Dunántúli Protestáns Lap, 1942 (53. évfolyam, 1-52. szám)

1942-12-27 / 52. szám

1942. DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP 267. oldal. ház elnöke, Budapest; Szabadi F. Gusztáv a Brit és Külföldi Biblia Társulat volt vezetője, Rákoshegy. Igazgató: dr. Kovács J. István ref. theol. tanár, Buda­pest. Titkárok: dr. Bodonhelyi József ref. theol. ta­nár, Budapest; Borsay László, a Társulat missziói lel­késze, Budapest; vitéz Sréter István evang. lelkész, Budapest. Jegyzők: Dobos Károly ref. lelkipásztor, Budapest; Draskóczy István ref. gimn. vallástanár, Budapest; dr. Kékén András evang. esperes, püspöki másodlelkész, Budapest; Sebestyén Andor ref. lelki­pásztor, Budapest. Ügyész: dr. Benedek Zsolt konventi főtanácsos, Budapest. Pénztáros: Izeri Izsák Gyula, a Felsőház főterembiztosa, Budapest. Ellenőr: Dóczi Antal ref. missziói lelkész, Budapest. A választmány­ban Dunántúlról a következők foglalnák helyet: Győry Elemér püspök, Győr, dr. Inántsy Pap Elemér or­szággyűlési képviselő, egyházkerületi tanácsbíró, Bu­dapest; dr. Pongrácz József theol. tanár, Pápa, mint rendes tagok és dr. ikafalvi Farkas Béla lelkipásztor, Kaposvár, Kiss Sándor ref. vall ás tanán theol. m. ta­nár, Pápa, mint póttagok. — Adomány Isten dicsőségére. Gere Gyula tót­­szentgyörgyi malomtulajdonos a templom megfelelő területének beborítására 400 P értékben szőnyeget ajándékozott. — A pápai Feformátus Főiskola által a Darányi Diákház javára rendezett ünnepélyen felülfizetni szíve­sek voltak: dr. Nagy Béla 50 P, dr. Cseh-Szombathy Lászlóné 30 P, Cseh-Szombathy Katalin 20 P, vitéz Mesterházy Ferenc 20 P, N. N. 20 P, dr. Csögley Gyula 10 P, N. N. 10 P, vitéz Karcsay Béla 7 P, vitéz Kovács Lajos 5 P, dr. Kőrös Endre 4 P, Kutassy Mária 2 P, Nyáry Dezső 2 P, dr. Rédey Tibor 2 P. Fogadják ez úton is a Főiskola hálás köszönetét. — A füleki ref. fiókegyház adventi estet tar­tott nov. 29-jén, amely iránt a hívők részéről igen nagy érdeklődés nyilvánult meg. Az érdeklődés kö­zéppontjában Kövy Árpádnak, a gyülekezet lelkipász­torának nagyszabású előadása állott: »Világi férfiak az egyház szolgálatában« címen. Előadásának gon­dolatmenete a következő volt: »Az őskeresztyén kor­tól kezdve a mai napig mindig igen nagy számmal voltak olyan világi emberek, akik Krisztusért és az egyházért minden áldozatra készek voltak, akik a lelkipásztorok egyházépítő munkáját tanubizonyság­­tevő életükkel és cselekedeteikkel tették teljessé. Eb­ben a tekintetben számtalan példára hivatkozott a keresztyénság küzdelmes életéből. A közelmúltból két tündöklő példát állított a hallgatóság elé, idősebb és ifjabb Szilassy Aladár Isten kegyelmi ajándékaival gazdag életét, akik az egyház és a nemzeti élet meg-' újhodásának biztosítékát az ifjúságban látták meg s a legszentebb célul és feladatul a kér. magyar ifjú­ságnak a jövő számára való megmentését, lelki, szel­lemi és erkölcsi erőkkel való felszerelését tűzték lei. Az idősebb Szilassy Aladár a magyarországi kér. ifjú­sági mozgalmaknak volt megszervezője, az ifjabb a cserkészetnek magyar talajra való átültető]«. Az egy­házak ma sem nélkülözhetik a világi férfiaknak ilyen áldásos munkáját a gyülekezetekben«. A nagy tet­széssel fogadott előadás után Böröczky Gábor s.-lel­kész tartott érdekes beszámolót az egyház mult évi munkájáról s annak eredményeiről, valamint a temp­lomépítési akcióról, Tary Lajos gondnok pedig az egyház anyagi helyzetét ismertette. Az adventi estét alkalmi szavalatok és a most alakult egyházi vegyes­kar kitűnen sikerült énekszámai tették változatossá és hangulatteljessé. — Egy csapatárva állandó ruházását vállalták magukra a komáromi 640. sz. Timótheus cserkészcsapat tagjai. A szükséges költségek fedezésére a cserkészek napi 1, 2, 5, 6, 10 fillér adományt ajánlottak fel. Ezek a fillérek havonta nagyobb összeget tesznek ki. Emlí­tésre méltó, hogy ezt az összeget a saját munkájuk által keresett pénzből adják, melyhez a cserkészkaptár munka által jutnak hozzá. — A Bakony- Balatonvidéki Református Nép­főiskola IV. tanéve megnyílt Veszprémben. A növen­dékek főként Veszprém vármegye területéről kerültek ki, de vannak Vas, Zala és Tolna vármegyéből valók is. Az erdélyi, felvidéki és délvidéki ifjak érkezését most várják. Á népfőiskola a veszprémi egyházközség által e célra megvásárolt Pázmándjy-utca 3. számú ház­ban levő tíi ,helviségíébfe költözött. Meguvifáskpr Boda József igazgató-lelkész köszöntötte az ifjakat szívhezszóló szavakkal, a tanévnyitó istentiszteleten Komjáthy Aladár nevelő s.-lelkész hirdette az igét. — A Főiskolai Ifjúsági Képzőtársaság kere­tében, elsősorban a gimnáziumi VII. osztály, szép ünne­pélyt rendezett a sebesült katonák tiszteletére a főis­kolai köztartás nagytermében. A megnyitót Rab István gimn. igazgató mondotta. Előadást tartott Régi magyar katonaélet címen Trócsányi Zsolt VII. o. t. — A veszprémi Ref. Leányegyesület a gyülekezet nagytermében az egyház hadbavonult tagjainak hozzá­tartozói és a szegények javára karácsonyi szeretetün­­nepélyt rendezett, melyen Komjáthy Aladár s.-lelkész imádsága után Simon Géza karácsonyi énekeket éne­kelt Tantó István ig.-tanító harmóniumkísérete mel­lett. Az ünnepi bsezcdet Boda József lelkipásztor {mondotta. Az ifjúság műkedvelő csapata Dicke ps! »Karácsonyesti álom« c. színművét adta elő. Élőkép után Hamar István s.-lelkész bibliaolvasása és imád­sága fejezte be a hangulatos ünnepélyt. — A tótszentgyörgyi Nőegylet Varasdy Imréné lelkipásztorné s Tönkő Lászlóné ig.-tanítóné lelkes vezetése alatt 40 szeretetcsomagot ajánlott fel sebe­sült hőseink számára, mint a gyülekezet ajándékát. Sok sütemény, gyümölcs, cigaretta, dohány, folyó­iratok, könyvek s számos zsoltár és Biblia — s kisebb vallásos iratok szeretetteljes ajándékozása hirdeti az értünk harcoló hősök iránt érzett hálát és szeretetet — Az egyházkerület pápai intézeteiben : a gim­náziumban, a kereskedelmi középiskolában, a leány- Jiceumbiau, á Űmífónőképzőt-Jntázefben, a polgári 30-ig lesznek. A II. félévi beiratkozás február 2-án kezdődött és január 24-én végződik. A theologiai akadémián a karácsonyi szünet dec. 20-tól január 17-ig tart. Az I. félévi kollokviumok január 18-tól 30-ig lesznek. A II. félévi beiratkozás február 2-án lesz. A II. félévi előadások február 3-án kezdőd­nek meg. — A harctéren küzdő katonák részére a székes­­fehérvári ref. gyülekezetben, egyik istentiszteleten 240 P perselypénz folyt be. A tábori püspökség értesítette a lelkészt, ezen a pénzen beszerzett vallásos iratokat, könyveket a székesfehérvári hadtest református katonái között osztotta szét. — A nagyváradi-olaszi református egyházban a Református Akadémiai esték során dec. 9-én Csernák Béla lelkész az egyházközség utóbbi százötven eszten­dejének történetéből ismertette a kiemelkedő eseménye­ket: december 16-án pedig dr. Incze Gábor újvárosi lelkipásztor tartott előadást az egyházfegyelemről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom