Dunántúli Protestáns Lap, 1942 (53. évfolyam, 1-52. szám)

1942-12-27 / 52. szám

268. oldal. DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP 1942. — A szomódi ref. leánykor tagjai december hó 19-én nagyszabású műsoros estét rendeztek és a mint­egy száz pengő bevételből szeretet-csomagot küldtek a gyülekezetből a harctéren levő katonáiknak. Mindegyik szeretetcsomaghoz egy-egy leánykori tag aranymondás­sal is ellátott levelet irt. — A pápai ref. tanítónőképző és leányliceum ifjúsága december hó 13-án a templomban szépen si­került vallásos estet rendezett a következő műsor­ral: 1. Közének. 2. Fohász. Karikó Erzsébet V. é. 3. Szavalat. Tömből Teréz III. é. 4. Orgonaszám. Tóth Ilona V. é. 6. »Karácsonyi mese«, írta és felolvasta Szikszay Edit V. é. 7. Énekszám. Darab Evelin III. é., orgonán kísérte Tóth Ilona. 8. Szavalat. Papp Alice V. é. 9. »Karácsonyválás«, írta és felolvasta Bakó Ilona V. é. 10. Énekszámot adott elő a tanítónői­­képző és leányliceum énekkara Ritoók István ének­és zenetanár vezényletével Ujtz Ágnes III. é. orgona­­kíséretével. 11. Bibliamagyarázatot tartóit és imád­kozott Kiss Sándor vallástanár. 12. Közének. — Az árvák részére egy vasárnap 470 P ado­mány folyt be a székesfehérvári reformátusok között. Tavaly 370, azelőtt 270 P volt az adomány, A most befolyt 470 P-ből 250 P-t a balatonfőkajári árvaháznak küldtek el, egy árva egy évi eltartására, a többit a Sze­­retetszövetség vezetőségének küldték el. —- Stickelberger: Reformáció hősei című elbeszé­lés kötete Kutasy Gyula fordításában december hó folyamán jelenik meg. Stickelberger a mai kor legnagyobb történeti regényírója, aki a reformáció leghősiesebb korszakába viszi el az olvasót az iroda­lom legtisztább eszközeivel. A könyv előjegyzési ára fűzve 5.— pengő, kötve 7.— pengő. Ára a Refor­mátus Traktátus Vállalat 1729 sz. csekkszámálájára fizethető be. A kiadóhivatal címe: Budapest, Vili., Kisfaludy-utca 28/a. III. 2. — A februári lelkészképesítő vizsgák idő­pontját Medgyasszay Vince püspök a következőkép állapította meg: február 22-én d. u. 4 órakor előérte­­kezlet, február 23-án írásbeli, február 24-én szóbeli. let 1942. évi november hó 19—20. napjain tartott közgyűlése 187. számú határozatában kifejezett azt a kívánságát, hogy a nyolcosztályos osztatlan népisko­lák tanítói tanításmeneteiket, melyekre a felterjesztési határidő 1943. évi augusztus hó 15-re van megálla­pítva, még a folyó tanév folyamán házi használatra készítsék el, — magáévá tette. — Kívánatossá teszi ezt a tanításmenetek jóságának és az ezévi iskolai munka rendszerességének biztosítása. Amennyiben az érdekelt tanítók eleget tesznek ennek a feltétel­nek, a már elkészített házi példányaik1 alapján a fel­­terjesztésre szánt tanításmenetek tartalmas kidolgo­zására érdemlegesebben készülhetnek fel. Felhívom az érdekelt Tlanító > Lnakat, hogy tanításmenefei'k éld készítésénél a fentiek értelmében járjanak el. Páoán. .1942. évi december hó 21-én. 5422/1942. szám. Kőriévé 1 egyházkerületünk valamennyi közép-, középfokú és elemi iskolai hatóságához. Tudomásul vétel és megfelelő alkalmazkodás cél­­j jából közlöm, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 33.300/1942. VKM. sz. rendelete értelmé­ben az 1942—43. iskolai évben a karácsonyi szünet minden középiskolába!!, középfokú iskolában, szak­iskolában és népiskolában — tekintet nélkül az iskola jellegére, fűtési berendezésének rendszerére és fűtő­anyagkészletének mennyiségére — az 1942. évi de­cember hó 20. napján kezdődik és az 1943. évi ja­nuár hó 24. napjával végződik. „ Pápán, 194.2- évi december hó 21-én. Medgyasszay Vince püspök. A tatai református egyházmegye esperesétől, 1614/1942. sz. a. Felhívások. É! HIVATALOS RÉSZ iái A dunántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalától. 5373/1942. szám. Köriévé 1 egyházkerületünk valamennyi közép-, középfokú és elemi iskolai hatóságához. A m. kir. Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 253.542/1942. V. 1. szám alatt kelt leirata alapján fel­hívom a fentnevezett tanintézeteket, hogy a Levente­­ifjúság Honvédkarácsonyát támogató értékbélyegek/ ügyében az intézethez küldött tájékoztatást íjjegf' érdemlett figyelembe részesítsék és ezt a mozgalmat a maguk részéről is melegen támogassák. (Pápán, 1942. évi december hó 21-én. 5377/1942. szám. Körlevél egyházkerületünk valamennyi nyolcosztályos osztatlan elemi népiskolai tanítójához. Az egyetemes konvent elnöksége 11.043/1942. sz. alatt arról értesít, hogy a dunamelléki egyházkerü-Az Országos Református Nyugdíjintézeti Ügy­rend 34. és 154. §-ai alapján felhívom a Nagytisz­­jjeletü LeIjlápásztor Urakat, hogy családjukban az! 1942, év folyamán beállott változásokat (születés, házasságkötés, haláleset), valamint gyülekezetük te­rületén lakó nyugdíjas lelkipásztorok, évjáradékos öz­vegyek, neveltetési, gyámolítási segélyben részesülő (árvák halálát a v)onatjkozó bélyegmentes egyházi ányakönyvi kivonat csatolásával hozzám, legkésőbb 1943 január 5-ig bejelenteni szíveskedjenek. Nem­leges jelentés beküldését nem kérem. 1615/1942. sz. Nyomatékosan felhívom a tatai ref. egyeházmegye Nagytiszteletű Lelkipásztor Urait és Gondnokait az Országos Közalapi, Lelkésznyugdíjintézetb kerületi, főiskolai stb. iáruléktartozásainak az illetékes pénz­tárba való azonnali befizetésére. Kiváló tisztelettel Szomód, 1942 december 21. Löké Károly esperes. Pápa, 1942. Főiskolai könyvnyomda. — Felelős vezető: Mórocz Zoltán. REFORMÁTUS FŐISKOLA! KÖNYVTÁR PÁPA .....------

Next

/
Oldalképek
Tartalom