Eger - hetilap, 1867

1867-07-04 / 27. szám

221 f zár, csupán Francziaországból 5000 körül. A püspökök felira­tot nyújtottak át a pápának, melynek elkészítésére egy 6 tagú bizottmány neveztetett ki, kik közt voltak: Manning londoni érsek, Dupanloup, a hires franczia püspök és Haynald kalo­csai érsek is. A feliratot Haynald érsek fogalmazta. A levél­író meglátogatta Lisztet, s neki két példánynyal kedveskedett a Zsasskovszky-testvérek által kiadott „Egri Dalnokiból. Liszt azonnal több darabot eljátszott belőle, s legjobban tetszett neki az „Alkony száll a vidékre“ czimti dal harmonisatiója. — A pápa igen eltörödött, de hangja erős és csengő. — Városunk kapitánya, az ellene emelt több mind- j beli vád következtében a junius 29-én tartott képviselői gyűlésben hivatalos állásától felfüggesztetvén, a kapitányi teendőkkel egye- , lőre Thalabér Bódog városi tanácsnok bízatott meg. — Ipolyi Arnold, egri kanonok ur, Ö Felsége által bors-monostori apáttá neveztetett ki. — Frantz Alajos, vármegyénk érdemes főorvosát az a megtiszteltetés érte, bogy a jász-kun kerületek részéről juu. 26. tartott közgyűlésben tiszteletbeli főorvosnak kineveztetett. — Máriássy püspök ő mlga már visszatért Kassáról. A te­metés a megye, a város, a nép átalános sajnálkozása között roppant tömeg jelenlétében történt. Jelen voltak a rozsnyai r. katholikus és az eperjesi g. e. püspökök. — Máriássy püspök ur a boldogulttól emlékben kapott egy — az elhunytnak Lonovics érsek által hagyományozott, a nápolyi Borbonico múzeumában levő, Rafael eredeti festménye után készült madonna-képet. — Heves-Szolno kmegye bizottmánya, mint értesü lünk, f. hó 16-án ismét nagygyűlést fog tartani. — Pótolólag az egritanügyhöz jelentjük, miszerint a városunkban 1856. alapított, és 1858. belytartóságilag nyilvá­nosnak elismert héber 4 elemi iskolában 173 tanuló jár, kik közöl 99 fiú és 74 leány. Ehhez járul 1 ipariskola, melyben a leányok hímzés, varrás s egyéb női munkákban oktattatnak. Ezekkel együtt tehát az összes tanuló ifjúság 2280 főre rúg, kik közül 1617 fi-, 663 nőnembeli. —- (Mészáros-strickEgerben.)A helybelyi mészá­rosok folyamodtak a megyéhez a végett, hogy a hús ára 18 krról 22-re emeltessék a pestiek példájára. De a megye azt más me- gyékbeni árszabása szerint megtagadta, a miért is azok tegnap húst mérni vonakodtak. De a megye is erélyesen intézkedett már, a mennyiben fogság rendeltetett el a vonakodók ellen. — Lapunk mai számához van mellékelve Kőmives Im­re előfizetési felhivása „Gondűző“ czim alatt megjelenendő adomagyüjteményére. Jeles tehetségű fiatal komikusunk ezen mun­káját melegen ajánljuk a t. közönség pártfogásába. — Mint értesülünk — Füzes-Abony szomszéd községben egy szabadságos katona részeg állapotában saját alvó édesatyját fejszével agyonütötte. — Dr. Schönberger és Vavrik Endre urak Eger - bői Párisba, a világtárlatra — és Zsasskovszky József papnövel­déi lelkész ur Rómába utaztak, és mint értesülünk, oda szeren-, esésen megérkeztek. (Értesítés.) Azon két zongorát, mely az Angolkisasz szonyok egri intézete tulajdonához tartozott, a junius 26-iki budai húzás alkalmával a 88-ik számmal tek. Répászky Alajos ur Miskolczon, és az 52-ik számmal t. ez. Steinhäuser István ur Egerben nyerték meg. Egerben, julius 3-án 1867. (Nyilvános köszönet.) Tttes Répászky Alajos ügy­véd ur, Miskolczon, az egri angolkisasszonyok zárdájában kiját­szott két zongora közöl az egyiket megnyervén, azt nagylel­kűen az egri kath. legényegyletnek ajándékoz- t a. Mely nemes tettéért a nyilvánosság terén köszönetét mondani az egylet nevében, hálás kötelességének ismeri, Egerben, julius 3 án 1867. Vincze Alajos, alelnök. — Vettük az egri érs. megyei kántor-tani- tói nyugdíjalapnak 1866-ki kimutatását, melyből meggyő­ződtünk, hogy ezen 1857. alakult alap helyes kezelés mellett év­ről évre gyarapszik. A bevétel 1866-ban tett: 4797 ft 61 5,/o krt, a kiadás 3431 ft 97 5/,0 krt. Maradt: 1365 ft 64 kr. Segélyezés­ben részesittetik 28. Az összes alap 52,145 ft 37 kr. Ajánljuk e nyugdíjintézetet az illetők és minden emberbarát figyelmébe. — V árosunkban se r tés-vész kezd jelentkezni; több darab már elesett. Hasonló csapásról értesülünk a vidék egyes helyeiről is. Szinház. Jun. 26. „A jó madár.“ Szigeti népszínműve. Rövid idő alatt másodszor adták, még pedig ezúttal bérletszünet­t i ben. E megfogbatlan eljárás meg is temette gyümölcsét: a kö­zönség alig állott 40 emberből. Jun. 27. „A v i g c z i m b o r á k.“ Operette 1 felv. Szövegét irta Némethy György, zenéjét Huber Károly. A szöveg eléggé érdekes, zenéje vig operettének kissé komoly, egyébiránt több szép ária van benne. Az előadás átalában jó volt, de egy pár­szor az ének nem volt öszbangzó. Czakóné, Némethyné és Német­hy György jól énekeltek, a két első egy-egy virágbokrétát ka­pott. Komáromy, Kőmives, Beödy jól játszottak, különösen tet­szett az első. Az operettet megelőzte az „Egynrés egy as z- szony“ czimü 1 felv. vígjáték, melyben Beődy ügyesen játszó „ur/‘ és Beődyné szeretetreméltó „asszony“ volt. Azt a bizonyos szeméremsértö kifejezést jobb lett volna elhagyni. Nem kell fe­ledni, hogy a közönség jó részét nők képezik. Közönség szép számmal gyűlt egybe. Jun. 29. „Két pisztoly.“ Szigligeti népszínműve. Jó előadás. Szépszámú közönség. Jun. 30. „A vig c z i m b o r á k.“ és „F o r t u n i o dala“ czimü egy-egy felvonásos operettek. Mindkét darab jobban ment, mint midőn először adattak. Átalában az igyekezetei nem lehet megtagadni színészeinktől. Czakóné szép hangja mindjobban ki­vívja a köztetszést. Némethyné mint „Friquett“ ezúttal is jónak látta pityeregni, fején a lábassal, melyet a szakácsnő teremtett oda. Ekkor Friquettben nem a szerelmes ifjút, hanem — Német- hynét láttuk. Ez volt az első előadás a tetőtlen arénában. Oly hűvös volt az est, hogy csaknem igy kiáltottunk fel: „Egy koro­nát egy köpenyért!“ (már t.i. egy mexicoikoronát.) Hanem azért anagy közönség csak kiállotta valahogy ezt a nagy dicsőséget is. Jul. 2. „XI. Lajos, Fr a n c z i a o r s z ág királya.“ Tragoedia 5 felv. Irta Delavigne Kázmér. A czimszerepben Tóth József, a pesti nemzeti szinház elsőrendű tagja, mint vendég lépett föl. Első megjelenésekor koszorúkkal és zajos tapsokkal fogadta a nagy közönség a kitűnő művészt. Tóth József neve sokkal ismeretesebb országszerte, hogysem külön bemutatásra volna szüksége ; csak annyit jegyzünk meg tehát játékáról, hogy az legkisebb részleteiig a szó nemesb értelmében művészi, mimi­kája bevégzett tökélyü és elragadó volt. A nagy művész mellett dicséretes buzgalommal igyekeztek megfelelni föladatuknak a többi szereplők is, kik közül itt megemlítjük Beődyt „Nemours berczeg,“ Beödynét „Mária" és Kőmivesnét a „dauphin“ szere­pében. — Kimutatása azon betegeknek, kik az egri irgalmasrend kórházában 1867. jun. 1-től 30-ig fölvétettek s gyógyittattak : Má­jus végével maradt 25, júniusban fölvétetett 32, volt tehát júni­usban összesen 57 beteg, kik közül elbocsáttatott 24, meghalt 2, visszamaradt 31; elmekóros volt 22, egervárosi beteg 17, külön­féle 15. Uralkodó betegségek voltak a bőr- és sejtszövetkórálla- potok. — (Halálozások.) Meghaltak junius 27-től julius 4-ig: Csank Mária 77 éves, Csizmadia József 2 hónapos, Czakó Pál 16 éves, Berecz Julia 19 éves, Árvái Rózái 2 éves. — 2 fi-, 3 nő­nemű, összesen 5. Született a hét folytán 2 fiú, 6 leány, öszszesen 9. Házasságra lépett 1 pár. Gazdaság és üzlet. Eger, jul. 2. A hangulat a buzaüzletben a múlt hét vége felé élénkebb volt, de e hét elején az erős kínálat következtében lanyhábban kezdődött, mi a pesti gabnabörzén mérőnkint 20 kr- nyi árcsökkenést idézett elő. Minél közelebb jutunk az aratáshoz, annál inkább tűnik a tulajdonosok reménye magasabb árakra, mit az is bizonyít, hogy pesti üzérek az uj búza mérőjéért 3 ft 95 krt megadni nem mernek. Két utolsó hetivásárunk kissé látogatottabb volt a szokott­nál, miért is a megelőző heti teljes árak fizettettek. q. — A piaczbiztos följegyzése szerint, a jul. 1-i hetivásárra behozatott: búza 63, kétszeres 50, rozs 75, árpa 43, zab 22, ku- koricza 25 — összesen 278 köböl. Az árak következők voltak: búza 8 ft 60 kr, kétszeres 7 ft, rozs 6 ft 60 kr, árpa 4 ft 20 kr, zab 3 ft 50 kr, kukoricza 5 ft 40 kr köblönkint. Széna mázsája 1 ft 20 kr, burgonya (tavalyi) kilája 1 ft. — (L o 11 o h u z á s.) Budán, jun. 26-án kihúzattak: 88, 52, 44, 71, 40. A legközelebbi húzás jul. 10-én leend. (B ö r z e, jul. 1-én.) Arany 5 ft 92 kr. Ezüst 122 ft 50 kr. Felelős szerkesztő: Vida József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom