Dunántúli Protestáns Lap, 1904 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1904-04-03 / 14. szám

237 DUNÁNTÚLI PROTSTANS LAP. 238 — EsdŐ SZÓ, Akiknek kebelében él a hit s akik a magjrar haza érdekét szivükön hordják : hallgassátok meg esdő szavunkat; segítsétek diadalra1 juttatni szent ügyünket ! Natív Somkutou, Rővárvidék egykori székhe­lyén, távol mindazon vidéktől, ahol nagyobb tömegben la­ki* a magyarság, körül fodrozva a románság erős hullá­mai által, kik velünk nem éreznek, nyelvünket nem be­szélik ; itt, ahol a nemzetiségek gazdag egyházak kebelé­ben, fényes templomokban imádják az Istent, mi pedig közel 400 magyar kálvinista, mint a régi keresztyének, csak egy szívességből átengedett szobában gyűlhetünk össze istentiszteletre : évek óta sóvárgunk, reménykedünk, hogy őseinktől örökölt hitünk szerint — és a hogy meg­értjük : édes magyar nyelvünkön, molj' még itt zengze­­tesebb, bűbájosabb nekünk, saját templomunkban imád­hassuk Istenünket. Páratlan buzgalommal, lelkesedéssel és áldozatkészséggel erőnkön felül megadóztattuk magunkat, -csakhogy szent célunk kiviteléhez mind közelebb érhes­sünk. A legszegényebbek között sincsen egyetlen egy is, aki meg ne hozta volna a maga áldozatját a szent célra. Minden erőnket kifejtettük s mégis távol vagyunk cé­lunktól : mert erőtlenek, gyengék vagyunk egy magunk­éban. Támogatásra van szükségünk, hogy reményünk meg­valósulhasson. Ugyanazért alázatos tisztelettel és kéréssel fordulunk a magyar társadalomhoz, hogy szent célunk elérését kegyes adakozásával elősegíteni kegyeskedjék. Bizalommal reméljük, hogy a magyar társadalom megérti esdő szavunkat s nem engedi, hogy az kiáltó szó legyen a pusztában 1 A kegyes adományokat Szappanyos József gondnok úrhoz kérjük juttatni. A nagysomkuti kálvinis­ták nevében és megbízásából. Kelt Nagy-Somkuton. Pap. István, lelkész, tízoppanyos József, kir. járásbiró, gondnok- Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Pokoly József theol. tanárral megiratta az erdélyi ev. ref. egyházaknak a reformáció kezdetétől a legújabb időkig terjedő történe­tét s a munka 52—54 íven három kötétre osztva, e hó­ban fog megjelenni az egyházkerület kiadásában. A munka, mely forrástanulmányok alapjáu készült, számot tesz nem­zeti történetírásunk terén, hazánk - nemzeti történeté­nek, egyetemes ev. ref. egyházunk fejlődésének egyik alapvető forrásmunkája. Ev. ref. egyházak, lelkészek, ta­nárok és az egyház szolgálatában levő hitsorsosaink 10 K bolti ár helyett 6 K kedvezményes árban szerezhetik meg, ha a 6 K előfizetési díjat április hó végéig bekül­dik az erdélyi ev. ref. egyházker. igazgatótanácsához. — Ajánljuk e müvet olvasóink szives figyelmébe. — A főiskolai nyomdába már be van vezetve a villanyvilágítás, nemsokára a motor is működni fog. — Senki se mulassza el, ha jó magvakra akar szert tenni, hogy Fábián Béla budapesti magkereskedő­től (IX. üllői-ut 73) árjegyzéket kérjen 1 — Polgár Kálmán, fővárosi müórás (üzlete VII. Erzsébet körút 29. sz ) mai számunkban közzétett hirde­tésére felhívjuk olvasóink b. figyelmét, mert e cég egy­házi dísztárgyak lelkiismeretes szállításával, úgyszintén óráinak pontos járása által országos jó hirt vívott ki ma­gának. — Kakas Márton Pompás képek, vidám aprósá­gok tarkítják legújabb számát is. A cimkép, amelyet Bér Dezső rajzolt, a sorozásról állít elénk egy mulatságos je­lenetet, mig a hátulsó színes rajzzal Jenei Jenő gúnyolja ki élcesen azokat, akik fölültek az automobil csalóknak. A lap első oldalaira Line le Lajos, E der Gyula, Ház Miklós és Kiirthy György rajzolt vidám témájú szép ké­peket. A szöveg is aktuális és ötletes. — A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre 3 korona. Egyes száma 30 fil­lér, Kapható minden újságelárusítónál. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Kis József. Eőmunkatársak: Csizmadia Lajos, Faragó János. •Ijivataios rész. Pályázat. A b - somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett tÓtSZOntgyÖrgyi ev. ref. egyház lelkószi állomására pá­lyázatot hirdetek. Javadalmazása : 1. Lakás 3 szoba, konyha, kamara, kert, gazdasági épületekkel. 2. Készpénz, 2/4 telek, termények, szolgálmányok értéke 1602 kor. 04 fillérre van kongrua alá felszámítva, így az állomás III. osztályú. A megválasztott lelkész tartozik állomását a válasz­tás jogérvényessé létele után azonnal elfoglalni. Pályázati kérvények, minősítvény, szolgálati bizo­nyítvány 1904 április 25-ig az esperesi hivatalhoz kül­dendők Lábodra (Somogy m. posta). Kelt Komáromban, 1904 március hó 27. Antal Gábor, dunántúli ev. ref. püspök. Hazánk legrégibb harangöntődéje. Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi Jótállás Előnyös feltételek engedtetnek. Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban cs. és m. ltir*. udvari szállítóit. Ajánlják legjobban berende­zett harangöntödéjüket a t. községek és egyházaknak. — Harangok bármely nagy­ságban és zengzetben, csak a legfinomabb harangércből, tiszta, csengő hanggal öntet­nek. Repedt harangok ujraöntetnek; ezek, valamint az uj harangok is a már meg­levőkhöz teljes összhangzat­­ban öntetnek. Minden ha­rang Hangja előre hatá­­roztatik meg. Különö­sen figyelmeztetjük szaba­dalmazott kovácsolt vasból készült szerkeze­tünkre nagy harangok ré­szére, mely által ezek köny­­nyen húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen szerke­zetre olcsó árért átalakíttat­nak. Kovácsolt vasból készült tüzmentes harang­állványokat, célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. Költségvetésekkel s képes árj egy zék ek k e 1 postaiord u 1 tó - val szolgálunk. KÜRXZ GYULA PÁPÁN az ev. ref. és állami intézetek szállitója és hangolója Raktáron tart uj és átjátszott zongorákat, pianinókat, harmoniumokat és ezimbalmokat. Jelzett hangszerek bérben kölcsönzése, vala­mint hangolása és javitása vidékre is eszközöltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom