Dunántúli Protestáns Lap – 12. évfolyam – 1901.

VIII. Pályázatok - Rédei tanitóságra.

— A népiskol.ik száma hazánkban az utolsó népszámlálás szerint 18.413. — Hibaigazítás. A „népfelségjog és próbaszónok­lás" c. közleménybe több hiba csúszott be : 1. Mindjárt az első bekezdés utolsó sorában a „kilátásom" helyére „kiáltásom" teendő. 2. A 701. oldal első hasábjának 5-ik sorában „kisebb" helyett „kiesebb" olvasandó. 3. Ugyanez oldal és hasáb alulról számitott 5-ik sorában „Ugy" he­lyett „ Vagy" szükséges. — A jólelkű pápista papok által nevelt szevil­laiakban tótágast áll a vallásos buzgóság. Nagy tömegek jár­ták be a főbb utcákat s megakasztották a kocsiforgalmat, a hivatalos épületeket fölgyújtották, a jezsuita-templomot és a katholikus iskolákat lerombolták, a karmelliták kolosto­rát megostromolták s összes bútorait összetörték. A meg­rémült apácák segitségért kiabáltak s csakhamar katona­ság érkezett, a mely helyreállította a rendet s megszál­lotta a város főbb pontjait. Szevillában kihirdették az ostromállapotot. Az „Isten helyettese" ugy látszik nem bir híveivel. — Szerzetes invázió A szerzetesek hovatovább nagyobb számban telepednek le Magyarországban. Köze­lebb Budapest fő és székváros 100.000 koronát szavazott meg ilyen idegen szerzetnek. Csodálatos rövidlátóság. —• Mig más ország mindenáron menekül tőlök, mi ajándé­kokkal édesgetjük őket hazánkba. ífivatalos rész. Pályázat. A réílei evang. reform, egyházhoz Veszprém vár­megyében kerestetik egy képezdét végzett ifjú vagy képezdei növendék, ki a gyakorlati tanításban és ének­vezetésben némi jártassággal bir. Kötelessége az 1—6 osztály tantervszerü vezetése. Javadalma : havonként 60 korona készpénz, egy szoba, s a fűtéshez elegendő fa. Az állás Lármikor el­foglalható. GYÖRFFY JÓZSEF, ev. ref. lelkész. Pályázat. A mezőföldi egyházmegyében levő bodajki ev. rel, kántor-tanitói állomásra folyó évi november hó 18-ig ter­jedő határidó'ig, alulirott pályázatot hirdet. Javadalom : tisztességes lakáson kivül. polgári ha­tóság által 796 koronára becsült készpénz, termény, föld­jövedelem és stóla, tandíj; okleveles tanitó részére még 104 korona államsegély. Kötelesség : kántortanitóság teljesítése. Kérvények és okmányok B.-Főkajárra, Veszprém m. postehely, alulírotthoz küldendők. Megválasztott, évvégéig, ideiglenesen azontúl rendes minőségben alkalmaztatik. ID. MEBGYASSZAY VINCE, esperes. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Klis József. Főmunkatárs: Faragó János. 100 darabonként. ^ r> r> 2 őO ALMÁT és KÖRTET nemes fajú téli gyümölcsöt szállítok utánvéttel bérmentetlenül szercsika, jeges, ranett és bőralmát 2 frt — krért óriás almát y császárkörtét . Perlesz Fülöp Budapest, Teréz-körut 26. onoo i^i Teljesen megjelent a m f\\r az összes vallás- és egyháztudományi tudnivalók betűren­des tárháza, melyet dr. Antal Géza, pápai theol. tanár, — Rácz Kálmán, theol. licentiatus, pápai főgymn. tanár, — Révész Kálmán, kassai esperes-lelkész és dr. Tüdős Ist­ván, sárospataki theol. tanár közreműködésével Zoványi Jenő, sárospataki theol. tanár szerkesztett és adott ki. A három kötetből álló s összesen 1296 kéthasábos lapra terjedő, sürü nyomású munkának megrendelési ára bérmentes küldéssel együtt 18 korona, mely a szerkesztő­kiadóhoz előlegesen és közvetlenül küldendő be. A munka külön megállapítandó feltételek mellett részletfizetésre is kapható. Segédlelkészek 16 koronáért, hittanhallgatók 15 koronáért rendelhetik meg. HARANGÖNTÖDE K t S - Gr ej Ö CÖ || (Ungraegye). Alapíttatott 1795-ben. • !!A millenniumi kiállításon kitüntetve!! Alulirott tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség b. tudomására, hogy elvállalok mindenféle súlyú harangok készítését, előre meghatározott hangnem szerint, nemes, fehér érezböl, mely régi gyakorlaton alapuló összetét szerint készül és hangja lágyabb, zengzetestbb, mint minden más éreznek. Felszerelek harangokat forgatható, saját találmányú, szabadalmazott vaskoronával, mely a tornyot nem ingatja meg és harangozáshoz nagyon kevés erőt igényel. Készitek vas harang-állványokat és régi harangokat uj modorú koronákra átszerelek. Nem tetsző harangot több heti kipróbálás után is feltétlenül visszaveszek és az előzetes költségeket visszatéritem. Tisztelettel: baktaí 33 gTy Ferencz harangöntő

Next

/
Oldalképek
Tartalom