Dunántúli Protestáns Lap – 5. évfolyam – 1894.

IX. Pályázatok - Kiskeszi

A mi ekklésiáukból fél esztendeig- és két hétig ezek voltak a tömlöczbe: u.m. Juhász János, Csik Péter és Vámosi István. Ez az utolsó még most is (180>8.) él, aki mint a templom elvétetésének szemmel látott tanuja és mártyrja a közelébb emiitett történeteket több szavahihető öregek­kel nékem elbeszélte. (Folyt, köv.) THURY ETELE M* T VEGYES KOZLEMENYEK. — Egyházi törvényeink, mint a napi lapok a mult hét utolsó napján jelezték, végre megnyerték a királyi szentesítést, s a zsinati elnökség, nagyon megbízható hely­ről nyert értesülésünk szerint, már meg is kezdette a tör­vényeknek kínyomatását. Ez a munka jó másfél hónapot vesz még igénybe, tehát a törvények kihirdetésére már­czius hó közepe előtt nem gondolhatunk. — A Protestáns Szemlének ez évi első száma új alakja mellett is a régi megszokott gazdag tartalom­mal jelent meg. Különösen a tanulmányok érdemelnek kiváló figyelmet, a meuynyiben a napjainkban felszínen tartott kérdésekkel a legszorosabb összeköttetésben van­nak, mint ezt már a czimek is mutatják: A római kath. egyházi javakról; Dr. Sincerus^; A magyar prot. házassági jog története 1786-ig Pokoly Józseftől; Észrevételek a pol­gári házasságról szóló törvénytervezethez, Várnai Sándortól. Melegen ajánljuk e vállalatot t.-olvasóink szíves pártfo­gásába. — A katholikus nagy gyűlés csakugyan megtar­tatott f. hó 16-án Budapesten, még pedig mint hirdetve volt, a papi fejedelmek tömeges részvétele mellett. A gyű­lés lefolyásának részletezésével nem foglalkozunk, elég toőven leírták a napi lapok; hanem magához a tényhez már van egy pár szavunk. — Képes Irodalomtörténet. Az athenaeum kiadá­sában megjelenő díszmunkából megjelent a 15-ik füzet egy művészi kivitelű melléklettel: ez a középkor leghir­nevesebb miniátora, Attavante által festett Damascenus­féle Corvin-kodex színes hasonmása, mely Ullmann József müintézetéből került ki. A szövegben Angyal Dávid befe­jezi Történetirodalmunk a XVIII. század elején czimü ta­nulmányát, ezúttal Bethlen Miklósról, Cserei Mihályról és Apor Péterről, a befejezésben Rákócziról, Károlyi Sán­dorról és Bercsényiről szólván. A következő czíkkben dr. Szinnyei József A nemzetietlen kor czim alatt a XVIII. századi politikai, társadalmi és közművelődési állapotokat rajzolja. Utána Négyesy László : A XVIII. századi szép­irdalom összefoglaló czím alatt szól először az elbeszélő (Kolumbán, Lázár János stb.) és vallásos költészetről (Szőnyi Benjámin, Rádaí Pál), majd külön fejezetekben Mikes Kelemen és Faludi Ferencz szépprózai munkáiról, azzal az alapossággal, mely a szerző minden dolgozatát kitünteti. A szöveget számos illusztráczió díszíti, igy: Bethlen M. névaláírása, Károlyi Sándor szép fametszetü arczképe, I. József, III. Károly és Mária Terézia egybe­foglalt medaillon-arczképe, továbbá egykorú rajzban : Má­ria Terézia magyar kísérettel, a „Moriamur" jelenet, Buda a mult század közepén, Mikes arczképe, egy ifjúkori rajza és kézirata és a Faludit Rómában ábrázoló eszményi kép, mely a Toldy-féle kiadás czimlapjáról van átvéve. A hé­zagpótló vállalat füzetenkint 40 krért bármely könyvke­reskedésben megszerezhető. — Gyászhir. A pápai egyházmegyének évek hosszú során át tanácsbirája majd utóbb esperese Barthalos Mi­hály n.-piríthi ev. reform, lelkész f. hó 15-én hosszas szen­vedés után elhunyt.f Haláláról a gyászba borult család a következő jelentést adta ki: Özv. Barthalos Mihályné szül. Varga Rozália a maga és gyermekei, valamint az Összes rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelenti felejthetetlen férjének Barthalos Mihály n.-piríthi ev. re­form. lelkésznek, a pápai ev. ref. egyházmegye volt espe­rese és tanácsbirájának, f. hó 15-én reggel, életének 75-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogult földi ma­radványai f. hó 17-én délután 1 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartásai szerint a n.-piríthi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Pirithen, 1894. január 15-én. Áldás és béke lengjen a feledhetetlen férj és jó atya porai felett! Fogadja a mélyen sújtott gyászoló család őszinte részvétünket. HIVATALOS RÉSZ. Nagytiszteletü Esperes Úr! A Cultuszminiszter 2641. sz. a. kelt leirata alapján felkérem, szíveskedjék saját hatáskörében intézkedni az iránt, hogy a hosszabb szövegű táviratok ama része, mely az első táviratlap előoldalán el nem fér, ne a táviratlap hátsó oldalára, hanem új táviratlapok elő oldalaira irat­tassék, és az egyes lapok szembetűnően megszámoztassa­nak vagy az átvitel a másik oldalra legalább is szembe­tűnően megjelöltessék. Kiváló tisztelettel vagyok R.-Komáromban, január 13. 1894. Nagytiszteletüségednek kész szolgája 22 6 PAP GÁBOK 1894. püspök. Pályázat. Mezőföldi egyházmegyében levő kiskeszi-i reform, egyház rendes tanítói hivatalára, melynek jövedelme 300 forintban van felszámítva, e szerint 4-ed osztályú állomás. Pályázó felszerelt kérvényét 1894. január 31-re az espe­resi hivatalhoz küldje el Enyéngre. 47. sz . Szűcs JÁNOS. 1894. esperes. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : NÉMETH ISTVÁN. Az előfizetési pénzek, megrendelések és reclamatiók BORSOS ISTVÁN főmunkatárs nevére czimzendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom