Dunántúli Protestáns Lap – 15. évfolyam – 1904.

VIII. Pályázatok - Tótszentgyörgyi lelkészségre.

A szathmári kiállításon (1903) Jury tag, aranyéremmel és díszoklevéllel kitüntetve. »IÍ m m Jobb és megbízhatóbb MAGYAKAT senki sem ad, mint ml magkereskedése Budapest, IX. kerÜllöi-ut 73. ^ Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. ^ w n? sv Koníirmácziói Káté az evangéliom szerint reformált vallású növendékek számára. Irta: Kis József pápai esperes-lelkész. Ára 20 fillér. Megrendeléseket elfogad: KIS TIYÁDAR könyv- és papírkereskedő Pápán Fő-utca 50. szám. | Alapíttatott 1840-ben. Alapíttatott 1840-ben. Angster József és Fia orgona-épitök. Orgona- és harmonium-gyár —• Alapíttatott TD TTT P Q TJt TTT TTT 1867. évben. r JCl U D Jíl 1 JL • Alapíttatott 18(57. évben. Két arany. 1 ezüst és 1 nagy millenniumi éremmel kitüntetve. Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű légnyomatu (pneumaticai) orgonáikat, melyek a rendkivül könnyű játék­mód és registrálás mellett még azon nagy előnynyel is bír­nak, hogy a templom nedvessége és az időjárás viszon­tagságai semmi befolyást nem gyakorolnak reájuk. Legjobban bizonyítja műveink jóságát, hogy üzletünk­ből eddig 400-nál több uj orgona-mű került ki. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok minden nagyságban. Árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk. HONIG FRIGYES gőzüzemre berendezett harang;- és ércöntödéje, szivattyu-gyár ARAD, Rákóczy-utca 11—28. szám. Ajánlja cs. és kir. szabadalmazott harangjait, melyekkel bármely más haranggal szemben egy azon hang előállításánál 35 — 40% suly- és ármegtakarítás éretik el. Kitűnő jó hang és tartósságért több évi sza­vatolás! Lvikedvezöbb fizetési fel­tételek! Forgatható és igen könnyen lódítható vas harangfölszerelések, melyekkel egy ember több harangot húzhat és tűzmentes vasállványokat. Régi harangoknak vas szerelésre való átalakítását, avagy azoknak csekély felülfizetés mellett uj harangokkal való becserélését. Képes árlapok és költség­vetések kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. 1890-ben a legnagyobb állami éremmel kitüntetve. ­$ f i É 9 É | É | 4 É | É. ¥ É A tiszántúli ev. ref. egyházkerület főbizományosai LÁSZLÓ ALBERT és TÁRSA (HEGEDŰS S. és SÁNDOR I.) protestáns egyházirodalmi könyvkiadóhivatalában Debrecenben. LL! i > o 11 most jelent meg: Szolnoky Gerzson: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi használatra. Ára fűzve 4 korona, kötve (> korona. Van Oosterzee—Antal-féle HEIDELBERGI KATE 52 egyházi beszédben. — Ára díszes vászonkötésben 12 korona. — Megjelentek továbbá : É * É | 4 Szügyi József: Négyhangu magyar ev. ref. choralkönyv, orgonára és négyszólamú vegyes énekkarra alkal­mazva. Ái •a fűzve 8. vászonkötésben 10 korona. — 225. Orgona előjáték, templomi és iskolai használatra. Ára fűzve 6, vászonkötésben 8 korona. Sz. Kiss Károly. Bibliai képek. Rövid és népszerű bibliai magyarázatok. 4 kötet fűzve 20, vászonkötésben 28 korona. (A IV. kötet sajtó alatt van.) Kiss Ádám. Egyházi beszédek. I. Ara 4 kor. (Sajtó alatt.) M Juhász S.: Protestáns asszonyok. Ára fűzve 4 kor. Remek M selyembrokát diszkötésben 12 korona. i Ferenczy Gyula dr. „4 civüisatio bölcsője. Fűzve 4, kötve m. 6 korona. ^ Vásárhelyi Zsigm. A mi hitünk és prédikálásunk. Fűzve 4, ± kötve 6 korona. — Bibliai képek. Fűzve 4'40, kötve 6'40 kor. K Ezen, valamint egyéb művek is megrendelhetők, csekély liavi részletfizetésre a „KAZINCZY" Könyvkereskedő Részvénytársaságnál DEBRECENBEN. == Theologiai és tanszer árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik meg. = É

Next

/
Oldalképek
Tartalom