Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942.

VII. Hivatalos rész - Püspöki hivatal: - 5076–1942. Takarékosság a gyülekezetben - 5077–1942. Takarékosság az iskolában

Ugyanakkor úrvacsoraosztás is volt, melyen igen so­kon éltek a szent jegyekkel. Az egész szent ünnepély mély hatást gyakorolt a lelkekre és emelte a szíveket Isten trónja felé. Az ünnepély után az iskolában a gyülekezet közadakozásából ebéd volt, melyen presbi­terek feleségei szolgáltak fel nagy örömmel és szeretet­tel. Pár nappal előbb igen meleg fogadtatásban ré­szesítette érkező új lelkipásztorát a gyülekezet. A templom előtt — jóllehet este volt — várta az egész gyülekezet lelkes örömmel, meleg szeretettel. Tönkő László ig.-tanító szép beszédben üdvözölte a gyü­lekezet és presbitérium nevében az új pásztort, míg az ifjúság, KIE, leventék nevében Szabadi Sándor kö­szöntötte. Az üdvözlő beszédekre könnyekig meg-t hatva válaszolt az új lelkipásztor meleg keresetlen szavakkal. — A Magyar Bibliatársulat, a Szentírás terjesz­tésére véglegesen megalakult. Benkó Fe:enc "dr. ny. államtitkár elnökölt. Bemutatták a belügyminiszter ál­tal jóváhagyott alapszabályokat és az ú\ tisztikar élére elnökké az eddigi ideiglenes elnököt: D. Soltész Elemér protestáns tábori püspököt választották; Bor­say László lett a társulat első missziói lelkésze. •— Az erdélyi református egyházkerület nőszövet­sége Sepsiszentgyörgyön négynapos konferenciát tar­tott, melyen résztvett Vásárhelyi János püspök is, aki a konferenciáról a Református Szemlé-ben a követke­zőleg nyilatkozott: »A nőszövetség konferenciája igazi női parlamenti gyűlés jellegével bírt, ugyanis a re­formátus nőszövetség alkotmányos formák 'között az egyházi és nemzeti kulturális feladatok szolgálatára magába foglalja az erdélyi református női társadal­mat. Több mint tizenötezer asszony tartozik a szerve­zet keretébe, akik az egyházközségekben, egyházme­gyékben és a kerületi központi szervezet útján . a kisebbségi évek alatt is és most is igazi építő és nevelő munkát végeznek nemzetük és egyházuk szol­gálatában. > Négy napon keresztül tárgyaltam az asszo­nyokkal, illetve jsszonytársadalmunk képviselőivel. Megható volt a nagy komolyság, amellyel a nemzeti és egyházi közélet fontos problémáit megvitatták és a honvédelem céljára minden áldozatra kész közremű­ködésüket felajánlották. A nőszövetségi közgyűlés lel­kesen üdvözölte a Főméltóságú Kormányzónét, mint a női honvédelmi munka vezérétx. — Szórványvasárnap. Ismeretes, hogy a buda­pesti református egyházmegye az őrségi református egyházmegye öt gyülekezetének, melyek a legtöbb szórványt gondozzák, 7000 P segélyt adott szórvány célra. Ezzel kapcsolatban november 22-én szórvány­vasárnapot tartott és meghívta vendégszónokként a segélyezett öt gyülekezet lelkipásztorát, kik a főváros különböző templomaiban, igehirdetéssel kapcsolatban szólottak a szórványmunka fontosságáról és nehézsé­geiről. Meghívást kapott Bcrtha Ferenc zalaege'szegi lelkész, ki a kelenföldi és tisztviselőtelepi gyülekezet­ben, Farkas Sándor kőszegi s.-lelkész, ki a budahegy­vidéki és zuglói, Pethö Antal körmendi le kész, ki a Szilágyi Dezső téri és Kálvin téri, Szijj Rezső sárvári s.-lelkész, ki a fasori és Pozsonyi úti, Póth Károly szécsiszentlászlói lelkész, ki a pasaréti és Baross téri gyülekezetben szolgált. Az istentiszteleteken befolyt perselypénzt is — nagy részben — átengedték szór­ványcélra. A meghívott öt lelkipásztor a budapesti egyházmegye vendége yolt. — Bars és Hont k. e. e. varmegyék törvényható-< sági bizottsága a Darányi Kálmán Diákház javára meg^ szavazta egy szoba építésének költségét, 5000 P-t. — Dudar, Csetény, Csesznek-Bakonyszentkirály, Réde ifjúsága körzeti konferenciát tartott Dudaron f. hó 19-én. Igét hirdetett Kovács József csetényi lelki­pásztor Jakab 5:19—20. versei alapján a lélekmen­tésről. Ólé Sándor a »ref. lelkiség és a kisebbségi kérdés« címen tartotta meg értékes, színvonalas elő­adását. Komjáthy Aladár veszprémi s.-lelkész a »ref. ifjú szórakozásai és a Biblia« című előadásában fel­hívta az ifjak figyelmét a népfőiskola hatalmas és léleknemesítő feladatára is. Szűcs Zoltán tanító ve­zetésével a dalárda szerepelt. — Mindegyik község­ből egy-egy ifjú szavalt. A zsúfolt templom Isten útmutatása volt: ezekben a lélekpróbáló időkben kon­ferenciákat kell tartani. — A füzfőgyártelepi ref. társegyházközség pres­bitériuma nov. 22-én d. u. 3 órai kezdettel konferen­ciát rendez a gyülekezeti tagok részére a következő műsorral: D. u. 3 órakor közös megnyitó áhítat. Ve­zeti Boda József veszprémi lelkipásztor. Utána cso­portokra-válás. Asszonyok, leányok a tornateremben, férfiak a szomszédos iskolateremben, ifjúság a KIE­teremben gyülekeznek. Fél 4 órakor: Asszonyok és leányoknak előadást tart »A ref. nő hivatása« c. alatt i Boda József veszprémi lelkipásztor, theol. magister. I Férfiaknak élőadást tart »A ref. férfi küldetése« c. alatt Gáty Ferenc egyházmegyei missziói előadó, felsőörsi lelkipásztor. Ifjúságnak előadást tart »A ref. ifjú és az egyház« c. alatt Kuti József ifjúsági kis­kori gazda, hajmáskéri lelkipásztor. Az előadásokat külön-külön megbeszélés követi. Bezáró áhítat: tartja Gáty Ferenc lelkipásztor. — A nagymarosi ref. leánykör résztvett a buda­pesti el enf öl di ref. gyülekezetben november 15-én tartott leánykonferencián. lÉj HIVATALOS RÉSZ j|j A dunántúli ref. egyhá zkerü let püspöki hivatalától. 5077/1942. szám. Nagytiszteletű Lelkipásztor Űr! Ma érkezett hivatalomhoz a m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi miniszter úr 252.999/1942. V. 1. sz. alatt Kelt leirata a takarékossági propaganda tárgyában. A leiratban a miniszter úr arra hív fel, hassak oda, hogy november hó 29-én lelkipásztor-testvéreim egVházi be­szédeikben emlékezzenek meg az országunk szempont­jából rendkívül fontosságú ügyről: a takarékosságról Midőn erre lelkipásztor-testvéreimet felkérni szeren­csém van, meg vagyok győződve, hogy mind novem­ber hó 29-én prédikációjukban, melynek a'apígéjét és tartalmát bölcs belátásukra és tetszésükre bízom, mind további munkájukban is nagy örömmel és készség-, gel tesznek eleget ennek az elköteleztetésnek és szol­gálatukkal mindenütt és minden téren odahatnak, hogy magyar református népünkben a takarékosság erényét, melyre a mai nehéz időkben oly nagy szükségünk van, kifejlesszék és ébren tartsák. Kiváló tisztelettel vagyok 'Papán, 1942. évi november hó 26-án, 5077/1942. szám. Körlevél egyházkerületünk valamennyi elemi iskolájához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr­tól 252.999/1942. V. 1. sz. alatt hivatalomhoz a mai napon valamennyi kir. tanfelügyelőhöz intézett kö­vetkező leirat érkezett: »Az országunk jövőjéért foly-

Next

/
Oldalképek
Tartalom