Új Dunántúli Napló, 2001. április (12. évfolyam, 89-117. szám)

2001-04-27 / 114. szám

6. oldal - Új Dunántúli Napló HOSSZÚHETÉNY BEMUTATKOZIK 2001. Április 27., péntek M . ':"£ Pdcsv3rcwfv I Vasas HOSSZÚHETÉNY lovászhetény _ ° Nagypall oS°m°gy • _ , . . H : . , 0Fazekast>o(la K(Skesdc Geresdlak Bogán ^ ?S21l48y ÁEfeébet "T^CV ,ie,eke,, Befed t, RoflWflva 0 r 0 o Nagykozár ' Kátoty pSzellő Maráza A település gazdái A polgármester (immár harmadik ciklusban) Nádor Rudolfné. Al­polgármester Papp János (egyben a művelődési központ igazgató­ja). Képviselők: Csajkás Géza, Ga- lácz István, dr. Gyimesi László, dr. Herbert Tamás, dr Horváth Gyön­gyike, iß. Molnár Ferenc, dr. Mül­ler Zsuzsanna, Stemler Tibor, Strung Nándor, dr. Varga Pál Etel­ka. Jegyző: Orbán László. A jogi- és ügyrendi bizottság elnöke dr. Müller Zsuzsanna, tagjai: dr. Her­bert Tamás és dr. Varga Pál Etel­ka. A pénzügyi ellenőrző bizott­ság elnöke dr. Gyimesi László, tag­jai: Galácz István, iß. Molnár Fe­renc, Hőimé Kacsánál Anikó (kül­sős), Turza Istvánná (külsős). A szociális és egészségügyi bizott­ság elnöke dr. Horváth Gyöngyike, tagjai: Csajkás Géza, dr. Varga Pál Etelka, dr. Gyimesi László, Réthy Zsuzsanna (külsős), Bocz Ferenc (külsős) és Orsós Sándor (kül­sős). A cigány kisebbségi önkor­mányzat elnöke Bogdán Istvánná, alelnöke: Gábor László. Képvise­lők: Orsós László, Orsós Sándor és Sánta József. ______________■ IFJ ÚSÁGI TALÁLKOZÓ, talics­katoló verseny. A Nemes János Általános Művelődési Központ április 28-29-én rendezi meg a Hetény elnevezésű települések if­júsági találkozóját. Olyan telepü­léseket hívtak meg az összejöve­telre, amelynek elnevezése, nevé­nek hangzása vagy egyértelmű néveredete rokonságot mutat a község nevével. A meghívást elfo­gadta Lovászhetény, Alsóhetény, Hetényegyháza, Chotin (Szlová­kia), Hetény (Jugoszlávia) és He- tyen (Ukrajna)._____________■ Az oldal a hosszúhetényi önkormányzat támogatásával készült Oldalszerkesztő: Békéssy Gábor Nyugodt, virágos falut szeretnénk A természeti adottságok a turizmus fejlesztésére adnak lehetőséget Három város - Pécs, Komló és Pécsvárad - gyűrűjében fekszik a falu, s bár infrastruk­túrája megfelelne a városi rangnak is, még­sem pályáznak, mert más, ehhez kapcsoló­dó feltételnek már nem felelnek meg. Egy nyugodt, idegenforgalomra alapozott tele­pülés kialakítása a céljuk. Talán a három hegy - a Kövestető, a Hár­mashegy és a Zengő - által védett terület miatt a kőkorszak óta létezik itt település, még a törökdúlás sem érintette - próbál magyarázatot találni az immár három cik­luson keresztül polgármesteri posztot be­töltő, számos megyei és országos szerve­zet vezetője, alapítványok kuratóriumi tag­ja, Nádor Rudolfné. Óriási szerencséjükre - bár a kutatófúrások eredménye alapján itt is megvalósulhatott volna a bányanyitás - Komlón kezdték el a széntermelést, így azután szinte ősi állapotban maradt meg a természeti környezet. A településen lakók­ra az utóbbi évtizedekben a kétlakiság volt a jellemző, dolgoztak az iparban, valamint a mezőgazdaságban szőlő- és gyümölcstermesz­téssel, s állattenyésztéssel foglalkoztak itt az em­berek. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a rendszerváltáskor a környékbeli mélyművelésű bányabezárások után a településen nem duzzadt elviselhetetlen mértékűre a munkanélküliség, hi­szen a bányászok még aktív korukban is foglal­koztak kiegészítő tevékenységként kertműveléssel.- Amikor megválasztottak polgármesternek, fel kellett hagynom a pedagógusi hivatással, ám ma­gammal hoztam az évtizedek alatt rögzült szemlé­letemet: a gyerekeknél is mindenekelőtt azt mér­tem fel, milyenek az adottságaik. Nos, a település­nél sem kellett sokáig vizsgálód­nom, a természeti adottságok szinte önként kínálták a lehetősé­get, a jövőben az idegenforgalom­ra kell alapozni. Az infrastruktú­ránk szinte teljesen kiépített, a ká­bel- és telefonhálózat 1993-ban, a csatornázás 1994-ben, a szenny­víztisztító - amely, jelenleg csak..; 75 százalékos kihasználtságú - 1996-ban indult, a gázvezeték tel­jes kiépítése 1997-ben fejeződött be, valamint most tavasszal a közvilágítás korszerűsítése is megtörtént. A faluban nagy hagyománya van a vendégfogadásnak, már a háború előtt is volt itt szervezett idegenforgalom, s amikor Magyarorszá­gon elkezdődött a falusi turizmus hálózatának ki­építése, 1989-től itt is létrejöttek az első vendégfo­gadó helyek. Jelenleg közel húsz család foglalko­zik ilyen idegenforgalmi szolgáltatással. Szolgálta­tásaink is megfelelőek, van általános iskolát is ma­gában foglaló művelődési központunk, két házior­vosunk, fogászunk, hamarosan átadásra kerül a gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár is működik - hogy csak néhányat említsek az igénybevételi le­hetőségek közül. Minden évben beneveznek a települések virágo- sítási versenyébe, oklevelet már kaptak, ám a pol­gármester asszony elsősorban azt szeretné elérni, hogy ne a verseny miatt, hanem belső késztetés­ből minden ott lakó a jelenleginél nagyobb gondot fordítson környezetére. - Mániá­kusan rendszerető vagyok - vallja be Nádor Rudolfné s meggyő­ződésem, hogy az idelátogatók is jobban érzik magukat rendezett környezetben. Távlati célunk az, hogy Hosszúhetény belátható időn belül váljon osztrák tisztasá­gú, de magyar szellemiségű üdü­lőfaluvá. Nádor Rudolfné polgármester: „az idegenforgalomra kell alapozni” fotó: m. a. A NÉPESSÉG ALAKULÁSA A kórus rádiófelvételre készül Jól felszerelt a művelődési köz- taggal bővült, s bár a megítélés tényi Daloskor hét éve alakult, ez pont, s különösen azért szeren- szerint nem a fénykorukat élik időszak alatt több országos feszti- csés, hogy 1989-ben összevonták mostanság, azért minden feliépé- válón szerepelt, az idén rádiófel- az általános iskolával, mert egy sükkel méltón képviselik a tele- vételre készül, épületen belül, a pedagógusok se- pülés népi kultúrájának egy sze- A gyermekkórust az alsó tago- gítségével, jóval több programot letét. A Hosszúhetényi Népi Ifjú- zatos osztályokból szervezték, tudunk lebonyolítani, mintha kü- sági Zenekar fontos és hangulatos Az elmúlt év során több alkalom­lön épületben működnénk - szereplője minden helyi ünnep- mai bemutatkoztak rendezvénye- mondja Papp János igazgató. A ségnek, műsornak. A működésük ken, egyházi eseményeken, éne- Hosszúhetényi Népi Együttes a feltételeit az intézmény biztosítja, keltek az ifjúsági zenekar kará- legrégebben működő kultúrcso- szerepléseit segíti a zenekart tá- csonyi hangversenyén is. port, az elmúlt év során három új mogató alapítvány. A Hosszúhe- ___________________________S zr r SEBOK JANOS KAROSSZÉRIALAKATOS MESTER KARAMBOLOS AUTÓK TELJES KÖRŰ JAVÍTÁSSAL Hosszúhetény, Ormándl u. 22. Tel.: 72/490-147 10 ÉVES A FALUSI TURIZMUS Hosszúhetény 72/490-108 Vass Adrien 10% kedvezmény május hónapban! 'mii' GYÖNGYHÁZ AJÁNDÉKBOLT Cserepes, vágott virág, ajándék bármilyen virágkötészeti munkát rendelésre vállalunk. Alkalmi, kegyeleti, esküvői, egyéb dekorációs készítmények. Hosszúhetény, Fő u. 172. Tel./fax: 72/490-069 AÜTÓ-CANTER BT. £ Jgj®B“flDfflíPÍP>®U t^íjkülfőklr« Tel.: 06-30/9369-782 06-70/2140-470 H osszúhetény. Ásatások alapján ismert, hogy már a kökorszakban is éltek itt emberek. A római korban Pannónia egy kisebb, de je­lentős települése volt. Egy lll-IV. századi római villa nyomait 1937-ben tárták fel. 1091-ből származik az első írásos feljegyzés, amely a pécsváradi apátság­hoz tartozását igazolja. Árpád-kori okmányokban Vil­la Heten, illetve Hetyn néven említették. A török ki­űzésekor írták le mai elnevezését, a Hosszúhetényt. Védett fekvésének köszönhetően aránylag könnyen átvészelte a török hódoltságot, ezért megőrizte színtiszta magyarságát és katolikus vallását. Német családok - főként iparosok - csak a múlt században jelentek meg nagyobb szám­ban. A település gazdasága mind a mai napig mezőgazdasági jellegű, az utóbbi években a falu fejlődését az idegenforgalom határozza meg. Csak szintentartásra jut pénz A nagy fejlesztések kora lejárt a faluban, még szerencse, hogy a nagy kiadásokkal járó beruházá­sokat jórészt még az önkormány­zati pénzek megkurtítása előtt meg tudták oldani. Ebben az év­ben csak egy-két fejlesztésre jut pénz, ezek közül a legsürgősebb az útfelújítás folytatása, de a régi művelődési központ, valamint a templom tetőszerkezetének felújí­tása, az iskola bővítése sem tűrne halasztást - ha tudnak rá valami­lyen úton-módon pénzt kentem. Á reális megítélés szerint azonban a rendelkezésre álló pénzből csak a szintentartásra jut. Az önkormányzat 256 millió fo­rintból gazdálkodik. Ebből 59 mil­liót költenek az iskolára, az óvoda működtetése 35 millióba kerül a településnek. A napközi költsége 15 millió, a közművelődés kiadása ebben az évben 13 millió forint lesz. A szociális juttatások 19 mil­lió forinttal részesednek az idei büdzséből. A költségek 48 száza­léka bérekre megy el, a dologi ki­adások a rendelkezésre álló pénz 27 százalékát emésztik fel. Beru­házásokra a 256 millió forintnak a 11 százalékátfordítják. Az infrastrukturális fejleszté­sek közül jelenleg már csak az útfelújítás van hátra, a költségve­tésben 4 millió forintot tettek fél­re az önrészre, ugyanis ezt a fel­adatot pályázati pénzekből akar­ják megoldani. Nem lehet tovább halasztani a régi művelődési ház tetőszerkezetének felújítását, er­re mindenféleképpen sort kell ke­ríteni, mert az épület - amelyet most főként a kézművesek birto­kolják - beázik, rekonstrukció nélkül rövid időn belül használ­hatatlanná válik. Ezt azért kell ki­emelni, mert a középület felújítá­sát is csak pályázati pénzek fel- használásával tudják elképzelni, s a feltételek között szerepel a be­ruházás terve is. ■ Az oktatás magas színvonalú Az iskola 1980-ban épült, az igé­nyeknek már akkor sem felelt meg, hiszen még két év sem telt el az átadás óta, amikor bővíteni kel­lett. Akkor építettek hozzá egy tor­natermet, valamint két osztályter­met. Radó Zoltánná, az általános iskola igazgatója viszont azt bi­zonygatja, hogy azóta sem javult sokat a helyzet, annak ellenére, hogy az utóbbi években folya­matosan növek­szik az intéz­ménybe járó gye­rekek száma. Most már nagyon szűkén vagyunk - mondja -, szin­te minden „lyu­kat” belaktunk, még a raktárnak szánt teremben is tanítás folyik. A nemegyszer kelle­metlen helyzetnek az előnye, hogy alacsony gyermeklétszámú osztályokat kell indítani, a peda­gógusok több időt tudnak fordíta­ni a tanulókra. A bővítés tehát el­engedhetetlen feltétele az oktatás elért színvonalának fenntartására. Az igazgatónő persze pontosan tudja, hogy a településen lenne bőven mire költeni a pénzt, ám azt is hozzáteszi, ha sorolni kellene a feladatokat, akkor az iskola, és ez­zel együtt a művelődési központ bővítése az elsők között kellene, hogy szerepeljen. Az utóbbi években legfőkép­pen a szülők szorgalmazzák az emelt szintű nyelvoktatás beve­A raktárnak szánt teremben is tanítás folyik fotó: müller a. zetését. Három évvel ezelőtt el is indították a német nemzetiségű nyelvoktatást. Minden tantárgyat szakos okta­tó tanít, nem véletlen, hogy a kö­zépiskolai beiskolázási arány szinte százszázalékos. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba járó, valamikori hetényi általános isko- lások többsége osztályelső. ■ MOLNÁR KFT. HOSSZÚHETÉNY a CBA élelmiszerlánc tagja Alábbi üzleteinkben várjuk vásárlóinkat: Molnár ABC Fő u. 109. 72/490-816 M&M vegyeskereskedés Kossuth L. u. 21.490-903 M&M Plussz Béke u. 1.490-823 M&M Mix Fő u. 41.490-791 Ormándi ABC Ormándi u. 39/A. *75206* PÁNI BT. NŐI, FÉRFI ÉS GYEREK LÁBBELIK GYÁRTÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE TERMELŐI ÁRON. MÉRETES CIPŐKÉSZÍTÉS. Nimsz Zoltán Hosszúhetény, Iskola u. 58. Tel./fax: 490-308 •752«* AUTÓBUSZ HELHETÖ BELFÖLDRE. KÜLFÖLDRE Van Hol Man emeltszintű 49 + 2 személyes luxus busz: 180 Ft/km Neoplán Omnibusz emeltszintű 50 személyes luxus busz: 160Ft/km+áfa Ikarus 255 alaptípusú 43 személyes: 140Ft/km+áfa Ikarus 211 alaptípusú 38 személyes: 130Ft/km+áfa Rab-Co. Busz Hft. lel, 72M90-BBS Fbh 72/590 019 IDobil: 0B-20/334-5B1C A Mecsekvidéke Takarékszövetkezet jelzáloghiteiét tetszőleges célra * kezes nélkül * kedvező kamattal gyors elbírálással * akár 10 éves futamidőre igényel­heti az ingatlan tulajdonosa/leendő tulajdonosa 500 EFt-tól. Szükséges alapdokumentumok: tulajdoni lap (eseten­ként térképmásolat), személyi igazolvány (v. cégkivo­nat). A feltételekről részletes tájékoztatás kirendeltségein­ken és a 72/333-679 ill. 72/463-036 telefonszámon kérhető. - ww rr :u:<= :m Tiizep Építő- és Tüzelőanyagok nagy választékban Tel.: 72/590-057, 50/9598-565 Élelmiszer saját és PARTNER ÜZLETLÁNC HAVI AKCIÓVAL Várjuk kedves vásárlóinkat Berki F. u. 30. Felszabadulás u. Tél.: 72/490-772, 30/9598-565 •77283• D-FÉMIPARI KFT.-VEGYES TÜZELÉSŰ LEMEZKAZÁNOK készítése-CSATORNA és CSŐELZÁRÓ KÉSZÜLÉKEK gyártása Hosszúhetény, Kossuth L. u. 33. Tel.: 72/49Q-476 -mer | — _ — — — — — — — J

Next

/
Oldalképek
Tartalom