Dunántúli Protestáns Lap – 15. évfolyam – 1904.

VIII. Pályázatok - Tótszentgyörgyi lelkészségre.

— EsdÖ SZÓ. Akiknek kebelében él a hit s akik a magyar haza érdekét szivükön hordják : hallgassátok meg esdő szavunkat; segítsétek diadalra juttatni szent ügyünket ! Nat;}' Somkutou, Kővárvidék egykori székhe­lyén, távol mindazon vidéktől, ahol nagyobb tömegben la­ki; a magyarság, körül fodrozva a románság erős hullá­mai által, kik velünk nem éreznek, nyelvünket nem be­szélik ; itt, ahol a nemzetiségek gazdag egyházak kebelé­ben, fényes templomokban imádják sz Istent, mi pedig közel 400 magyar kálvinista, mint a régi keresztyének, csak egy szívességből átengedett szobában gyűlhetünk össze istentiszteletre : évek óta sóvárgunk, reménykedüuk, hogy őseinktől örökölt hitünk szerint — és a hogy meg­értjük : édes magyar nyelvünkön, me^ még itt zengze­tesebb, bűbájosabb nekünk, saját templomunkban imád­hassuk Istenünket. Páratlan buzgalommal, lelkesedéssel és áldozatkészséggel erőnkön felül megadóztattuk magunkat, -csakhogy szent célunk kiviteléhez mind közelebb érhes­sünk. A legszegényebbek között sincsen egyetlen egy is, aki meg ne hozta volna a maga áldozatját a szent célra. Minden erőnket kifejtettük s mégis távol vagyunk cé­lunktól : mert erőtlenek, gyengék vagyunk egy magunk­. ban. Támogatásra van szükségünk, hogy reményünk meg­valósulhasson. Ugyanazért alázatos tisztelettel és kéréssel fordulunk a magyar társadalomhoz, hogy szent célunk elérését kegyes adakozásával elősegíteni kegyeskedjék. Bizalommal reméljük, hogy a magyar társadalom megérti esdő szavunkat s nem engedi, hogy az kiáltó szó legyen a pusztában ! A kegyes adományokat Szappan yos József gondnok úrhoz kérjük juttatni. A nagysomkuti kálvinis­ták nevében és megbízásából. Kelt Nagy-Somkuton. Pap. István, lelkész. Szoppanyos József, kir. járásbiró, gondnok­Az erdélyi er. ref. egyházkerület Pokoly József theol. tanárral megíratta az erdélyi ev. ref. egyházaknak a reformáció kezdetétől a legújabb időkig terjedő történe­tét s a munka 52—54 íven három kötétre osztva, e hó­ban fog megjelenni az egyházkerület kiadásában. A munka, mely forrástanulmányok alapjáu készült, számot tesz nem­zeti történetírásunk terén, hazánk - nemzeti törtónetó­. nek, egyetemes ev. ref. egyházunk fejlődésének egyik alapvető forrásmunkája. Ev. ref. egyházak, lelkészek, te­nárok és az egyház szolgálatában levő hitsorsosaink 10 K bolti ár helyett tí K kedvezményes árban szerezhetik meg, ha a 6 K előfizetési díjat április hó végéig bekül­dik az erdélyi ev. ref. egyházker. igazgatótanácsához. — Ajánljuk e müvet olvasóink szives figyelmébe. — A főiskolai nyomdába már be vau vezetve a villanyvilágítás, nemsokára a motor is működni fog. — Senki se mulassza el, ha jó magvakra akar szert tenni, hogy Fábián Béla budapesti magkereskedő­től (IX. üllői-ut 73) árjegyzéket kérjen ! — Polgár Kálmán, fővárosi műórás (üzlete VII. Erzsébet körút 29. sz ) mai számunkban közzétett hirde­tésére felhívjuk olvasóink b. figyelmét, mert e cég egy­házi dísztárgyak lelkiismeretes szállításával, úgyszintén óráinak pontos járása által országos jó hirt vívott ki ma­gának. — Kakas Márton Pompás képek, vidám aprós á­gok tarkítják legújabb számát is. A címkép, amelyet Bér Dezső rajzolt, a sorozásról állít elénk egy mulatságos je­lenetet, mig a hátulsó szines rajzzal Jenei Jenő gúnyolja ki élcesen azokat, akik fölültek az automobil csalóknak. A lap első oldalaira Linek. Lajos, Eder Gyula, Ház Miklós és Kürthy György rajzolt vidám témájú szép ké­peket. A szöveg is aktualis és ötletes. — A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre 3 korona. Egyes száma 30 fil­lér, Kapható minden újságelárusítónál. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Kis József. Főmunkatársak: Csizmadia Lajos, Faragó János. ífivatalos rész. Pályázat. A b - somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett tótszentgyörgyi egyház lelkészi állomására pá­lyázatot hirdetek. Javadalmazása : 1. Lakás 3 szoba, konyha, kamara, kert, gazdasági épületekkel. 2. Készpénz, 2/ 4 telek, termények, szolgálmányok értéke 1602 kor. 04 fillérre van kongrua alá felszámítva. Igy az állomás III. osztályú. A megválasztott lelkész tartozik állomását a válasz­tás jogérvényessé létele után azonnal elfoglalni. Pályázati kérvények, minősítvény, szolgálati bizo­nyítvány 1904 április 25-ig az esperesi hivatalhoz kül­dendők Lábodra (Somogy m. posta). Kelt Komáromban, 1904 március hó 27. ANTAL GÁBOR, dunántúli ev. ref. püspök, (gfe^ fej ^rr^Nfe -s* Hazánk legrégibb harangöntődéje. Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi Jótállás Előnyős feltételek engedtetnek. Seltenhofer Frigyes Fiai Sopronban cs. és m. lsir*. udvari szállítóit. Ajánlják legjobban berende­zett harangöntödéjüket a t. községek és egyházaknak. — Harangok bármely nagy­ságban és zengzetben, csak a legfinomabb haraugércből, tiszta, csengő hanggal öntet­nek. Repedt harangok ujraöntetnek; ezek, valamint az uj harangok is a már meg­levőkhöz teljes összhangzat­ban öntetnek. Minden ha­rang hangja, előre liatá­roztatik me{?- Különö­sen figyelmeztetjük szaba­dalmazott kovácsolt vasból készült szerkeze­tünkre nagy harangok ré­szére, mely által ezek köny­nyen húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok ezen szerke­zetre olcsó árért átalakíttat­nak. Ivováesolt vasból készült tűzmentes harang­állványokat, célszerű szerkezetben s olcsó árak mellett legjobban ajánlunk. Költségvetésekkel s képes árjegyzékekkel postafordultá­val szolgálunk. KURTZ GYULA PÁ PÁ N az ev. ref. és állami intézetek szállitója és hangolója Raktáron tart uj és átjátszott zongorákat, píaninókat, harmoniumokat és czimbalmokat. Jelzett hangszerek- bérben kölcsönzése, vala­mint hangolása és javítása vidékre is eszközöltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom