Új Dunántúli Napló, 2001. április (12. évfolyam, 89-117. szám)

2001-04-27 / 114. szám

2001. Április 27., péntek Új Dunántúli Napló - 7. oldal KULTÚRA -RIPORT Tanac-tánc Szicília színpadán A hazánkban élő horvát kisebbségnek és anyaországának ezekben a napokban bőven van lehetősége megmutatni kultúrája gyö­kereit, jelenét. A pécsi August Senoa Klub­ban már elkezdődött a legjobb horvát film­alkotásokat bemutató sorozat, a következő vetítése (Nyírfa) május 8-án lesz. A Domini­kánus Házban ma van a Horvát Tánc Napja, este 7 órától látható az ebből az alkalomból rendezett könyv-, népviselet- és néptáncbe­mutató. Összesen közel 30 táncszáma van az együttes­nek, ennek felét rendszeresen bemutatják fellépé­seiken. A Tanac neve is egy táncot fed, baranyai pá­ros horvát tánc. Mint mindegyiknek, ennek is a gyönyörködtetés és hagyományőrzés a feladata, s ez a kettős kívánalom végigkíséri a Tanac lassan másfél évtizedes történetét. Igen sűrű program áll ezekben a hónapokban az együttes előtt. Májusban 5-6 fellépés vár rájuk, júni­usban is nagyjából ennyi. Ez utóbbiak között van horvátországi szereplés is, illetve tervezik, hogy Azt mondja Szávai József (kis képünkön), a Tanac ügyveze­tője, hogy egész Európa hoz­zánk jár táncolni tanulni. Nagyhatalom vagyunk, ha a néptáncról van szó. Egy olyan világról, amely látványt ad, ám küldetése a hagyományok megőrzése is. A magyar együt­tesek között a pécsi Tanac a csúcson, a legrangosabbak kö­zött van. Nem túlzó a megjelölés. Egy független zsűri kétévente érté­keli a produkciókat. A Tanac 1996 óta három alkalommal ér­demelte ki a kiváló minősítést, legutóbb a közelmúltban. Ezt a kiváló teljesítményt ismerik el a Martin György emlékplaket­tel. (A Tanacon kívül eddig csak két együttes vehetett át Martin-díjat.) Ez azonban első­sorban a táncosok, az őket kí­sérő nyolc zenész munkáját di­cséri, a művészeti vezető - Szá­vai - külön is nívódíjat kapott. Alig egy hónapja pedig Buda­pesten, ahol 24 együttes ver­senyzett 29 koreográfiával, a Tanac Bosnyák búcsúi bált be­mutató produkciója és vezető- A sikert sok kemény próba előzi meg fotó: tóth l, je újabb első díjakat kapott. A 35 tagú együttes tagjainak többsége ma is a kö- részt vesznek Budapesten június 10-én a Kultúrával zel 300 évvel ezelőtt hozzánk vándorolt katolikus a Nyugat kapujában című rendezvényen, ám ez horvátok leszármazottja. mellett még ott a műsortervben a zárójeles meg­- Az akkori eredeti táncokat ma már természete- jegyzés: ha ad rá pénzt a megye, sen nem lehet fellelni, legfeljebb nyomaiban - mond- A külföldi fellépések - ha nem is gyakoriak - ja Szávai. - Éppen ezért nagyon fontos számunkra a nem szokatlanok a Tanac táncosainak. Voltak már horvát népességű falvakban adott műsor, mert ott az az Egyesült Államokban, idén Horvátország, Jugo- idős emberek ráismernek egy-egy lépésre, lépés- szlávia már biztosnak tűnik. Február végén Olasz­kombinációra, táncrészletre, s bó- országban járt az együttes, Szicíliában vettek részt lintanak: igen, ez a miénk! a sziget legnagyobb farsangi fesztiválján. Útban ha­A Tanac 1988-ban alakult, ma zafelé megálltak a Nápoly környéki Terracinában, is a pécsi Ifjúsági Ház együttese- Pécs testvérvárosában, ahol egy meghívást vettek át ként szerepel, bár a háttérintéz- nyári fellépésre. mény pénzbeni támogatást már - Műsorunkban, vagy műsortervünkben az ösz- nem tud adni, de a próba- és fel- szes magyarországi horvát népcsoport tánca szere- lépési lehetőségeket még mindig pel. A néptáncnak ugyanis - bármelyik népesség biztosítja. Fenntartó hiányában a kultúrájának része - valóban két, a már említett Tanac Kulturális Egyesület alapít- alapvető feladata van, a gyönyörködtetés és a ha- ványi és pályázati pénzekre gyományok megőrzése. A kettő természetesen nem kénytelen támaszkodni. Nem csak az együttes mű- egyenrangú, de szorosan összefügg, egymásra ködtetésében, hanem a táncházak, tánctanfolya- épül. A hagyományok tiszteletének, szeretetének a mok szervezésében, a kiadványok megjelentetésé- szívben kell élnie, a kulturális örökség megőrzésé­ben, vagy például az idén hatodik alkalommal sor- nek fontossága azonban már az értelem dolga. Én ra kerülő „Isten hozott, kedves vendég!” címet vise- az előbbinek adom az elsőbbséget - vallja a Tanac lő kétnapos horvát fesztivál megrendezésében is művészeti vezetője. (Pécs, szeptember 15-16.). ________________________________mészáros attila . Háda Sándor (1926-2001) Pécs, a térség aligha felejti el. A gázszolgáltatással előbb Pécsen, később a Dél-Dunán- túlon segítette az emberek jobb életkörülményekhez ju­tását hosszú évtizedeken ke­resztül beosztottként, majd vezetőként egyaránt. Olyan főmérnök, olyan igazgató tu­dott lenni, akit nem lehetett csak Sanyi bácsinak szólíta­ni. Megannyi településen áll­hatott büszkén a gázláng fel- lobbanásakor, s most, 75 éve­sen kihunyt életének lángja. Temetése szombaton lesz. Hírcsatorna A TÁNC VILÁGNAPJA alkal mából, vasárnap 19 órakor a Pécsi Ifjúsági Házban fellép a „J” Dance Club, az Sz. Bro­thers, az IH Forma I. Táncstú­dió, a Trixi Kreatív Mozgásstú­dió, a Pécsi Fordan-Stoll Rock’n Roll Klub és a Fordán Mozgás­stúdió. Budapesten a Pécsi Ba­lettet képviseli a Thália Szín­házban egy gálaműsoron Czebe Tünde és Lencsés Károly, (d) A NÉMET TESZTVERSENY országos döntőjéről a pécsi Bánki Donát Utcai Általános Is­kola tanulói, Brachmann Beáta, Nagy Zsuzsanna és Sándor Ág­nes 5., 7., és 8. helyezéssel tér­tek haza. io) Előtérben a külkapcsolatok Az elmúlt évi gazdasági és pénz­ügyi beszámolóinak egyhangú el­fogadása a Pécsi Tudományegye­tem tegnapi szenátusi ülésén nem volt meglepetés; amennyi jutott, ar­ról lehetett szólni, amúgy is spon- gya a múltra. Sokkal fontosabbnak tűnt a személyi kérdések köre, va­lamint az universitas Európai Ta­nulmányi Központjának program­ja, illetve a jogi asszisztensképzés beindításának dolga; mindkét utóbbi dr. Ivancsks Imre dékán (ké­pünkön) előterjesztésében.^ Az Európai Tanulmányi Köz-' pont Phare-mankókkal képes ha­ladni, s legfőbb célkitűzése a mű­ködéséhez szükséges további anyagi támogatás pályázatok út­ján való elnyerése, a túlélés bizto­sítása. Jó tudni; a Studia Earopaea kiadványsorozatában eddig nyolc monográfia, illetve tanulmánykö­tet jelent meg, tovább kívánják szorgalmazni a kutatói munkát, melynek megerősítésében fontos elem lehet egy doktori-iskola (PhD-képzés) beindítása. Hallhat­tunk a jogi asszisztensképzés startjáról, melynek keretében az Állam- és Jogtudományi Kar az országban tizenhárom szakkö­zépiskolával kötött megállapo­dást, köztük komlói, zalaegersze­gi, gyöngyösi, székesfehérvá­ri, kecskeméti, debreceni és fő­városi taninté­zetekkel. A személyi kérdések között több lejárt tan­székvezetői és intézetvezetői megbízatást hosszabbított meg a szenátus. Külön említést ér­demel, hogy az újonnan létesült Külügyi Igazgatóság igazgatói posztjára Tanósy István - az egyete­men működő SIEN Nemzetközi Di­ákszervezet alapító elnöke - pályá­zatát egyhangúlag elfogadták. Dr. Lovász György földrajztudós, hetve­nedik életévét betöltve, az egyetem professzor emeriiusa lett, miig a Közgazdaságtudományi Kar Taná­csa Mrs. Jytte Olsen dán professzor- asszonynak a „Pro Universitate Quinqeecclesiensis” emlékérmet adományozza a pécsi egyetemen ingyenesen fölvállalt kurzusai, illet­ve az egyetemet és diákságát segítő munkája elismeréseképpen. k.f. Küldje el a +BARANYAHIR hívószót SMS ben a 900-as telefonszámra. Egy SMS áráért a Dunántúli Napló és a Westel+Press segítségével így egy hé­ten át értesül a legfrissebb baranyai közéleti, politikai és bűnügyi hírekről! +BARftNY ASPORT+BARANY ftHET EO Fehér házi kapcsolat Pécsi kiadók a budapesti nemzetközi könyvfesztiválon- usLíilÁnvt liivi ■ Tegnap nyílt meg és tartja rendezvényeit a Kongresszusi Központban a könyv és a szerzői jog világnapjához kap­csolódóan a VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Idén az Olvasás éve emeli a fesztivál rangját, amelyen ott van a pécsi Jelenkor és az Alexandra Kiadó is. Sikertörténetnek is nevezhető az, hogy az 1993-tól működő Ale­xandra évi közel 300 új kiadvá­nyával a hazai kiadók egyik leg­nagyobbja lett. Azzal együtt, hogy - mondja Csema György vezető - a kötetek megjelentetése szinte véletlen­szerűen indult, mégpedig a frankfurti könyvvásáron látottak hatására. Ügyelnek arra, hogy a szórakozást, a tartalmas kikap­csolódást és a művelődést egy­aránt szolgálják. A vasárnap záródó budapesti könyvfesztiválon az Alexandrá­nak ma sűrű programja van. Többek között délután 14 órától lesz egy beszélgetés Jack Hig­gins amerikai íróval, akinek A sas leszállt című könyvét eddig 40 nyelvre fordították le, s a pé­csi kiadó is megjelentette. Olva­sói előtt más forrásból is ismert lehet a regény, Michael Caine fő­szereplésével megfilmesítették. Nyomdában van és hamarosan megjelenteti az Alexandra Hig­gins egy másik sikerkönyvét is, a Fehér házi kapcsolatot. A Hig- ginsszel 14 órakor kezdődő be­szélgetés után 17 órától Vnjity Trvtko a vendége a pécsi kiadó­nak, aki a Tizenkét pokoli törté­net című könyvét dedikálja. Hol­nap, szombaton Havas Henrik ismerteti legújabb könyvét - teg­nap jelent meg a Negyvenkilen­cesek - a szerző és a kiadó mun­kája iránt érdeklődőkkel. Az Alexandra statisztikái sze­rint a legsikeresebb kiadványaik toplistáján az első három helyet Bemard Comwell: Excalibur I., II., III., Daylle Deanna Schwarz: Minden férfi disznó, illetve Gra­ham Hancock: Jel és pecsét, Iste­nek kézjegyei, és A Szfinx üzenete című kötetek foglalják el. A kere­sett szerzők élmezőnyében Ar­nold Schwarzenegger, Esterházy Péter mellett ott van Méhes Ká­roly, lapunk munkatársa is. Halálos tavasz, szomorú vasárnap Szembenézés a reménytelenséggel a farkasok órájában: kell egy emberi hang A nemzetközileg elismert pécsi SOS-ÉLET telefonszolgálat szá­mát a Dunántúli Napló is rendszeresen közli: 06-80-505-390. A je­lentkezőnek nem kell bemutatkoznia, névtelen maradhat. Az anonim telefonos beszélgetésben ugyanis sokkal könnyebben megnyílnak a lelki problémákkal küszködök, mint egyébként. A 25 éves tapasztalat szerint - ahogy a híres Karády-film címe is su­gallja - a lelki kríziseknek éppen a tavasz az egyik főszezonja. A kutatások szerint az öngyilkos­ság gondolatával foglalkozók segít­ségkérő kommunikációval fordul­nak a környezetükhöz, de a jelzé­seik nem közvetlenek. Nagyon jó befogadó csatornát nyújt viszont ezeknek az embereknek a Pécsett már negyedszázada létező SOS- ÉLET telefonszolgálat, amelyet dr. Kézdi Balázs 1975-ben alapított. A krízishívások körébe tartozik, ha a jelentkező mondandójából, panaszszavából a segítségkérés, a bajban levés, az öngyilkossági szándék megfogalmazódása direkt vagy indirekt módon, a magányos­ság, az elszigeteltség, az alkohol- és drogfüggőség, pszichiátriai beteg­ség, akut sorscsapás szűrhető ki. Más jellegű problémák nem köz­vetlenül a krízis növekvő esélyére utalóan hívják fel az ügyeletet tartó szakember figyelmét. Kézdi Balázs kutatásai során többek között azt is bizonyította, hogy a telefonszolgálathoz érkező hívások számának alakulása mint­egy leképezi a magyarországi ön­gyilkossági helyzetet. Az eltelt ne­gyedszázad statisztikai adatai azonban többféle ciklikusságot is mutatnak.- Mintha 10 évenként lennének a hívások számában kiugrások. Ezt különösen a férfi krízishívások mu­tatják: 1976-77 táján, aztán 1986- ban, majd 1996-ban. Ennek okát még csak feltételezni lehet. Például 1986 magyarázható azzal, hogy ak­kor a társadalmi helyzet tarthatat­lansága és egyben a változás re­ménytelenségének érzete benne volt a levegőben. Az 1996-os adatok specifikus baranyai jelentségre utal­nak: a Bokros-csomaggal párhuza­mosan drasztikusan emelkedett a munkanélküliség a bányabezárások kiteljesedésével. Ezek okoztak eg­zisztenciális és személyes kríziseket - mutatja a grafikonokat dr. Stark András pszichiáter (képünkön), a Baranya Megyei Kórház Mentálhigi­énés Intézetének főorvosa, a tele­fonszolgálat vezetője. A KRÍZIS- ÉS NEM KRÍZISHÍVÁSOK MEGOSZLÁSA A HÉT NAPJAI SZERINT 2000-BEN külnek a kreativitás lehetőségei, a tél közeledte, a világos időszak rö­vidülése okozza a nyomasztó han­gulatot.- A statisztikai adatok azonban azt is mutatják, hogy márciusban és áprilisban a hívások száma - köztük a krízishlvásoké is - meg­ugrik. A lelki 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Krízishívás I Nem krfzishfvás j Forrás: S.O.S. Étet - Telefonszofgáfat Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Ami a szezonális hullámzást il­leti, a pszichiátria már régen felfe­dezte a tavaszi-őszi ciklikusságot, amely mintha az ember ősi bioló­giai ritmusának mélyében gyöke­rezne. Ősszel egyre inkább beszű­krízisek per­sze a családi, lélektani, kul­turális és poli­tikai jelensé­gek bonyolult összhatására következnek be, a tavasz mégis kiemel­kedő időszak az ember éle­tében? Nem véletlenek a néphagyo­téltemető, tavaszköszöntő termé­kenységi rítusok, amelyek érzelmi, lelki, szellemi, erotikus erőket hoz­nak a felszínre. Egyúttal azonban feszültségeket is teremtenek, mert megerősítik azt a reményt, hogy ez az időszak újjászületés az ember életében is. Csakhogy hamar bebi­zonyosodik: semmi nem változik. Az összetört reményeket aztán egyesek nagy válságként élik meg. A szomorú vasárnap fogalmát Seres Rezső hajdani világslágere terjesztette el. Ami a tudományt il­leti: az 1930-as években Ferenczi Sándor, a magyar pszichoanalízis legnagyobb alakja írta le a vasárna­pi neurózis fogalmát.- Ilyenkor megnőnek azok a fe­szültségeink és szorongásaink, amelyek egész héten egyensúlyban vannak a napirendünk, munkánk által. A vasárnapi neurózis a sza­bad szombattal kétnapossá nőtt. Hirtelen kizuhanunk az agyon­strukturált életritmusból, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Megpróbáljuk ezt az időt is külön­féle munkákkal kitölteni, mond­ván, most van rá idő, de valójában azért, hogy lekössük azt a feszült­séget, hogy most valamit együtt kellene kezdenünk a családdal, leg­főképpen beszélgetni, de már nem tudjuk, hogyan fogjunk hozzá. Hétfőn aztán kiugróan magasra nő a krízishívások száma. Akkor csa­pódik le, mennyi feszültséget, bűn­tudatot termeltünk ki a hétvégén. Érdekes az 1995-1999 közötti ta­pasztalat, hogy a hétfői hívásszám kiugrása részben előre jön péntek­re. Sokan már eleve tartanak attól, hogy a szépnek re­mélt hétvégéből megint nagy csalódás lesz. Hasonló ok­ból júliusban és augusztusban is nő a krízishívá­sok száma. A szabadság ugyanis az összezártság ideje, amely felszínre hozza a szőnyeg alá söpört feszült­ségeket. Az is figyelmeztető, hogy éjfél után erősen megnő a krízishí­vások aránya.- A hajnal előtti időszak a „far­kasok órája”, amikor álmatlanság­ban szembetalálkozunk életünk kudarcaival, kiúttalanságával - jel­lemzi a szituációt dr. Stark András. - Ilyenkor az utolsó kapaszkodó le­het egy emberi hang, akár telefo­non keresztül is. DUNAI IMRE

Next

/
Oldalképek
Tartalom