Eger - hetilap, 1866

1866-11-08 / 45. szám

375 •(•(Tűzvész Egerben.) F. hó 2-án d. u. 2'/2 órakor a Szálában tűz ütött ki, mely két kis kunyhót hamvasztott el. — I-ső Kimutatása azon könyöradományoknak, melyek a gyöngyösi tüzkárosultak íölsegélésöre vidéki jóltevöktöl bektil- dettek, mely egyszersmint nyilvános nyugtául szolgál. Budai ta­karékpénztár 50 ft. — Pesti takarékpénztár 100 ft. — Dr. Kováts Seb. Endre 5 ft. — Gosztonyi János 20 ft. — Szenczy Ferencz szombati], püspök 10 ft. — Nagyváradi káptalan 50 ft. — Rezu- tsek Antal zirczi apát 100 i't. — Vavrik János solymosi esperes 50 ft. — Junák István nagyváradi kanonok 100 ft. — Sporer Alajos bátonyi pléh. 5 ft. — Kangó Gábor 5 ft. -- Gróf Almásy Mór 100 ft. — Jankovics, Kovács Ilona 20 ft. — Csékány István 2 ft. — Lévi Fülöp 5 ft. — Luby Jankovits Antónia 10 ft. — Árokszállá­si műkedvelő-társulat 30 ft. — Gróf Almásy György 100 ft. — Scultéti Istvánné 30 ft. — Kovách László 20 ft. — Ahsbahs Fer- dinánd tábornok 5 ft. — Erős Gedeon markazi pléb. 5 ft. — Bog­nár János ecsédi pleb. 10 ft. — Pozsonyi József boczonádi pleb. 3 ft. — Özv. Gosztonyi Alajosné 5 ft. — Gosztonyi Kálmán 10 ft. — Zsarnay Abrisné 2 ft. — Stöeszel Fér. tarjáni pleb. és hívei 22 ft 28 krt és több rendbeli termesztményeket, — Bőd községe 40 kr és termesztm. — Ficzek Károly jákóhalmi pleb. 5 ft. — Id. Fáy József 5 ft. — B. Baldácsy Antal 100 ft. — Az egri lyc. ta nárok 18 ft. — A czistercziek zárdája 10 ft. — Az egri esperesi kér. lelkészek 13 ft 50 kr. — A rakomazi paroch. hivei 15 ft. — Az egri egyházmegyei iroda tagjai 5 ft 50 kr. — Az Eger szer­kesztőségénél 41-ik száma szerint 5 ft.— Ahsbachs Mathilde hat köböl búzát. Kelt Gyöngyösön, nov. hó 2-kán 1866. Vezekényi Horner István, bizottmányi elnök. — A lyceum kisteremében egy hét változatú, pedálés, Móoser által javított ócska orgona, van eladás végett felállítva. Ára 500 ft. értekezhetni iránta Zsasskovszky Ferencz karmes­ternél. f(A pest- losonczi vastársulat) nov. 3-kán Pes­ten közgyűlést tartott, mely arra volt hivatva, hogy a csőd meg­szüntetése folytán megtegye mindazon intézkedéseket, melyek a társulat újjászervezésére megkívántainak. A gyűlésben küldöttség neveztetett ki, mely 0 Felségének a nyújtott segélyért a társulat nevében köszönetét mondjon. Továbbá helybenhagyatott a bi­zottmány által a kormánynyal kötött egyesség. A társulat eddi­gi czimét letevén, uj czimül „A cs. kir. s za b. m agy ar észa­ki vasút“ czimetvette föl. Végül megbizatott a választmány, hogy a társulat consolidálását s kiterjesztését gondoskodása egyik főtárgyává tegye, s az erről kidolgozandó javaslatot a legköze­lebbi közgyűlés elé terjeszsze. A társulat főmérnökének a vasút állapotáról felolvasott jelentéséből kitűnt, hogy a csőd ideje alatt, a vasútvonalon már bevégzett munkálatok tetemesb kárt nem szenvedtek, s az egész oly állapotban van, hogy 10 mérföldnyi vonalat valószínűleg még ez évben lehet megnyitni. — A társulat elnökévé gr. Forgách Antal, az igazgató-választmány pesti tagjai­nak Pulszky Ferencz, Winter Sámuel, Balássy Antal, s gr. Zichy Jenő; bécsi tagoknak pedig Gerson Miksa, dr. Gredler, b. Diller és dr. Müller választattak meg. f A nemzeti színházi képezde üresedésben volt tanári állo­mására, felsőbb jóváhagyás mellett, véglegesen Tóth József, egyik legkitűnőbb színművészünk neveztetett ki. (Lelkipásztorokhoz!) „Vasárnapi s ünnepi egyhá­zi beszédek, kézikönyvül a falusi nép szükségeihez alkalmazta Rosztóczky Imre kaáli plébános,“ ily czim alatt indul meg tiz-tiz ives fezetekben az egri érseki lyceumi nyomdából a nép­szerű egyházi beszédek első évi folyama. Egy-egy füzet ára 50 kr- o. é. Megrendelések az egri érseki lyceumi nyomdához czimzendők. Az első tiz ives füzet, mely advent első vasárnap­jával kezdődik, már november 10-kén, postai utánvét mellett, haladéktalanul szétküldetik. A megrendelések 50 krjával egy-egy füzetre mindaddig elfogadtatnak, migaz egy évi folyam teljesen el nem készül, azontúl a bolti ár fog beállani. — Rosztóczky egy­házi beszédei igazán a falusi nép szükségeihez alkalmazvák, mi­ként azt a ,Katii. Lelkipásztor1 czimü szent beszédek gyűjteménye, melyben az ő nevével gyakran találkozunk, igazolja; de igazol­ja főleg az, hogy e szent beszédek harminczöt évi lelkipásztori tapasztalás nyomán készültek. Eger október 24. 1866. Az egri érs. lyc. nyomdaigazgatóság. (Halálozások.) Meghaltak okt. 31 — nov. 6. Izsáki Jó­zsef 57 éves, Epich László 1% éves, Szűcs Gábor ö'/a éves, Mol­nár Ignácz 4 éves, Csontos Anna 2 éves, Danyi Verőn 10 hóna­pos, Moinár Mária 47 éves, Nagy Klára 75 éves, Lopkovics Er­zsébet 10 hónapos, Szajlai József 28 éves, Lakatos János 2 éves, Visnyei Zsuzsanna 50 éves, Nagy István 29 éves, Sebestény Jó­zsef 2 éves, Bunk István 4 éves, Pál Emilia 14 éves, Neuhitler Mihály 3 éves, Őszi Verőn 15 éves, Német Julia 18 éves, Csajbók János 9Vs éves, Szajlai József 2 éves, Koza Julianua 20 éves, Lintaller János 2x/t éves, Beck Éva 65 éves, Nagy Teréz 11 éves, Hajnal Imre 45 éves, Hoffman Ersébet 6 hetes, Lipovcsik Hermi­na 12 éves, Liptai Anna 16 éves, Csutorás Verőn 3'/2 éves.— Ösz- esen 14 fi-, 16 nőnemű. Született a hét folytán 10 fiú, 9 leány. Házasságra lépett 11 pár. Gazdaság és üzlet. Eger, nov. 4. Mai hetivásárunkra behozatott: búza 254, kétszeres 126, rozs 181, árpa 18, zab 46, kukoricza 215 — össze­sen 840 köböl. Az árak következők voltak : búza 19 ft 60 kr, két­szeres 8 ft 70 kr, rozs 7 ft 30 kr, árpa 5 ft, zab 4 ft 40 kr, kuko­ricza 5 ft 80 kr. Széna mázsája 2 ft. Burgonya köblös zsákkal 1 ft 10 kr. Mindkettőből nagy mennyiségben volt. — Múlt pén­teki hetivásárunkra behozatott összesen 905 köböl szemesélet. A buzá 60, a kétszeres 70, a rozs 10, a kukoricza 20 krral olcsóbb, az árpa pedig 20 krral drágább volt, mint ma. A zab ára meg­egyezett a maival. — (Lo 110 hu z ás.) Budán okt. 31-én kihúzattak: 57, 88, 13, 65, 87. A legközelebbi húzás nov. 14-én leend. — (Börze, nov. 5.) Arany 6 ft 11 kr. Ezüst 127 ft 50 kr. Nyílt üzenet. Egei*. :E. A.-nak. Közölhető, de előbb az első szakasz 6-ik sorának végszavát, mely ellenmondást foglal magában, kijavita- ni kérjük. Felelős szerkesztő: V1 d a József. Tan-hirdetmény. Egy kisasszony, ki sok évig a legelőkelőbb családoknál mint nevelő működött, ski a hires Dreyschock zongora művész tanítványa, itt Egerben letelepedvén, a zongora-játékot, éneklést és a franczia nyelvet alaposan tanítja; még pedig a t. ez. szülök kívánsága szerint vagy saját lakásán ad tanórá­kat, vagy házhoz is eljár. Bővebb tudósítást nyerhetni: Rózsa-ut- czában Császár-féle házban. (239) 1—3. Árverési hirdetmény. Heves-Szolnok t. e. vármegyék telekkönyvi törvényszéke részéről ezennel közhírré tétetik, hogy felperes Grünbaum Ignácz kérelmére a bodonyi 27 számú t. jkben. A. I. 1—5. 7—29 rend­szám alatt bevezetetett, egyenlő részben Kovács Gáspár örökha­gyó — és marasztalt alperes Kovács Petre Mátyás közös osztat­lan tulajdonához tartozó, 940 0. é. frtra becsült, 2Á telki állomány f. é. novemb. hó 20-án reggeli 9 órakor, mint első határidőben — szükség esetére pedig f. é. deczemb. 20 án mint második határi­dőben, mindenkor a helyszínén Bodony községben, a legtöbbet ígérőnek fog eladatni. Felhivatnak ennélfogva a veuui szándékozók, hogy a mon­dott határidőben a helyszínén megjelenjenek — megjegyeztetvén egyúttal, hogy a bánatpénz a becsár 10°/o-ja leend, és hogy az árverési feltételek Madarassy Ferencz mátrajárási főszolgabíró úrnál — Bodonyban a községházánál — s ezen törvényszéknél szabadon megtekinthetők. Kelt Egerben, 1866 évi oktob. 17-én tartott telekkönyvi ülésből. Kianák Sándor, törvényszéki ülnök. 4700. 686. (232) 2—3,

Next

/
Oldalképek
Tartalom