Új Dunántúli Napló, 2004. január (15. évfolyam, 1-30. szám)

2004-01-28 / 27. szám

6. OLDAL BEMUTÁTKOZIK A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁ N YI KARA 2004. Január 28., szerda Kari történelem Pécs az Erzsébet Tudományegye­temen belül 1923-tól büszkélked­het orvosi karral. Az 1918-ban, még Pozsonyban alakult orvosi kar olyan profesz- szorokat tudott felvonultatni, mint Herczog Ferenc belgyógyász (a ké­sőbbi akadémikus), Bakay Lajos sebész, Berde és Melczer, Császár és Duzár, Entz és Fenyvessy, Mansfeld és Neuber, Scipiades és Zechmeister professzorok, vagy mint Imre József szemész- és Heim Pál gyermekgyógyász pro­fesszor. 1940 őszén elvesztették a böl­csészet kart, 1950-ben leválasztot­ták a hittudományi fakultást, végül 1951. február elsejétől önálló egye­temmé vált a maradék két kar. A gazdasági és politikai helyzet - és minden egyéb nehézség - elle­nére az 1951-ben önállóvá vált or­vosegyetem tanári kara - a Szentágothai, Környey, Ernst, Kerpel-Fronius, Donhoffer, Méhes, Kudász, Cholnoky, Romhányi, Lissák és mások alkotta tudósgár­dája - az 1950-et követő negyed­században mindenben méltó foly­tatója lett a korábbi évek nagy sze­mélyiségei hagyományainak. Az 1960/70-es évek az orvosegyetem nagy építkezéseinek, felújításainak évtizedei, amik lehetővé tették 1973-jpan a fogorvosképzés megin­dítását, majd 1984-ben beindult az ún. angol program, 1990-ben egye­temünk de facto kétkarú intéz­ménnyé vált az egészségügyi főis­kolai képzéssel, 2000 őszén pedig kezdődött a gyógyszerészképzés. A jelenleg az egykori POTE a 9 karú Pécsi Tudományegyetem tag­ja, rektora 2003-tól a kar korábbi dékánja, dr. Lénárd László, az ÁOK jelenlegi dékánja dr. Sümegi Ba­lázs. ■ Van jövője az orvosi pályának! 2004 elején ki lehet jelenteni, hogy a jelek szerint a kormányzat rájött: nem hogy sok, inkább kevés orvos van az országban. Az Európai Unió­ba való belépésnek pedig azonnali hatásaként érzékeljük az egészség­ügyben, hogy csak az nem megy majd el külföldre dolgozni, aki nem akar. Ha nem is rögtön nagy váro­sokba vagy egyetemekre, de kisebb településeken tárt karokkal fogják várni a magyar orvosokat. És ez így is lesz addig, amíg az itt és ott között a meglévő különbségek uralkodnak a fizetések terén. Csak egy példát: Angliában egy magyar altatóorvos akár évi 40-50 ezer fontot is megke­res. Tehát az várható, hogy a fiatal, idegen nyelveket beszélő szakor­vosok tömegével kimennek, és bi­zony sok szakma lesz - sőt már van is -, ahol hiány lép fel. Az is idetar­tozik, hogy a végzettek 30-40 száza­léka nem orvosként helyezkedik el, hiszen számukra is már rengeteg más lehetőség adódik. Ezért aztán nem nehéz megjósolni, hogy 6-7 év múlva gondba kerülhet a hazai egészségügyi ellátás, és az is való­színű, hogy a hiányszakmák foly­tán az élet és piac ki fogja követelni a maga jogait. Én magam úgy vélem, hogy az orvosképzés lassacskán visszaszer- zi a vonzerejét. Aki most lesz első­éves az orvosin, azzal számolhat, hogy 10-11 év múlva szerzi meg a diploma utáni szakvizsgáját, tehát 2015-ben, amikorra nagy valószí­nűséggel már messze nem lesz ak­kora különbség az uniós és a ma­gyar bérek között, mint manapság. A fogászoknak már most is könnyebb a sorsuk, elvégre ez a szakma szabadult meg először az állami tehetetlenségtől, ami elő­ször ijesztőnek tűnt, de most már bizonyára a legtöbben jól érzik magukat a munkájuk során. Ami a gyógyszerészképzést il­leti, itt is tudni kell, hogy itthon és Nyugat-Európában is jelentős gyógyszerészhiány van. Az elhe­lyezkedés a tapasztalatok szerint jelenleg se probléma, de hogy ez még könnyebben menjen a jövő­ben, az Általános Orvoskaron ha­marosan a fogorvosi és gyógysze­részeti szakon is beindítjuk az an­gol oktatást. A jövendő medikusok előtt álló éveket a következőképpen tud­nám jellemezni: minden tekintet­ben megfelelő, nemzetközi mér­cével mérve is magas színvonalú képzést kapnak Pécsett. Már az egyetemi évek alatt számtalan le­hetőségük adódik külföldön ta­nulni, továbbképzésen részt venni. Emellett nagyon jók a nyelvtanulási lehetőségek, helyben adódik mód nyelvvizs­ga tételére. Vá­laszthatnak egészségügyi informatika képzést is. És természetesen élhetik a sem­mivel össze nem hasonlítható di­ákéletet is, amibe beleértendő Pécs kulturális ajánlata, a sport, de még a bulizás is! Dr. Sümegi Balázs, a PTE Általános Orvostudományi Karának dékánja Dr. Sümegi Balázs A PTE ÁOK Szigeti úti elméleti tömbje Diákélet medikusként Sport: A kar hallgatói számára a sportolási lehetőség diáksportkör (DSK) keretén belül gyakorlatilag az összes sportágban lehetséges (foci, kosárlabda, kézüabda, tenisz, triatlon, stb.). Saját baseballcsapa- tuk is van. Versenyzőik a különbö­ző sportágakban csapatban és egyé- rnleg is rendszeresen érnek el orszá­gos és nemzetközi eredményeket (Ferenczi Koméi nevű hallgató kiju­tott az Ironman triatlonbajnokságra Hawaira). Kulturális élet: Az elmúlt évek során két verseskötet jelent meg orvostanhallgatók verseivel, or­vostanhallgatók által szerkesztve (Huszonötödik órából, Óráról órá­ra), jelenleg egy harmadik kötet készítése is folyamatban van. Rendszeresen kerülnek megren­dezésre irodalmi felolvasóestek, teaházak. A karon fotóklub műkö­dik, a hallgatók által készített fo­tókból minden évben készülnek kiállítások.' Saját moziklubjuk is van (E.R. Filmklub). A kar hallga­tói lapja a Confabula, mely tavaly második helyezést ért el a DUE or­szágos diákújság pályázatán. Tudomány: A hallgatóknak módjukban áll az egyetemi évek alatt is csatlakozni a tudományos életbe a Tudományos Diákkör (TDK) keretében. A régió legki­emelkedőbb tudományos kutatásai a karon folynak. A diákok rendsze­resen érnek el helyezéseket a kü­lönböző tudományos konferenciá­kon. Szabadidő: Természetesen számtalan lehetőség van a kikap­csolódásra, bulizásra is. Hagyomá­nyos éves rendezvényeik (gólyatá­bor, gólyabál, Medikus bál, Medi­kus Napok, Garden Party) mellett folyamatosan kerülnek megrende­zésre vetélkedők, kollégiumi és egyetemi bulik. A hallgatók által működtetett Oktatási Centrumban 38 számítógép (intemethozzáférés) áll rendelkezésre. Kollégium: A karnak két saját kezelésű kollégiuma van (Szent Mór, ill. Balassa Kollégium), me- lyekben 638 fő lakhat. ___________■ Gy ógyítás a szájbetegségekben Egyre népszerűbb a gyógyszerészképzés Harminc éve folyik szakosított fogorvosképzés Pécsett, az Általános Orvostudományi Karon. A képzés formájáról, követeleményeiről dr. Szabó Gyula, a Fogászati Klinika igaz­gatója adott tájékoztatót. A magyar jogrendben a fogorvoslás doktori cím viselését engedélyezi, ezért az oktatás alapját, az általános orvos képzéshez hasonlóan, az em­beri test alapos megismerése képe­zi. Különös hangsúlyt kap az arc-, és szájtájék, a rágószerv részlete­sebb tanítása az alapozó elméleti, a laboratóriumi és a klinikai tárgyak­ban. Az ötéves egyetemi időszak odaadó munkája képessé teszi az egyetem befejezése után a hallgatót arra, hogy a szájbetegségekben fel­ismerő, megelőző, gyógyító és gon­dozó tevékenységet önálló felelős­séggel végezzen. Ez bizony nem kis feladat és egyben most elfogadott európa uniós elvárás. Az ebben az évben végző hallgatók szembesül­nek először ezzel a lehetőséggel, amely egyben követelmény is! A gyakornoki időszak után önálló egészségbiztosítási szerződéskötést három év múlva köthet a fog és szájbetegségekből letett szakvizsga után. A fiatal fogor­vos nehéz, de si­kereket is hozó életút előtt áll. Igen ritka az az ember hazánk­ban, akinek szá­jában már fiatal korban nincs va­lamilyen károso­dás a fogszuva­sodás miatt és a lakosság szinte 100%-osan fogágybetegségekkel küszködik. A szájüregi rákok korai felismerése szintén alapvető célki­tűzése a fogorvosi praxisban dolgo­zó szakembernek, mert az ilyen életet veszélyeztető betegségek ha­zai előfordulása rendkívül magas a nemzetközi összehasonlításokban 0r. Szabó Gyula is. Az egészségi állapot megőrzése, az életminőség javítása fontos célki­tűzések egy fogorvosi szakmai élet­ben, amely azért lehet vonzó, mert az egyetemi oktatás alatt tiszteletté nevel az élő emberrel szemben, a gyakorlati ügyességnek intellektuá­lis érzékenységgel kell társulnia a minden napi munkában. A biotechnológia szinte határta­lan fejlődést indított meg a fogásza­ti szakspecialitásokban. Ezeknek az eredményeknek a fogorvosi fel- használása, azonban csak modem egyetemi képzéssel vehető igénybe, ahol az alaptudományok ismerete közvetlenül beépül a fogászati klinikum mindennapos gyakorlatá­ba. A fogszuvasodás és fogágy- betegség kóroktana jelentős mér­tékben tisztázódott az utóbbi évti­zedekben. A szájbetegségek egyete­mi oktatása választ ad arra, mégis miért olyan súlyosak még ma is ezek a népbetegségek, milyen megelőző és gyógyító módszerek lehetnek hatékonyak leküzdé­sükben. ■ BEKERÜLÉSI ESÉLYEK AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARRA állami önköltséaes állami finanszírozás önköltséaes év szak 1998 ÁOSZ 111 100 146 4 FŐSZ 108 98 30 2 1999 ÁOSZ 108 98 152 5 FŐSZ 107 97 25 4 2000 ÁOSZ 110 99 150 11 FŐSZ 110 99 17 O GYOSZ 93 84 30 3 2001 ÁOSZ 111 69 148 8 FŐSZ 112 92 19 3 GYOS 106 61 26 3 2002 ÁOSZ 105 91 152 9 FŐSZ 106 60 19 3 GYOSZ 85­31 1 2003 ÁOSZ 102 72 150 15 FŐSZ 100 72 20 5 GYOSZ 84 72 30 20 Á0SZ = Általános Orvostudományi Szak: FŐSZ ■ Fogorvostudományi Szak; GY0SZ = Gyógyszerésztudományi Szak A Tanulmányi Osztály hírei A PTE Általános Orvoskarán nyűt napja január 29-én 14 órától lesz, a központi épület IV. számú tanter­mében. A közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgák időpontja: május 17-18-19. Ami a helybeli felvételiket illeti: a szóbeli vizsgák időpontjai jú­nius 28-29-30-a és július 1-je lesz­nek. A szóbeli vizsgák mindkét tárgyból egy napon, egy ülésben történnek. Az első két vizsganapon az első helyen jelentkezetteket hív­ják be, ekkor lesz lehetőségük írás­beli dolgozataik megtekintésére, a szóbeli vizsga lezajlása után. Az oldal a PTE Általános Orvostudományi Kar támogatásával készült. Összeállította: Méhes Károly A PTE ÁOK Gyógyszerésztu­dományi Szakán, mint a Du­nántúl egyetlen képzési he­lyén, 2000 szeptemberétől folyik gyógyszerészképzés. Mint dr. Perjési Pál, a Gyógysze­résztudományi Szak oktatási bi­zottságának elnöke jelezte, a szak­ra jelentkezők száma évről évre növekszik, jelezve a képzés iránti növekvő érdeklődést. A felvételi vizsga tantárgyai: biológia és ké­mia vagy fizika. A képzés 10 fél­éves, melyet követően a hallgatók államvizsgát tesznek és okleveles gyógyszerészi diplomát kapnak. A képzés első két évében elsősorban az orvos-biológiai, a kémiai és a fi­zikai alapismeretek elsajátítása a cél. A harmadik évtől kezdődően ismerkednek meg a hallgatók a gyógyszerészet szakmai tárgyai­val, melyek között a Pécsett folyó képzés keretében kiemelt fontos­ságot kapnak a biofarmáciai, a gyógyszerhatástani és a gyógysze­részeti gazdaságtani ismeretek. A képzés 10. szemeszterében a hall­gatók szakmai gyakorlaton vesz­nek részt. A végzett gyógyszerészek évek óta több álláshely közül válogat­hatnak. Legtöbben a gyógyszerel­látás területén, közforgalmi vagy kórházi gyógyszertárban helyez­kednek el, de lehetőség van a gyógyszergyártás és -forgámazás, a gyógyszerkutatás és -ismertetés, vagy az államigazgatás területein történő elhelyezkedésre is. A tu­dományos munka iránt érdeklő­dők a karon működő gyógyszeré­szeti doktori iskola keretében ösz­töndíjasként, vagy munka mellett tudományos fokozatot (PhD) sze­rezhetnek. Az egyetemi képzés során megszerezhető ismeretek a fent említett területek mind­egyikén jó esélyt nyújtanak a végzett hallgatóknak az általuk választott területen történő sike- res elhelyezkedéshez. ______■ Mo dem orvoskar várja Pécsett az orvosképzés 1923 őszén indult. 1973-tól az általános or­vosképzés kiegészült a fogorvosképzéssel és éppen húsz éve, 1984 óta angol nyelvű oktatás is folyik külföldi állampolgárok számára. A közelmúltban, 2000-től megindult a gyógyszerészképzés is. Az Általános Orvostudományi Kar 46 oktatóintézetből - elméleti inté­zetek és klinikák - áll, melyek nagy része a Szigeti út és az Ifjúság útja közötti központi kari épületegyüt­tesben helyezkedik el. Ettől elkülö­nülten is, de többnyire a város belső területén található néhány klinika. Az elméleti intézetekben magas szintű tudományos és oktatómun­ka, illetve a klinikákon a kutatáson és oktatáson túl eredményes és él­vonalbeli gyógyító tevékenység is folyik. Ezek együttesen biztosítják az egyetemi oktatáshoz szükséges fejlett infrastruktúrát és hozzájárul­nak ahhoz, hogy a diplomát széles körben elfogadják. A 2003/2004-es tanévtől jelen­tős változás történt az oktatásban, mert bevezetésre került az úgyne­vezett kreditrendszerű oktatás, amely lehetővé teszi a karok, egye­temek és országok közötti hallgatói átjárhatóságot. Karunk széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendel­kezik, melyből hallgatóink csere- gyakorlatok és ösztöndíjak kereté­ben profitálnak. Hazánk európai uniós csatlakozása után ezeket a kapcsolatokat a hallgatók még szé­lesebb köre tudja majd hasznosíta­ni. Másrészt a kreditrendszerű ok­tatás elősegíti azt, hogy a kötelező tananyagon kívül mindenki érdek­lődésének megfelelően mást is, többet is tanulhasson. A képzés három nagy egységre osztható. Az első oktatási egység, az első két év, az alapozó tantárgyakat a leendő medikusokat tartalmazza, ami azokat az elméleti tudományokat jelenti, amelyek el­sajátítása lehetővé teszi a klinikai tantárgyak megértését. Ez alatt a két év alatt a hallgatók megismerked­nek a tudományos gondolkodás alapjaival, amelynek birtokában a későbbiekben akár alap, akár klini­kai kutatásra is alkalmasak lesznek. A második, a klinikai gyakorlatot megalapozó oktatási egység egy éve, amelynek során a harmadéves hallgatók először kerülnek kapcso­latba a betegekkel és ezzel egy cso­dálatos lehetőség közelébe jutnak, a szenvedő, beteg ember bajaival fog­lalkozhatnak. Megismerik a kórtör­ténet felvételének, a betegek vizsgá­latának alapvető mozzanatait. A harmadik oktatási egység a klinikai oktatás. Ennek során részletekbe menően megtanulják a betegsége­ket, a betegségek felismerését és ke­zelését. Az utolsó év során a hallga­tok már folyamatosan a klinikákon tanulnak és így készülnek az orvos­lás mindennapjaira. A legjobb hallgatók már a máso­dik évtől kezdve részt vesznek a tu­dományos kutatómunkában a ka­runkon működő Tudományos Di­ákkör keretében. A kar úttörő szere­pet játszott hazánkban és tágabb ré­giónkban is ennek a hallgatói tevé­kenységnek a megteremtésében. A Tudományos Diákkör segíti a hall­gatók szellemi gyarapodását, illetve hozzájárul a gyógyító munkához szükséges megfelelő beállítódás megtanulásához. Munkájuk segíté­sére 470 ezer kötetes könyvtár, mo­dern számítógépes felszereltség, széles körű internetes lehetőségek állnak rendelkezésre. Hallgatóinktól megköveteljük az angol nyelv ismeretét és továb­bi nyelvek tanulására is ösztönöz­zük őket. Nagyra értékeljük azo­kat a hallgatókat, akik az intenzív tanulás mellett időt szakítanak a Diplomaosztó ünnepség sportolásra, amihez az infrastruk­turális háttér rendelkezésükre áll. Támogatjuk hallgatóink zenei és más művészeti tevékenységét. A 21. század vezető tudomány­ágai a biológiával és az alkalma­zott biológiával kapcsolatosak. Karunkon elismerten magas szín­vonalon folyik ezeknek az oktatá­sa. Ezért hallgatóink előtt tág perspektívák, izgalmas lehetősé­gek nyílnak. Dr. Wittmann István oktatási dékánhelyettes

Next

/
Oldalképek
Tartalom