Eger - hetilap, 1868

1868-08-06 / 32. szám

mik. A v i t e I á r a k pedig lesznek e gy-e gy személy után: Egerből Ki s-T erényéig 5 ujforint, Egerből Párád- raés onnan v i s s z a E g e r b e 5 ujforint, Egerből Hat­vanba.szintén 5 ujforint. — Dr. montedégói Albert Ferencz, ui. k., mint a magy. orv. és természetvizsgálók XIII-ik nagygyű­lésének titkára és a rend. bizottmány jegyzője. — Értesítés. Azon iparüzők, kik a természettu- í dósok nagygyűlése alkalmával az egri legényegylet ál- | tál rendezendő i par- kiállításra munkákat beadni j szándékoznak, tisztelettel fölkéretnek, azokat minélelőbb a legényegylet házában (mecsettér 662.sz.)az egylet titká­rának átadni. Egyúttal tisztelettel értesittetnek az illető kiál­lítók, hogy a hevesmegyei gazd. egyesület egri megbizottjá- vali értekezés folytán azon megállapodás jött létre, hogy a ké z m ű-i p a r-c z i k k e k kiállítási helyisége nem a lyceum- bau, hanem a legényegylet házában leszen. A kiállítás meg­nyitása aug. 26-án délután leend és szeptember 8-án fog ünnepélyesen bezáratni, midőn a jutalmak is kiosztat­nak. — Minél nagyobb részvétre hivja föl a t. ez. iparü- zőket saját és a hazai ipar érdekében, Egerben, augusztus 2-án 1868. Az igazgatóság. — A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben tar­tandó Xlll-dik nagygyűlésének emlékére veretni szándékolt érem költségeinek fedezésére aláírás és gyűjtés végett kibocsátott • ivek beküldését ismételve tisztelettel kéri a rendező albizott- mány pénztárnoka. — A természetvizsgálók gyűlése alkalmával ren­dezendő bálra Radies Vilmos miskolezi népzeuetársasága van szerződtetve 150 ftért. E társaság múlt pénteken este a „Koro­nádban játszott, s a jelenvoltak igen meg voltak vele elégedve. — Piaczunkon múlt héten láttunk,ez idén először sző­lőt, mely jó drága volt ugyan, de annál savanyúbb. — A heve8-szolnokmegyei nőegyletbe ujonan beléptek, ala­pítókul : Soldos Sándorné 100 ft, Majzik Alajos 100 ft, Bild Já­nos 50 írttal; —rendes tagokul: Szalkáné, báró Lusénszky Mária, báró Lusénszky Gusztáv, Balázs Sándor, Köszeghy Szerafin, j Visontay-Kovách Lászióné. Lajtos Lajosáé, Asztalos Józsefné, ; Frank Antalné, Morvay Sándorné. Könyöradományokat adtak: j Reincz Ferencz 5 írt, Lágykeményi Károly 2 ft, Zsideg Endre j 20 ft, Hegedűs János 1 ft, Svoboda Jakab 1 ft, egy valaki 1 ft, névtelen 2 ft, névtelen 1 ft, Mátray Leontin 5 ft, Adler Mór 7 ft, Német Albert 5 ft, Völgyi Lajos 2 ft, Nagy Ferencz 1 ft, Horkay Lajos 1 ft, id. Soldos Sándor 5 ft, Soldos Zsigmond 3 ft, Farkas István 1 ft, ifj. Soldos Sándor 2 ft, Keiner Bernát 1 ft, Veis Jó­zsef 20 kr, Halasy Gáspár 7 ft. Mindezen kegyes adományokért köszönetét mond az egylet nevében Imre Miklósn é, pénztárnoknö. — A Széchenyi- Kollonics-féle alapítvány­u ál megürült segélydijakból a nm. vallás- és közoktatásügyi mi- ! niszterium legközelebb két egri érsekmegyei tanítót részesített, nevezetesen egyet Szabó István királydi, — és egyet S z e d- lák Ignácz csernelyi tanítónak adományozott. — Az egyházi pályára lépni szándékozó ifjaknak, az egri papnöveldébe való fölvétele végett, f. hó3-ik és 4-ik napján megtartott rendsz. pályázat alkalmával, 8 magyarországi gymna- siumból szép számmal megjelent VII. és VI. osztályú pályázók közül fölvétettek: Böhm János, Coarada János, Cserha József, Csoór Elemér, Fejérpataki Kálmán, Istvánffy József, Krüger Gé­za, Less Lajos, Sipos Géza és Vitéz György. — A diós-győri r. k. tanodákban is megtartattak az évzáró vizsgálatok f. h. 23-ikán és 24-ikén; első napon a leány-, másodikon a fi-tanodában. Szerencséltetett bennünket kegyes megjelenésével a számos szülőn kivül a népnevelést szivén bordó, ngs. Gombo8sy János ra. k. k. urad. igazgatóur is, — úgy­szintén ngs. M a r y Pál és tek. Kacskovics János urak ; kik íb teljes megelégedésüket nem csak meleg szavakban, de tények­ben is nyilvánították, sajátkezüleg osztván ki a jelesebb tanon- ezok között szép mennyiségű tallért és húszast. A 23 leány közöl kapott 5; a 31 fitanonez közöl pedig 21, összesen 26; mely becses adományokért forró köszönetét mond a jutalmazottak nevében, Diós-Győrött, jul. 25. 1868. Bodó Károly, káplán. — (Köszönetnyilvánítás.) Azé hóban megháláló- I zott, árvaházunkban elhelyezve volt két kisdedet tisztelendő Ke- * resztesy káplán ur minden dij nélkül eltemetni szíveskedett; fo­gadja ezen nemes tettéért ö, valamint a fötisztelendö plébános ur is az egylet nevében mondott őszinte köszönetnyilvánításomat. Egerben, julius hő 29-én. A hevesmegyei jótékony nőegy­let választmánya nevében. Nánásy-Csernyits Amália, egyleti első alelnökuő. — Az egri irgalmasok kórhazában f. évi jun. végével ma­radt 21 beteg, júliusban fölvétetett 27, volt tehát júliusban öszesen 48 beteg, kik közül elbocsáttatott 24, a kórházban maradt 24. El­mekóros volt 18. Az ujonan fölvettek közül egri születésű 3, ide­gen 24. Leggyakrabban előforduló betegségek voltak: a gyomor- és bélhurotok. (-#£) Szinház. A lefolyt héten elöadattak : „Mirabeau ifjú­sága“ franczia dráma; „Adieu" eleven vigjátékocska; „Pajkos diákok“, „Szép Helena“ (másodszor) operettek; „Fekete asszony“ a primadonna Mindszenti C. jutalmául, és „A gerolsieini nagyher- czegnö“ vig dalmüvek. — Mindszenti Cornéliát, mint jutalmazot- tat, a nagy közönség nagy kitüntetéssel és virágözönnel fogadta, s tisztelői díszes ékszerrel lepték meg. Latabár társulatában több tag van, kik a pesti zenede nö­vendékei voltak; ilyenek : Mindszenti C., Gózon I. es — ha nem csalódunk — Bokor. Mindszenti C. terjedelmes hanggal rendelke­zik. Alsó octávájából ugyan egy hangot sem hallunk, de e helyett annál jobban kárpótol felső hangjaiban, úgy hogy fülünk majd bereked belé. Örökös trillázása sajátszerü ugrás a felső hangok­ra, melyet majd mindig kellőinetlen rekedt hang előz meg — mind oly dolgok, melyek — mariouetszerü játékát nem is említve — a pesti ezopfos zenetanároknak igen tetszhettek, de a mai éret­tebb Ízlés előtt visszatetsző*; s ha a k. a. ezekről leszokik,és a szí­ni jelenésre is gondot s tanulmányt fordít, mi is növelni fogjuk „elis­merő közönsége“ számát és tapsait. Bokor: hatalmas hang, jó is­kola. Játéka elég correct, s különösen nagy művész a — fejbőr- mozgatásban. Gózon I. k. a. annyira kezdő, hogy Ítéletünket jobb időkre kell halasztanunk. Végül még egy pár szót a szinlapokról. Az igazgatóság többnyire öles szinlapon szokta előadásait hirdetni, melyeknek hogy még nagyobb hitelt szerezzen, rendszerint odarak egy sereg ilyforma epithetont: itt először; Párizsban, Bécsben, Londonban és — Soroksáron számtalanszor, legnagyobb tetszés közt adott legeslegjelesebb darab sat. Azután következik a czim, directori tapintatosságból három nyelven: németül, francziául és — ma­gyarul, hogy minden igényt kielégítsen. Jó lenne talán diákul is kitenni a czimet — a diakok kedvéért. Hát még mikor tüzoká- dó sárkányokat sat. olvasunk a szinlapon ! Mindezen, csalétklil szolgáló szemfényvesztések annái inkább megrovandók, mert a va­lóság többnyire rettenetesen nem felel meg a várakozásnak. — (Halálozások.) Meghaltak julius 29-töl aug. 5-ig: Hanus Rózái % órás, Radeczky Jenő 8 hónapos, Nagy Borbál 10 hónapos, Mocznik Nándor 34 éves, Dolenai Pál % órás, Jos- vai Ilona % éves, N. Margit 3 éves, Trezsenyik Mária 6 hetes, Benyik Ignácz 1 éves, Chalaupek Domonkos 6 hónapos, Csank Ferencz 52 éves, Tótpál Ferencz 67 éves, Jakab Mária 3 éves, Hegedűs Márton D/íéves, Göller Jenő 6 órás, Sári Rózái 77 éves, Korona Mária 4 hónapos, Kormos Ferencz 32 éves, Mácsai Rózái 7 éves, Miskolezi József l1/* éves, Kelemen Ignácz l1/* éves, 12 a fi-, 9 a nőnemből, összesen 21. Született a hét folytán 6 fiú, 7 leány, összesen 13. Házasságra lépett 1 pár. Vegyes hírek. t Gyászhir. Tompa M i h á 1 y nincs többé! A kitűnő költő Hanván jul. 30-án, legjobb fértikorában (szül. 1819.) szív­bajban jobblétre szenderült. A veszteség, mely halála által hazai irodalmunkat érte, igen nagy. 0 egyike volt legkitűnőbb s leg­népszerűbb lantosainknak. Neve ott van följegyezve, a hol Pe­tőfi, Vörösmarty és Arany nevei ragyognak. Áldás és béke hamvaira! f Deák Ferencz kijelentette, hogy kötelességének fog­ja tartani, részt venni a kath. autonómia ügyeben tartandó érte- kczlctckbcDír f Horváth Mihály a „P. Napló“ f. hó 30-iki számá­ban válaszol Kossuth Lajosnak legújabb levelére,melyben őt meg­rótta, hogy a Teleky László és Jósika Miklóshoz irt magánleve­leit nyilvánosságra hozta. „Szűnjék meg Kossuth Lajos ur — úgymond Horváth M. — forradalomra, fölforgatásra izgatni az al­só néposztályokat, s ne provokáljon engem se : úgy biztosítom őt, bogy e „visszaélést“ nem ismétlem. De ha ö nfm szűnik izgatni

Next

/
Oldalképek
Tartalom