Eger - hetilap, 1867

1867-07-04 / 27. szám

220 hetetlen a tetterős, üzletre termett, érdekeinek mindent alárendelő nemzetre nem ismernünk. Kedves dolgot velünk azért tenni az „Eger“ t. közönségének, midőn hiteles kútfők után a nagyszerű, s tündérileg szép kiállításról kimerítő, a lap terjedelméhez mért közleményekkel szolgálunk. Vegyes hírek. fÖ Felsége gr. Festetics Györgyre, a cs. udvarnál le­vő magyar kir. miniszterre, ezen minőségben, a Szent-István- rend kanczellárjának működéseit átruházni méltóztatott. f 0 Felsége megengedte, hogy a 8 évi rendes hadszol­gálati kötelezettség mellett a hadseregbe sorozott katonák a ren­des szolgálati időnek 6 évre lett leszállítása kedvezményében szintén részesittessenek, és hogy mindaddig, mig eziránt alkot­mányos utón más határozatok nem hozatnak, a tartaléki köte­lezettség 4 évnél tovább ne terjedjen. f Megjelent és a kereskedelmi minisztérium részéről bekül­detett szerkesztőségünkhöz a magyar kereskedelmi és iparkamarák uj szervezetének javaslata. A keres­kedelmi és iparkamarák a kereskedő- és iparos osztály érdekei­nek együttes képviselésére hivatott törvényes közegek, melyek föladata ezen osztályok kívánalmait a m. kir. földinüvelés- ipar- és kereskedelemügyi minisztérium elé terjeszteni, s áta- lában véve a nemzetgazdászat, kereskedelem és ipar igényeit a törvényes korlátok közt előmozdítani. A javaslat szerint Ma­gyarországban egyelőre a következő 8 városban állíttatnak föl ily kamarák, u. m. Budapesten, Pozsonyban, Sopronban, Kas­sán, Debreczenben, Temesvárott, Kolozsvárott és Brassóban, —■ mindegyik hatásköre több megyére, illetőleg kerület, szék vagy vidékre terjedvén. f Pálffy Albert „Estilap“ czimii uj politikai napi­lapot indított meg jul. 1-én. Előfizetési ára félévre 5 frt, negyed­évre 2 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek a lap kiadó-hivatalába Kocsi Sándor nyomdájába küldendők. f Thurn szül. Pálffy Gabriella grófnő, kiről múlt számunkban emlékeztünk, junius 23-án kapott égési sebeiben meghalt. — Lapunk múlt számában közöltük azon főpapok névsorát, kik a koronázási lovasmenetben részt vettek. Ezen névsorból Lévay Sándor ez. püspök ur neve kimaradt, mit ezennel helyre­igazítunk. f A honvéd-alap gyarapítására mindenfelől szépen gyűlnek az adakozások egyesek részéről. Csupán az országgyű­lési baloldal tagjai 8660 frtot, 10 aranyat s évenkinti járadékban 140 frtot ; a förendüek pedig egy magánértekezleten, melyen 4 főpap és 34 mágnás volt jelen, 23,100 forintot írtak alá. f A katonatisztek hir szerint engedélyt fognak kapni, hogy szolgálaton kívül polgári ruhában járhassanak. fA párisi kiállításon összesen 202 magyar kiállító van képviselve, ámbár 451-re megy azok száma, kik a kiállításra jelentkeztek. f Debreczenben „Alföldi Hírlap“ czim alatt, hetenkint háromszor megjelenő politikai lap indult meg e hó ele­jén Telekdi László szerkesztése alatt. Előfizetési ára félévre 4 frt 50 kr, negyedévre 2 frt 40 kr. f Am. kereskedelmi minisztérium köztudomás­ra hozza, hogy a hírlapokat a leadó postáról a czimzett felek megbízottjaik vagy cselédeik által kell hogy elvitessék, mely esetben a postahivatalok a lapokat minden dij nélkül tartoznak kiadni. A levélhordó általi kézbesítés csak az előfizető egyenes kívánságára, számonkint egy-egy krajezárért van megengedve. Egervárosi és vidéki hírek. — Érsek ő excellentiája Pestről, és Máriássy Gábor félsz, püspök ö mélt. Egerből jun. 30-án Kassára utaztak, a meg­boldogult kassai püspök temetésére. Yiszszatértében ö excellen­tiája Nagyváradra rándul a beteges ősz Szaniszló püspök ö nmlgát meglátogatandó ; onnan Pestre megyen, honnan azután az országgyűlés elnapolása után rég nem látott székvárosába ér- kezend. — Eger város ügyeinek czélszerü rendezhetése vé­gett, a képviselői testület összes (102) tagjai hat szakosztályba osztattak be következőképen: I. közigazgatási ügyekre: Balkay József, Balázs Ignácz, Balogh Imre, Bóta János, Burik István h. jegyzi), Csiky Sándor, Erdélyi József, Gröber Ferencz, Hajnal Bernát, Isaák László, Jobbágyi István, Kormos Ferencz, Kele­men Ignáoz, Kovács János, Miticzky János, Pájer János,Puky Miklós, Schaffner János elnök, Szederkényi Nándor jegyző, Szuhányi János alelnök, Végh József, Zombory Ferencz. II. V ár osirendöri ügyekre; Babies István elnök, Csank Ferencz, Császár György, Derszib Ferencz jegyző, Dobrányi Ignácz, Eiszenmann János alelnök , Komiéi Károly Antal, Kubik Endre, Kupfer Jakab, Kürthy Ferencz, Mi­ticzky József, Nékám Endre h. jegyző, Pillér József, Kingelhann Antal, Sir Antal, id. Szeredi János, Szíber György, Szokolay Lajos, Urbán Károly, Ür- menyi Antal. III. Mezei rendőri ügyekre: Balogh János , Barna István, alel­nök, Békefy Lipót, Farkas Mihály, Gáli Lajos, Kovács Antal, Komáromi József fc- jegyző, Lajtos Antal, Martonffy Károly elnök, Nagy Pál, Otterhalik János jegyző, Stészel Ferencz, Urbán József, Wolf János, Zahorecz János. IV. Legelő-ügyekre: Bukuts Márton , Csiszár Mihály , Horánszky Imre, Koncz János, Kovács Ferdinánd, Kövér István, id. Morvay Károly , Mészá­ros István, Petravich Ferencz, Szabó Balázs jegyző, Szombathelyi György, Van- csai Ferencz, Végess József h. jegyző, Wolf Károly alelnök, tiszteletbeli Már- tonfify Károly. V. Iskola-ügyek r e : Bolyki Tamás, Bucher József h. jegyző, Derszib Rudolf jegyző, Fekete Károly alelnök, Gabonyi Ignácz, Gábi József, Hebron Ala­jos, Horváth József, Pallagi István, Plank Gyula, Póts Péter, Ruzsin Bódog, Sós­kúti János, Szalay József elnök, Urbán Pál. VI. Gyámsági-ügyekre: Csernyus Kálmán, Csutorás Antal, Ecsedy László alelnök, Fülöp József elnök, Hamza Mihály, Imre Miklós, Kempelen Béla jegyző, Knezsik István h. jegyző, Lenkey Károly, Petravich Berta, Poppel Gyula, Ruzsin Ferencz, Vasváry Károly. — AS z.-L ászló társulat egri osztályának választ­mánya részéről Perger János egri kanonok ur elnöklete alatt f. évi junius hó 23. tartott választmányi ülésben sz. László ünnepé­nek megtartása a junius hó 29-re eső sz. Péter és sz. Pál apsto- lok napjára tűzetett ki, a székes-föegyházban bemutatandó szent­mise közben elmondandó» szentbeszéd tartására pedig Sebők László ur kéretett fel. Pázmán Alajos és Mindszenty Gedeon urak nak makiári s sz.-erzsébeti lelkészekké, Danielik József urnák pedig m. kir. miniszteri titoknokká lett kineveztetésükkel az álta­luk betöltött társulati alelnöki s két jegyzői állomás üresedésbe jővén, ezen állomások betöltése az őszi időszakra egybehívandó nagygyűlésnek fentartatott; az imént tisztelt uraknak pedig a társulat érdekében hivataloskodásuk alatt tett hasznos eljárásu­kért köszönet szavaztatott. — Továbbá elnöki indítvány folytáu elhatározva lön, hogy az év folytán Esztergomban összejövendő nagy gyűlésen a társulat is képviseltessék, mi czélból Ipolyi- Stummer Arnold egri kanonok, Szvorényi József és Sebők Lász­ló urak kérettek föl; egyszersmind igen ohajtandónak találtatott, hogy a társulat minél számosb tagok által képviseltessék az említett összejövetelen, mi végből a társulat minden tagjához felhívás intéztetik, hogy vállalkozásuk esetében, magukat a szük­séges felhatalmazvány kinyerése végett az elnökségnél jelent­sék. — Répássy László pénztárnok ur által az 1865-ik évi pénz­tári számadás bemutattatván, annak megvizsgálásával Albert Ferencz és Y o c h 1 e r Alajos urak bízattak meg , és minthogy a pénztár kedvező állásából kiderült, hogy társulati czélokra ez alkalommal 400ftot fordítani lehet, az elnökség meg- bizatolt, hogy ezen összeget a pénztárnoktól átvévén, a központ­nak beküldeni szíveskedjék. Ez alkalommal kedves tudomásul szolgált azon körülmény, hogy a társulat tagjainak száma 28 taggal szaporodott. A ftdö Szvorényi József ur által tagsági di­jakból beszedett és bemutatott 180 l't gyümölcsözés végett a he­vesmegyei takarékpénztárba tétetni rendeltetett. J A fentebbi tudósítással szemben, biztos kutforrásból értesü­lünk, hogy az ősz folytán Egerben megtartandó Sz. László-társu­I lati nagy gyűlésen a tudományáról és gyönyörű irályáról ismere­tes czimzetes püspök Danielik János úr ö méltósága fog egy na- gyobbszerü tudományos felolvasást tartani. Esztergomban pedig az említett gyűlésen országhirü régészünk Ipolyi-Stummer Ar­nold kanonok úr „az egyházi keresztény művészetről“ fog érte­kezni. ,.B. — (B. Orczy Bódog uj dalmüvet irt.) Örömmel jelentjük, mint nemcsak vidékünknek, de az egész országnak ama, fájdalom, oly ritka nevezetes eseményét, miszerint a kis Tarna­i Eörsön lakó b. Orczy Bódog, „Renegát“ czimü dalművet végzett és adott be a nemzeti színházhoz. Szövegét irta Deák Farkas, Ke­mény Zsigmond ,Zord Idők* czimü regényének utolsó episodja után. Az opera zenéje Wagner iskolája irányában van írva. Való­színűleg még ez idén novemberben vagy decemberben fog színre kerülni; és reméljük, hogy a nemes báró és jeles hazafi ezentúl többször is fogja fényes zenetehetségét a hazának és művészet­nek szentelni. — Egy Rómából küldött magánlevelet volt alkalmunk olvasni, melyből a következőket véljük érdekesnek közölni: Rómába érkezett mintegy 500 püspök, s temérdek áldo­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom