Eger - hetilap, 1866

1866-11-15 / 46. szám

46. szám. November ló én 1866 IV. évfotj’ am. Előfizetési díj: régész évre . . 5 ft — k > Félévre . . . 2 „ 50.. Negyedévre . . I „ 50 Sgy hónapra . — 44 EGER, Hirdetésekért minden hasábzott sorhely után 4, bélyegadó fejében minden hirdetéstől 30 kr fizettetik. Politikai s vegyes tartalmii hetilap, megjelenik minden csütörtökön. Kiadó-hivatal: a lyceumi nyomda. Előfizetéseket elfogad .* a szerkesztőség (Széchenyi-utcza 26. tz.) - Jent sell G. könyvkereskedése s minden cs. kir. postahivatal. Eger, nov. 14. A politikában egyidő óta uralkodó egyhangúságot nem ke­véssé zavarta meg az orosz-porosz szövetség hire, melyet a pá­risi „La Presse“ lódított a világba, s melylyel most az összes eu­rópai sajtó élénken foglalkozik. A nevezett lap azt Írja, hogy a Porosz- és Oroszország közti szövetség immár bevégzett tény, és nem egymást folytono­san felváltó kölcsönös jó szolgálatokról van már most szó, mely az 1863-iki kiadási szerződésben nyilatkozott, s nem is azon ál­landó bfintársi közösség forog szóban, a melyre gondolva a „Nord“ egyik, minapi számában még azt mondá, hogy Poroszor­szág hagyományos szövetségese Oroszországnak; hanem sokkal többről: valóságos kötelezettségekről van szó, melyek bizonyos meghatározott czélra és bizonyos kilátásba helyezett eshetősé­gekre vonatkozólag vállaltattak el. Ha Oroszország a Keleten czélba vett terveinek kivitelénél a törökön kívül még más ellen­nel is találkozik, akkor Poroszország hozzá fog csatlakozni; vi szont, ha valamely külbeavatkozás áll útjába Poroszország Né­metország északi részén megkezdett assimiláló miivének, vagy a Majna folyamtól északnak fekvő országrészek már megkezdett bekeblezésének, akkor Poroszország számithat Oroszország fegy­veres segítségére. A párisi külügyi hivatalban és az udvarnál nem kételked­nek rajta, hogy ily szövetség, ha tán még nem vált is bevégzett ténynyé, de legalább alakuló félben van. — Az orosz birodalom­ban elrendelt nagymérvű ujonezozás jelentősége felül a párisi kabinet tisztában van, és ez az ok, a miért a franczia hadsereg újjászervezése gyorsittatik s kiterjesztetik. Igaz, hogy orosz részről e szövetség hírét igyekeztek meg- czáfolni, de ezen, különben is elégtelen czáfolatban senkisem hisz, annál is inkább, mert ama szövetség a nevezett két ország érdekeivel nagyon is összeegyeztethető, sőt azok természetes kö­vetkezményéül tekinthető. — Beust bárónak cs. kir. külügyminiszterré lett kinevezte- tése a franczia, angol és német lapoknak különféle combinatiókra szolgáltatott alkalmat. Az angol lapok a miniszter körlevelével foglalkozván, arról legnagyobbrészt megnyugtatólag szólnak, így a „Times“ azon nézetben van, hogy tekintve a körlevélben kifejezett biztosításokat, nincs semmi ok arra, hogy Poroszország és Ausztria ismét ne egyesülhessenek. A porosz lapok természe­tesen máskép vélekednek', s habár a körlevélből semmi olyast, mi Poroszország elleni fenyegetésnek volna tekinthető, kibetüzni nem tudnak, már magában Beust báró kineveztetésében találnak fenyegetést. Hasonló nézetben van a párisi „Siécle“ is; Beust bárónak, úgymond c lap, politikai múltja van, előmenetele , me­lyet mint államférfi tön, tisztán német, a hajdani Bund belső kér­dései-körülbelül az egyetlen tárgy, melylyel foglalkozott; miért is nem igen akarja hinni, hogy e kinevezés Ausztriának Porosz- ország irányábani viszonyára befolyással nem leend. Némely lapok úgy vélekednek, hogy Beust báró föfeladatának tekintendi a Francziaország és Ausztria közötti szövetség létrehozását, mely eshetöleg Porosz- és Oroszország ellen lenne irányozva. — Az észak-német parlament egybehivása közel áll, s a jövő év első hónapjaiban már megkezdődik e parlament ülésezé­se. E hírrel lepik meg olvasóikat a porosz félhivatalos lapok , s egyúttal arra intik a nov. 12-re egybehívott porosz országgyűlést, hogy siessen az eléje terjesztendő költségvetés megvitatásával, helyesebben mondva, megszavazásával, mert különben az any- | nyira óhajtott észak-német parlament összeillését hátráltatja. Ez intésből tehát az tűnik ki, hogy az észak-német parlament nem­sokára leendő egybehivása iránti Ígéret mézesmadzag akart lenni, hogy a porosz országgyűlés annál gyorsabban s nagyobb készséggel szavazza meg az eléje terjesztendő költségvetést. És mi azt hiszszük, hogy Bismark gr. jól számított, a fényes eredmény, melyet politikája a közelmúltban aratott, elhallgattatá az el­lenzéket. Hazai statistikánk. Az ország egyes közhatóságai már régóta szoktak statisti- kai kimutatásokat gyűjteni, s a n. m. helytartótanácsnak beküldeni; egyes tudósok is találkoztak, kik részint a hivatalos kimutatásokat, részint a személyes utánjárással összegyűjtött adatokat feldolgozzák. Mindazonáltal meg kell vallanunk, hogy a szomszéd államok törekvései általa statistika mezején messze túlszárnyaltattunk. így, hogy csak egy példát említsünk, az ország népesedési mozgalmáról 1848-ig ugyszólva semmi ala­pos tudomásunk nem volt. Az esketési, születési és halálozási lajstromok vagy épen nem, vagy csak hiányosan küldettek be az egyes törvényhatóságokhoz, és az egész országról sehol sem gyüjtettek össze és szedettek rendbe. Azért az egyes tudós fel sem használhatta, s kénytelen volt a közzétett egyházi névtárak adataival beérni. Angliában az ide vágó adatok eredménye minden évnegyedben közzététetik. Hogy a statistika dolgában is hátramaradtunk, azt bi­zonyára sem a közhatóságok, sem az egyesek buzgalomhiányá­nak nem lehet tulajdonítani, oka csak abban keresendő, hogy nálunk ama különálló statistikai hivatal, — mely­nek hivatása a n. m. helytartótanácshoz bektíldetni szokott különböző statistikai kimutatásokat és adato­kat összefoglalni, kellőleg rendezni, a hiányo­kat kiegészíteni, ahibákat' kiigazítani, s egy­szersmind az adatok folytonos és rendszeres összegyűjtését eszközölni — csak 1863. évben állitta - tott fel a kormány által. Kétséget nem szenved, hogy teljes és rendszeres statistikai adatokra mind a közigazgatásnak, mind a tudománynak egya­ránt szüksége van. A törvényhozó testületnek nélkülözhetlen kézikönyve, szeretnök mondani, szentirása egy kimeritö statis­tika, mert csak ennek segélyével képes rendszabásokat hozni a

Next

/
Oldalképek
Tartalom