Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970 I. - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 8. (Budapest, 1982)

Bevezetés

XXII I Református Egyház Zsinati Levéltárában őrzik a volt Soli Deo Gloria Diákszövetség, és a Keresztyén Ifjúsági Egyesület irat- anyagát, amelynek egyetemi vonatkozásai is vannak. Az Evangé­likus Országos Levéltárban található - a korábban már említet­teken kívül - az Egyetemi Luther Szövetség I925-I944 közötti, és az Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetségé­nek I920-Í924 közötti kis mennyiségű levéltári anyaga. ^ Az Unitárius Egyház Levéltárában valóban csak töredéke maradt meg a Brossai Sámuel Egyetemi Hallgatók Kőre diákegyesület irata­nyagának. A külföldi levéltárak és egyéb gyűjtemények közfii az Egye­tem múltjának ismeretében elsősorban a szlovákiai levéltárak és kézirattárak anyagát kellett volna áttekintenünk. Ezen kí­vül a jezsuita rend római központi archívumában lehetnek az E- gyetemmel kapcsolatos adatok, továbbá bizonyos, hogy Bécsben, egyrészt az udvari hatóságok iratai között, másrészt a bécsi Egyetem Levéltárában lehetne a nagyszombati, ill. budai-pesti Tudományegyetem történetére vonatkozó iratok után kutatni. A külföldi levéltárakban való kutatás tervéről többek között a- zért is le kellett mondanunk, mert az ilyen kutatások időigé­nyessége miatt a repertórium elkészülte még tovább húzódott volna. Külföldi forrást végfii is nem szerepeltetünk kutatási segédletünkben, még olyan iratokat sem, amelyek esetleg mikro­filmen hazánkban is megtalálhatók. Itt, a bevezetésben azonban szükségesnek tartjuk, hogy néhány szlovákiai forrásra mégis felhívjuk a kutatók figyelmét. A pozsonyi Komensky Egyetem Könyvtárának Kézirattárában jónéhány nagyszombati professzor e-

Next

/
Oldalképek
Tartalom