Dunántúli Protestáns Lap – 14. évfolyam – 1903.

VIII. Pályázatok - Dudari kántortanítóságra. - Enyingi II., III. tanítóságra.

— Harminchét év a magyar közéletből. A mo­dern Magyarország hatalmas fejlődésének legszebb kor­szaka esik bele abba a harminchét esztendőbe, a mióta az Egyetértés, ez a legnagyobb és legragyogóbb hirlap ma­gyar függetlenségért, magyar önállóságért, magyar nyelv­ért harcol A sikerek ós vívmányok között, amelyeket e kitartós, folytonos küzdelem termett, nem kis jelentőségű a legújabb : a lelkes harc arra kényszerítette a bécsi ke­zet, hogy a nemzetrontó katonai javaslatokat visszavonja. Oroszlánrésze ennek a győzelemnek, annak a lankadatlan és lelkes munkásságnak köszönhető, melyet az Egyetértés a legutóbbi politikai küzdelemben kifejtett. De más ér­demei is vannak e hírlapnak. Több évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig első iparkodott lenni az érte­sítés gyorsaságában és megbuhatóságában. — Politikai vezető cikkeit irják : Kossuth Ferenc (főmunkatárs), Fenyő Sándor (főszerkesztő), Eötvös Károly (főmunkatárs), Mezei Ernő, Szatmári Mór (orsz. képviselő), Rátkay László (orsz. képviselő), dr. Pap Dávid, Káinoki Izidor, Srfbes Dénes (orsz. képviselő), Molnár Márton (felelős szerkesztő), dr. Bokor József (egyetemi tanár, Tanügy), Lengyel Zoltán (orsz. képviselő.) — Irodalmi része is szinte páratlan a magyar sajtóban. Tárcaírói : Mikszáth Kálmán, Eötvös Ká­roly, Heltai Jenő, Gárdonyi Géza, Timár Szaniszló, Sza­bolcska Mihály, Endrődi Sándor, Martos Ferenc, Kürthy Emil, Fényes Samu, Váradi Antal, K. Lippich Elek, Be­niczkiné Bajza Lenke, Fabula János, B*áry Elemér, Mik­lós Jenő, Szentmihályi Gyula, Czóbel Minka, Radó Antal. Karácsonyra az Egyetértés becses ós nagyértékü Rákóczi­albumot küld teljesen ingyen előfizetőinek s a most belé­pők azonnal megkap;ák az album egyik műmellékletét, Kossuth Lajos fametszésü legjobb kópét. Az Egyetértés-re előfizetni a kiadóhivatal utján lehet, Budapest, vármegye­utca 11., egy hónapra 1 frt 80 krért, negyedévre 5 fortért. — Tizenkét ajándékkönyv ! Ez az a páratlan ked­vezmény, amiben a Magyar Hirlap az előfizetőit kará­csonyra részesíti. Tizenkét gyönyörű irodalmi alkotás első­randu hazai és külföldi irók müvei, jobbára érdekfeszítő regény. Ahány hónapig egyvégben előfizetője valaki a Magyar Hirlap-nak, annyi kötet remekszép könyvre tart­hat, igÓDyt karácsonykor. Aki például julius elsejétől kezdve járatja a lapot december végéig, annak a kiadó­hivatal annakidején hat kötet regényt küld. Magától ér­tetik, hogy az egész éves előfizetők, ha mindjárt csak ha­vonkint küldik is be az előfizetési pénzt, tizenkét köny­vet kapnak. Ezek közül az ajándékkönyvek közül egy fö­löttébb érdekeset mutatványul már most, julius elején szét­küld a Magyar Hirlap előfizetőinek. A Magyar Hirlap a szerb királydrámáról a legpontosabban a legmegbízha­tóbban s a legrészletesebben tájékoztatta olvasóit. A hír­szolgálat legmagasabb színvonalán állott ezúttal is a Magyar Hirlap, mint általában mindig. Mindent a közönségért! ez jelszava a Magyar Hirlap-nak. Ezt találjuk a politi­kájában, amely rendíthetetlenül szabadelvű és demokrata. A Magyar Hirlap teljesen szabad és független minden párttól, osztálytól és érdekcsoporttól. Egyetlen vezérelve az igazság. Munkatársai a legjelesebb irók és hírlapírók. A Magyar Hírlap ot minden közleményében a jó ízlés és a tiszta erkölcs vezeti. A rendes újságrovatokon kivül, melyek mind bővek s tartalmasak, van a Magyar Hírlap-nak vasárnaponkint „Asszonyok rovata" cimü ér­dekes cikksorozata, főképpen nők számára. „A társaság" rovatban mulattató olvasmányt talál az olvasó. A „Köz­igazgatás" cimü rovat közlései pedig a legnagyobb szak­avatottsággal ölelik fel az idevonatkozó kérdéseket. A Magyar Hirlap nevének megfelelően, minden izében tel­jesen, tökéletesen osztatlanul mayyar! Tizenkét ajándék­köteten kivül még más értékes kedvezményei is vannak a Magyar Hirlap-nak. A Magyar Hirlap előfizetői ked­vezményes áron kapják meg a Divat Szalon-1 negyed­évre 2 koronáért. A legjobb Képes gyermeklap ot negyed­évre 1 koronáért. A kitűnő képes hetilapot, az Ország Világ-ot negyedévre, a Magyar Hirlap-pal együtt 9 kor. 50 fillérért. A „Szerkesztői üzenetek" rovatában minden előfizető pontos és lelkiismeretes felvilágosítást kap bár­mely komoly, bizalmas kérdésére. A Magyar Hirlap elő­fizetési ára: negyedévre: 7 korona, félévre 14 korona, egy hónapra 2 korona 40 fillér. A Magyar Hirlap kiadó­hivatala V., Honvéd-utca 10. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Kis József. Főmunkatársak: Csizmadia Lajos, Faragó János. ífÍYHtclíOS rész. Pályázati tanári állásra. A csurgói áll. segély, ev. ref. főgimnáziumban be­töltendő egyik latiir-görögnyelvi tanszékre pályázatot hirdetek. Ezen rendes tanári állás javadalma 2400 K törzsfizetés, ötször 200 K. ötödéves pótlék és 400 K lak­bér. A helyettes tanári állás javadalma 1600 K. Pályázhatnak ev. ref. vallású egyének. Felhivom a pályázni kívánókat, hogy keresztlevél­lel, oklevéllel, egészségi- s esetleges szolgálati bizonyít­vánnyal felszerelt s a belső-somogyi ev. ref. egyházme­gyei közgyűléshez címzett kérvényüket f. évi julius 18, déli 12 óráig alulírotthoz küldjék be. A megválasztott tanár állását folyó évi aug. BO-án köteles elfoglalni ; kötelezve leend szókfoglaló tartására, heti 20 — 21 órai tanításra s a felekezeti, községi stb. ta­nárok számára létesített orsz. nyűg- és gyámintézetbe való belépésre. Kelt Alsok-ban (Somogym., u. p. Csurgó 1903. jun. 9.) NÉMETH ZSIGMOND, 3—3 az ig. tanács elnöke. Pályázat. Az enyingi evang. reform, egyház Il-ik ós IlI-ik tanítói állásra pályázatot hirdetek. Fizetés mindegyik ál­lásnál 800 korona készpénz, havonkénti részletekben előre fizetve ; közös lakás egy szobában fűtéssel. Csak okleve­les és orgonázásban jártas pályázók közül történik vá­lasztás. Pályázati kérvények felszerelve folyó évi julius 20-ig alólirt espereshez küldendők. Kelt Balatonfökajáron, 1903 julius 22-én. ID. MEDGYASSZAY VINCE, esperes. Pályázat. — A (llldari kán tortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : lakás ós kerten kivül telek szántóföld, a legelő-illetőségen kivül az egyház által teljesen megmun­kálva ; 56 korona készpénz; — 18 p. mérő rozs; 16 négyszög méter tűzifa ; tandíj cimen minden iskolás gyer­mektől 2 kor. 42 fillér ; (gyermekek száma cirka 120), ismétlő iskolások tanításáért 30 korona ; ezen kivül az uradalom a kis-dudar pusztai gyermekek helyett tandíj váltság címén ad 80 koronát, — 180 kgr. rozsot és 4 szekér tűzifát. —Kellőleg felszerelt kórvények julius 10-ig a d u d a r i lelkészi hivatalhoz küldendők. BARTHALOS KÁLMÁN, ev. ref. lelkész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom