Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970 I. - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 8. (Budapest, 1982)

Bevezetés

XXII tár Kézirattárában is értékes egyetemtörténeti források talál­hatók. Az, hogy a repertóriumba végül is más egyházi gyűjte­mény ismertetése - kivéve az Evangélikus Országos Levéltárban található Comides-hagyatékot - nem került bele, csupán annyit jelent, hogy jelenlegi lehetőségeink mellett többre nem vállal­kozhattunk. A kutatók tájékoztatása érdekében azonban az aláb­biakban - a telj esség igénye nélkül - röviden összefoglaljuk, hogy mostani ismereteink szerint más egyházi levéltárakban és kézirattárakban milyen egyetemtörténeti vonatkozású iratanyag található! A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattárában őrzik Illyés István, Molnár János, Muszka Miklós, Patachich Ádám, Rausch Ferenc, Tumpacher József néhány kéziratát, ill. egyetemi előadásaik anyagát. Itt található Patachich Ádámnak a budai E- gyetem megnyitásakor mondott beszéde, továbbá egy Pray kézirat is. A legjelentősebb azonban Katona István igen nagy mennyisé­gű kéziratgyüj teménye. 35/ A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Levéltárában Márkfy Sámuel iratai találhatók, míg a Pannonhal­mi Főapátsági Könyvtár Kézirattárában többek között Jedlik á- nyos igen jelentős forrásértékű hagyatéka kutatható. 36/ (Mér­nökhallgatók jegyzéke, egyetemi előadásai, kéziratai, levelezé­se) A Piarista Rend Levéltárában Dugonics Andrásra vonatkozó iratok és kisebb mennyiségű általános egyetemtörténeti irata­nyag található. A protestáns egyházi gyűjteményekből azokat a forrásokat érdemes említeni, amelyek a különféle protestáns egyetemi diák- egyesületek működését tükrözik - általában nagyon hiányosan. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom