Új Dunántúli Napló, 2002. április (13. évfolyam, 89-117. szám)

2002-04-12 / 99. szám

4. OLDAL BARANYA I TÜKÖR 2002. ÁPRILIS 12., PÉNTEK | CSODASZER A BARBÁROK ELLEN. Különleges, graffitik ellen is védelmet nyújtó festék gyakorlati bemutóját tartották egy egyébként is összefirkált falú pécsi iskola előtt tegnap. Az ezer színben (színte­lenben is) beszerezhető védőrétegről a szennyezés hígítóval károso­dás nélkül eltávolítható. fotó: tóth l. Balesetveszélyes lépcsők Komló A város területén több helyen bal­esetveszélyesek a közterületi lép­csősorok. Ezúttal az Arany János és a Zrínyi utca közötti területről jelezték többen: a hiányos lépcső­sorok mellett a közvilágítás sem működik. Nem új keletű a problé­ma; főleg a város öregebb lakóne­gyedeiben a járdák, lépcsők felett is eljárt az idő, és. a pénzügyi for­rások szűkében lehetetlen minde­nütt orvosolni a problémát. Néhányan nem vártak karba tett kézzel, hanem társadalmi munkában, a területi képviselő­jük segítségével elvégezték a ki­sebb betonozásokat. A legtöbb képviselő az általa a terület fej­lesztésére felhasználható száz­ezer forintot a lépcsősorok mel­letti villanyoszlopok korszerűsí­tésére, valamint korlátok felszere­lésére szeretné fordítani. S bár a szakértők óva intenek a nagyobb munkák egyéni elvég­zésétől, jó hír lehet: a közeljövő­ben sor kerül a szóban forgó terü­let egyik lépcsősorának felújítá­sára. NY. G. Tarolt a fagy - kevés a csapadék Több természeti csapás is sújtja a termelőket Igencsak téliesre sikeredett eddig az április, és bár az elkövetkező napokban nem várha­tók fagyok, sok gazda már biztosan nem szá­míthat a gyümölcsérésre. A felmérések szerint a kajszi- és az őszibarack szinte teljesen el­pusztult a hidegben, de jelentős a kár a szil­va-, az alma- és a meggyfákon is. A szőlő az alacsonyabban fekvő helyeken károsodott, a hegyekben egyelőre kisebb a pusztítás. Baranyai körkép Az elmúlt hetekhez, napokhoz képest csak rész­ben mutatnak jobb képet az időjárás-jelentések: eső nem lesz több, a hőmérsékletet azonban emelkedik. A meteorológusok szerint a középtávú előre­jelzések bizonytalanabbak, de az látszik, hogy nagyobb mennyiségű csapadék a hét végén és a jövő hét elején nem lesz, komolyabb esőt ezek­ben a napokban mindössze péntekre, azaz mára várnak a szakemberek. Az utána következő idő­szakban számottevő csapadékot ismét nem mu­tatnak az előrejelzések, ami rossz hír, hiszen a legtöbb területen a talaj rendkívül száraz, és az elmúlt időszakban sem öntözte nagyobb eső a vetést. Ha ez a folyamat nem fordul meg, az akár a termést is veszélyeztetheti, illetve az öntözés igencsak emelheti a termények árait. Hasonló „eredményt” hozhat a fagy is, ami már korábban jelentős pusztítást vitt végbe a tér­ség gyümölcsöseiben. A megyei FM-hivatalban a minap készült el az összesítés, az adatok igen­csak drámai képet mutatnak. A kajszi- és az őszi­barack gyakorlatilag teljes állománya elfagyott, a tavaszhoz képest rendkívül hideg időjárás ezeket a fákat viselte meg a legjobban. Csak némiképp jobb a helyzet a szilva- és almaültetvényeken, itt 40-70 százaléka pusztult el a majdani termés­nek. A meggyben szintén kárt okozott a tavaszi hónapokban igencsak erőteljesen jelentkező hi­deg. Szőlőkárokról is érkeztek bejelentések, terü­lettől függően a tőkék 20-40 százalékán pusztí­tott a zord idő. Amint az ismeretes, a fagy elsősorban a mé­lyebben fekvő területeken okoz kárt, a megyében a tavaszi hidegrekord -4 és -8 fok között alakult, HŐMÉRSÉKLETI ELŐREJELZÉS PÉCS TÉRSÉGÉRE (°C) +2° n •» — +5 -* ápr. 12. ápr. 13. ápr. 14. ápr. 15 ápr. 16. 0 W ______ " * a legalacsonyabb hőmérsékletet Palkonya terüle­tén valamint Mohács környékén mérték. Jó hímek számít, hogy az elkövetkező napok­ban a középtávú előrejelzések szerint 0 fok alá várhatóan nem esik a hőmérő higanyszála. Ám a fagyosszentek - május 12-13-14 - ideje még előt­tünk van. ___________________ NYAKA »I. Megújuló kultúrház és rendelő Szigetvár A város képviselő-testülete a me­gyei területfejlesztési tanács úgyne­vezett CÉDE-pályázatának segítsé­gével szeretné megoldani a zsibóti részönkormányzat vezetőinek ja­vaslatára a szüvási kultúrház és or­vosi rendelő felújítását. A két épület rekonstrukciója együttesen az elő­zetes számítások szerint mintegy hárommillió forintba kerül, amely­hez az önkormányzat saját erő gya­nánt félmillió forinttal tud beszállni, a különbözetet a pályázat révén re­mélik előteremteni. A felújítási munkák magukba foglalják tetőszerkezet javítását, a nyílászárók cseréjét és többek kö­zött a villamos vezetékek és szerel­vények ellenőrzését, szükség sze­rinti cseréjét. Ugyancsak a CÉDE-alaphoz for­dulnak a városi könyvtár ügyében is. Az épület ugyancsak megérett a rekonstrukcióra: a beruházás során szigetelnék a tetőt, és a homlokza­tot is részben felújítanák. A felújítás ugyancsak mintegy hárommillió fo­rintba kerül. máté b. Három első osztály, valamint útfelújítás _____Sásd___________ Sz eptembertől három első osz­tály indul a helyi általános isko­lában - többek között erről dön­tött a város képviselő-testülete tegnapi ülésén. így az 55 kisis­kolás egy német nemzetiségi és két alaptantervű osztály közül választhat. Kovács Sándomé polgármes­ter elmondta, a gyűlésen határo­zat született még a TEK1 pályá­zat beadásáról is. Ennek kedve­ző elbírálása esetén már a nyá­ron 16,8 millió forintot fordíthat­nak útfelújításra (Jókai III-as, Bé­ke, Arany János, Zrínyi, Mária utca), további egymillió forintból pedig kátyúzásra (Kolozsvár, Anna, Pozsony utca) is futja. Új üzemcsarnok a dohánygyárban A cég privatizációjának 10 éves jubileumán új üzemcsarnokot avatott tegnap Pécsett a British American Tobacco Hungary. A nagy múltú pécsi vállalat új traktusa illeszkedik a gyár ipari műemlék épületeinek harmoni­kus egységéhez, ugyanakkor világszínvona­lú modern termelőbázist teremt. Egyed Kál­mán, a vállalat pr-menedzsere az ünnepség kapcsán elmondta, hogy az elmúlt 10 év so­rán a gyár berendezései megújultak, terme­lési kapacitása jelentősen bővült, környeze­te folyamatosan szépült. A cég jelenleg kö­zel 1000 embernek ad munkát. A teltinté- lyes termelési eredmények mellett - a tava­lyi 8,6 milliárd cigaretta a hazai piac 42 szá­zalékát teszi ki - a cég tovább folytatja ha­gyományos támogatói tevékenységét a vá­rosban, a megyében, amelynek keretében többek között az egyetem, az egészségügy, a szociális szféra és a kultúra jut forráshoz. K. E. Hírek SZEDERKÉNYBEN, feltehetően az elmúlt időszak nagy szárazsá­ga miatt több mint száz tavaly ki­ültetett facsemete nem eredt meg egy, a falu belterületén található új telepítésű erdősávban. A vállal­kozó, aki a nyíreket és platánokat telepítette, ingyen újabb száz cse­metét ültetett el. (mb) PÉCSETT, az Éger-völgyi tó kö­rül 40 centiméteres, akácból ké­szült támfalat épít a PW Rt. a partfal csúszásának megakadá­lyozására. A parkerdőben eltá­volítják a beteg, kitört fákat, ki­tisztítják a határutakat, az árko­kat. (aa) KÖBLÉNY csatornázása rövide­sen megkezdődik. A helyi ön- kormányzat közel 120 millió fo­rintot fordít arra, hogy a telepü­lés lakóházainak több mint 98 százaléka teljesen közművesített legyen. (a) LAPÁNCSÁN új, gyermekbarát szabadtéri játékokkal, hintákkal, mászókákkal, függeszkedőkkel bővítette az önkormányzat a helyi játszóteret, s ezzel a térség leg­szebb játszóterévé változtatta. ______________________1*1 Ska ndináv lottó Nyeremények 7 találatos: 23 980 086 Ft 6 találatos: 126 211 Ft 5 találatos: 3359 Ft 4 találatos: 673 Ft Elutasították a közhasznúak foglalkoztatását _________Liget_________ 28 embernek szerettek volna le­hetőséget - és közhasznú mun­kát - adni a falu vezetői, s ezzel az összes munkanélküli foglal­koztatását megoldhatták volna, ám a benyújtott pályázatot nem fogadták el. - Az indoklás rövid volt és tömör: nincs rá keret... - mondta Geisz Egon, Liget pol­gármestere. Mégsem marad mindenki munka nélkül: ha csak három embert is, de a munkaügyi köz­ponttal egyeztetve októberig foglalkoztatni tudnak, önerőből. A listán szereplők közül már ki is jelölték azokat, akik 15-étől közhasznú munkát végezhet­nek. További két ember alkalma­zására szeretnének támogatást nyerni a munkaügyi kirendelt­ségtől, ám anyagi források hiá­nyában ez egyelőre kérdéses. NY. G. Szemétdíj: megosztó vélemények A társasházaknak is fejtörést okoz a készülő rendelet Nem értenek egyet az érdekképviseletek a hulladékszállítási díjak megállapítására vonatkozó tervezet egyes pontjaival, a gyűjtőedény egyszeri ürítési díja szerinti számlázást nem mindenki helyesli. A felek a jövő héten egyeztetnek. PÉCS Mint arról beszámoltunk, a hul­ladékszállítási díjakat a szab­ványedény egyszeri ürítési díja alapján állapítaná meg a jövőben az önkormányzat. A díjképzés alapelveiről szóló előterjesztést az érintett szakhatóságok és ér­dekképviseletek a közelmúltban véleményezték, annak nem min­den pontjával értenek egyet. Egyesek szerint a havi díjak helyett szemetes zsákokat kelle­ne rendszeresíteni, amelyek ára fedezné a szállítás költségét. így mindenki pontosan az elvégzett szolgáltatásnak megfelelő árat fi­zetné. Mások agyűjtők felcímké­zését javasolják: a teli kukákra bélyeg kerülne, amelynek ára megegyezne a szolgáltatás ellen­értékével. Szakemberek szerint azonban ezek a megoldások költ­ségesek, a lakók akkor járnak a legjobban, ha a szabványedény egyszeri ürítési díja a mérvadó. Úgy vélik, ez a törvényben meg­engedett egyetlen, elérhető áron végrehajtható megoldás. Nagy Emil, a Lakásszövetke­zetek és Társasházak Szövetsé­gének baranyai elnöke szerint a készülő szabályozás a társashá­zaknak is fejtörést okoz majd. Hiszen előreláthatólag a ház egé­szét kezelik majd egy fogyasztó­ként, a díj egymás közti felosztá­sáról a lakóknak kell dönteniük, ami ellentéteket szülhet. A felmerült problémákról az érdekképviseletekkel és szakha­tóságokkal a jövő héten egyeztet az önkormányzat. (Háttér: www. dunantulinaplo. hu) W. K. AZ EGYIK LEHETSÉGES DÍJRENDSZER, HETI KÉT SZÁLLÍTÁSSAL, TAVALYI ÁRAKKAL edényméret alapdíj ürítési díj(Ft/edény) havi bruttó díj 70 liter 425 (Ft/háztartás) 88 1 335 90. liter 425 (Ft/háztartás) 114 1 580 110 liter 425 (Ft/háztartás) 139 1 826 5001. (6 házt.) 2 550 (Ft/háztartás) 633 8 992 11001.(15 házt.) 6 375 (Ft/háztartás) 1392 20 640 forrás:önkormányzat PARLAMENTI ^ iÁi i_i VÁLASZTÁSOK 2002 Legyen végre jólét is! PICHLER IMRE, a Fidesz-MDF ország- gyűlési képviselőjelöltje Baranya 7. szá­mú választókerületében ma 9-10 óra kö­zött a szigetvári piacon találkozik a vá­lasztóival. (a) DR. KÉKES FERENC, az MSZP kép­viselőjelöltje Baranya 1. számú válasz­tókerületében ma 18 órakor Magyarsar­lóson, a kultúrházban kampányfóru­mot tart. (b) DR. NYÚL ISTVÁN, az MSZP képvise­lőjelöltje Baranya 5. számú választókerü­letében ma 16 órától részt vesz a Duna- szekcsőn, az Együtt Dunaszekcső Jövő­jéért Program rendezvényén, melyet a Cinege Ifjúsági Klub szervez. (b) KOCSI LÁSZLÓ országgyűlési képvise­lő, az MSZP jelöltje Baranya 6. számú választókerületében ma 18.30-tól Sámodon, a kultúrházban lakossági fó­rumot tart. (b) GRÁF JÓZSEF országgyűlési képvise­lő, az MSZP jelöltje a 7. számú választó- kerületben ma 17 órakor Nyugotszent- erzsébeten, a polgármesteri hivatalban, 19 órakor pedig Szentdénesen, a műve­lődési házban lakossági fórumot tart. _______________________________Ifi „M indenekelőtt a jóléti rendszer- váltás programját hirdetem. Az első választási forduló azt igazolta, hogy az ország többsége partner a célki­tűzéseink megvalósításában” - mondta tótszentgyörgyi választási fórumán Gráf József országgyűlési képviselő, az MSZP jelöltje Baranya 7. számú választókerületében. Gráf József kifejtette: már meg­valósult a politikai és a gazdasági rendszerváltás, épp ideje, hogy az eddig elmaradt jóléti rendszervál­tás is csatlakozzon ezekhez. A la­kosság túlnyomó többsége is érez­ze tehát, hogy az ország gazdasága fejlődött 1997-től. Részesüljön vég­re mindenki az 5 százalék körüli gazdasági növekedésből, amely 1300-1500 milliárd forint pluszbe­vételt hozott az államnak. Ezért van az MSZP programjában az in­gyenes bölcsődei és óvodai étkez­tetés bevezetése, az általános isko­lásoknak az ingyenes tankönyv és általában a tanulói „fejkvóta” eme­lése. A középiskolásoknál az anya­gi esélykülönbségek kipótlására pedig három program van: egy nyelvvizsga, jogosítvány és a szá­mítógépes vizsga ingyenes meg­szerzése. Az a cél, hogy minél több tehet­séges falusi gyerek szerezzen diplo­mát. Ezért a felsőoktatási diákhitel visszafizetésén könnyítünk - mondta az MSZP jelöltje. - A jöve­delmeknél pedig alapcél a minimál­bér adóztatásának eltörlése, és a bé­reknek az EU-szinthez való fokoza­tos közelítése. A nyugdíjasoknak visszaadjuk a jelenlegi kormány ál­tal elvett 52 milliárdot, ami 19 ezer forintot jelent nyugdíjasonként, és stabilan, az inflációt meghaladóan emeljük a nyugdíjakat. ______aj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom