Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1968. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis ; : Nova series ; Tom. 6.)

páti Zoltán, Pénzes Antal, Degen Árpád, munkái) alapján újra revi­deálták. Egyes kritikus csoportok revideálására, ill. meghatározására azok specialis­táit kérték fel. Így a harasztok revideálását Vi da Gábor, a Rubus anyag revi­deálását Kiss Árpád, a Rosa nemzetségét részben Lengyel Géza, a Potsn­ízlia-kat Borhidi Attila és Isépy István, a Melampy rum-okét és más kritikus növénycsoportot So ó Rezső, gyomnövényeket és adventiv fajokat Prisz­ter Szaniszló, pázsitfűféléket és más kritikus csoportokat Jávorka Sán­dor, Pénzes Antal és Üjhelyi József voltaik kedvesek revideálni. Egyes kritikus fajok revízióját még Boros Ádám, Horvát A. Olivér, Kárpáti Zoltán, a Pinus silvestris-ét Jerzy Staszkiewicz krakkói botanikus végez­ték,. Az egész herbáriumi anyag revíziójában segédkezett B a 1 o g h Márt o n egye­temi hallgató. Szerzők ezúton kérik őket, fogadják köszönetüik legőszintébb kifejezé­sét. A legmélyebb 'tisztelet hangján kívánnak megemlékezni a már elhunyt Jávor­ka Sándor, Kováts Ferenc és Lengyel Géza professzorok odaadó se­gítségéről. Köszönettel tartoznak szakirodalom kölcsönzéséért, ill. ki jegyzéséért elsősorban Soó Rezső akadémikusnak, valamint Jeanplong József, Kárpáti Zol­tán és Simon Tibor kollégáknak. Ezúton köszönik Bak say Deona, B a­rab its Elemér, Boros Ádám, Borsos Olga, tHéjjas Imre, f J á­vorka Sándor, Jeanplong József, Kovács Margit, Papp Jó­zsef, Priszter Szaniszló, t Tal lós Pál, Szo'fridt István, Újvá­rosi Miklós és Zólyomi Bálint kollégáknak útinaplóik, jegyzeteik, kéz­irataik és cönológiai felvételi anyagaik rendelkezésre bocsátását. Végül köszönettel tartoznak szerzők az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei szerkesztő bizottságának, mely lehetővé tette, hogy e terjedelmében is jelentős munka több részletben megjelenhessék. Délnyugat-Dunántúl földrajzi viszonyai A kutatott terület, melyet az országhatár, a Rába folyó és a Zala észak—déli fo­lyású szakaszának egyenes meghosszabbítása határol, dombvidék. Tengerszint feletti magassága a legnyugatibb kiszögellésben eléri ugyan a 400 métert (Ezüsthegy 404 m), azonban legnagyobb részt 200—350 m-ig emelkedő dombhátakból és a köztük húzódó' hosszanti völgyek és oldalvölgyek rendszeréből áll. A dombok relatív magassága rit­kán haladja meg a 100 métert, a térszint az erózió szelíd hajlatokká egyenlítette ki. Nagyon ritkák a merészebb térszíni formák és csak ott ismeretesek, ahol lágy, mész­tartalmú pannon homokkő padok bukkannak a felszínre (pl. Zalakönyök). Egyébként szilárd alapkőzet sehol sincs a felszínen. A dombhátak közé a Rába és Zala folyása között nagy kiterjedésű fennsík iktatódik, a Hegyhát. Ez tulajdonképpen a Rába ős­terasza. A dombok nagyrészt harmadkori agyagból és vályogból épülnek fel. Ezt sok he­lyen, különösen Észak-Zalában negyedkori lösz, a Hegyhát, Göcsej, Őrség és Vend­vidék jelentős részén pedig alpi eredetű plioeén és pleisztocén kavics takarja. Az Őr­ségben és Vendvidéken kiterjedtek a levantei rétegek. A lapos völgyaljakat holocén öntésagyag, a Zala és a Principális csajtorna völgyében (különösen Zalaszentmihály­nál) vastag, bázikus tőzegréteg borítja. Nagykanizsától nyugatra, az észak—déli irá­nyú völgyben nagy területen középső pleisztocén korú, folyami eredetű homokot ta­lálunk. A terület éghajlata átmeneti jellegű. Az évi csapadékösszeg 700—340 mm, a kö­zéphőmérséklet 8—10,4 °C között van. Északkeleti részén még erősen érezteti hatását a meleg-kontinentális medenceklíma, délnyugat felé haladva a kontinentalitás roha­mosan csökken. A legnyugatibb Vendvidék éghajlata dealpin, óceáni jellegű, itt a legkisebb országos viszonylatban is a nyári napfénytartam (júliusban kevesebb, mint 260 óra), az évi középhőmérséklet csak 8,1 °C, a tenyészidőszaké pedig csupán 15 °C. Ugyanakkor a legmelegebb hónapban, a júliusban országos viszonylatban itt hull a legtöbb csapadék (a Kőszegi- és Soproni-hegységet beleértve), több mint 100 mm, az évi csapadékmennyiség 840 mm. Délkelet felé a csapadék mennyisége nem csökken, de eloszlásában az óceáni jelleg mellett szubmediterrán hatások kezdenek érvényesülni. 331-

Next

/
Oldalképek
Tartalom