Dunántúli Protestáns Lap – 21. évfolyam – 1910.

I. Vezérczikkek és értekezések - Kevesebb üzlettel több lelket! Vágmelléki

gazdagítsuk e hazát, ha pedig viharos felhők vonulnak föléje, még életünk árán is álljunk őrt oldala mellett. Atyánk, Istenünk ! Hordozd továbbra is szerető karoddal nemzetünknek sorsát. Te adhatsz, óh adj is vezéreket nekünk, bölcs tanácsadókat, prófétai lelkeket, akiknek szavai, mint a fel­támadás harsonája, hangozzanak füleinkbe s engedjük azoknak. Óh taníts minket, egyet­értésre, hogy miként 50 évvel ezelőtt össze­dobbant, egy érzésre lobbant minden szív e hazában, úgy találjon ma is egymásra minden magyar s e testvéri összeölelkezésböl támadjon fény és dicsőség a hazára, áldás és magasztalás a Te nevedre, nagy Isten, akiben van egyedül a mi reménységünk úgy e mulandó, mint ama örök hazában. Amen. Kevesebb üzlettel több lelket I Irta: Vágmellékí. Végh István egyházkerületi tanítóképviselő urnák „Tetemre hívás" címfí cikkével befejezettnek hittem a Benedek Elek-féle népiskolai történelem ügyét. Nem szándékoztam folytatni a vitát; mivel az említett cikk irója úgy sorok között maga bevallotta, hogy ágyúval lövöldöztek verebekre. De mivel Tóth Kálmán egyházkerületi tanító­képviselő úr még az egyházkerületi népiskolai tan­ügyi bizottság védelmére is megjelentetett egy „Rövid válasz"-t, ámbár Végh István uroak Tóth Kálmán úr által várt és őt mindénben kielégítő cikke meg is jelent, annak bizonyítására, hogy a 8. számban fenti cimmel megjelent felszólalásom nem volt „felesleges", mégis csak tollat kellett fognom. Tartozom annak elismerésével, hogy a kötelező használatú népiskolai tankönyvek bírálásánál se az egyházkerületi népiskolai bizottság, se a gazdaság i tanács-elnök úr közvetlen befolyást nem gyakoroltak, mert azt az 1908. évi szeptember havában tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 160. számú határozata egészen az egyházkerületi tanítóképviselő urakra bizta. Hogy nem csak én találtam a Benedek Elek féle történelmet református felekezeti iskoláinkban használ­hatatlannak, bizonyítja a tatai református egyház­megyei tanítótestület ide vonatkozólag hozott határozatá­ból, a múlt őszi egyházkerületi közgyűlés jegyző­könyvének 141. számú pontjában közölt ezen kivonata : „Benedek Elek könyve nagyon katholikus szellemben van irva; nyelvezete virágos, költői kifejezésekkel kevert s emiatt a gyermekeknek kissé nehézkes; végül 103 lap terjedelméhez képest az ára — 90 fillér — kissé sok!" De hogy aggodalmaskodnom és aggályomnak ki­fejezést adni sem volt „felesleges", bizonyítom magával a drákói szigorral szerkesztett 1909. évi junius hó 8.-án tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 60. pontjával, melyben a nehezményezett történelem, mint egyedül ajánlott van kitüntetve. Egyházkerületünk minden ref. népiskolájára nézve kötelező határozatból legyen elég csak ezeket kivonatolnom : „Az egyház­kerületi közgyűlés a bizottság javaslatait elfogadja a ennek alapján megbízza, hogy a Franklin-Társulattal a bizottság jegyzőkönyvében felsorolt könyveknek, melyek­nek az egyházkerület öszszes népiskoláiban kötelező használatát ezennel kimondja." Majd tovább : „Fel­kéri egyúttal a közgyűlés a nagytiszteletü esperes és egyházmegyei tanügyi bizottsági elnök urakat, hogy népiskoláinkban a tankönyvek használatát szigorúan ellenőrizni szíveskedjenek." De ha még ezek után is „felesleges"-nek tartaná Tóth Kálmán egyházkerületi tanítóképviselő úr fel­szólalásomat, bizonyára nem fogja „felesleges"-nek találni azon megnyugtató kijelentésemet, hogy biztos helyről nyert értesülésem szerint az igen tisztelt egyházkerületi tanítóképviselő uraknak múlt évi február hó 3.-án Pápán tartott bizottsági gyűlésre való összejövetelük az egyházkerületi és főiskolai pénztárt semmiféle ki­adással nem terhelte, „mert úgy az értekezlet költségeit, mint a bírálat díját, minden egyes tanítóra 50 koronát számítva, utólag a Franklin-Társulat térítette meg". Ezen kijelentés után igazán feleslegesnek tartok én is minden levegő-eget vagdaló irka-firkát. Most már csakugyan requiescat in pace ! Református főiskolai nyomdában a napokban jelentek meg a következő művek: A tridenti zsinat határozatainak cáfolata. Irta Kálvin János. Ford. Rábold G. főgimn. tanár. 12 ív. Ára 2'40 K. — Pál apostol anthropologiája. Theol. magántanári értekezés. Irta Csomasz Dezső, móri református lelkész. 47B ÍV. Ára 2*— K. Megrendelhetők: Kis Tivadar könyvkereskedésében Pápán, Fő-utca 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom