Eger - hetilap, 1864

1864-10-20 / 42. szám

342 Hirdetmény. Hevesmegye Dormánd helységében néhai Vratarics Károly örökösei tulajdonához tartozó 72-ik számú úrilak- ház, 5 hold terjedelmű beltelekkel, s egyéb mellékes épü­letekkel, folyó évi november 22-éu reggeli órákban árve­rés utján szabad kézből eladatni fog, hová a venni szán­dékozók tisztelettel meghivatnak. Kelt Dormándon, október 3-án 1864. Jékelfalusy Kálmán, (110) 1—3 az örökösök megbízottja. Moos er Lajos Salzburgi orgonakészitő mester s tiszteletbeli egri polgár fölkéri mindazokat, a kiknek rajta vagy munkásain követelésök van hogy szíveskedjenek magukat a lyceum- ban 37. sz. alatt jelenteni; minthogy üzlete egy szakát be­végezvén, el fog utazni. (Ill) 1* Pályázat. Gyöngyös városánál egy újból felállítandó, 500 o. é. frt. évi fizetéssel, lakás a Bene pusztán és kert, 6 öl tűzi fa, 4 db. marha és 10 db. sertésnek nyáron általi ingyen legeltetési illetménynyel egybekötött erdészi állomásra1 Gyöngyös város gazdászati bizottmányának a mai napon 165 szám alatt kelt végzése folytán, pályázat hirdettetik. Pályázók felhivatnak, hogy az erdészeti szakban el­méleti és gyakorlati képzettségüket tanúsító bizonyítvá­nyokkal felszerelendő kérvényeiket jövő 1864. évi nov. hó 15-ig Gyöngyös város polgármesteri hivatalánál nyújt-, sák be. Később érkezendő folyamodványok figyelembe nem fognak vétetni. Kelt Gyöngyösön 1864-ik évi október hó 6-án tar­tott gazdászati bizottmányi ülésből. Jegyzetté s kiadta: Jablonszky István, (112) 1 — 3 városi közigazgatási jegyző. I Legtisztább, szag nélküli, ártalmatlan amerikai petroleum úgy photogen a legolcsóbb áron kaphatók Sír Antalnál. (107) V FIGYELMEZTETES. Figyelmeztetik a t. ez. adókötelezett közönség, hogy ha szőlőmust vagy czefre vitetik be, ezt, mielőtt a helyiségben lerakatnék, a helybeli fogyasztási- adó-bérleti irodában az ital faja és mennyisége szerint szóval vagy Írásban bejelenteni köteles. — Azonban azon bortermelők, kik a borokat szüret-idő alatt szőlőkerti pinezéikbe lerakják, elegendő, ha azon adóköteles tárgyak a szüreti hét tartama alatt bejelentetnek. — Minden borok, melyek a szüreti- bét lefolyta után bejelentetlenül találtatnak, becsempészettnek tekintetnek. Mindazon italmennyiséget, melyet akár a bortermesztő, akár borkereskedő vagy magánzó közvetlenül kívülről vagy más személyektől a helység kerületében magáévá tesz, vagy gondviselés alá vesz, még mielőtt a tartási helyre vitetnék,— és minden szándéklott kirakodás és elküldés, az adókötelezett által a bejelentési és szemleiv előterjesztése mellett, legalább 12 órával előbb feljelentendő. Egyúttal figyelmeztetik a bortermelő közönség, miszerint ha borfogyasztá­sára nézve kiegyezni kíván, alólirott irodában október végéig megjelenni szíves­kedjék. Eger október 17-én 1864. A helybeli fogyasztási-adó-bérlöi iroda. Kiadó-tulajdonos Pázmán A. — Nyom. az egri érseki lyeeum könyvnyomdájában. 1864.

Next

/
Oldalképek
Tartalom