Új Dunántúli Napló, 2001. május (12. évfolyam, 118-147. szám)

2001-05-02 / 118. szám

Az üzletet lendületbe hozni lépés ­-mail Elektronikus úton levelezhet üzleti partnereivel, szerződéstervezeteket, árajánlatokat juttathat el bárhová a világon. Mi Második K-pOt I Inrumdik lépés -aj Ncgycdil Icjks Weboldal E-commerce E-business A cégével kapcsolatos Mostanra teljesen A/ (In cége res/eee egy valamennyi mlormációt elektronikussá a virtuális piactérnek, almi látványos tonnában kereskedés. Önnek virtuális a legnagyobb vállalatok megjelenítheti a áruháca van, ahonnan bárki partneri) lehet világhálón. bármikor vásárolhat. Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 Cisco Systems . axelero Empowering the Internét Generation“ Dunántúli Napló Ára: 59 Ft. Előfizetve: 41 Ft. 2001. május 2., szerda XII. évfolyam, 118. szám Jubileumi akció! * SUZUKI Telefon: 72/505-000 KÖZÉLETI NAPILAP www.dunantulinaplo.hu Szabolcs Kft. ; Pécs, Komlói út 79. Tel.: 240-393,538-135 www.suzukiszabolcs.hu Májusfa, már németül is PÉCSVÁRAD A város német egyesületének kezdeményezésére tegnap im­már ötödik alkalommal állítottak Pécsváradon májusfát és köszön­tötték a tavaszt zenével, tánccal, magyar és német nyelven. A helybeli német nemzetiségnek korábban nem volt ilyen hagyo­mánya, és a baranyai németség körében is inkább a búcsúk ide­jén állítottak díszes fát, még ha az időpont nem is májusra esett. Német nyelvterületen azonban sokfelé szokás a májusfaállítás ünnepsége. A hazai Maifest hagyományá­nak megteremtésében a pécsvá­radiak kezdeményezők. Ahogy az elmúlt négy esztendőben, a fát idén is a Pécsváradi Német Barát­ság Egyesület tagjai állították. Az általános iskola és a zeneiskola tánccsoportjai, a zengővárkonyi magyar táncegyüttes és a pécsváradi fúvószenekar szere­pelt a tavaszköszöntő műsorban. A „címszereplőt” a Mecseki Erdé­szeti Rt. pécsváradi egysége aján­lotta fel. A mintegy hatméteres fa már feldíszítve került ki Pécsvárad főterére. (A május elsejei országos ese­ményekről a 3., a további bara­nyai történésekről az 5. oldalon olvashatnak.) Több bűneset, jobb felderítés Idén eddig minden második tettest elfogott a rendőrség Az elmúlt negyedévben a Baranya megyei Rendőr-főkapitányság nyomozati eredmé­nyessége, valamint az ismeretlen tettessel induló bűncselekmények felderítési mutatói jelentősen javultak az elmúlt év hasonló időszakának adataihoz képest. Volt is miből dolgozniuk a rendőröknek: március végéig csaknem negyedannyival több bűncselek­mény történt Baranyában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Baranyai körkép Március harmincegyedikéig 3267 bűncselekmény vált ismertté Baranya megyében, ami 23,1 száza­lékkal több, mint az elmúlt év hasonló időszaká­ban (2653). A növekedés a bűnözés csaknem minden területét, és csaknem minden rendőri szervet érint. Kétszázhatvan százalékos például az emelkedés a gazdasági bűncselekmények ese­tében, és ez a szám még a becsült növekedést is jelentősen meghaladja. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni ügyekből 43,8 százalékkal volt több idén mint tavaly, és jelentő­sen nőtt a vagyon elleni esetek száma is. Az utób­bi kategóriában azonban a részletes statisztikai elleni Rendőr-főkapitányság b bontás már eltérő eredményeket hoz a különbö­ző bűncselekménytípusoknál. Csökkent például a lopások (-18,2%), a betöréses lopások (15,4%), a rablások (59,1%), és a gépkocsilopások (26,5%) száma, ugyanakkor - egy sorozatnak köszönhe­tően jelentősen nőtt a csalásokról és a sikkasztá­sokról szóló akták száma. A Baranya megyei f, ** # rendőrkapitányságok közül egyedül Szigetvár tér­ségében mutatható ki némi csökkenés, másutt mindenhol a növekedés a jellemző. Pécsett kevesebb kocsit loptak el az első három hónap alatt, Komlón viszont a tavalyi négy helyett már nyolc autó tűnt el. Minden harmadik kocsi tulajdonosa külföl- di állampolgár volt. Mint arról már lapunkban is beszámoltunk, a ká­bítószerrel való visszaélés miatt kezdeményezett büntetőeljárások száma csaknem a négyszeresére emelkedett, a döntő többségük Pécshez kötődik. A több ügy természetesen több munkát is adott a rendőrségnek, de a statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy a testületnek az elvárásoknak megfelelően sikerült teljesítenie. Három hónap alatt 4058 nyomozást fejeztek be a rendőrök Baranyában. Bár az ügyek jó része természetesen már 2000-ben kezdődött, ez a teljesítmény mégis csaknem harminc száza­lékkal magasabb, mint az elmúlt év hasonló idő­szakában volt. A megszüntetett ügyek száma há­rom százalékkal emelkedett, a vádemelési javas­lattal az ügyészségre küldött akták száma ugyan­akkor idén 67,1 százalékkal lett több. A rendőrsé­get leginkább két adat alapján ítélik meg azok, akik a statisztikai kimutatásokat érvényes teljesít­ménymérőnek tekintik. Ezek egyike a nyomozati eredményesség, vagyis a megkezdett, majd ered­ményesen bezárt ügyek aránya. Ez idén 62,2 szá­zalék a 2000-es 45,6 helyett. Tavaly az ismeretlen tetteses bűncselekmények 28,9 százalékában tud­ták felderíteni a nyomozók az elkövetőket. Idén ez eddig 52,4 százalékban sikerült, ami jelentős javulást jelent, legalábbis a számok tekintetében.- Idén elsődleges feladatunknak tekintettük a felderítési eredményesség javítását, főként a ki­emelt, a közvéleményt és a lakosság széles körét irritáló bűncselekmények - a betörések, a gépko­csilopások és a rablások - esetében valamennyi szervezeti egységünknél - hangsúlyozta az ered­mények ismeretében dr. Sárközi Ferenc (képün­kön), Baranya megye rendőr-főkapitánya. - A sta­tisztika azonban az év végéig sokat változhat, mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk a jó eredményeinket. (Háttér: www.dunantulinaplo.hu) MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Európa beteg embere: Törökor­szág mély gazdasági és politikai válságba került. Oroszország és az Unió. Egyez­ményben kívánják rögzíteni Ka­liningrad különleges státusát. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Boros Imre szerint Torgyán in­stabillá akarja tenni a koalíciót. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Újabb bizonytalanság: kevesebb pénz jut a kórházaknak. Remény a gyermekotthon kony­hájának felújítására. (4. oldal) Pécsi repilakások: a keret évek óta változatlan. (5. oldal) SPORT Már csak egy győzelem kell. A PVSK ide­genben is nyert a BSE ellen. (14. oldal) Tudományos alapvetésű, sokév­nyi tapasztalatra támaszkodó megfigyeléseim szerint a magyar politikus (politicus hungaricus), amint elhagyja Magyarországot, rögtön sokkal értelmeseb­ben kezd el nyilatkozni, ami ékes bizonyítéka annak, hogy itthon szinte minden­kit hülyének néz. Külön büszke vagyok ama felfede­zésemre, melynek tárgya a nyilatkozat helyének Buda­pesttől való távolsága és ész­szerűségének mértéke közti egyenes arányosság. Minél messzebb nyilatkozik meg tehát nyilvánosság előtt a politicus hungaricus az őt hata­lomba segített vagy segítendő populációtól, úgy tűnik, annál szabadabban, kötetlenebbül, s a NIMMERFROH FERENC KOMMENTÁRJA Messze valósághoz annál nagyobb hű­séggel teszi azt. A magyar kormányfő az el­múlt napokat az USA-ban töltöt­te, interjút adott a The New York Nincs szavazatszerzőnek szánt kacsingatás jobbra-balra, nincs kínos demagógia Times-nak, találkozott az ameri­kai elnökkel, tette, amit kell. Ol­vasom a látogatással kapcsola­tos hírügynökségi híradásokat, és nem látok tartalom nélküli taktikai jelszót, hívószót vagy metaforát, az országimázsfor- málást lenyúlt Happy End Kft. által milliárdokért legyártott egyetlen retorikai panelt sem, csak átlátható érvelést, józan és. visszafogott bel- és külpolitikai helyzetelemzést, világos kijelen­téseket. (Nem biztos, hogy Bécsben is ugyanígy beszélt volna.) Nincs szavazatszer­zőnek szánt kacsingatás jobbra-balra, njncs kínos demagógia. Csak egy, a ra­cionalitás követelményét szem előtt tartó politikus diplomáciailag megfelelően kivitelezett látogatása van. Ez a minimum. Ami kevesebb, mint a mini­mum, az többnyire itthon marad, ígér, vádol, perel, ködösít, eltit­kol, ámít, uszít, butít és nyomor­ba dönt - pártfüggetlenül. NATO-bővítés... 2. oldal MINDEN IV rä&JETI ■mit Ha Ön érvényes előfizetéssel rendelkezik április, május, június hónapokra, vagy ha június 5-ig legalább 3 hónapra előfizet, akkor a június 9-1 Napló Napon megnyerheti a Mercedes-Benz „A” osztályú autót! NYERJEN Mercedest Mercedes-Benz .A" osztály 170 CDI « 4,5 literes fogyasztás 100 km-on • kategóriájában egyedülállóan gazdag szórtafelszerelés • tágas, variálható utastér 1 20% befizetésével, átlag alatti kamatokkal megvásárolható V Vmí, A miénk. Mercedes-Benz AUTÓCENTER RT. Pécs, Koksz u. 125. Tel.: (72) 539-539 i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom