Új Dunántúli Napló, 2002. április (13. évfolyam, 89-117. szám)

2002-04-12 / 99. szám

2002. ÁPRILIS 12., PÉNTEK BARANYA I TÜKÖR 5. OLDAL PÉCSETT EGY ÁMOKFUTÓ AUTÓS tegnap a késő délutáni órák­ban fehér Opeljével előbb egy Trabantnak ütközött a Rákóczi úton, majd a Kórház tér közelében ismét karambolozott. A balesetet köve­tően két súlyos sérültet vittek a mentők a kórházba, a kár tetemes. A vétkes elleni eljárás megkezdődött.________ fotó: tóth l Felújítanák a városházát Sellye Felújítaná a városházát az önkor­mányzat, a beruházáshoz megyei területfejlesztési támogatást igé­nyelnek. A hivatal vülamos háló­zatát korszerűsítenék, a világító- testeket lecserélnék, a festés és mázolás mellett az irodákban a parkettát, valamint a mosdókat is felújítanák. Az átalakítások több mint tízmillió forintba kerülné­nek, ebből nyolcmillió lenne a pá­lyázati támogatás. Gyöngyi József­től, a város építésügyi irodájának vezetőjétől megtudtuk, az önkor­mányzati intézmények fűtési rendszerének korszerűsítését szintén megyei támogatással való­sítanák meg. 20-25 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy az idei szezonban már mind a tíz intéz­ményben földgázzal fűthessenek. A pályázatokat jövő héten adják be, döntés május végére várható. Befektetőt hozhat a Grippen Bekövetkezhet az, amire néhány hete még senki sem gondolt, hogy a magyar vadászrepülők gépparkjának fejlesztése - természetesen áttételesen - tőkeerős innovatív befektetőt hozhat a pécsi ipari parkba. A Grippenek fedélzeti fegyvere­it gyártó amerikai céggel közvetlenül kerültek kapcsolatba az ipari park kép­viselői. Pécs-Budapest A magyar állam fedélzeti fegyverzet nélkül vásá­rolja meg a Grippeneket. A svéd vadászgépeket hagyományosan az amerikai egyesült államok­beli Raydheon cég szereli fel fegyverzettel, amely a vadászgépek gyártóihoz hasonló befek­tetési programot ígér a komoly értékű vásárlás bizonyos hányadában.- A testvérvárosi találkozó alkalmával közvet­len kapcsolatba kerültünk a tucsoni központú Raydheon cég képviselőivel. A személyes egyez­tetés során az amerikai part­ner élénken érdeklődött az ipari park, a reptéri fejlesztés, illetőleg az EU-csatlakozás kapcsán javuló logisztikai' le­hetőségek iránt - mondta la­punknak Kékes Péter, a Pécsi Ipari Park Rt. vezérigazgatója. Robert J. Bell, a Raydheon egyik befektetési ve­zetője a magyar delegáció tagjait arról tájékoztatta, hogy cége a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a vásárlások ér­tékének jelentős hányadát - ebben az esetben mintegy 80 százalékot - befek­tetések, profitorientált fejlesztések for­májában visszaforgatja a vásárló ország gazdaságába. Eddig a Raydheon főként technológia transzferekben, infrastruk­turális és kutatási fejlesztésekben, mű­ködő vállalatokba való bekapcsolódás­ban vett részt. A PIP Rt. vezetőinek a személyes kapcsolat felvétele után most az a legfontosabb feladata, hogy a pécsi fejlesztési lehetőségek felkerüljenek arra a listára, amelyet a kompenzációs fejlesztési program keretében a Raydheon figyelmébe ajánl a magyar fél. Konkrét kiajánlás még nincs, de a gazdasági tárcánál már megvan a felelőse a prog­ramnak. KASZÁS E. Kell az új „lakó’ Több mint két év után a pécsi ipari parknak komoly lökést adhatna egy újabb tőkeerős befek­tető megjelenése. A létesítmény két legnagyobb „lakója” a finn Elcoteq és Eimo, ezenkívül több kisebb magyar és német cég létesített telephelyet itt. Jó hír, hogy küszöbön áll az európai uniós for­rásokból is támogatott vállalkozói inkubátorház és technológiai központ-beruházás első lépcsőjének átadása, amire várhatóan május végén kerül sor. A régészek új aranykora Soha nem látott intenzitású régészeti munka folyik Baranya megyében. A múzeum szakemberei 100 méter szélességben eddig mintegy 100 kilométer hosszban járták végig - Véménd- től Ivándárdáig - a tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát. Ennek bólyi leágazásától Szentlőrincig terjedő alig 8-10 kilo­méteres szakaszával napokon belül végeznek. Baranyai köRKÉP Leletekben már most dúskálhatná­nak, de a terepbejáráshoz, megelő­ző, majd leletmentő feltáráshoz szükséges pénzt tekintve is gazdag korszaka van a régészetnek - állítja Gábor Olivér, a megyei múzeum­igazgatóság régésze. Ami az előbbi kört illeti, már most előkerült egy úgynevezett vezérlelet, paleolit sza- kóca, az őskőkori ember szerszá­ma. Ilyent eddig Baranyában még nem találtak. A szakember szerint a bejárt szakaszon áüagában másfél kilométerenként bukkanhatnak le­lőhelyre.- Falvakat lehet kiásni! - igazolja vissza a hatályos jogszabály előírá­sának hasznát a szakember, amely szerint a tervezett beruházásokra szánt összeg 9 ezrelékét a régészeti leletek felkutatására, megmentésé­re kell fordítani. Ez a 9 ezrelék nem csak az ásatási költségeket, de a res­taurálás és egyéb szükséges mun­kákat is kell fedezze. Ez azonban még odébb van, a tényleges lelet­mentés majd akkor kezdődhet, ha a gyorsforgalmi út beruházója az érin­tett területek tulajdonába jut. Amint viszont a munkák kezdésekor le­húzzák a humuszréteget, Gábor Oli­vér sírok felbukkanására is számít. A megyei régészetnek további lendületet adhat a jövőre Pécsett megrendezésre kerülő Limes-kong­resszus. (limes: a római birodalom védett határvonala.) A város a Sopi- anae-tér - a Kereskedők Háza mö­götti, jelenleg szégyenteljesen elha­nyagolt római kori városrész - vég­Véménd A REGESZEK ÁLTÁL BEJÁRT NYOMVONAL O MOtiács Ivándárda leges feltárásával szeretné a kong­resszust köszönteni, illetve a duna- szekcsői erődítmény falai felgyor­suló kutatása eredményeivel. Kamionok: útkeresés PÉCS Tegnap több megbeszélés is zajlott a Bolygó és Est utcai kamionforgalom ügyében. A tervek szerint a közeljö­vőben lakossági fórumon tisztázzák a kérdéseket. A pécsi Bolygó és Est utcák térségének régi problémája a vámudvar és a környékbeli cégek miatti nagy kamionforgalom. A na­pokban újabb probléma is felmerült, az érintett társaságok kérelmezték ugyanis, hogy az eddigi 7 és 16 óra közötti behajtási időszak helyett 6 és 20 óra között közleked­hessenek a kamionok. Az engedélyeztetést végző Pécsi Városüzemelési és Vagyonke­zelő Rt. vezérigazgatója, dr. Kelemen László tegnap tárgyalt a cégekkel és a térség önkor­mányzati képviselőjével, Kádár Gézával, akit a lakók kértek fel érdekeik védelmére. A PW Rt. vezérigazgatója kifejtette: a kö­zeljövőben lakossági fórumon próbálják meg a lakók és a vállalkozások érdekeit kö­zös nevezőre hozni; ha mindkét fél tesz en­gedményeket, feltehetően megoldható a helyzet. Á tárgyalásokon az is kiderült, hogy a ka­mionforgalom egy része „véletlen”, ugyanis a teherjárművek a közeli vámudvarba igye­kezve gyakran eltévednek - emiatt jelentő­sen nő a forgalom a kis utcákban. A PW Rt. ezért a vám- és pénzügyőrséggel egyeztetve több útbaigazító táblát helyez ki a vámud­var közelében, így kisebb az esélye annak, hogy az eltévedt, elsősorban külföldi jár­művek bosszúságot okoznak a lakóknak. Megnyugtató bányakár-rendezés Komló A bányászat okozta károkat közel ezer csa­lád szenvedi el Komlón - derült ki kedden este azon az összejövete­len, ahol a bajok orvoslá­sára kínált segítséget a város. A városháza ta­nácstermét megtöltő másfél száz károsult egyöntetű igénye az volt, hogy ne maradjanak ma­gukra a károk rendezése körüli jogvitákban. Né­meth Mária alpolgár­mester elmondta, az önkormányzatnak kötelessége segíteni, hiszen mint az kide­rült, amíg a bányák működtek, peres ügy alig akadt.- A helyzet a ’90-es években változott, amikor a Szénbányászati Szerkezetátalakí­tási Központ (SZESZEK) a bányavagyon­hasznosítókra bízta a kárrendezést - hang­súlyozta Németh Mária. - Van törvény, amelyik kimondja az el nem évülő kártérí­tési kötelezettséget, van jog- és hatáskörrel bíró állami intézmény, ám kérdés, van-e pénz, hiszen az ingatlantulajdonosok sok esetben méltánytalannak tartják a kárren­dezést. Ezért célunk az, hogy mindent ma­gasabb fórumra, a SZESZEK, esetleg a kor­mány elé vigyünk, hiszen bányakárok má­sutt is voltak, lesznek. A megjelentekből alakult bizottság ösz- szegyűjti a konkrét ügyeket, majd egy szakértőkből álló csapat azt várhatóan né­hány hónapon belül formába önti. Hírek A PÉCSI ONKORMANYZAT azegészségügyi bizottság na­pokban hozott határozata sze­rint 200 ezer forinttal támogat­ná a Mozgásképtelenekért Segí­tő Alapítványt. Az összeget a mozgásképteleneket szállító gépjármű felújítására fordíta­nák. (wk) SELLYÉN A DRÁVÁN létesí­tendő határátkelővel kapcsola­tos fejleményekről jövő héten tartanak szakmai tanácsko­zást. A beruházás előkészíté­se, amely a térség fejlesztési programjában kiemelt helyen szerepel, tavaly október óta je­lentősen felgyorsult. A tervek­kel a Belügyminisztérium szakemberei foglalkoznak, a téma kormányszintű rendezé­sére is hamarosan sor kerül­het. (wk) HELESFÁN sikeresen pályá­zott az önkormányzat a telepü­lés és Szentlőrinc között húzó­dó, tervezés alatt álló tó meg­építéséhez szükséges szakható­sági engedélyek finanszírozásá­nak támogatásához. A Széche- nyi-tervből 4,6 millió forintot kaptak e célra, amit az önkor­mányzat ugyanekkora önerővel egészít ki. (aa) SZEDERKÉNYBEN a hagyó mányoknak megfelelően ma es­te a művelődési házba birka­pörköltre várják azokat a gaz­dákat, akik részt vettek a köz­ség ugyancsak ma sorra kerülő borversenyén. A borászok csak­nem száz leadott bormintával igyekeznek megnehezíteni a neves szakemberekből álló bí­rálók dolgát.­____________________!B5! PA RLAMENTI did LL.. 2 O o 1 VÁLASZTÁSOK Befejezni a kormányleváltást! Egyszerűbb második forduló Mikola: A beteg jár jól Keddi beszédével a miniszterel­nök bizonyította, nem képes el­viselni á vereséget, nem tiszteli a választópolgárok akaratát. Ez nem a demokrácia államférfijára valló magatartás, az ilyen köz­szereplőt másféle rendszerben „vezérnek” nevezik - mondotta a szocialista baranyai képviselők tegnapi pécsi sajtótájékoztatóján dr. Szili Katalin, az MSZP elnök- helyettese. Egyben hangsúlyoz­ta: „Az MSZP nem veszi fel ezt a stílust, mi nem az utcára, hanem újra a szavazóurnákhoz hívjuk a választópolgárokat, hogy fejez­zék be a megkezdett kormányle­váltást! ” Az újabb fordulóra váró a dr. Kékes Ferenc, Gráf József, dr. Nyál István és Kocsi László jónak ítélte választási esélyeit. A kam­pány eldurvulásról is szó esett: a pécsi plakátháborúról és az anak­ronisztikus „moszkvá-zásról”, Kocsi Lászlónak Villányban lelo­pott választási molinójáról, az ál­talános iskolásokkal osztogatott, rémhíreket, hazugságokat állító, a Fideszért agitáló röplapokról. Ezek tartalmát határozottan cá­folta dr. Szili Katalin, mondván: az MSZP a piacgazdaság keretei között jóléti társadalmat akar, szó sincs például nagyarányú gázáremelésről, tandíjról, a la­káshitel kamattámogatásának megvonásról. Az MSZP éppen­séggel bővíteni kívánja a diákhi­telhez, illetve a lakáshoz jutás tá­mogatásának a lehetőségeit is. ■ A tisztségek elosztásáról fel­röppentett híreszteléseket is cá­folták. Dr. Toller László kijelen­tette: állami funkcióért nem kí­ván elmenni Pécsről. Ősszel in­dul a polgármester-választáson. A választások második fordu­lója sokkal egyszerűbb lesz - hangzott el tegnap a Területi Választási Iroda sajtótájékoz­tatóján. Egyrészt azért, mert csupán egy szavazólap lesz - pártokra már nem szavazunk másrészt, mert megyénk­ben két helyen kialakult a végeredmény. A választások második fordulója április 21-én, az első fordulóhoz hasonló módon és ugyanazokban a szavazóhelyiségekben történik. Ezúttal azonban senki sem kap róla személyre szóló külön értesí­tést, csupán arra van mód, hogy a választási irodák az egyébként szokásos módon, a lapok hasáb­jain, a városházán-községházán kifüggesztve adják azt hírül. Mint az köztudott, Pécsett a 2- es és 3-as körzetben az első for­duló végeredményeként dr. Szili Katalin és dr. Toller László az el­nyert voksok alapján már képvi­selő lett, így csak a pécsi 1-es, a komlói 4-es, a mohácsi 5-ös, a siklósi 6-os és a szigetvári 7-es körzetben kerül megrendezésre a második forduló. A választás me­netét könnyíti, hogy az SZDSZ jelöltjei - mint azt dr. Wekler Fe­renc jelezte - az egyezkedések után az MSZP javára lemondva, Baranyában is visszaléptek a má­sodik fordulótól, a siklósi körzet­ben harmadikként álló Turns László pedig ma dönt a hogyan továbbról. A visszalépésekre egyébként a választás napjáig van mód, ám aki azt pénteken délután 4- ig megteszi, annak a neve már fel sem kerül a szavazócédulá­ra. K. F. A két választás közötti kam­pány jegyében tegnap Sikló­son a helyi kórházban Kék­kői Zoltán, Pécsett pedig a Dominikánus Házban dr. Mi­kes Éva érdekében kampá­nyolt Mikola István egészség- ügyi miniszter. Mikola István akkor is örvendene az egészségügy átalakításának, ha nem éppen miniszter, hanem kór­házi orvos lenne. Hiszen nemrég még maga is belgyógyász főorvos­ként dolgozott, és így jól ismeri a hazai egészségügyet belülről is. Másrészt a reform végcélja nem más, mint egy hatékony, betegcentrikus egészségügy létre­jötte, egy már kipróbált és jól be­vált nyugat-európai mintán. Eh­hez kellett elsőként a családorvos­lás privatizációja, a családorvosok érdekeltté tétele, másrészt az in­tézményi átalakítás, a járóbeteg­ellátástól a kórházakig. A miniszter a siklósi kórházi dolgozói fórumon is hangsúlyoz­ta: elsősorban a betegek érdekeit szolgálja majd az a kórháztörvény, mellyel most ismerkednek az in­tézmények dolgozói és a potenciá­lis befektetők, s amely a jövő év elején fog teljes gőzzel elindulni. Ezt a betegek - és a leendő bete­gek, azaz a lakosság - még egyelő­re nem érzi és érti, hiszen néhány évnek el kell telnie addig, amíg a program kiteljesedik. Nos, a mi­niszter szerint a jövő az olyan non­profit ellátó rendszeré, amelyből száműzik a hálapénzt, amelyben a szakma legjobbjai gyógyítanak - rangra, címre és korra való tekintet nélkül -, s amely nemcsak a keze­léseket, hanem a dolgok financiá­lis vonulatát nézve is hatékony. ____ K.F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom