Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1943-1946 (HU ELTEL 8.a.48.)

1946. július 18.

felében Karunkra iratkozott be, de a deb- ceni egyetemen végezte el a félévet. dó a kérelem telj es it és ét javasolja. A szakosztály es zmecs er e u tán kimondja, hogy'neve zett ne k a jelzett félévében a debreceni egyetem« általi végzett tanári aláírások a dékán által se nmi sitt esse­nek meg és folyamodónak utólagos aláí­rásra adandó engedély alapján a féléve utólag érvényesíttessék. Pr ohás zk a La jo s ny .r. tanár előterjeszti l^mes iiva f élévbes zárni t ás iránti kérelmét. Olyanodé kéri, hogy 4 rendkívüli féléve ^nies fé lévü 1 b es zámittassék. Előadd java- ^ ólja a kére lem teljesitését. A szakosztály ^ ké re lem telj es itésé t nem javasolja, ameny- Kyiben azonban folyamodó esetleg tanítói' rlcl wél lel bir , úgy kérése újból t árgyalhátó, Pais De zs 5 ny.r. tanár előtérj eszti Fodor * V 4 ■ ■ • ^tváa f élé ve leng ed és iránti kérelmét. £15- ^<3.ó javasolja, hogy nevezettnek katonai szol- ^^.lata alapján 1 félév engedtessék el, mig ndéghallg atói minősége alapján 1 félév K oávezmény ben ré szesül jön. A szakosztály a ^ oyaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r. tanár előterjeszti ’ * ^^jtzián Katalin fé lévbe számi tás iránti ké- ^ lmét. Folyamodó külföldi érettség alap- szabálytalanul rendes hallgatói minőst*

Next

/
Oldalképek
Tartalom