Új Dunántúli Napló, 2002. június (13. évfolyam, 147-176. szám)

2002-06-21 / 167. szám

6. OLDAL HITÉLET 2002. Június 21., péntek Nyílt nap a Bazilikában Péter és Pál apostol a pécsi Szé­kesegyház két védőszentje. Az ő ünnepük lesz június 29-én. A búcsút azonban vasárnap, 30-án tartják. Az érkező híveket, érdeklő­dőket, turistákat fél 4-től a Sikló­si Zeneiskola fúvószenekara fo­gadja a téren. Négy órától ingyen látogatha­tók a Bazilikában azok a részek is, amelyeket csak ebből az alka­lomból nyitnak meg a közönség előtt, köztük természetesen a Péter Pál sírkamra is. Korabeli ruhában az aposto­lok megszemélyesítői köszöntik a látogatókat és válaszolnak kér­déseikre. Térképasztalon bemu­tatják a két apostol útját. Az al­templomban a Székesegyház történetéről kapunk tájékozta­tást fényképekkel, dokumentu­mokkal Petrovics Ede kutatásai alapján. 17.30-kor videofilmét vetíte­nek a templom művészeti érté­keiről. 18.00 órakor püspöki szent­mise. Utána egyórás hangverseny. Fellépnek a Székesegyházi Plé­bánia énekkarai: a Palestrina, a Bárdos Kórus és az Ifjúsági Ének- és Zenekar. A nyílt nap keretében minden ingyenes!________________________■ Nyári lelkigyakorlatok Fiataloknak két turnusban tar­tanak lelkigyakorlatot a nyáron Püspökszentlászlón, az Életren­dezés Házában július 12-19., majd 19 és 26. között. Az elmél­kedéseket jezsuiták vezetik: Var­ga B. József, Vácz Jenő, Sebes­tyén Ottó, Lakatos Endre és Kiss Ulrich, valamint Midiing And­rea, Bellus György és Bellusné Burillák Teréz. Július 26 és augusztus elseje között Afrika-tábor lesz, vagyis afrikai fiatalok ismertetik kultú­rájukat. Jelentkezni Piffkó Lászlónál lehet. Telefon: 72/490-610. Le­vélben: 7694 Hosszúhetény - Püspökszentlászló. Augusztus 1. és 12. között né­met nyelvi tábort tartanak. In­tenzív nyelvtanulási lehetőség német nyelvi közegben, anya­nyelvű oktatókkal. Nyelvi játé­kok, tematikus beszélgetések, csoportmunka, kulturális, nép- művészeti és sportrendezvé­nyek. Közös imádság, szentmi­se. Korhatár 16 éves kortól 24-ig. Jelentkezés: Varga B. József S. J. 6720 Szeged Dóm-tér 6. Tele­fon: 06/30/289-04-24. (Ugyanitt lehet jelentkezni angol és fran­cia nyelvű táborokra is más-más helyszínnel.) ____________________■ MAYE R MIHÁLY MEGYÉS PÜSPÖK június 15-én a pécsi Bazilikában pappá szentelte Csizmadia Zoltán és Rosner Zsolt diakónusokat, diakónussá Kovács Ferencet. Csizmadia Zoltán Rómában a jezsuit­ák vezette Gregoriana Egyetemen folytatja tanulmányait, Rosner Zsolt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vesz részt posztgraduális képzésen.____________________________________________fotó: müller andrea Át helyezések, megbízások Minden évben a papszenteléssel egy időben a megyés püspök úr bejelenti a személyi változásokat. Áthelyezések, megbízások - egy természetes folyamat, jórészt az elhalálozások, nyugdíjazások, megbetegedések következmé­nyei. Az idén a következő változá­sok történtek: Farkasdi András dombóvári plébános nyugdíjba vonult és a margitmajori Skóciai Szent Mar­git Szociális Otthonba költözik. Utóda Dombóváron Rostás Jenő baranyaszentgyörgyi plébános. A dombóvári kerület új esperese pedig Márton István. Nyugdíjba vonult dr. Végvári Tibor aparhanti plébános is, és Máriagyűdre költözik, Aparhant- ra Bukovics István szentlászlói plébános került, Szentlászló plé­bánosa pedig Hegedűs János dombóvári káplán lett. Erb József máriagyűdi plébá­nost Dunaföldvárra helyezte plé­bánosnak főpásztora, Máriagyű- dön Csibi Imre az új plébános Mecseknádasdról. Mecsekná- dasdra Wigand István kerül plé­bánosnak Tengelicről. Gál Károly (Iregszemcséről) Pécsett lett egyetemi lelkész, iregszemcsei plébános pedig Ser­bán Bálint volt bicsérdi plébános. Bicsérdre viszont Nagydorogról Hamzau Relu kapott plébánosi kinevezést. Nagydorogra Manola- che Lőrinc bikali lelkész került plébánosnak. Bikaion Kutas Attila paksi káplán lesz kihelyezett lel­kész. Hegyháti Tibor káplán Mo­hácsról Pücsra került káplánnak. Wolleszky Tibor komlói plébá­niai kormányzó Pécs-Kertváros­ban lesz lelkész, Pécs-Kertvá- rosból pedig Mátyás Imre egyete­mi lelkész Komló plébánosa lett. Szajkról Beer Gergely a Djakovói Egyházmegyébe távo­zik, helyére Nagy Norbert Pécs püspöki szertartó kapott plébá­nosi kinevezést. Gyimesi Vilmos szentdénesi plébános is nyugdíjba vonult, Pécsre költözik. Balázs Zoltán iregszemcsei plébános vásárosdombói plébá­nos lett, Horváth József Vásáros- dombóról tábori lelkészi szolgá­latra jelentkezett. Baranyaszentgyörgyöt a sásdi plébániához, TengeUcet a faddi plébániához, Szentdénest pedig a királyegyházai plébániához csa­tolta oldallagos ellátásra a me­gyés püspök úr. * II. Ma tedeum Ma pénteken 9.00 órakor tartja tanévzáró tedeumát a Székesegy­házban a Pécsi Püspöki Hittudo­mányi Főiskola. A főiskola két szakán 93-an ta­nulnak elsősorban az egyházme­gye területéről de nem csak A hittanár szakon - ez öt éves - tízen veszik át most a diplomá­jukat, többségük lány. A hatéves teológia szaknak két végzős hall­gatója van. Hittanárok iránt elég nagy az érdeklődés. A hitoktatás mellett azonban általában elvárják, leg­alább is előnyt jelent az irodai munka és a kántorkodás. A jövő útja, hogy az egyetemi együttmű­ködés keretében történelem, ma­gyar vagy más szakon is diplo­mát szerezzenek, ami megköny- nyíti elhelyezkedésüket és teljes foglalkoztatásukat. A most vég­zettek között egy már szerzett második, azaz egyetemi diplo­mát is. A teológia szakon végzett hall­gatók lelkipásztori kisegítő, igeli- turgia-vezető, plébánia iroda­igazgatói, illetve hittanári mun­kakört látnak el. Első osztálytól érettségéig taníthatnak hittant. Mindkét szak hallgatóinak sok elfoglaltságot kínál a nyár, a hit­tan- és cserkésztáborokban. Cserkésztáborok A Pécsi Cserkészkerület vala­mennyi csapata táborozik a nyá­ron. A 47. sz. P. C. F. cserkészcsa­pat Szaniszló öregraja Eszter­gomban tölt négy napot június végén. A10. sz. P. Á. R., a 47. sz. P. C. F. és a 217. sz. K. M. I. kis- cserkészei a Zselic közepén, Terecsenyen tanyáznak július közepén. Utánuk négy pécsi csa­pat, a 10., a 47., a 217. és a 604. számúak Gyűrűfű közelében egy időben, de egymástól füg­getlenül sátoroznak. A mohácsi 1604. sz. II. Lajos csapat Kistót- falu, a 668. sz. Gyóni Géza cser­készcsapat cserkészei Szászvár, a pécsi 652-esek Zobákpuszta közelében verik föl sátrukat. ■ Emlékeztető HÁROM AUTÓBUSSZAL indul­nak esztergomi zarándoklatra szombaton a pécs-egyházmegyei németek Mohácsról, Palotabozsokról és Szekszárdról Esztergomban a 120 baranyai­tolnaihoz óbudaiak is csatlakoz­nak. A szentmisét Mayer Mihály megyés püspök mutatja be 12 órakor a Bazilika főoltáránál. Mi­se után megkoszorúzzák Mind- szenty József bíboros hercegprí­más sírját, majd 16 órakor Dunabogdányban a kultúrház- ban adnak műsort. VASÁRNAP, június.23-án 17.00 órakor a Majsi Női Kórus ad hangversenyt a Mániái Árpád-ko­ri műemlék templomban. Vezé­nyel: Krausz György. KAPOCS. Az ökumenikus ma­gazinban (vasárnap a reggel 8 órai hírek után, a Magyar Rádió Pécsi Stúdiója 101,7 MHz) el­hangzik Tencz Károly-Oláh Lász­ló összeállítása önmagunk legyő­zéséről, s erről szól Antal Zoltán ref. lelkész is. Barsi Balázs feren­ces atyával a jézusi bizalom hát­teréről beszélget László Lajos. A zenei összeállítás ezúttal is Ko­vács Attila válogatása a Pécsi Szimfonikusok Laudate organi címet viselő 12. Nemzetközi Ze­nei Fesztivál első 3 hangverseny­ének programjából. (a) ISMÉT LÁTOGATHATÓ a pécsi püspöki palota. A közönséget június 20-tól különleges gyűjte­mény várja. Az érdeldődők meg­tekinthetik dr. Petrók Sándor mű­gyűjtő háromszáz festményéből válogatott összeállítását, amit az egyházmegyének adományozott. A képek között van több Csont- váry- és Székely Bertalan-alkotás is. A tárlat jelenleg a palota folyo­sóján található, de később az Egyháztörténeti Múzeumban kap helyet. (a) UTAZÁS A BIBLIA VILÁGÁBAN. A pécsi Dischka Győző utcai evangélikus gyülekezetnél a jövő héten közel 30 gyermek számára tartanak amolyan „tábori” jellegű foglalkozást reggel 8-től este ötig, s közben minden nap a bibliai történeteket dolgozzák fel. (a) A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG ezeréves története című kiállítás meglátogatására szervezett szombati utazás betegség miatt elmarad. TEMPLOMREKONSTRUKCIÓ. Jó ütemben halad a túronyi refor­mátus templom műemléki re­konstrukciója, mely az egyik leg­szebb Árpád kori templomunk. Az idén közel 30 millió forintos költ­séggel kicserélik a tetőszerkezetet és visszahelyezik tornyot is. (a) A DAIMLER-CHRYSLER cégtől MK 430-as Mercedes-Benz pano­ráma gépjárművet kapott aján­dékba a pápa. A gyöngyház szí­nű, különleges berendezéssel el­látott új pápamobilt a szentatya a torontói ifjúsági világtalálkozón avatja fel. ÚJ ÉPÜLETE VAN a Szalézi * Rendnek Óbudán. Június elsején avatta fel és áldotta meg az új épületét don Luc Van Looy, a Szalézi Társaság rendfőnökének helyettese. Beszédében elmond­ta: a magyarországi szalézi tarto­mány „felnőttkorba" lépett, az il­legalitás, majd az ideiglenes he­lyen való működés után új ottho­nukban élhetnek és működhet­nek a fiatalok javára Don Bosco szellemében. Az új épület egy év alatt épült fel. Tartományfőnök­ségként és ifjúsági házként mű­ködik. II. JÁNOS PÁL PÁPA Nicolás de Jesús López Rodriguez bíbo­rost, Santo Domingo érsekét, az amerikai földrész bíboros, prímá­sát nevezte ki különleges küldöt­tének arra az ünnepélyes szertar­tásra, amelyet augusztus 14-én mutatnak be Honduras fővárosá­ban, Tegucigalpában az Űj Világ­ban tartott első szentmise 500. évfordulója alkalmából. Az ame­rikai földrész első szentmiséjére Kolumbusz Kristóf negyedik és utolsó útja alkalmából került sor, aki 1502. július 30-án kötött ki a mai Honduras területén, Guanaja-szigeten. A felfedezők expedíciója augusztus 14-én ér­kezett a mai Punta de Castilla térségébe, ahol a szentmisét be­mutatták. ■ „Vigyázz magadra... Varsányi Ferenc Hányszor mondtuk, hányszor hallottuk ezt a rö­vidke kis mondatot. Vigyázz magadra! Elinteget­jük a gyerekünket és kérjük, vigyázzon magára. Elbúcsúzunk egymástól felnőttek és ugyanezt kí­vánjuk. Szavaink mégis súlytalanul szállnak el a fülek mellett, mintha csak töltelékszavakat mon­danánk. Eljött a vakáció, a nyári szünet ideje. Sokan alig várják, hogy kirúgjanak a hámból, végre vé­ge a kötöttségeknek. Jöhet a szórakozás, a fékte­len kaland. Sokan egész évi fáradtságukat szeretnék felejteni a szabadság idején. Természetesen rendjén van, hogy a mindenna­pi robotból kikívánkozik az ember, de pontosan tudjuk a lehetősé­geket és a határokat? Vajon mindig jól vigyáztunk magunkra, egy­másra? Mennyi kellemetlenség érhet, ha valamiről megfeledkezik az ember. Elfelejtett megbeszélés, elfelejtett számla-befizetés, elfelej­tett PIN-kód. Figyelmetlenségből származó kisebb-nagyobb baleset. Annyi mindenre vigyáznunk kell. Azt gondoljuk, hogy az iskolai, munkahelyi kötöttségek után jöhet valami más, valami könnyebb, valami szabadabb. Gondolunk-e arra, hogy a legnagyobb szabadság idején is életve­szélyben lehet az ember? Nézem a híradás képeit. Osszeroncsolódott autók, szanaszét a nyaralás kellékei. Nyilván nem erre készültek. Újabb képsor, kisodródott motorkerékpár, hátizsák, fekete fólia... Nem sorolom tovább. A címben idézett mondat mindannyiunk mondata. Mindezeken túl Istennek is van mondanivalója az embernek. Sok­kal több ez, mint egyszerű figyelmeztetés. Nem csak egy aktuális helyzetről van szó, hanem az egész életet átfogó figyelmeztetésről. Isten igéjében olvassuk a következő mondatot: „Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a lelkedet, hogy el ne feledkezzék azokról, amelyeket láttak szemeid, és hogy el ne távozzanak a szívedtől tel­jes életedben. ” (5Moz 4,9) Ha Isten tetteiről megfeledkeznek az emberek, elveszik a hit, el­veszik a remény, és vele együtt a jövő is. Isten jelenvaló szeretetének legszebb jele a golgotái kereszt. Úgy szerette a világot, benne min­den embert, a vákációzókat is, hogy egyszülött Fiát adta érte. Ha az ember megőrzi mindazt, amit Istentől kapott, megőrzi a lelkét, ak­kor áldott lehet minden nap, a kikapcsolódás ideje is! Kedves Olvasó! „Vigyázz magadra!” Varsányi Ferenc Hűséggel, jósággal, szeretettel V. Családkongresszus 2002 A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) a családos élet­forma értékeinek felmutatása ér­dekében 1990 óta kétévente csa­ládtalálkozót vagy családkong­resszust rendez. Az ország hatá­rain túli családokat is vonzó ren­dezvényünknek - ahogy koráb­ban már hírül adtuk - 2002. júli­us 11-14-ig Pécs ad otthont, a NOÉ és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete együt­tes szervezésében. Célja a családokat az általuk választott életúton erősíteni és bátorítani, hogy értékeivel a sző­kébb és tágabb környezetüket, így az egész társadalmat gazda­gítsák. A családkongresszus mottója: „Hűséggel, jósággal, szeretettel". Színhelye a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem. A délelőtti prog­ramok 9 órakor kezdődnek egy- egy előadással, majd vitavezető előadókkal csoportbeszélgetés fél egyig. Július 12., péntek Dobos László: Hűség a család­hoz. Az előadás után beszélgetés lesz a családi köteléket bármi­lyen okból nem vállaló vagy vál­lalni nem tudó, de gyermekeket nevelő párok gondjairól, a csa­ládban élő sérült gyermekekről, a nevelt gyermek családi környe­zetbe illeszkedéséről. Helyet kap a nagyszülők értékátadása, és a nagy kérdés, el tudjuk-e engedni gyermekeinket. Párkapcsolat ti­zenévesen. Július 13., szombat Lantosné dr. Imre Mária: Hű­ség a hazához, hazaszeretet. Té­ma a hagyományos család rendje és etikája, a játék fontossága. Érinti az EU-csatlakozást, a ma­gyarországi cigány családok problémáit. Kiscsoportos beszél­getés tárgya még a határon kívüli kisebbségi lét. Hallhatunk a sajtó szerepéről, a drogról, a társada­lom és család elvárásairól. Július 14., vasárnap Dr. Ivády Vilmos: Hűséggel a természethez. Ezen a napon a beszélgetéseknél a hangsúlyt a természetvédelem, valamint az ember és természet harmóniája kapja. Résztémák a teljesség igé­nye nélkül: a fenntartható fejlő­dés az EU-ban, ember és nö­vényvilág. Eddig kb. 4100 fő jelezte rész­vételét. Ebből mintegy 2400 gyer­mek. Számítunk a családokkal hivatásszefűen foglalkozó szoci­ális, egészségügyi, önkormány­zati dolgozókra, lelkészekre és pedagógusokra. A délelőtti fajsú­lyos programokat délután köny- nyebb, kikapcsolódást ígérő el­foglaltságok követik. Például: kézművesház, úszás, túralehető­ségek, sport, városnézés, ifjúsági vetélkedők. Esti szórakozási le­hetőségek: koncertek, tánchá­zak. Az érdeklődők részvételi szándékukat a NOÉ budapesti irodájában (1056 Budapest, Már­cius 15. tér 8. Tel.: 06-1/317- 4909 üzenetrögzítős telefon, ill. a 06/1/317-4565-as fax) jelezhe­tik. Részvételi díj személyen­ként 1000 Ft, NOE-tagoknak 500 Ft a három napra. A résztvevők kongresszusi csomagot kapnak részletes programmal, térkép­pel, mely jogosít az előadások látogatása mellett a rendezvény kedvezményeinek igénybevéte­lére (pl. ingyenes múzeumi be­lépő, városi közlekedési igazol­ványt stb.) A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete A székesegyházi plébánia zsinata szülődnek a tanácskozásra. Az előterjesztések alapját kérdő­íves felmérések is képezik, amit minden plébánián kitöl­töttek. ___________________________________■ Zs inati ülését tartja június 28-29-30-án a székesegyházi plébánia Püspökszentlászlón. Nyolc szekcióban negyvenen elemzik az utóbbi évek munká­ját, történéseit. Másfél éve ké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom