Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942.

VII. Hivatalos rész - Tatai egyházmegye esperese: - 1614–1942. Családi változások bejelentése - 1615–1942. Járulékok befizetésének sürgetése

— A szomódi ref. leánykör tagjai december hó 19-én nagyszabású műsoros estét rendeztek és a mint­egy száz pengő bevételből szeretet-csomagot küldtek a gyülekezetből a harctéren levő katonáiknak. Mindegyik szeretetcsomaghoz egy-egy leányköri tag aranymondás­sal is ellátott levelet írt. — A pápai ref. tanítónőképző és leányliceum ifjúsága december hó 13-án a templomban szépen si­került vallásos estet rendezett a következő műsor­ral: 1. Közének. 2. Fohász. Karikó Erzsébet V. é. 3. Szavalat. Tömből Teréz III. é. 4. Orgonaszárn. Tóth Ilona V. é. 6. »Karácsonyi mese«, írta és felolvasta Szikszay Edit V. é. 7. Énekszám. Darab Evelin III. é., orgonán kísérte Tóth Ilona. 8. Szavalat. Papp Alice V. é. 9. »Karácsonyváró, írta és felolvasta Bakó Ilona V. é. 10. Énekszámot adott elő a tanítónői­képző és leányliceum énekkara Ritoók István ének­és zenetanár vezényletével^ Ujtz Ágnes III. é. orgona­kíséretével. 11. Bibliamagyarázatot tartott és imád­kozott Kiss Sándor vallástanár. 12. Közének. — Az árvák részére egy vasárnap 470 P ado­mány folyt be a székesfehérvári reformátusok között. Tavaly 370, azelőtt 270 P volt az adomány, A most befolyt 470 P-ből 250 P-t a balatonfőkajári árvaháznak küldtek el, egy árva egy évi eltartására, a többit a Sze­retetszövetség vezetőségének küldték el. — Stickelberger: Reformáció hősei című elbeszé­lés kötete Kutasy Gyula fordításában december hó folyamán jelenik meg. Stickelberger a mai kor legnagyobb történeti regényírója, aki a reformáció leghősiesebb korszakába viszi el az olvasót az iroda­lom legtisztább eszközeivel. A könyv előjegyzési ára fűzve 5.— pengő, kötve 7.— pengő. Ára a Refor­mátus Traktátus Vállalat 1729 sz. csekkszámálájára fizethető be. A kiadóhivatal címe: Budapest, VIIL, Kisfaludy-utca 28/a. III. 2. — A februári lelkészképesítő vizsgák idő­pontját Medgyasszay Vince püspök a következőkép állapította meg: február 22-én d. u. 4 órakor előérte­kezlet, február 23-án írásbeli, február 24-én szóbeli. J=ji HIVATALOS RÉSZ íj=l A dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalától. 5373/1942. szám. Köriévé 1 egyházkerületünk valamennyi közép-, középfokú és elemi iskolai hatóságához, A m. kir. Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 253.542/1942. V. 1. szám alatt kelt leirata alapján fel­hívom a fentnevezett tanintézeteket, hogy a Levente­ifjúság Honvédkarácsonyát támogató értékbélyegek/ ügyében az intézethez küldött tájékoztatást ijjegf.' érdemlett figyelembe részesítsék és ezt a mozgalmat a maguk részéről is melegen támogassák. IPápán, 1942. évi december hó 21ién. 5377/1942. szám. Körlevél egyházkerületünk valamennyi nyolcosztályos osztatlan elemi népiskolai tanítójához. Az egyetemes konvent elnöksége 11.043/1942. sz. alatt arról értesít, hogy a dunamelléki egyházkerü­let 1942. évi november hó 19—20. napjain tartott közgyűlése 187. számú határozatában kifejezett azt a kívánságát, hogy a nyolcosztályos osztatlan népisko­lák tanítói tanításmeneteiket, melyekre a felterjesztési határidő 1943. évi augusztus hó 15-re van megálla­pítva, még a folyó tanév folyamán házi használatra készítsék el, — magáévá tette. — Kívánatossá teszi ezt a tanításmenetek jóságának és az ezévi iskolai munka rendszerességének biztosítása. Amennyiben az érdekelt tanítók eleget tesznek ennek a feltétel­nek 1, a már elkészített házi példányaik alapján a fel­terjesztésre szánt tanításmenetek tartalmas kidolgo­zására érdemlegesebben készülhetnek fel. Felhívom az érdekelt Tanító • Urakat, hogy tanításmenet'eik ek-f készítésénél a fentiek értelmében járjanak el. Páoán. .1942. évi december hó 21-én. 5422/1942. szám. Körlevé1 egyházkerületünk valamennyi közép-, középfokú és elemi iskolai hatóságához. Tudomásul vétel és megfelelő alkalmazkodás cél­| jából közlöm, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 33.300/1942. VKM sz. rendelete értelmé­ben az 1942—43. iskolai évben a karácsonyi szünet minden középiskolába^, középfokú iskolában, szak­iskolában és népiskolában — tekintet nélkül az iskola jellegére, fűtési berendezésének rendszerére és fűtő­anyagkészletének mennyiségére — az 1942. évi de­cember hó 20. napján kezdődik és az 1943. évi ja­nuár hó 24. napjával végződik. * Pápán, 1942. évi december hó 21-én. Medgyasszay Vince püspök. A tatai református egyházmegye esperesétől, 1614/1942. sz. a. Felhívások. Az Országos Református Nyugdíj intézeti Ügy­rend 34. és 154. §-ai alapján felhívom a Nagytisz­teletü Lelkipásztor Urakat, hogy családjukban az! 1942. év folyamán beállott változásokat (születés, házasságkötés, haláleset), valamint gyülekezetük te­rületén lakó nyugdíjas lelkipásztorok, évjáradékos öz­vegyek, neveltetési, gyámolítási segélyben részesülő lárvák haíjálját a vjonatjkozó bélyegmentes egfyhlátfji Anyakönyvi kivonat csatolásával hozzám, legkésőbb 1943 január 5-,ig bejelenteni szíveskedjenek. Nem­leges jelentés beküldését nem kérem. 1615/1942. sz. Nyomatékosan felhívom a tatai ref. egyeházmegye Nagytiszteletű Lelkipásztor Urait és Gondnokait az Országos Közalapi, Lelkésznyugdíjintézeti, kerületi, főiskolai stb. iáruléktartozásainak az illetékes pénz­tárba való azonnali befizetésére. Kiváló tisztelettel Szamod, 1942 december 21. Lőke Károly esperes. REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVT/ÍR fiPi

Next

/
Oldalképek
Tartalom