Dunántúli Protestáns Lap – 33. évfolyam – 1922.

Lapszámok - 1922-01-01 / 1. szám

DllNANTÜLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkeszti és kiadja a dunántúli református püspöki hivatal (Balatonkenese), ahova a lap szellemi részét érintő közlemények küldendők. eef Megjelenik minden vasárnap. [=] A kiadóhivatal vezetője Faragó János, akihez a reklamációk intézendők. e=3 A lelkészképzéshez. Egyetemes egyházunk a sok megpróbál­tatás után kezd magához térni annyiban, hogy világosan látó szemmel megjelöli a talpraállás munkájának elveit, módszereit. A legutóbbi konventi gyűlésen elrendelte, hogy a theologiai akadémiák tanterve is revizió alá vétessék. Örülünk, hogy ezzel az egyház közfigyelme az egyház eme legéletbevágóbb problémájára terelődik. Mert, azt hiszem, ha eddig nem látták is be, a közelmúlt tapasztalatai után most mindenki belátja, hogy egyházunk jövője attól függ, milyenek lesznek jövendő lelki­pásztorai. Nem lehet letagadni: valamely egyház működésének sikeres vagy sikertelen voitáí az dönti el, hogy kik azok, akik az evangéliumot hivatalosan képviselik és hirdetik: a lelkészek. Régi igazság: vita clerici evangelium populi, értve ezt a legtágabb értelemben. A maradi gondolkodású, tespedő lelki életet élő pap rányomja bélyegét gyülekezete arculatára, míg a minden szépért, jóért és igazért lelkesedő egyén ugyanilyen vonásokkal ékes gyülekezetet fog formálni. Az élet ragály útján terjed, ha erős keresztyén jellemeket nevelnek a lelkész­képzést végző intézmények, a gyülekezetekben is megszaporodik az önálló, református meg­győződéstől izig-vérig áthatott jellemek száma. A legfontosabb tehát, hogy az új nemze­dék olyan nevelésben részesüljön, mely őt református keresztyén lelkülettel tölti el. Ezért kell mindent megtenni, semmi áldozatot sem kimélni a hivatalos egyháznak, hogy az összes, erre hivatott tényezők akadálytalanul végez­hessék munkájukat. De az alap mellett nem kevésbbé fontos a másik két tényező is: a tudományos és a gyakorlati kiképzés. Mi tudjuk ugyan, hogy a tudás magában véve a lelkészi pályán nem sokat ér a megfelelő érzület nélkül, de viszont református egyházunk mindig nagy hangsúlyt Myezett a lehető széleskörű tudományos ki­képzésre. Mi mindig a kor művelődésének színvonalán tudtunk maradni és ezután is ott akarunk lenni. Ezért fontos a külföldi refor­mátus egyházakkal a kapcsolat fenntartása, nekünk tudnunk kell, mi történik Skóciában, Hollandiában, Svájcban, Amerikában és Német­országban. Most ez szinte leküzdhetetlen nehéz­ségekbe ütközik, könyvtáraink alig jutnak kül­földi könyvhöz és folyóirathoz, de az idők, hisszük, rövidesen megváltoznak. Ifjaink az idén is kint vannak már külföldön különböző országokban és az ösztöndíjak jövőre szapo­rodni fognak. Könyvtáraink gyarapítására pedig akciót kell indítanunk, gyűjtenünk kell a leg­fontosabb müvek beszerzésére. A gyakorlati kiképzés kérdése igen sok­oldalú és nagyon körültekintőn kell megpró­bálni a megoldást. A háború után külföldön is újszerű kísérletezések történnek e téren, nekünk sem szabad visszariadnunk az eddigiektől el­térő eljárások meghonosításától. Mindezek felett azonban hangsúlyoznunk kell Urunk intését is: kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön aratókat az Ö aratásába. Az egyház, ha megfelelő lelkipásztorokat akar, imádkoznia is kell értük. Itt is érvényes az ora et labora elv igazsága. Kérjük a fontos kérdések e halmaza felett való gondolkozást és azután a hozzászólást, ahol pedig lehet, a cselekvést! P. Nyilt levél* a lévai (megszállott) gyülekezet tagjaihoz. Vettük a kővetkező, lapunk terjedelme miatt sajnos csak részleteiben közölhető levelet : Igen tisztelt Elöljáróság! Szejetett Hiveim ! Ked­ves kötelességet kívánok teljesíteni;-midőn mindenek­előtt szeretetteljesen üdvözlöm a gyülekezet minden rendű- és rangú tagját, kicsinyeket és felnőtteket egy­aránt. Az a forró óhajtásom, hogy találják e sorok mindnyájokat lelki és testi békességben és legyen ez * Ezt a „Nyilt levelet" irója a lévai gyülekezethez irta abból az alkalomból, hogy a barsi ref. egyházmegye nevében Patay Károly esperes felhívta Birtha József csehek által elül­dözött ref. lelkészt, hogy állását december 30-ig foglalja el, mert tekintet nélkül indokaira, állását, meg nem jelenés esetén megüresedettnek fogják tekinteni és haladéktalanul betölteni. Mint érdekes egyházjogi kérdést, oívasóink szives figyelmébe kérjük és hozzászólást várunk. Egyben kérjük egyházi lapjain­kat a „Nyilt levél- átvételére, hasonló célzattal. Sztrk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom