Új Dunántúli Napló, 2003. október (14. évfolyam, 268-297. szám)

2003-10-12 / 279. szám

6 RIPORT 2003. OKTÓBER 12. Faliad magánháborúja Világszerte igyekeznek választ találni arra, hogyan került Amerika a Közel-Kelet célkeresztjébe. A jeles történész, John Lukacs szerint a Bin Laden szervezte terrorakciót részben magá­nak köszönheti az USA, minthogy a kormányzati politika egy­általán nem mentes a nacionalizmustól Oriana Faliad Magyarország­ra is betört botrányos köny­vével, A harag és a büszke­séggel. A kiadó képviselője állítja: csak a pénzügyi haszon reményében dobták piacra a sokak által vitatott művet, mások mégis úgy érzik, ez felért egy drabális provokációval. Tény: az írónő könyvében szenvedélyesen szidalmazza az arab világot, amely - vélekedése alapján - romba döntheti az európai civilizációt. ■ A kötet apropójául a 2001. szeptember 11-i terrortámadás szolgált. Faliad ekkor érezte úgy, hogy szólnia kell szülő­földje, Itália, no és az öreg kontinens védelmében. Bírá­lói szerint elvetette a sulykot. Tamás Gáspár Miklós filozó­fus odáig megy, hogy rögzíti: „rendes ember nem adja ki, nem fordítja le, nem vásárolja meg a szánalmas Oriana Faliad fasiszta könyvét.” TGM azt sem rejti véka alá, hogy haragszik az írott szó honi képviselőire, akik nem kérték ki a magyar kiadás megjelen­tetését. Holott ezt sokan má­sok megtették Nyugat-Európá- ban. Igaz, sokra nem mentek vele, hiszen a könyv bestseller lett. Olyannyira, hogy immár a magyar könyvtoplistán is előkelő helyen várakozik, közvetlenül Moldova és a No- bel-díjas Kertész Imre primőr írásművei mögött. „...A világhírű sztár­riporter ocsmánysá­gokat okád óriási sikerrel, mi taga­dás” - erősíti meg a bíráló TGM is, igaz, vállalt gúnnyal azt tudakolja: „Szóval van sza­lonképes rasszizmus, szalon­képes fasizmus?” Faliad olykor tényleg bán­tó, hovatovább sértő megálla­pításokat tesz. Nagy haragjá­ban II. János Pált is ostorozza. Könyvében egy helyütt pél­dául azon dühöng: miért kérte a Szentatya arra Allah fiait, hogy bocsássák meg a keresz­tes háborúkat. Faliad úgy ér­vel, hogy az arab világ sem kért soha bűnbocsánatot azért, mert hajdan elfoglalták a Szent Sírt. A sztárriporter ar­ra is kitér dolgozatában, hogy ha 1490-ben Kasztílliai Izabel­la és Aragóniái Ferdinánd nem űzte volna el a betolakodó ara- busokat, ma alighanem Euró­pa anyanyelve az arab lenne. De a harcias amazontól Ameri­ka is megkapja ám a magáét. Faliad kijelenti: a mai USA te­rületén élők soha nem kerül­tek köszönő viszonyba a jó modorral. A politológus, Lakner Zol­tán is elismeri: egyoldalúak azok az érvek, amelyekkel Faliad operál. - Nem gondo­lom azonban, hogy káros volt megjelentetni a külföldön is nagy viharokat kavart kötetet. O. F. ugyanis a maga egyolda­lúságával sanszot ad a vitának. Én egyébként sem hiszek a til­tásban - közli. Tamás Gáspár más véleményen van, és fő­ként amiatt bánkódik, hogy idehaza „hivatalos szentesí­tést” kapott az iromány. - Nem hinném, hogy káros egy olyan könyv, amely ugyan nem eléggé tárgyilago­san, kissé talán za­varosan is, de lé­nyegre törően igyekszik ko­runk kérdéseiről beszélni. Bu­meránghatást kelthetne, s túl­ságosan felsrófolná az érdek­lődést, ha (be) tiltanák - álla­pítja meg dr. Szilágyi Mária pszichológus. Hozzáteszi: Fal­iad műve amúgy is felejthető, csak ideig-óráig életképes ol­vasmány. Ámbátor egy könyv utóélete mindig talány, s ha vi­tát gerjeszt, túlélhet évtizede­ket, évszázadokat is. Szilágyi egyébként maga is megtapasz­talta, mennyire igazságtalanok azok a megállapítások, ame­lyeket Faliad tesz. - Aligha­nem azért neheztelnek sokan az arabokra, mert nem vásá- rolhatóak meg, és semmibe veszik a Coca-Cola mítoszát. Viszont adnak magukra, Jor­dániában járva magam is meg­tapasztaltam, milyen előzéke­nyek az ott élők, ráadásul a nyílt utcán történő hambúr- gerhabzsolás és a szemetelés sem elfogadott arrafelé. Az isz­lám életforma egyébiránt a sziklaszilárd erkölcsiségre okít, és nemigen hagy kis­kapukat; ellentétben a keresz­tény világgal - figyelmeztet a pszichológus. A vita tehát el­kezdődött. Más kérdés, hogy vitakultúránkról sokat elárul: a lapunk által megkeresett, elithez sorolt értelmiségiek és „szakértők” túlnyomó többsé­ge nem olvasta Faliad köny­vét... Szabó Zoltán Attila Oriana Faliad szerint...- Amerika felemeli a köznépet és még csak hírből sem hallott Monsignor della Casa illemtanáról.- Az európai országok, így Itália is egy nagy családba tartoznak. Egy olyan családba, ahol polgárjogot nyert a képmutatás, a böl­csesség hiánya és a mazochizmus. Mindez a mozllm betolakodók­nak kedvez.- Az arabok befészkelik magukat a civilizált világ technológiai idegközpontjaiba. Sőt, beférkőznek azon társadalmak szívébe is, amelyek befogadták őket.- A Korán ezernégyszáz éve kínozza az emberiséget.- Az arabok semmi kézzel foghatót nem alkottak a művészet terén vagy a gondolat mezején. Sőt, a tudomány, a technológia, s maga a jólét sem az erősségük.- A palesztinok első számú vezetője, Arafat rossz szagú nyálat köpdösve folyton azt kiabálja, hogy az ő kultúrájuk felsőbbrendű a miénkhez képest, mivel az ő őseik találták fel a matematikát és a számokat. Bírálói szerint az olasz sztárriporter ocsmányságokat okád óriási sikerrel Elégedetten csettintett Whoopi Goldberg, amikor arról olvasott, hogy a magyarok listavezetők a szexben. - Ha ez igaz, szeretnék fekete magyar lenni - mondta kajánul, de nyilván egyetlen percig sem gondolt arra, hogy Ma­gyarországot népszerűsítő arc legyen. Tony Curtis, a haj­dani mátészalkai szabó fia viszont felajánlotta, hogy in­gyen szerepel az országunk hírét messze földre elvivő reklámfilmekben. Egy biztos, épp itt volna az ideje, hogy imázst váltsunk, hiszen még mindig Puskás Öcsi, Piroschka, a paprika és a gulyás országa vagyunk. ■ Az extravagáns Madonna nem találta kellően extra­vagánsnak a magyar toalett- papírt, amikor az Evita for­gatásakor az októberi Buda­pesten járt, és távoztában ócsárolta a várost, ahol fá­zott, és az egyébként legdrá­gább fővárosi hotel lepedő­jét is, amelyen aludt. Pedig az. itt forgatott amerikai fil­mek és szereplőik nem len­nének rossz hírvivői orszá­gunknak, ráadásul pénzbe sem kerülnek. Igaz, a Buda­pesten készített I Spy című Eddie Murphy-film fő­szereplője legfeljebb Buda­pest by nightról áradozha­tott, és azt sem tudjuk, az ugyancsak nálunk összeho­zott Spy game hőse, Brad Pitt, mit mesélt nejének, Jennifer Annistonnak a Du- na-partról. Nem tudjuk, mit érzékelt Magyarországból a hetvenes évek elején szüle­tésnapját nálunk ünneplő Liz Taylor vagy Richard Burton, aki megnézte Dar­vas Ivánt az Equus című darabban és annyit mon­dott: jobb, mint én. Miköz­ben Burton ugyanazért a szerepért Oscart zsebelhe­tett be. Mondják, hogy az egyik legjobb országrek­lám, ha az amerikaiak ná­lunk forgatnak olyan filme­ket, amelyekben a termé­szetes díszlet valamelyik tájunk vagy Budapest. Turistacsalogató mézes­madzag lehet mondjuk a há­zasságmániás Gábor Zsazsa. Goldie Hawn is magyar „gyökerű”, de az igazi ász mégiscsak Tony Curtis. Ma­napság sajnos már nem olyan népszerű, mint az öt­venes években, amikor nők tízezrei jelentkeztek egy-egy hajtincséért, filmstúdiója pe­dig Nyerje meg egy hétre Tony Curtist! címmel hirde­tett vetélkedőt. Mégis, aho­gyan Simonyi András wa­shingtoni magyar nagykövet említette, a filmsztár jel­képes személyiség az Egye­sült Államokban. Ráadásul ő maga ajánlkozott a Magyar- országot népszerűsítő sze­repre - ingyen. A Mátészal­káról kivándorolt magyar szülők gyermekeként het­vennyolc éve New Yorkban született Tony Curtis az RTL Klub XXI. század című műsorának azt nyilatkozta, hogy bol­dogan vállalja Magyar- ország kampányarcának szerepét. Egyik lánya, Alexandra Curtis szerint azért, mert imádja Ma­gyarországot. Fél az óceán átrepülésétől, de e hónap végén a Megbi­lincseltek, a Van, aki for­rón szereti, A bostoni foj­togató sztárja mégis tisztetelét teszi Budapes­ten a Magyar Turizmus Rt. vendégeként.- Tévesen terjedt el, hogy Tony Curds lesz ezentúl Magyarország arca - mondja ■ Az október végén Buda­pestre érkező Tony Curtis- szel három rövid reklám- szpotot készítenek. Az egyi­ken Budapestet hirdeti, a másikon borvidéki-gasztro- nómiai jelenetben szerepel - talán kockás ingben és gumicsizmában szőlőt szed a harmadikban pe­dig a gyógyturizmust nép­szerűsíti. Elképzelhető, hogy iszappakolást kap majd valamelyik gyógy­fürdőnkben. Mert van, aki iszappakolással szereti... Kelecsényi Ágnes, a Magyar Turizmus Rt. vezérigazgató­helyettese. - Csupán egy új ötlet a többi között, hogy egy ilyen világsztár, ráadásul saját kezdeményezésére remélhetően hatásosan és meggyőzően ajánlja majd Magyarországot az angol­szász piacokon. Másokat is szeretnénk felhasználni Magyarországot népsze­rűsítő reklámfilmjeink­ben, ott van például Pol­gár Judit, aki fantasztiku­san népszerű Kínában: nagyobb címlapképeken hozták őt ottjártakor, mint az amerikai elnököt... Mindez azt is jelenti, hogy szeretnénk, ha Nickelsdorf után már nem csikósromantikás, Piroschka-partys, cigány- prímásos kép élne rólunk, amely szerint a magyarok nem csinálnak mást, mint a pusztán zabálják a gulyást, miközben könnyes szem­mel baktat a szürkegulya a gémeskút felé, de kiderül, hogy kút sincs, mert az csak délibáb, miközben playbackről pattog a kari­kás ostor. Helyettük ott a magyar kultúra fővárosa, Budapest, a gyógyvízkincs, s persze a finom bor, a még mindig híres magyar kony­ha. A mindennapi élet kul­túráját illetően a nyugatiak máig elismerően szólnak a Igaz, mostanában Laky Zsuzsa családjának zavaros üzleti ügyeiről írnak a lapok, de ettől Miss Európa még lehetne Magyarország arca Michelle, a hungarikum ■ A német Bild minapi címlapján Michelle Wild popójá­val hirdette Magyarországot, a vad csikósok társaságában hungarikumként emlegette leghíresebb pornósztárunkat. „Tüzes gulyásleves, csípős szalámi, vad lovasok, ezek az igazi magyar különlegességek” - véli a lap, amely Oscar- díjas pornósztárunkat éppen a megszokott szőke, kis kötényes Piroschka ellentéteként mutatja be, aki barna hajú, és cseppet sem szégyenlős. Szó sincs persze arról, hogy a Bild Magyarország háziasszonyaként'emlegetné pornóiparos szépségünket, de érdekes kísérlet Wild kis­asszonyt a Gutes aus Ungarn, Finomságok Magyarország­ról kategóriájába sorolni. zacskós tej kuriozitásáról, a franciák pedig elhűlve me­sélik otthon a Túró Rudiról, hogy a magyarok csokiba mártják a túrót. Rubik Ernő világot őrület­be kergető bűvös kockájá­nak reklámhatását annak idején nem használtuk ki, Kertész Imre Nobel-díja leg­feljebb a magyar irodalom népszerűsítésére alkalmas. Ezért gondoltak ebben az össznépi arculatjátékban so­kan arra, hogy a Forma-1 utazó cirkuszának első ma­gyar volánakrobatája, Baum­gartner Zsolt lehetne e rek­lámfilmek főhőse. Ma még a versenyzéséhez szükséges kétmilliárd forint összekala- pozása zajlik, és azt sem tud­ni, kér-é majd pénzt a rek­lámszereplésért. Többen sze­retnék, ha sportoló népszerű­sítené országunkat. Lehet benne valami, mert ahogyan St. Martin is megjegyzi, aki a karibi szigeteken játszott éve­kig: minél messzebb repü­lünk innen, annál többen azo­nosítják már csak Puskás Öcsivel Magyarországot.- Örömmel vállalnék ilyen szerepet - mondja Kapros Anikó teniszező. - Gyakran tapasztalom, hogy azt sem tudják, merre va­gyunk a térképen, ha mégis, a paprika és a gulyás szi­nonimája vagyunk. Világjáró sakkozónk. Lékó Péter szerint külföldön azt tartják rólunk, hogy a jég hátán is megélünk. Ő egyéb­ként már Szeged „arca”, a nyugati sajtóban rendre a szegedi Lékó Péterként emlegetik. Az ötletadók Egerszegi Krisztinát is emle­getik, ő már „késő” e sze­rephez, Risztov Éva viszont még „korai”. Akik Kovács Kokó Istvánt javasolták, elfelej­tik a Chacon-szeplőt, és azt is, hogy nem a szépségéről híres. Réz András szerint nővel kelle­ne reklámozni magunkat, hi­szen azt a világon mindenütt elismerik, hogy a magyar nők szépek, csinosak. Európában már tudják is, hiszen Laky Zsuzsát választották Miss Eu­rópának, aki a hírek szerint szívesen lenne „országlány”. Csontos Tibor Puskás Öcsi, Piroschka és gulyás

Next

/
Oldalképek
Tartalom