Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tud. Közleményei. 1987. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 18/05)

Suba István: Hogyan lett Heves és Külső-Szolnokból Heves vármegye

- 126 ­pontnak kell tekinteni: "Heves megyét képezi Heves és Külső-Szolnok me­gyének fennmaradt része. Székhelye: Eger."^ E technikai intermezzo után folytatódott a tárgyalás. Mocsáry Lajos, a halasi kerület képviselője elvetette a javaslatot, és kérte Külső-Szol­noknak Heves megyében való megtartását: "Heves megye az ország törvényha­tóságainak egyik legszebb és legjelentékenyebb vármegyéje 145 négyszög­mérföldjéből 64 négyszögmérföld alkotórészére fog degradáltatni." ... Mit fog nyerni vele? — teszi fel a kérdés. "... A palócság, az egri papság és gróf Károlyi György nagybirtoka fogja képezni a vármegyét, és azon elemek, amelyek destinálva vannak, hogy a megyében az önkormányzatot fenntartsák igen gyéren lesznek képviselve."'^ Továbbá rámutat a tör­vényjavaslat következetlenségére: a Tisza folyó miatt választják el Kül­ső-Szolnokot Hevestől, de a folyó keresztülszeli az új Jász-Kun megyét is. Mocsáry indítványt terjeszt elő, amely szerint maradjon a status quó, 18 és hagyják ki a 17. és a 18. paragrafusokat.' 1 Babies István Eger város képviselője felteszi a kérdést: Mi menjen át Hevesből Szolnokba? Kéri, hogy a Tisza balparti községek, melyek je­lenleg is az egri törvényszék területéhez tartoznak, továbbra is ott ma­radjanak. E települések a következők: Tiszafüred, Tiszaigar,. Tiszaörvény, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőllős, Tiszahalász, Nagyiván és a kócsi puszta. Kérése indoklásában kifejti, hogy ezen községek kérik Heves me­gyében való maradásukat, a települések az egri királyi törvényszék terü­letéhez tartoznak, és így "... alkatrészét képezik Heves megyének". Másik érve földrajzi és közlekedési jellegű megállapítás. Tiszafüred Egertől csak 6 mérföldnyire, míg Szolnoktól már 11 mérföld távolságra esik, Eger­rel rendes út köti össze, míg Szolnok felé ilyen nincs. Harmadik érve a méltányosság elve: ha Hevestől elveszik Alattyán, Monostor községeket és Kerekudvar pusztákat — melyeket Jász-Nagykun megyéhez csatolják —, így ez utóbbi megye egyike lesz a legnagyobb megyének, "... midőn Heves megye 19 felére szállond le". Eger város képviselője indítványt terjeszt be, melyben kéri a Tisza bal partján fekvő 6 községnek és Pély településnek Heves megyében való 20 megtartását. Babies István indítványát a miniszterelnök azonnal elfogadta. "...

Next

/
Oldalképek
Tartalom