Dunántúli Protestáns Lap, 1916 (27. évfolyam, 1-53. szám)

4 VI. Könyvismertetés. A gondolatszabadság története. Bury J. B. Ism. P.J. 149 A pápai ref. főiskola Értesítője 1915—16-ról. 246 Az érdé yi ref. egyházkerület theol. fakultásának Értesítője 1915—16-ról. 271, 308 Az új Énekeskönyv. Fülöp József. 133 Az úrvacsora kérdése. Dr. Lencz Géza. Ism. K. J. 386 Beszédek és imák háborúi alkalmakra. Dr. Lencz Géza. III. Dr. V. Zs. 6 Beszédek és imák. Szentkirályi Károly. Ism. Gy. 77 Bízzatok az Istenben! Irta Soós Károly. Ism. is. 378 Bőd Péter mint egyháztörténetiró. Révész Imre. Ism. Miklós Ödön. 370 Debreczeni Lelkészi Tár. 14 Debreczeni Lelkészi Tár. Igehirdető. Ukránia. 46 Ézsaiás V. 1—7. Hornyánszky Aladár. 394 Ifjúsági irodalmunkról. Raffay Sándor. 242 Imádságok templomi használatra. F. Varga Lajos. 101 Irodalom. 29, 166, 222, 231 Isten igéje a világháborúban. Irta Fülöp József. Ism. Praedikátor. 86 Jegyzetek és észrevételek a próba-énekeskönyvről. Kacz Lajos. 344, 352, 358 Jézus Krisztus jó vitéze. Imre L.} Makkai S.y Révész /., Vásárhelyi J. Ism. K. J. 309 Lukácsy Imre: Egyházi beszédek, II. k. 411 Magyarázatos Biblia. Kiss Zoltán. 269 _Mens sana in corpore sano. Gombos Ferenc. Ism. Spectator. 335 Mentsük meg a jövő nemzedéket! Nagy Sándor. Ism. Spectator. 318 Nehány szó a készülőben levő Magyarázatos Bibliához. Spectator. 278 Nevelés az egyháztörténeíi kathedrán. Révész Imre. m. 124 Ókori chronológiai kutatások. Mahler Ede. Ism. K. A. 62 Pál apostol levele Filemonhoz. Lueken után. 234, 242 Református Egyházi Könyvtár. Borsos István. 197 Új testamentum. Dr. Masznyik Endre. Ism. Censor. 354 Vallási ismeretelmélet. Irta Vass Vince. Ism. Spectator. 189 VII. Hivatalos rész. Lelkészképesitő vizsgálati tételek. 348 Miniszteri körlevél az elemi iskolai oktatás biz­tosítása ügyében. 295 Miniszteri rendelet a bevonúlt tanítók ügyében. 312 Miniszteri rendelet az eltűnt tanítók ügyében 88 Püspöki fölhívás a Bethesda-kórház támogatása ügyében. 364 Püspöki fölhívás a hadisírgondozó-alap javára való gyűjtésre. 355 Püspöki fölhívás a madarak és fák napjának megünneplése tárgyában. 128 Püspöki körlevél a bevonúlt tanítók ügyében. 311 Püspöki körlevél a fertőző betegségek ügyében. 32 Püspöki körlevél a József kir. herceg szanatórium ügyében. 356 Püspöki körlevél a király arcképének beszerzése tárgyában. 420 Püspöki körlevél a IV. hadikölcsön ügyében. 144 Püspöki körlevél a népisk. megnyitása tárgyában. 256 Püspöki körlevél a rekvirálás ügyében. 338 Püspöki körlevél a Vöröskereszt-Egylet érdekében. 192 Püspöki körlevél az elemi iskolák VI. osztályának záróvizsgálata tárgyában. 56 Püspöki körlevél az elemi isk. oktatás ügyében. 295 VIII. Pályázatok. Adászteveli lelkészségre. 56 Alistáli h. kántortanítóságra. 264 Balatonkenesei kántortanítóságra. 168 Banai II. tanítóságra. 192 Bátorkeszii kántortanítóságra. 356 Belsősomogyi egyházmegye irodalmi pályázata. 320 Berhidai lelkészségre. 338 Bodajki h. tanítóságra. 280 Borii lelkészségre. 338 Bőnyrétalapi lelkészségre. 200 Brekinskai lelkészségre. 88 Brekinskai tanítóságra. 40 Csépi kántortanítóságra. 312 Dunaalmási kántortanítóságra. 428 Enyingi h. tanítóságra. 280 Etei h. tanítóságra. 264 Genfi ösztöndíjra. 280 Gigei h. tanítóságra. 296 Kocsii lelkészségre. 112, 380 Korenicsáni tanítóságra. 40 Koszorú füzetekre. 112 Lovasi kántortanítóságra. 272 Magyaralmási lelkészségre. 64 Magyaralmási tanítóságra. 296 Magyarbarnagi ideiglenes tanítóságra. 240 Magyar ref. irodalomtörténetre. 240 Marczellházai lelkészségre. 388 Nógrádverőczei lelkészségre. 208 Ószőnyi tanítóságra. 264 Pálfai lelkészségre. 72 Pápai főgimn. h. tanári állásokra. 216 Pozsonyi harangozóságra. 104 Rínyakovácsi h. tanítóságra. 304 Sárkeresztesi II. tanítóságra. 304 Somlóvecsei lelkésztanítóságra. 96, 224 Szentantalfai tanítóságra. 296 Szilasbalhási III. tanítói állásra. 184 Vágfarkasdi h. tanítóságra. 328 Zánkai lelkészségre. 24 IX. Vegyes közlemények. Minden számban. X. Üzleti hirdetések. A lapban és a borítékon minden számban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom