Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1950-1953 (HU ELTEL 8.a.52.)

1953. április 1.

Ez elsősorban a gyakorló gimnáziumok érdeme. Jövőre még nagyobb eredmények várhatók, mert az alsóbb évfolyamokat jobban érdekli a pedagógia, mint a mostaniakat. A javítás előfeltételei a Pedagógiai Tanszék létszámának emelése, a Módszertani Kabinet teljes kiépítése és a módszertani órák számának növelése. Javasolja, hogy módszertani órákat a III. évesek a II. félévben kapják. Hollós István az iskolalátogatások alkalmával azt tapasztalta,hogy a jelöltek igén komolyan készültek az órákra. Hiányosság mutatkozott a földrajz szakosoknál, mert olyan anyagot kellett tanitaniok, melyet nem hallgattak az egyetemen. Módszertani szempontból súlyos hibának tartja azt,hogy a hallgatók nem használtak térképet, véleménye szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy szakdidaktikát a III. éven kell taní­tani. Felveti még azt, hogy a tanárjelöltek nem tudnak helyesen írni. Gyakran a középiskolai hallgatók hivták fel a figyelmüket az elköve­tett helyesírási hibára. A Dékán összefoglalja a hozzászólásokat. Trencsényi elvtárs hozzá­szólásához a következőket fűzi. Tanszékeknek a hospitálásából le kell szűrni a tanulságot, örvendetes dolog az, hogy az egyes tanuló- csoportok meghívják az órákra a fcyakorlóiskolai vezető tanárokat. A mi feladatunk az, hogy ezeket a kezdeményezéseket felkaroljuk és mégjobban bekapcsoljuk a gyakorló iskolákat az egyetem életébe. A III. évesek iskolalátogatása célszerű, mert ott lehet felhivni a hallgatók figyelmét igazában a módszertani problémákra. - A csepeli és újpesti gyakorló iskolák azért helyesek, mert az ipari munkásság gyermekeinek zöme ott tanul. Ágoston elvtárs javaslatait továbbítani fogjuk a FŐM felé. 2. Napirendi pont. A Dékán megkéri Tálasi elvtársat, hogy amennyiben beszámolójához van hozzáfűzni valója, tegye meg. Tálasi István elvtárs hozzászólásában nyomatékkel felhivja beszámoló- jának egyes pontjaira a kari tanács figyelmét. Bejelenti, hogy a diákotthon koedukációját nem tartja helyesnek. /Beszámoló mellékelve/. Hozzászólások: Nádor György elvtársnak az a kérése, hogy a beszámolóban érintett cinizmust es avantgaraizmust konkrétabban magyarázza meg a referáló. Kardos Lajos véleménye szerint a tiszteletadás formáját rendezni kell, meri a hallgatók összevissza szólítják a professzorokat /kartárs, elvtárs, stb./. A másik kérdés, amit felvet a hallgatók erkölcsi neve­lésével kapcsolatosan a jegy hajhászás. A félévi vizsgák alkalmával tapasztalxta, hogy egyes tanulócsoportokat csak az érdemjegy érdekli és nem nézik mélyebben ezt a kérdést. Váczy Péter gyakran tapasztalja, hogy a hallgatók kifejezéskészsége igen rossz, ezen segíteni kell valahogyan. Ágoston György néhány pedagógiai szempontot vet fel az erkölcsi neve­les módszerével kapcsolatban. Az erkölcsi nevelés szerinte az egye­temi előadásokon folyik, éppen ezért az előadóknak arra kell töreked­ni, hogy a hallgatók tisztán lássák a kommunista erkölcs paroblémáját. Különösen alkalmasak erre a társadalomtudományi előadások, de nem utolsósorban a pedagógia is. Az az érzésem, hogy egyetemünkön ilyen­irányú nevelés -az, anyaggal szervesen egybeépített erkölcsi nevelés- céltudatosan nem folyik. Az előadóknak véleménye szerint arra kell

Next

/
Oldalképek
Tartalom