Dunántúli Protestáns Lap, 1942 (53. évfolyam, 1-52. szám)

1942-11-29 / 48. szám

240. oldal. DUNANTüLI PROTESTÁNS LAP 1942. A templom beton alapokkal, égetett téglából épült, fa tetőszerkezettel, illetőleg mennyezettel, amely meny­­nyezet ívesen van kiképezve és a tetőszerkezettel ősz­­szedői go zva. A mennyezetet alulról heraklittal burkol­tuk, amelyre nád és vakolat jött. A tető és a torony hódfarkú cseréppel van fedve. A templom, valamint a torony külseje terméskő lábazattal, fehér, fésült nemes vakolattal készült. A belső vakolat síma, meszes vár kólát világossárga festéssel. A templom padlózata mozaiklapokkal, az Űrasz­tala és a szószék körül fehér műkővel, a karzat és a tanácsterem padlózata pedig hajópadlóval van bo­rítva. Az ajtók tölgyfából, az ablakok puhafából ké­szültek. Az ablakok dupla iivegezésűek, a külső kö­zönséges ablaküveg, a belső katedrál-üveg. A szószék mögötti fal egészen az orgona karzat mellvéd magas­ságig tölgyfával van burkolva, ugyanez a burkolata a szószékkel szemben lévő nagy karzat mellvédjének és tartóoszlopainak. A templom padjai gőzölt bükkfából készültek. Az Úrasztaía és a szószék anyaga tölgyfa. A fűtést expressheating kályhával akarjuk megoldani, mindaddig, míg a tervbevett villanyfűtést b_e nem ál­lítjuk. A villany a templom összes helyiségeibe be van vezetve. A templom belső mérete 10X20 m., belmagas­sága 10.7 m. A főbejárat fölött egy 10X6 m. nagy­ságú karzat van. Ezen karzattal szemben van egy ki­sebb karzat 4.5X6 m. mérettel az orgona elhelyezé­sére. A kisebb karzat alatt van elhelyezve a tanácste­rem 4.5X6 m. .alapterülettel. Tanácstermünk előtt kis előszoba van, onnan nyílik a WC. A torony, valamint a tanácsterem alatt pince van. A főbejárattal szemben van elhelyezve a szószék, fölötte a tkfis karzaton aló változatú orgona. A szószék előtt van az Úrasztala. Az Úrasztalától jobbra és balra presbiteri padok vannak. A baloldalon lévő első pres­biteri padnak a fal felé való meghosszabbításában nyer elhelyezést az orgona két manuálos játszóasztala. A templom főhomlokzatának magassága a talaj­tól a gerincig mérve 14.6 m. A torony magassága a talajtól a csillagig 36.3 m. A templom férőhelye a következő: 1. Lelkészi ülőhely 4. 2. Presbiteri ülőhely 24. 3. Templomi ülőhely 168. 4. Karzati ülőhely 102. 5. Templomi állóhely 150. 6. Karzati állóhelv 60. A ‘ templomot Szegheő Zsigmond építészmérnök tervei alapján yitéz Bácsalmásy Mihály építőmester építette. 1 VEGYESEK I ®j ® ®® C«)S® SS®®®&)®®®®’3»®®®®® 8 5 ®(e(« g»X«r ® @@ S @® ® S® — Farkasfalvi Farkas Géza tiszánioneni egyház­­kerületi főgondnok egyházkerülete november 12-i köz­gyűlését megnyitó beszédében megemlékezett az egy évvel ezelőtt megboldogult Farkas István püspök-, ről, vitéz nagybányai Horthy István kormányzóiig lyettes haláláról, majd termékeny gondoláikkal ál­dozott a 10 esztendővel ezelőtt meghalt nagy kultusz­­miniszter, gróf Klebersberg Kunó emlékének. Ezután így folytatta beszédét: »Megcsömörlöttem a ma foly­ton hallható, hatalmas hullámokban áradó, végnél­küli beszédektől, üres frázisok, jelszavak, közhelyek tömegétől, melyekben gyakran az utóbbi évek hihe­tetlenül gyors felfogásbeli változásai tükröződnek visz­sza. Ami tegnap erény volt, az ma sokak előtt bűnné változott. A csak saját érdekeit tekintő, minden hasz­nosnak vélt fuvallatra nádszálként ingadozó szélkaka­sok, szinészkedő emberek hangját halljuk lépten-nyo­­mon. Jelszavak korát éljük, ma ezért kell lelkesedni, holnap amazért. S ha valaki ezt nem teszi, gyakran szinte megbélyegzik, vagy legalább is szánakozva le­­kicsinylik. A keresztyénség eszményét is elferdítve, gyűlölettől lihegve kiabálva hirdetik sokan és csak törtető, haszonleső ösztöneik, egyéni boldogulásuk esz­közeinek tekintik. Ez profanizálása, sőt káromlása e szent eszméknek. Vajha mi, magyar keresztyének meg tudnánk állani abban a hitben, mely egyedül Istenre, Jézus Krisztusra és a Szentiélekre támaszkodik. Az emberbe vetett hit múlandó és szörnyű csalódásokba visz. Az ember nem is szólja mindig az igazat, mert álnokság lakik szívében akkor is, mikor ajka igazat szólni látszik. így tanít az írás és óva Int: »vigyáz­zatok, kinek hiszünk.« — Dr. Inántsy Pap Elemér egyetemi m. tanár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a József Nádor Műszaki és Gazd. tud. Egyetem közgazdaságtudo­mányi karán Inántsy Pap Elemér dr. nyug. min. osz­tályfőnök, országgyűlési képviselőnek, egyházkerüle­tünk nagyérdemű világi tanácsbírájának a »községi (városi) háztartás« c. tárgykörből egyetemi magán­tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őt ebben a minőségében megerősítette. — A zalaegerszegi református egyház Isten iránti mélységes hálaadással advent első vasárnapján, 1942. évi november hó 29-án tartja az áldozatkész hívek szeretetéből épült templomának felszentelési ünnepségét. Istennek e most épült háza 180 község szórványban élő református népének lesz lelki fel­legvára. Az ünnepség sorrendje: I. A gyülekezeti te­remben pontosan 10 órakor: 1. Közének: 89. dics. 1. v. Adjunk hálát mindnyájan. 2. Szentírást olvas és imádkozik: Bertha Ferenc, helybeli lelkipásztor. 3. A gyülekezet a XC. zsoltár 1. versének éneklése köz­ben a templom bejárata elé vonul, ahol vitéz gróf Teleki Béla egyházközségi főgondnok a templom kul­csát átadja Püspök úrnak. 4. Püspök úr a templomot megnyitja. — II. A templomban. 1. Kezdőének: 7. dics. 1. v. lm bejöttünk nagy örömmel. 2. Főének: LXXXXIV. zsoltár 1., 2. verse Óh seregeknek Istene. 3. Szentírást olvas és előimádságot mond: Fejes Gá­bor, az őrségi egyházmegye esperese. 4. Közének: 7. dics. 6. verse. Prédikáltasd szent Igédet. 5. Igét hirdet: Győry Elemér, a dunántúli egyházkerület lel­készi főjegyzője. 6. Közének: 100. dics. 1. verse. Mennyben lakó én Istenem. 7. Felszentelő imádsá­got mond: Medgyassz^y Vince, a dunántúli egyház­­kerület püspöke. 8. A templomépítés történetét elő­adta: Fekete Károly, a gyülekezet volt le.kipásztora. 9. Záróének: CXXII. zsolt. 2. verse. Légyen Te kő­falaidban. 10. Közének: 37. dics. 1. verse. Himnusz. — Lelkészbeiktatás. F. hó 8-án, a délelőtti isten­tisztelet keretében iktatta be hivatalába a csere útján Böhönyéről Tótszentgyörgyre került Varasdy Imre lei­­pásztort Szabó Béla somogyhatvani lelkipásztor, egy­házmegyei tanácsbíró. Megragadó erejű beszédében az úrasztala előtt — feltárta a lelkészi szolgálat ne­hézségeit — örök szépségeit, s Isten országát éppítő őrök aktualitását. Majd Varasdy Imre szokott Isten országa építéséről — a gyülekezetről, mint család-* ról, amelynek pásztorával együtt a legfőbb és legiga­­zabb barát: Jézus szövetségében kell élnie, haladnia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom