA tisztelettel tudatja a n8 é. közönséggel, hogy eddig a Szécsényi-utczában fennállott fűszer-, rövid- és diszáru-kerekedését ^M| a piacztérre a Rácz-féle házba átaltette és újonnan felszerelte, egyszersmind kéri a nagyérdemű közönséget, az eddig iránta tanúsított bizalommal továbbra is szeren­cséltetni. (160) p Uj üzletnyitás 1 Ezennel van szerencsénk a t. ez. közönséget értesíteni, hogy VESSEL? és GUTTMAMN czég alatt* sz. János útcza Végh-féle házban, szalag-,csipke- és selyem­szövet-kereskedést nyitottunk, hol mindennemű hímzések, ruhadisz, selyem és angol-bár­sony, nap- és esernyők, mitivfräg, férfigallér, ingélők és nyakkendők a legnagyobb válasz­tékban és a legjutányosabb/árak mellett kaphatók. Mindennemű keliűék kitűnőségéért kezeskedünk. Támaszkodva több évi pesti és bécsi elsőrendű divatkeraskedésekben szerzett tapasztalatainkra, úgy elágazott összeköttetéseinkre, melyeket a legjelesebb francba és angol házakkal eszközöltünk , biz­ton reméljük, hogy a n. é. közönség mindennemű kívánalmainak a legnagyobb pontosság­gal megfelelni fogunk (159)1—3. ■ tisztelettel VESSELY és GUTTMANN. Gyógyszerészi gyakornokul kerestetik, egy 4—6 gymnásiumi osztályt jó sikerrel végzett jó erkülcsii fiatal ember, kedvező föltételek mellett. E tárgyban értehezhetni (161) 1—3. FRIDÉLYI ÖDÖN gyógyszerészszel Mező-kövesden. Szőlő-eladás. Az Alsó-Czigléden, 1600 gorop, szántóföld és ka­Uj üzlet-átvételi jelentés. Alulírott tisztelettel értesíti a t. ez. kö­zönséget, hogy az eddig és jé hírben álló Széchényi-kávéházat a kerti helyiséggel együtt, Bild János eddigi tulajdonosától már átvette. Ez alkalommal egész tisztelettel jelenti, miszerint minden igyekezetét oda forditandja, hogy úgy az étkek, mint italok, valamint egyéb kiszolgálatban a legnagyobb pontos­ságot és jóságot szem előtt tartja. Eger, julius 13. 1870. (iss) í* tisztelettel Popper Lajos. Jász-Arokszállás város katholikus felső elemi iskolájában 1871-ik évben megnyitandó tanfolyam mellett következő tanítói állomá­sokra pályázatok tétetnek közzé: a) Egy figyermek-tanitói állomás az első elemi osztálylyal párhuzamosan felállítva, mely tanítói állomással a tornászainak az ösz- szes fiosztályokbani előadása is egybekötve van. Ezen állomással járó évi fizetés 400 ftot tesz, b) Egy szintén évi 400 írttal díjazott, ha- sonlag párhuzamos leánygyermek tanítói ál­lomás, melynél a szükségesebb női munkák tanítására képes, és egyébként tanítói okle­véllel is ellátott női egyén elönynyel pályáz­hatván, nőtanitó választása esetében ennek részére a harmadik leányosztály tanítása biztosittatik. c) Egy Sz.-András pusztán rendszeresített járó-kelő (ambuláns) kántor-tanító állomás évi 300 frt fizetés, szerény lakhely, és a sza­bályozott kántori taksák élvezete mellett. Mire nézve a pályázni kívánók felszerelt folyamodásaikat a városi tanácshoz intézve, folyó augusztus hó 8-ig beterjeszteni felhi­vatnak. Arokszálláson, 1870. évi jul. 9-én. Mizsely János, (162) 1—3. _____________föbiró.________ A Széchenyi-utczán, 188. sz. a. Neidhard-féle ház földszinti lak­osztálya: 6 szoba, konyha, ezuk- rászholt, pincze és félszer, f. évi szeptember i -tői bérbe kiadandó. Értekezhetni ugyanott az eme­leti lakban Gosztonyi József meg­bízottal (142)3-3. száló allyal, egy jó karban lévő szőlő szabad kézből eladó a rajta 1 évő terméssel vagy a nélkül, értekezni lehet alólirt tulajdonossal. — Eger, jul. 11. 1870. (163)1-3. Mednyánszky Mihály. Sebészi bizonyitvány és tudományos véle­mény dr. Popj* J. G. fogovos urnák Anatherin-szájvizéről Becsben. Az egészségi és pipere-szerek ismételt és sokol­dalú megvizsgálása által azoknak előnyei és jó tu­lajdonságai mind pontosabban kifürkésztetnek, s részrehajlatiam l megállapittathatnak, úgy hogy a közönség e szerint azokat folytathatja, s terjedelme­sen és minden gondolkozás nélkül használhatja.\ 8 habár ennélfogva dr. Popp urnák jeles Anatherin- SZájVÍ/6, Bécsben, Stadt, Bogner-Gasse Nr. 2. már régóta úgy ismeretes, mint a legkitűnőbb tulaj­donokkal biró készítmény, mindemellett is tudo­mányos alapú, vegyelemzési, gyógyszerészeti s mű­élettani vizsgálat alá vettem azt, hogy igy a felett ismételten tökéletes és szaktudományi Ítéletet és véle­ményt hozhassak. E vizsgálat eredményéből e sze­rint kitűnt, hogy: az Anatherin-szájviz a legkitű­nőbb növény-anyagokból van készítve, és pedig csak olyanokból, melyek minden kornak tudományos meg­figyelése s tapasztalása szerint, mindennemű száj- és fogfájdalmaknál kitűnő gyógyerejű hatással mű­ködnek, az egészségre nézve azonban semmi tekin­tetben, és soha sem voltak kártékony hatással. En­nélfogva el kell ismerni, hogy az a nagy hír, mely­nek az Anatherin-szájviz már régóta örvend, tö­kéletesen alapos, s hogy az kitűnő tulajdonságánál fogva, egész átalánosságban s a legjobban ajánl­ható, mit is én, az általam eszközölt tudományos vizsgálat alapján, az igazsághoz képest ezennel bi­zonyítok, és saját kezem aláírásával és pecsétemmel hitelesítek. Berlin, 1868. november 16. (//.) 3—4 Dr. Hess, hites gyógyszerész és I. osztályú vegyész tudományos vizsgálója és szakértője az orvosii gyógyszerészi, műtani, vegyészi és életrendi tárgyaknak, s mindennemű fű­szerek s gyártmányoknak. E kitűnő szájviz kapható Egerben : Köllner Lőrincz magyar király-, Schuttag János kígyó czimü, és az irgalmasszerzet gyógyszertárában ; Miskolczon: Mayer R. és Szabó Gy.gyógyszertárá­ban ; Balassa-Gyarmathon: Moldoványi S. gyógy­szerésznél; Böszörményben: Lányi M.; Hevesen: Blau Józsefnél; Gyöngyösön: Koeziánovics Jó­zsef gyógyszerésznél; Kisújszálláson: Nagy So­mánál ; Losonczon : Body F. E. és Geduly Albert gyógyszerésznél; Miskolczon : Medveczky Ferencz és Spuller Ferencz gyógyszerészeknél, és Pastei- ner Ferencznél; Nádudvaron : Lippe Salamonnál; Nagy-Kálién : Mandl Salamonnál; Nyíregyházán: Reich B. és Pavlovits E.-nél; Putnokon : Fekete Férd. gyógyszerésznél; Rimaszombatban: Kraetsch- már C. A. Szoboszlón: Tury Jakab és Váczon: Mibalik és Meisznernél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom