Új Dunántúli Napló, 2004. január (15. évfolyam, 1-30. szám)

2004-01-28 / 27. szám

I 2004. Január 28., szerda TÜKÖR 5. OLDAL BARANYA Terjeszkedő internet Boly A város kábeltelevíziós rendszere már a kezdetektől úgy épült ki, hogy adatátvitelre is módot ad. így az elmúlt évben nemcsak az internetes szolgáltatást tudták széleskörűen elterjeszteni, ha­nem létrehozták a város belső intranetes hálózatát is. E vonal a helyi intézmények, az önkor­mányzat, az iskolák és a lakosság közti kommunikáció hasznos eszköze, amelyre csak jelszóval lehet rákapcsolódni, ám meg­könnyíti a hivatali ügyintézést. Aktivizált mesterek PÉCS Ugrásszerűen megnőtt az érdek­lődés a Pécs-Baranyai Kereske­delmi és Iparkamara keretében működő Mestervizsga Központ tanfolyamai iránt. A jelenség összefügg azzal a változással, hogy ettől az évtől már tizenket­tő olyan szakma szerepel a nyil­vántartásban, amelyek esetében a vállalkozás elindítása a meste­ri cím megszerzéséhez kötött. Mint Torna Adrienn referens­től megtudtuk, jelenleg kőműve­sek mesterképzése zajlik, a kur­zus befejezése után a fodrász mesterjelöltek pedig február vé­gén tehetnek vizsgát. Az említett szakmákon kívül a pékek, a vil­lanyszerelők, a szobafestők, va­lamint a gázvezeték és -készülék- szerelők körében kiemelt az ér­deklődés a mesteri cím iránt. Az utóbbi években ugyancsak a mester fokozat megszerzésére irányította a figyelmet az az új­donság, hogy a cím birtokában a szakemberek foglalkozhatnak tanulóképzéssel is. k. e. Egészségügyi ügyeletek Körzeti orvosi. Gyermekeknek a Gyermekklinikán, 17.00-től reggel 7-ig. Pécs és a városkör­nyék felnőttjeinek a Lánc utcai rendelőintézetben 19.00-től reg­gel 7-ig (72/214-347). Kórházi. Gyermekbelgyógyászat: pécsi­eknek Gyermekklinika, Pécs környékieknek, Siklós, Sellye és környékieknek: Gyermekkór­ház. Gyermeksebészet: Gyer­mekkórház. Égések: Gyermek- klinika. Pécsi felnőtteknek bel­gyógyászat: III. sz. Belgyógyá­szati Klinika, sebészet, baleseti sebészet: Honvédkórház. Gyógyszertárak: Pécs: Pannon (Ifjúság útja 2.), Boly: Panacea, Komló: Szilvás, Mohács: Belvá­rosi, Pécsvárad: Szent István, Sásd: Szent György, Sellye: Arany Sas, Harkány: Thermál, Szentlőrinc: Fehér Kereszt, Szi­getvár: Szigeti. Állatkórházi ügyelet: Mohács, Szent István u. 35., 69/311-068, 06-30-9027-729. Kérdést lehet föltenni hz illetéke­seknek, vagy be lehet tekinteni az építési szabályzatba. Bolyban már minden harmadik háztartás bekapcsolódott az intranetes programba. A hálózatot üzemeltető cég vezetője, Sághy Ferenc lapunknak elmondta, hogy az idén a világháló városkörnyéki bővítését tervezik. Előbb Nagy- nyárád, Borjád, Szederkény pol­gárainak szeretnék felkínálni e le­hetőséget, majd Olasz, Máriaké- ménd, az év vége felé pedig Majs és Sátorhely következik. K. F. Igazítások a csomópontban Villány Tanulni jó, lakni nem Az oktatási épületekkel elégedettek a diákok, a kollégiummal kevésbé .#»«■'—4 : f ...«jTt* P M I;: IfI f fel TfmBwt JWfSipKfl iSö? tZzLs ' •• sw« * í&, » öI ­A megyei közútkezelő kht.-vel kö­zösen alakítják át hamarosan a te­lepülés belvárosi csomópontját. Amint azt Takáts Gyula polgár- mester elmondta, a városházával szembeni részen az alap megerősí­tésén és az aszfaltcserén túl a köz­lekedési rend szükséges kügazítá- saira is sort kerítenek, vagyis mó­dosulnak a kanyarívek, és a gyalo­gosok biztonságára is nagyobb fi­gyelmet fordítanak. A polgármes­ter tájékoztatása szerint az önkor­mányzat a munkálatokból a parko­lósáv kialakításával veszi ki a ré­szét, azt azonban még nem dön­tötték el, hogy ezt díszburkolattal vagy más módon oldják meg, k. j. Összességében elégedettek a hallgatók az egyetemi-főiskolai épületek állapotával, küllemével, használhatóságával, ám ez enyhén szólva sem mondható el a kollégiumokról. A közelmúlt­ban készült felmérés szerint az országban legjobbnak a pécsi jogi kar - nemrégiben felújított - tömbjét tartják a diákok, de emellett még három PTE-s intézmény került be az első tíz közé. legmagasabb eredményt (az 1-től 5-ig tartó skálán több mint 4,6-os átlaggal) a PTE Állam- és Jogtudo­mányi Kara érte el, e fakultás épü­letén hajtottak végre a közelmúlt­ban egy nagyszabású fejlesztést és átalakítást. Ugyancsak az első tíz közé került a szintén nagyrekonst­rukción átesett Közgazdaságtudo­mányi Kar, valamint a bölcsész és természettudományi fakultás is. Meglepő viszont, hogy a részle­tes kutatásban sem a pécsi jog, sem a közgáz nem lett első a saját szak­ágában, itt ugyanis már nemcsak Pécs-Budapest Úgy tűnik, megérte az elmúlt esz­tendőkben a Pécsi Tudomány- egyetemen (PTE) végzett rekonst­rukciós munka, a hallgatók ugyan­is meglehetősen jó osztályzatokat adtak az universitas legtöbb fakul­tásán arra a kérdéssorra, amely az oktatási épületek, kollégiumok használhatóságát, állapotát, meg­közelíthetőségét firtatta. Az Orszá­gos Felsőoktatási Felvételi Iroda ál­tal a minap kiadott felmérés sze­rint a magyar felsőoktatásban a az oktatási épületek állapotát, ha­nem a megközelíthetőséget, sőt a kollégiumok színvonalát is értékel­ték a hallgatók - a szakembe­rek szerint éppen a diákszál­lók „húzták le” az összát- lagot. A kollégiumokkal egyébként országosan sokkal kritikusabbak a hallgatók, nem kivétel ez alól a PTE sem. Nem véletlen, hogy az egyetemi szenátus ülésén is többször felmerült már a di­ákszállók fejlesztésének sür­gető kérdése. Érdekesség, hogy míg a legtöbb kar hallgatói összes­ségében nem tartják rossznak az oktatási intézmények állagát, kül­lemét, addig jóval rosszabb a kép az orvosi fakultásokon. Debrecen kivételével valamennyi kar diákjai elégedetlenek, így a pécsiek is. A kutatók szerint abszurd érzést kelt, hogy a magas szintű képzés, okta­A HALLGATÓK ÁLTAL A LEGJOBB ÁLLAPOTÚNAK ÍTÉLT EGYETEMI ÉPÜLETEK PTE Állam- és Joatudománvi Kar (48-as tér) 4.62 Debreceni Egyetem Közgazd. Kar 4,59 ELTE Természettudományi Kar 4,54 Pázmány P. Katolikus Egy. Bölcsészettud. Kar 4,27 j Pázmány P. Katolikus Egy. Jog- és Államtud Kar Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar PTE Közoazdasáatudománvi Kar (Rákóczi út) 4,24 4,02 3.94 PTE Természettudományi Kar (Ifiúsáo útiai Debreceni Egyetem Állam- és Jogtud Kar 3.83 3,80 PTE Bölcsészettudományi Kar (Ifiúsáo útia) 3.7« h Fonás- offi (osztályzat: ttőt 5-ig, amelyben az 5 a legjobb) tás gyakran rossz állagú, elavult épületekben, tantermekben folyik. (Háttér, előzmények: www. dunantulinapb. hu) NY. SZ. JEGCSAPOK AZ ALAGUTBAN. A zord időjárás hatására újra meg­jelentek a méteres jégcsapok a pécsi Kálvária utcai alagútban, és emi­att még veszélyesebb az amúgy is tiltott gyalogos közlekedés. FOTÓ: LÖFFLER PÉTER Díszkerítést ért a tévedés Egy apróbb tévedésnek az lett a következménye, hogy az ön- kormányzat díszkerítést épít egy helyi cég egyelőre csak ter­vezett parkolója köré. A különös eset a szennyvízberuházás­hoz kötődik. Szigetvár Közel 1200 ingatlan jól járt a város egyik legnagyobb beruházása, a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése nyomán. Mint minden ekkora volu­menű munkánál, természetesen fordulnak elő hibák, tévedések. A hálózat részeként megépülő szennyvízátemelők egyike egy ki­csit „elcsúszott”. A városháza állás­pontja szerint a kivitelező a Dencsházai úti kereszteződésbe ter­vezettet 10-15 méterrel arrébb épí­tette meg, mint ahova a rajz szerint kellett volna. Az a terület azonban már a város egyik - a települést több formában is támogató - nagy cégé­nek tulajdonában van. Bár nem be­építhető, de - tudtuk meg Kozma Róbert ügyvezetőtől - a későbbiek­ben itt parkolót szeremének kialakí­tani. A városházán elfogadták a ki­fogásukat, hogy jó lett volna az át­emelő kivitelezése előtt a területtu­lajdonos cég hozzájárulását is meg­kérni. Ez elmaradt, maradt viszont a kényszer: megállapodásra jutni. Ez megszületett. Ennek értelmében a cég nem tart igényt az átemelő tulajdonjogára, nem kér földhasználati díjat, az ön- kormányzat viszont vállalta, hogy' rendezi az átemelő területén a tere­pet, és díszes kerítést épít köré. Ez utóbbit már ebben az évben szeret­né Kozma Róbert készen látni. „Édesebbé” válhat a város Komló- A közelmúltban kezdtük meg a tárgyalásokat a Pannon Csoki Kft. vezetőivel egy komlói üzem telepí­téséről - közölte dr. Szakács László alpolgármester. - Eddig háromszor egyeztettünk a cég menedzsment­jével, a projekt tehát még gyerekci­pőben jár. A társaság az édesség­gyártó üzemet a magánkézbe ke­rült volt Carbon épületének egyik emeleti csarnokában szeretné kiala­kítani. Az üzem helyének megszer­zéséhez felajánlottuk segítségün­ket, emellett a Komló és Térsége Fejlesztési Kht.-n, illetve a polgár- mesteri hivatal szakemberem ke­resztül pályázatok felkutatásában, elkészítésében is támogatjuk a vál­lalkozást, hiszen az önkormányzat­nak érdeke a komlói munkahelyek számának növelése. A Pannon Csoki Kft. ügyvezető­je, Stier Róbert elmondta, jelenleg dobozolt süteményeket forgalmaz­nak, ám elegendő gyártó híján a belföldi piacot nem tudják mara­déktalanul kielégíteni. Ezért mes­tercukrászok alkalmazásával kíván­ják még ebben az évben indítani a kekszeket, piskótákat, mignonokat, egyéb apró- és teasüteményeket gyártó üzemüket. Azért Komlón, mert itt bizonyosan lesz elegendő munkaerő, ugyanis a számítások szerint 300 helybeli kaphat mun­kát, ha a gyártósor teljes kapacitás­sal működik majd. deák g. Molvány három számítógépet - egyet egymillió, kettőt pedig ösz- szesen hétszázezer forint érték­ben - vásárolt pályázati pénzen. Az internetes hozzáféréssel is rendelkező komputereket a pol­gármesteri hivatal könyvtárhe­lyiségében üzemelték be, így a meghatározott időszakokban a lakosság számára is elérhetővé váltak. (bo) Orfü-Tekeresen a Herman Ottó tavon horgászó egyesület tagjai nagy gondot fordítanak a helyi természetvédelem alatt álló tóra. Az egyesület anyagi lehetőségei­hez igazodva, illetve társadalmi munkában rendszeresen rendbe teszi a tó partvonalát. Ma a nádvá­gást kezdik meg. A víz élővilága védelme érdekében a part mellett másfél méteres sávban meghagy­ják a nádat. (aa) PéCSCtt januárban több mint két­százötven hívás érkezett a Támasz Gondozási Központ által létreho­zott ingyenes telefonvonalra. Nem csak magánszemélyek érdeklőd­tek, egészségügyi intézmények is kérték segítségüket azért, hogy egy-egy hajléktalan ellátásában közreműködjenek. (bl) PéCSCtt folytatódtak a földmun­kák a Tüzér utcai volt atlétikai pá­lyán. Véglegessé vált, hogy a kö­zeli benzinkút megmarad, és még ebben az évben körforgalmat ala­kítanak ki a Tüzér utca-Építők út­ja kereszteződésben. Úgy tudjuk, rövidesen eldől, mi épül a terüle­ten. (bl) Pécsbagotán az önkormányzat a napokban korszerűsítette a fű­tést az orvosi rendelőben és a pol­gármesteri hivatalban. A fatüzelé­sű kályhákat villanyfűtésűre cse­rélték. A beruházás mintegy fél­millió forintba került, amelyet az önkormányzat saját erejéből fi­nanszírozott. (ck) Perekeden tart lőgyakorlatot szerdán és csütörtökön a Sziget­vári Zrínyi Miklós Vegyes Tüzér­dandár, az akció reggel nyolc és délután öt óra között zajlik. Az úgynevezett vízlövés segítségével- amelyet erős hanghatás kísérhet- a lövegek működés közbeni technikai jellemzőit vizsgálják meg. (ns) Peterd Kaposvártól a városgaz­dálkodási terv keretében 90 kukát kapott. Mivel éppen ennyi ház van a faluban, ezer forint befizeté­se mellett mindenki kapott egy- egy szeméttartót. A százhúsz lite­res, kerekes kukák sorszámosak, így ha valaki elköltözik, az új lakó a szeméttartót is megörökli. (fz) Sásd, Felsőegerszeg, Meződ, Oroszló, Pálé, Varga, valamint Vázsnok polgármesterei minél előbb szeretnék rendezni a közös fenntartású intézmények tulajdo­ni helyzetét. Elsőként a költségve­tési üzem sorsáról sikerült megál­lapodást kötniük, azaz értékesítik az ingatlant. A települések az el­következendő időszakban ezen felül még több létesítmény - mint például a magyarhertelendi üdü­lő, illetve az orfűi ifjúsági tábor - helyzetét vizsgálják meg. (sa) SiklÓSOn a Településfejlesztési Bizottság hétfőn hozott határoza­tot a városi intézmények akadály- mentesítéséről, melynek célja, hogy a mozgáskorlátozottak szá­mára is biztosítsák a megfelelő közlekedés lehetőségét. A kivite­lezést a tervek szerint még az év vége előtt elvégzik. (kj) Sikondával együtt Komló térsé­gében 400 volt a regisztrált külföl­di, és mintegy 6,5 ezer a belföldi vendégek száma az elmúlt turiszti­kai szezonban. A városba és kör­nyezetébe látogató turisták össze­sen 500, illetőleg 19 ezer vendégéj­szakát töltöttek el a bejelentett ke­reskedelmi szálláshelyeken, (k) Somogyapáti székhellyel újjá­alakult a Szigetvár és környéki is­kolatársulás, amelynek vezetőjé­vé ismét Perintfalvi Józsefet vá­lasztották. A több mint tíz tele­pülést tömörítő szövetség külön­böző, pedagógiai tematikájú pá­lyázatokat kíván benyújtani a kö­zeljövőben. (bl) Szentlőrincen hamarosan megkezdi hálózatának bővítését a Dédász Rt. Ennek köszönhető­en a közeljövőben már a Pécsi utcában is lesz megfelelő közvi­lágítás, mivel jelen pillanatban az utca mintegy négyszáz méte­res szakaszán teljes a sötétség éj­szaka. (sa) TÓkfiS önkormányzata 7,6 mil­lió forint pályázati pénzhez jutott a polgármesteri hivatal felújításá­ra. Az épület átalakítása során az akadálymentes közlekedés érde­kében rámpát építenek, kialakí­tanak egy fatárolóval ellátott ka­zánházat, az épület belsejét pe­dig a felesleges falak kiszedésé­vel megnagyobbítják. Hogy a fel­újítás teljes legyen, lesz festés, mázolás, és a tető külső felületét is kicserélik. (bo) Tótszentgyörgyön a közeljö­vőben jelentősen megváltozik a falukép: a településen ugyanis minden egyes portához új beton kapubejárókat épít egy szigetvá­ri vállalkozó. A 3,5 milliós fej­lesztéshez szükséges pénzt részben - 2,35 millió forint ere­jéig - pályázaton nyerte az ön- kormányzat, a fennmaradó ös­szeget pedig önerőből teremtet­te elő. (bo) Zókon az újonnan kialakított la­kótelkek feletti húsz KV-os veze­tékeket a napokban a telkeken kí­vülre helyezik. Mindezt az önkor­mányzat kezdeményezésére a szolgáltató végzi. Az áthelyezés nyomán egészségesebb életkö­rülmények alakulhatnak ki. (ck)

Next

/
Oldalképek
Tartalom