Dunántúli Protestáns Lap – 55. évfolyam – 1944.

Lapszámok - 1944-01-02 / 1. szám

ÖtvenSeiiedik évfolyam. 1. szám. Pápa, 1944 január 2 A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FŐSZERKESZTŐ: GYŐRY ELEMÉR PÜSPÖK F2LELŐS SZERKESZTŐ DR. PONGRÁCZ JÓZSEF THEOL. TANÁR PÁPA I FŐMUNKATÁRS ÉS A KIADÓHIVATAL VEZETŐJE: DR. TÓTH LAJOS THÉOL FŐISKOLA, AKIHEZ A LAPOT ÉRDEKLŐ MINDEN KÖZLEMÉNY Kf'LDENDÖ I TANÁR PÁPA, FŐISKOLA, AKIHEZ A REKLAMÁCIÓK INTÉZENDÖK 1/1944. szám. Új zászlók alatt őrök célok felé. Pásztorlevél a Dunántúli Ref. Egyházkerület lelkipásztoraihoz, vallásoktaíó- és s.-lelkészeihez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánk­tól és az Úr Jézus Krisztustól! Ezzel az apostoli köszön­téssel fordulok Hozzátok kedves szolgatársaim, az új év hajnalán. Ennél nagyobbat és jobbat nem kívánhatnék Néktek, minthogy Isten kegyelme ne távozzék el tőletek,, sőt úgy munkálkodjék a Ti lelketekben s az Úr Jézus Krisztus békessége lakozzék a Ti szívetekben az egész év folyamán, hogy akik hallják bizonyságtevésteket, látják életeteket és részesülnek szolgálatotoknak bármily csekély ajándékában, dicsőítsék a mennyei Atyát és a mi Urunk Jézus Krisztust. "".nn- y (i<rvok crvőz^^ve, hoov- a szentek íHnt * i'ó szolgálatról felesleges Néktek írnom, mégsem mulaszt­hatom el, hogy ne intselek, ne buzdítsalak és ne erősítse­lek benneteket az indulásnál. Kérve kérlek mindnyája­tokat, hogy vigyázzatok és szüntelen imádkozzatok, sze­relmes Atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buz­gólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a Ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. Hirdessétek az Igét alkalmatos és alkalmatlan időben; a szegényekre, elhagyatottakra, özvegyekre és árvákra gondotok legyen. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mindenben ti magatokat adván példaképüíi a jócselekedetben, tudo­mányban, romlatlanságot, méltóságot mutatván, egész­széges feddhetetlen beszédet, hogy az .ellenfél megszé­gyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mon­dani. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek vigyázókká tett Titeket, nem kény­szerítésből, hanem örömest, jóindulattal. A Krisztus testének építése és a szentek tökélctes'bítése céljából szívetekre kötöm, az Ige hűséges szolgálata és az egy­házközség bölcs kormányzása mellett a missziói munkát. Évtizedek során kialakult missziói munkánkban új szín, új forma és új feladatként jelentkezik a levetiteiffúság lelkigondozása és a női munka megszervezése. Lénye­gileg nem új és nem ismeretlen munkaágak ezek, csak új zászlók alatt indulunk, küzdünk és haladunk örök célok felé. Szeretettel hívlak és elkötelezlek benneteket kedves szolgatársaim, a leventeijjúság lelkigondozásának lelki­ismeretes végzésére. A leventemunka nagv fordulópont­hoz érkezett: mozgalomból intézmény lett. Mint piozga­lom önkéntes vállalkozáson alapult, mint intézményes munka az állam és az anyaszentegyház hatáskörébe tar­tozik és ellenőrzés alatt áll. Kétségtelenül az állam a levente munkát a mag'a célkitűzése szerint vezeti és irá­nyítja, de elvárja, »az egész lelkészkedő papság« szerve­zetszerű bevonását a leventeifjúság valláserkölcsi és ha­zafias nevelési munkájába. Egyetemes konventünk elnök­ségi tanácsa megnyugvással vette tudomásul a munka megindítását s intézkedett a hadtest, a kerü'eti kiegészítő és járási leventelelkészek kijelölése és megbízása iránt, engem pedig utasított, hogy az egyházközségben vég­zendő leventegondozói munkára hívjam fel egyházkerü'e­tünk lelkipásztorait, vallásoktató és segédlelkészeit. En­nek alapján az összes lelkipásztorokat egyházközségük területére — ideértve a leány-, fiókegyházközségeket és a szórványokat is - megbízom a levent eleiké szi teendők végzésével és jel hívlak benneteket ennek a nem­zeti és egyházi szempontból egyformán fontos munká­inak a végzésére. A konvent' iroda által az összes lelkészi hivatalokhoz megküldött »A Levente Ifjúság L.elkigon­dozása« című utasításban foglaltakat hajtsátok végre, az utasítást megismerés végett közöljétek az egyházköz­ség területén laKÓ vallásoktató és segédlelkészekkel s ennek megtörténte után sorozze tnk h: az ?gvházhözséy könyvtárába. Minden református lelkipásztornak köte­lessége Isten parancsa és egyházi törvényeink szerint az ifjúság lelkigondozása -.s missziói szempontból külö­nösen ügyelni arra, hogy a levente munka ne legyen if­júsági munkánk helyettesítője, hanem annak kiegészí­tője, vagy még inkább kiindulási alapja, A más szerve­zetbe és más hatás alá kerülő református leventeifiúság úgy lesz az anayszentegyházban megtartható és a mi esz­méink szerint nevelhető, ha ott áll mellette saját lelki­pásztora, s megérzi lelkipásztorának feléje áradó szere­; tétét, aki azt nyújtja számára, amit nem tud neki nyúj­tani a legkitűnőbb leventeoktató sem, hanem egyedül csak a saját lelkipásztora. Azért használja jel mind' a lelkipásztor ezt az alkalmat, a honvédelem célja mel­lett az ifjúság gyülekezetképessé nevelésére. Igen jó alkalmul kínálkozik a levente munka arra, hogy a lelki­pásztor minden ifjúval kapcsolatba jusson s azokban is felébreszthesse a vágyat az egyházi élet után, akik eddig nem voltak elérhetők a lelkipásztor számára. Ezért örömmel kell megragadnunk a levente munkában adott nyitott ajtót és református ifjúságunk nagy seregében az Ige magvetését lelkiismeretesen végezni annak szem előtt tartásával, aki bőven vet, bőven arat. Emellett az is meggyőződésem, ha a lelkipásztor hasznosítani tudja magát ebben a munkában, a levente parancsnokságok még fokozottabb mértékben fogják látni, mint eddig látták, hogy a lelkipásztori szolgálat ezen a téren is jó, szükségszerű és nélkülözhetetlen. Figyelmeztetlek és intelek benneteket, hogy a ne­hézségek leküzdésében tapintatosan, de egyben állhata­tosan járjatok el, mindig és mindenben szem előtt tartva,, hogy a szeretet épít és csodákat tesz. Nem szeretném, ha valaki ennek a szolgálatnak ürügye alatt egyéb lelki­pásztori teendőjét elhanyagolná, azért azt tanácsolom> hogy minden lelkipásztor készítse el minden hét ele-

Next

/
Oldalképek
Tartalom