Dunántúli Protestáns Lap – 54. évfolyam – 1943.

Lapszámok - 1943-06-27 / 26. szám

kit nem tört a ma, nem izgatott a holnap, kit nem bántott a szív, nem aggasztott az élet, ldnek agya nem főtt a mai világunk égető é,s sorsdöntő problé­mái miatt! Agyad világának pislákoló fényénél, amikor ön­tudatod magához tért s láttad szánalmas emberi sor­sodat: megjelent néked a töviskoronás vérző Krisz. tus: nem tudtad megtenni, ami a legegyszerűbb lett volna; önkézzel végetvetni e kínlódó életnek! Boldog halott vagy, az Úrban haltál meg! Megnyugszol ime fáradalmaidtól. Mert bizony életed teherrel, fáradalmakkal- telí­tett volt. Mennyi munka, gond, feladat szakad egy kis diákra, mikor iskolába jár, ha azt akiarja, hogy jól meg 1­lállja a helyét! Mennyi tudományt kell magába szívnia egy papnövendéknek, ha ki akarja érdemelni profesz­szorai megbecsülését! Hány reggel köszöntött rád s talált a studiumok fölé hajolva! Mint pap, mennyit fáradoztál Krisztus egyházáért, annak virágoskertjéért, az ifjúságért. Mennyi gond, probléma égette lelkedet, agyadat, mely aztán végül megemésztette. M.ilyen teher nekünk testünk betegsége, ha múló is, mennyire elfáraszt, elcsigáz és meggyötör, hogy sóhajtozunk a felépülés után! Hát milyen borzasztó, milyen lassú, de biztosan felőrlő volt a te betegséged, melyből a halál csak sza-> badulás, boldogság, megpihentetés volt számodra. Óh, boldog halott, ki az Úrban haltál meg, nvu­godi meg immár fáradalmaidtól. »Cselekedeteik követik őket«. — Téged is! Hogy mik voltak ezek a félbemaradt cselekedetek, munkák, azok a gyülekezetek tanúi, hol szolgáltad Krisztus nyáját. Ajkad szólta az öröm, vigasztalás, bátorítás, jóútratérítés igéit; szomjuhozónak adtál az Élet vizéből, a kegyelem asztalánál osztottad a bünt­eltörlő irgalom jegyeit, szíveden hordtad Krisztus ki­csinyeinek ügyét: pásztora voltál kicsinek és nagynak, szegénynek és gazdagnak, szomorkodónak és örvende, zőnek egyaránt. Jót tettél mindenkivel! M.ost ott állsz ama igaz Bíró előtt s elmondha­tod: Krisztusom szolgáltam, Uram, juhaiddal hűsége­sen bántam, kezemen nem veszettel egy sem: véredért, váltságodért könyörülj rajtam! Hisszük, ez meg is történt! \ Makár János. ®S3@®®®@®®®®®®®®®®®®® §®®®®ÍS®®®®®@S@ ®®s® S) >®j | VEGYESEK 1 — Győry Elemér püspök urat a pápai református gyülekezet junius 20-án tartott választó gyűlésében egy­hangúlag meghívta lelkipásztorává. Az egyházmegyei küldöttség tagjai voltak: Kiss Zoltán nyárádi lelkipásztor egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbíró és Páhány János ig. tanító, egyházmegyei tanítóképviselő. Kiss Zoltán lelkipásztor végezte a szent szolgálatot a szó­széken, mély hittel hirdetve az evangéliomot a gyüleke­zet nagy figyelme mellett. — Tanítónőképesítővizsgálat a Nőnevelő In­tézetben. Nőnevelő Intézetünk tanítónőképzőjében folyó hó 7—10-ig folytak le a tanítóképesítővizsgálatok Ölé Sándor főiskolai gondnok elnökletével és Csekő Árpád áll. tanítóképzőint. igazgató kormányképviselő jelenlété­ben. A bizottság az írásbeli képesítővizsgálatok ered­ménye alapján mind a 27 jelöltet szóbeli vizsgálatra bocsátotta. Kitüntetéssel megfelelt Lux Adrienne, jelesen megfelelt Bakó Ilona, Bozóky Éva, Karikó Erzsébet, Karner Ilona, Maller Iulia, Papp Alice, Pap-Kovács Magda, Eőri Szabó Lenke, Szikszay Edit, Tarján Margit. Jól megfelelt 9 jelölt, megfelelt 7 jelölt. Református val­lástanítói pótvizsgálatot tett 3 tanítónő, akik a veszprémi r. kat. tanítónőképzőintézetben nyertek oklevelet. Orgo­nista kántortanítói oklevelet kapott 1 működő tanító és 5 jelölt az áll. tanítóképzőintézetből. — Kereskedelmi érettségi vizsgálat. A Dunán­túli Református Egyházkerület pápai kereskedelmi közép­iskolájában június 9—12. napjain folyt le az első érett­ségi vizsgálat. A vizsgán Győry Elemér püspök elnökölt, a VKM képviseletében és a m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter biztosaként dr. deési Daday Dezső tanügyi főtanácsos, m. kir. áll. kereskedelmi középiskolai igazgató működött közre. Az új, alig négy éves múltra visszatekintő intézmény első* érettségi vizs­gájának kiváló eredménye fényesen igazolja ennek az iskolának a szükségességét, a magyar közgazdasági életre- szóló hasznosságát és nélkülözhetetlenségét. A gazdasági szaktudományok éles fegyvereivel 31 fiatal magyar lélek vértezte fel magát, hogy a reá váró fel­adatokat Istennek tetsző módon oldhassa meg a sok­szor és sokat küzdő, szenvedő hazájuk és fajtájuk bol­dogabb jövőjéért. Az érettségi vizsgálatra 42 tanuló jelentkezett. Á minőségi rostán 11-en kiestek. A súlyos követelményeknek megfelelt 31 jelölt. Jelesen feleltek meg: Büki Ferenc, Erdős Tihamér, Molnár Zoltán, Vass Lajos és Szügyi Viktória. Jól feleltek meg: Gál József, Gerlei Sándor, Gosztonyi János, Horváth László, Mé­nesi István, Nagy Tibor, Schmidl Gyula és Szilos Fe­renc. Megfeleltek: Baksa László, Borsodi Károly, Bödők Benő, Csákváry Pál, Cseh Kálmán, Dezső Gábor, Dénes Lajos, Hantos László, Kalmár Gyula, Kerekes László, Molnár László, Nagy Jenő, Rápolthy László, Schultz Ferenc, Szabó Gábor, vitéz Szűcs József, Váczi Béla és Lőrintz István. ' (Sándor József.) — A Kálozhoz tartozó pusztákon 2—3 napos vallásos összejövetelek voltak a végén urvacsoraosztás­sal Szabó Dezső lelkész, Sántha László s.-lelkész és László Károly tanító közreműködésével. Ugyanezen idő­ben tartották a római katholikusok is lelkigyakorlataikat. Felekezeti ellentét nem merült fel; a megértés jegyében teltek el a napok. Télen a KIE-ben és leányegyesület­ben magyarnóta-tanfolyamot vezetett Sántha László s.­lelkész, amit a vármegyei tanfelügyelő is megtekintett és legteljesebb elismerését fejezte ki. Szabó Dezső lel­kész könyvelői tanfolyamot vezetett a KIE-ben. Az ifjú­ság köréből már hárman könyvelnek különböző helyi szövetkezeteknél. Pünkösdre készült el a templom, paróchia, régi iskola előtt a 60 m. hosszú, betonalja­zatú vaskerítés. Most készül az új iskola elé a 80 m. hosszú hasonló kerítés. A gyülekezet örül a rendezés­nek és lelkesedéssel vesz részt a földhordás önkéntes munkájában, töltések, járdák készítésében. Az egyház­községi közgyűlés elhatározta egy új tanító-lakás építé­sét és megbízta a presbitériumot, hogy a szükséges anyagot részletenként szerezze be és a szükséges anyagi fedezetről legjobb belátása szerint gondoskodjék. A presbitérium elhatározta, hogy a nyári napközi otthont július és augusztus hónapokban ismét felállítja és pedig mivel külső támogatásra nem igen lehet számítani, a presbitérium a gyülekezet önkéntes adakozásából fedezi a költségeket és szerzi be az élelmet. — A Janzenizmus. Egyetemes egyháztörténeti tanulmány címen megírtam a janzenizmus kritikai tör­ténetét. A könyv amely teológiai értekezésnek készült és a szakértők részéről figyelemre méltó méltánylásban részesült, 223 lapon foglalkozik azzal a nagyszabású

Next

/
Oldalképek
Tartalom