Eger - hetilap, 1866

1866-07-05 / 27. szám

228 vagy épen nem, vagy mentöl kevésbbé legyen kifakadva, és igy a múlt években május első napjaiban beállott fagy lehető legke- vésbbé lesz ártalmas. Azon ellenvetésre, hogy a szőlő a késlelte­tett munka mellett is fakadni fog a vesszőkön, feldolgozza tehát az erejét, és midőn később metszetik, ki lesz már merülve, s nem fog hozni termést; elméletileg azt feleltük: miként a töke elegen­dő nedvet készített, hogy magát egész állománya szerint, vagyis minden vesszejével együtt,mint lúgos kifejthesse, és táplálhassa; a vesszőkön tett hajtások által tehát, ha később metszetik, legfe- lebb annyit veszt, mennyit lúgosának eltartására készített, és amit a metszés által a leverés utján különben is el szokott veszteni. A termés pedig már benn van az öszön megalakult rügyben mint embryo, mely nem tűnhetik el többé, hanem legfelebb is, feltéve meg nem engedve, hogy a kései munka gyengíti a tökét, sová­nyabb lehet szintazon szerint, mint például a búza kedvezőbb kö­rülmények közt nagyobb, soványabb tenyészet mellett kisebb kalászt hoz, de mégis csak hoz kalászt. Bocsásson meg a szives olvasó, hogy ezen elméleti hossza­dalmasságokkal fárasztom becses figyelmét; de tennem kellett ezt, ha alább leírandó kísérleteim és tapasztalataim gyakorlati oldalát feltüntetni akarom. Kísérleteim következők voltak: 1-ször is: szőlőmnek mintegy két harmadát február máso­dik felében kinyittattam. Igen jól tudom, mily éles bírálatokat idézett elő e tettem akkoron; találkoztak olyanok is, kik azt fog­ták rám, hogy néhány forintért, mit az olcsóbb munkánál megta­karítottam, koczkára tettem szőlőmet. Igaz, és természetes dolog az, hogy inkább dolgoztatunk olcsóbb, semmint drágább nap­számmal ; azonban a fennebbiekből megértheti mindenki, hogy ez esetben nálam a takarékossági érdek csak is alárendelt indok lehetett. Tőkéink april elején erősen dolgozni kezdvén , mind a ko­rábbi, mind a későbbi nyitású részeket april 6 — 14. között egy folytában megmetszettem, mire látszólag egyik mint másik egy­szerre fakadni, zöldülni indáit, és mégis a tüzetesebb vizsgálat megmutatta, hogy a korán nyitott tőkék úgynevezett agyszemei mintegy 8 nappal később fakadnak ki, de oly erővel, s oly kövé­ren, hogy mire virágzásnak indult a szőlő, csak ott állanak, a hol a többi. A tapasztalás tehát most is igazolta, hogy a korán — J egri nézet szerint idő előtt — nyitott szőlő később fakad, és még sem marad el. 2-or A kései munkával is kísérletet teendő, egy csatorna szőlőt fedve hagyattam. Ennek felét april 25-én nyittattam ki, 26-án metszettem meg; másik felét május 8-án nyittattam, és metszettem. Leirom, hogyan találtam egyiket is, másikat is. A vesszők felső fakadásai már ekkor átlagosan arasznyiak voltak, azonban az april 25-iki nyitásnál az alsó 3—4 szem, névszerint mindaz, mi föld alatt volt, még teljesen alvó állapotban találta­tott. Csupán egy tőke egyetlen vesszejének két alsó rügye volt kifakadva, minek megfejtését abban találtam, mert a vessző a föld felett mintegy második rügynél meg volt törve. E részen metszés után a leverés gyéren, és csekélyen mutatkozott; a rü­gyek 10—12 nap múlva kezdtek duzzadni; a hajtások középerö- vel indúltak, utóbb szép vesszőkké fejlettek, de termést nem hoztak. Azon részen, mit május 8-án nyitottak, az alsó, magok az agyrügyek is átalán már ki voltak fakadva, jobban mondva, csí­rázva. E csiraszerü fakadások aztán a nap heve által egyig lefor- ráztattak, s a tőkék csakis május 20-a körül kezdtek fakadni, hozván csupa meddő, sovány hajtásokat, melyek a mai napig sem bírnak két lábnyi magasságra felvergődni. Levonva ezekből a tapasztalati eredményeket, következő­ket vélek megállapithatni: 1. A nyitás és metszésnek elhalasztása által april végéig vagy az időelőtti nyitás, és kései metszés által késleltetni lehet a szőlő fakadását annyira, hogy a tavaszi fagy, ha május elején áll be, ártani alig fog. De 2. a termés ez által nem csak koczkáz- tatva van, hanem egyátalán elvesztve. 3. A nyitás- és metszésnek elhalasztása egész májusra, a mi éghajlati viszonyaink mellett teljesen kétségbeesett orvosság fagy ellen, mert nem csak a termésre , hanem magára a tőkére is károsan hat vissza. 4. Az orbánnapi fagy ellen nincs óvszer. Ezek igy lévén, én részemről lemondok minden, a tavaszi fagy ellen intézendő előleges óvszerekről , és bízom magamat a jóságos Gondviselésnek, s általa igazgatott természetnek jóvol­tára; megtartván csupán a füstölést, úgymint melynek egyedül ! tulajdoníthatom, hogy kunyhómnak elég mély, minden részről ma­1) A collodium érzékenynyé tétele. 2) Erre a napvilágnak hatása. 3) A kép kihívása. 4) Ennek megkötése, hogy többé ne változzék; 5) A másolatok (positivképek). A collodium magában a napvilág iránt érzéketlen szer, az ö feladata: a közzé kevert sókat (jód- és bromkali), miktől érzé­kenysége függ, a legfinomabban felosztva az üveglapon egyenlőn szétteríteni. Amint a Daguerre modornál a jodpárák, akként sze­repelnek itt a jód-s bromkáli sók: felette érzékenynyé teszik a coll. hártyát a világosságiránt. Midőn ezen hártyával bevont lap ezüst-oldatba tétetik, két felbomlás és két uj frigy történik: a jód és brom elhagyja a kálit, és az ezüsthöz szegődvén, jód- brom ezüstöt képez, mely uj vegynek rendkívüli fogékonysága van a világ iránt; szintén a légsav is elválik az ezüsttől, és a kálival lépvén szövetségbe, együtt salétromot alkot­nak. A vegyfolyamot ekkép véljük jobban kitüntetni: jód-brom káli áll: ezüst-só áll: káli- és __ j od-bromból ezüst- --------------­lé gsavból ................- jód. b. ezüst .....i salétrom A salétrom, mint vizben könnyen oldható szer, a hártyáról lema­rad, a jodeztist pedig a vizben oldhatlan test lévén a collodium- hártyát homályossá és sárgás fehér szintivé teszi. Mind a Dagu- erre-ezüstös lapnál, mind itt,ugyanazon testek szerepelnek: jód, b rom és eztts t, azon változattal, hogy ott a fényes ezüst lap­ján történt a vegyhatás, itt pedig a hig állapotú ezüsttel szövet­kezve alkotják a hártya érzékeny részét. Az igy előkészített lap a gépbe kitétetvén, mi chemiai hatást gyakorol reá a nap? A napvilágnak vegyhatása van, ezt számos esetekben ta pasztaihatni. Ez a pbotographiának diadala, hogy a világ ezen erője az ember akaratja szerint szolgál, rajzol és képeket vesz le; de egyszersmind a legtitkosabb rejtély, hova csak avatott szemek pillanihatnak be. Már előbb mondotiuk, hogy a fény az ezüstnek chlorral, épen igy a brom- s joddali vegyületeit is meg- feketiti; de m i k é n t eszközli ezt a nap ? ezen világkérdés sokáig megoldhatlan maradt, Scheele, a jeles tudós e titokról kissé follebbentette a fátyolt, de még maradt homályos rész, hová nem láthattunk. Vogel-é az érdem, hogy a világosság vegyhatására világot derített. Felette érdekes kísérleteit itt részletezni e nép­szerű czikk elérhető czélján kiviil esik. Itt csak a lényeget adjuk elő, mely következőből áll: Vogel megmutatá, és minden kétség fölött bebizonyitá, hogy a chlor-ezüst a világhatására chlorjaegy részét, (felét) elereszti, a megmaradt feketés rész pedig az ezüst­nek a chlorrali alsóbb fokú vegye, nem pedig egészen féme- züst. Ezen alsóbb fokú vegyet mi önállón is ezüsthalvacs (Silberchlorür) név alatt ismerjük, s abban különbözik előbbi ál­lapotától, hogy chlor-eztistben 108 szemer ezüsttel 35 szemer chlor van összekötve, az eziisthalvacsban pedig ugyanannyi ezüsttel csak 17‘/2 szemer chlor van kapcsolatban. A halványnak fele tehát a nap vegyhatására elröpült, a chlor-szegényebb vegy pe­dig színre feketés. A collodium-hártyában levő jód- brom-ezüst is minden valószinüség szerint hasonló változaton esik át azon he­lyeken, melyeket a világ a gépbeni kitétel alatt megérintett. A gépből kivett lapon rajzot, vagy a hatás jeleit még nagyító segélye mellett sem láthat a szem; de amint a kihívó folyadék­kal leöntetik, pár perez alatt már ott terem a kép. Mikép törté­nik ez? mi hatás eszközli ezt? — A kihívó folyadék vasgálicz ') vizben feloldva, e test oly erős szer, hogy az ezüstöt legtöbb kap­csaiból kiűzi; hiában, a vasgálicz chemice erősebb test az ezüst­nél, természetben pedig az erősebb joga uralkodik. Oldj fel p. o. ezüstsót vizben, önts hozzá feloldott vasgáliczot, ö azonnal meg­szünteti előbbi viszonyát, s kiűzi, leveri a fémezüstöt feketés, finom poralakban. De hát igy bánik az a hártya brom s jodeztistjével is? Nem, ezekre nincs hatalma; csak az eztistsóból, hártyán függ­ve maradt, oda tapadt részt ragadja meg, erre hat a vasgálicz ') Kénsavas vas-élecs (= Fe 0, S Os -j- 7H 0.) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom