Eger - hetilap, 1866

1866-11-08 / 45. szám

376 Köröz vény. Heves-Szolnok t. e. vármegyék telekkönyvi törvényszéke részéről közhírré tétetik, hogy özvegy Gosztonyi AJajosné szül. Koppauer Amália kérelmére — Novák István, Kovács Miklós, Nagy Gábor, Nagy Ferencz örökösei, Pap Márton, Vajda János, Káli Gáspár, Káli József, Forgó József, Jedlóczky József, Holló József és Vig János boczonádi lakosok tulajdonát képező, a bo- czonádi 14. 84. 83. 58. 111. 4. 38. 39. 48. 49. 33. 43 sz. telekjegy- zökönyvekben bevezetett ingatlanaikra nézve a végrehajtási zá­logolás és becslés eszközöltetvén, ezeknek elárverezhetése tekin­tetéből t. i. az árverési feltételek és a kielégítési sorrend megál­lapítása végett a hitelezők összejövetelére f. é. deczem. hó 10-ik napjának reggeli 9 órája ezen törvényszéknél kitüzetett. Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik a fentebb hivatkozott birtokra valami tulajdoni igényt tartanak, hogy igényeiket a hi­telezők összejövetele napjáig ezen törvényszékhez bejelentsék; mert ezen határidő letelte után a netaláni bejelentvények hiva­talból vissza fognak utasittatni. Kelt Egerben 1866 évi October 17 tartott telekkönyvi tszé- ki illésből. Unnák Sándor, 5085. 866. (235) 1 — 3. törvényszéki iilnök. Haszonbérlet. A nagy-fügedi birtokossági bor, pálinka és húsmérési jog, f. évi nov. 22-ik napján, délelőtti órákban, többet igérés utján, há­rom évre ki fog adatni. Az árendálási év kezdődik 1867. január 1-8Ő napján; a bérleni szándékozók addig is a feltételeket meg­tudhatják alólirottnál helyben. (234) 1* Mojzik Alajos. Ajánlás. Dr. Popp. J. G. (Bécs) Anatherin-szájvizének,*) ezen , minden száj- és fogbaj ellen jónak bizonyult szernek érde­kében, bizonyára szabad, meggyőződésből szót emelni, mit mi is ezennel tenni, kötelességünknek tartjuk. A bécsi orvosi kar által megvizsgált és hasznosnak ismert eme szájvíz nemcsak minden csúzos vagy idegen fogfájást eltávolít, s a száj minden egyéb betegségeinek hathatósan és gyógyitólag ellenáll, hanem egy­szersmind közelismerés szerint a legjobb védszer a fogak és száj­hús egészségének föntartására, fölfrissiti és megerősíti ezen ré­szeket alkalmazása által, s megóvja azokat a sok étel és ital káros behatása ellen. Különösen ajánlható használata a mester­séges fogaknál a szájban ezáltal támadható rósz szag megszün­tetésére. De a felhozottakon kívül e szer jelessége mellett szól azon tény is, hogy az egész poigárisult világban el van terjedve, s hogy az évi fogyasztást a feltaláló 80,000 üvegcsével alig ké­pes kielégíteni, valamint hogy keresése ezen szájvíznek 14 évi létezése óta folyvást emelkedőben van, s legnagyobbrészt állan­dó fogyasztók által használtatik. Valóban ki e vízzel egyszer élt, szívesen visszatér annak használatához, hamindjárt szájrészei be­tegsége által arra nem kényszerittetik is, mert gyógyhatásán kí­vül alkalmazása a száj minden részére jótékony frissítő befo­lyással van. jP, *) Kapható: Egerben az irgalmasok és Veszély ur gyógy­szertárában ; Miskolczon Böszörményi, és Szabó gyógyszerész és Spuller uraknál; Gyöngyösön Kern és Kocziánovics gyógy­szerész uraknál. (124) 1* Eladási tudósítás. A fogyasztási adó-bérlői irodahelyiségében többféle iro­dai felszerelések, u. m. íróasztalok, székek, szekrények, Íróeszközök, stb. nemkülönben bútorok, képek főleg egy jókarban lévő Wertheim-féle pénztár eladók, s január 1-én átvehetők. (240) 1—3. Haszonbéri árverés. Heves s K. Szolnok t. e. vármegyék egri törvényszéke részéről közhírré tétetik, miszerint az Almásy Emánuel csődtömegéhez tartozó , nagy-fügedi 290 holdból, kastély s több gazdászati épü­letekből, nagy kertből, továbbá a közel fekvő fogacsi pusztán lé­tező 1353 katastrális holdból, czélszerüen elhelyezett gazdasági épületekből álló birtok, az ahhoz tartozó, kir. kisebb haszonvéte­lekkel együtt f. évi nov. hó 21-én reggeli 9 órakor, Nagy-Fügeden a községházánál tartandó nyilvános árverés útján haszonbérbe fognak adatni. A haszonbérbe venni akarók azzal hivatnak meg, hogy a feltételek miskolczi ügyvéd, és ideiglenes tömeggondnok Répász- ky Alajos urnái megtekinthetők. Kelt az 1866-ik évi oct. 31-én Heves és Külsö-Szolnok t. e. vármegyéknek Egerben tartott polgári törvényszéke üléséből. Heves és K. Szolnok t. e. vármegyék törvényszéke. 4525. p. 866. (237) 1-3. ilirdeíinéiiy. Plank Béláné könyvkötészete Eger­ben, könyv- és papirkereskedése ked­vező feltételek mellett eladó. Bővebb tudósítást ád a tulajdonosnő, Szent-János- utcza 201 szám alatt. Hirdetmény. Egerváros törvényszéke részéről közhírré tétetik, miszerint özv. Pauer Agathonné szül. Ficsór Anna asszonynak biróilag lefog­lalt, Hat. külváros 2-ik negyedében 468. sz. a. lévő,az egri belső 1233. sz. t. jkben A. 1529. h. r. sz. a. feltüntetett és 915. o. é. írtra becsült háza, folyó évi november 12-ik, és szükségeseiében de- czember 12-ik napján — mindenkor d. e. 9 órakor a városház kisteremében tartandó nyilvános árverés utján, a második árve­résen becsáron alól is el fog adatni. Az árverési feltételek alólirottnál megtekinthetők. Eger, október 2 án 1866. Meiníz Ferencz, 3246. 866. III. 294. (206). 3—3. végr. tanácsnok. Árverési hirdetmény. Hartl Ede és Bibel Jánosnak, mint a szathmári püspökség tisza-nánai uradalom bérlőinek felpereseknek, Fülep Sándor és Fülep Adele asszony alhaszonbérlök alperesek ellen, 20154 frt 43 kr haszonbéri hátralék, ennek késedelmi kamatai, — 32000 frt f. évi haszonbér, — 28221 frt 55 kr értékű gazdasági felszerelvé­nyek és járulékai biztosítására biróilag lefoglalt több száz akó majorsági és dézsmaborok, különbféle nagyságú boros hordók, 1000 ölnél több tűzifa, szerszám- és épületfák, különbféle gazda­sági eszközök, szerszámok, életnemüek és takarmány, f. évi nov. 12-ik és következő napjain, t. Borsodvármegyében fekvő Zsércz I községben a helyszínén tartandó nyilvános árverésen a legtöb- j bet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fognak adatni. Mely árverésre a venni szándékozók ezennel meghivatnak. Kelt Mezö-Kövesden, nov. 3-án 1866. Ularik Emire, 436. p. 866. (238) 1* t. Borsodvárm. szolgabirája. Kiadó-tulajdonos Pázmán A. — Nyom. az egri érseki lyceum könyvnyomdájában. 1866.

Next

/
Oldalképek
Tartalom